За фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2014 року


Скачати 105.33 Kb.
НазваЗа фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2014 року
Дата22.02.2016
Розмір105.33 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)щодо фінансової звітності та річних звітних даних

ПОВНОГО ТОВАРИСТВА

«ЛОМБАРД «АНТЕЙ» ПП КФ «ЕДЕМ» ТА ІЩУК М.М.»
за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2014 року

м. Київ «26» березня 2015 року
Учасникам, керівництву ПОВНОГО ТОВАРИСТВА

«ЛОМБАРД «АНТЕЙ» ПП КФ «ЕДЕМ» ТА ІЩУК М.М.»

Національній Комісії, що здійснює державне регулювання

у сфері ринків фінансових послуг
Відповідно до договору № 28/03/15 від 18.03.2015 р., ми провели аудит повного пакету річної фінансової звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «АНТЕЙ» ПП КФ «ЕДЕМ» ТА ІЩУК М.М.» (далі за текстом – «Товариство»), яка включає Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2014 р., Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про власний капітал, Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), а також стислий виклад суттєвих облікових політик, інші пояснювальні примітки та звіт про діяльність ломбарду.

Аудиторську перевірку розпочато 18 березня 2015 року та закінчено 26 березня 2015 року.
Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму):

Назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудитор-Консультант-Юрист».

Юридична адреса: м. Київ, вул. Чапаєва, 10

Тел. 044-360-46-37.

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: № 4082, видане Рішенням АПУ від 13.12.2007 року, дійсне до 01.11.2017 року.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості: № 0387, видане Рішенням АПУ від 26.09.2013 року № 279/4.

Дата та номер рішення Аудиторської палати України про внесення до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту: 06.09.2013 року № 279/4.

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ: № 0092 видане Нацкомфінпослуг від 14.01.2014 року. Строк дії свідоцтва до 01.11.2017 року.
Основні відомості про Ломбард:

Повна назва: ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «АНТЕЙ» ПП КФ «ЕДЕМ» ТА ІЩУК М.М.»

Код ЄДРПОУ 37627474.

Юридична адреса: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Декабристів, 180-А.

Дата та свідоцтво про державну реєстрацію: Дата останньої реєстрації 05.07.2011 р.

№ 1 356 102 0000 001433. В звітному періоді зміни до установчих документів не вносилися.

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: ЛД № 542 від 20.10.2011 р.

Види діяльності відповідно до установчих документів:

67.13.0 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва

65.23.0 Інше фінансове посередництво.

Чисельність працівників на звітну дату: - 6 чол.

Ліцензія: не підлягає ліцензуванню.

Відокремлені підрозділи (філії та відділення): немає

Відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне відображення інформації в фінансових звітах у відповідності до застосованої концептуальної основи стосовно:

 • розробки, впровадження та застосування внутрішнього контролю щодо підготовки та достовірного відображення інформації в фінансових звітах, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок;

 • вибору та застосування відповідної облікової політики

 • подання облікових оцінок.


Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо річних фінансових звітів на основі аудиторської перевірки

Аудит проводився у відповідності до норм Закону України «Про аудиторську діяльність», «Про господарські товариства» та Міжнародних стандартів аудиту, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог та відповідного планування і виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

 • Аудит включає виконання аудиторських процедур для одержання аудиторських доказів щодо сум та розкриття їх у фінансових звітах.

 • Вибір процедур залежить від судження аудитора , яке враховує оцінку ризиків суттєвого викривлення фінансових звітів внаслідок шахрайства чи помилок. Оцінюючи ризики, аудитор розглядає ті аспекти внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного відображення інформації у фінансових звітах, для розробки аудиторських процедур у відповідності до обставин.

 • Аудит включає і оцінку облікової політики, коректність облікових оцінок управлінським персоналом та загального представлення фінансових звітів.

Отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки.
Обсяг аудиторської перевірки:

Ми спланували та провели аудиторську перевірку у відповідності з вимогами та положеннями Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про заставу», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про аудиторську діяльність», Порядку складання та подання звітності ломбардами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 04.11.2004 р. № 2740 (із змінами) та Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики (далі – «МСА») Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 122 від 18 квітня 2003 року, в тому числі у відповідності із МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора».

МСА вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання достатніх доказів щодо відсутності в обліку суттєвих помилок. Під час аудиту зроблено дослідження шляхом вибіркового тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих в обліку, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку і суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку в Україні. На нашу думку, проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для складання аудиторського висновку.
Висловлення думки щодо активів та зобовязань Товариства.

Фінансова звітність вчасно складається та надається до відповідних контролюючих органів. Змін у методології ведення обліку та відхилень від прийнятої облікової політики протягом періоду, який перевіряється, не виявлено.

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року, затверджена для випуску 27 лютого 2015 року і підписана управлінським персоналом в особі директора та головного бухгалтера.

Фінансова звітність за 2014 рік була підготовлена ​​на основі даних українського бухгалтерського обліку, і була скорегована для приведення у відповідність до МСФЗ. Ці коригування включають в себе рекласифікації для відображення економічної сутності операцій, включаючи рекласифікації деяких активів та зобов'язань, доходів та витрат за відповідними статтями фінансової звітності.

Товариство веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність в українській гривні (грн.), яка є функціональною валютою подання фінансової звітності. Матеріальною підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій були первинні документи; вся інформація, що міститься в них, систематизована на рахунках бухгалтерського обліку методом подвійного запису.

Ведення бухгалтерського обліку забезпечує регулярний збір і належну обробку інформації, необхідної для складання фінансової звітності. Дані первинних документів відповідають даним аналітичного та синтетичного обліку товариства, які знайшли відповідне відображення у представленій фінансовій звітності станом на 31.12.2014 р.
Система обліку в Товаристві відповідає його розміру, структурі, роду діяльності, забезпечує регулярний збір та належну обробку інформації для складання фінансової звітності. Показники форм фінансової звітності в цілому  відповідають  даним бухгалтерському обліку та дані окремих форм звітності відповідають один одному.

При підготовці фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ, вироблені судження, оцінки та припущення, що впливають на застосування облікової політики. Допущення і оцінки відносяться в основному до визначення строків експлуатації, оцінці запасів, визнання і зміни забезпечень та вимірювання забезпечень і погашення майбутніх податкових вигод.

Фінансова звітність станом на 31.12.2014 року є першою повною звітністю, складеною відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Станом на 31.12.2013 року складалася попередня фінансова звітність у зв’язку з переходом на складання звітності за МСФЗ.

Основні засоби Товариства у фінансовій звітності представлені у відповідності до МСБО 16 «Основні засоби» за історичною вартістю. Нарахування амортизації на основні засоби здійснюється прямолінійним методом, що визначено обліковою політикою Товариства, згідно з строками корисного використання. До складу основних засобів Товариство не відносить активи, що не відповідають їх визнанню.

Станом на 01.01.2014 року та 31.12.2014 року незалежний оцінювач не залучався для проведення оцінки основних засобів та нематеріальних активів, так як за свідченням управлінського персоналу історична вартість цих активів приближена до справедливої вартості.

Класифікацію та оцінку всіх видів активів, тобто ресурсів, контрольованих Товариством в результаті минулих подій, використання котрих, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому, зроблено коректно. Відповідну інформацію розкрито згідно вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Порушень при здійсненні безготівкових розрахунків по поточним рахункам в національній і іноземній валюті не встановлено. Дані по банківським випискам і дані аналітичного обліку відповідають даним обліку по відповідним рахункам. Залишок грошових коштів станом на 31.12.2014 року дорівнював 94 тис. грн.

Облік дебіторської заборгованості здійснюється з веденням оборотно-сальдової відомості і карточки обліку по кожному дебітору.

Найбільшу питому вагу в активах мала дебіторська заборгованість з наданих ломбардом кредитів 255 тис. грн., що вона становила 44,2 % обігових активів. Резерв на зниження вартості дебіторської заборгованості станом на 31.12.2014 року не нараховувався.

Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань, але в Товаристві дану процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій ми висловлюємо довіру, згідно вимог Міжнародних Стандартів Аудиту.

Станом на 31.12.2014 року розмір заявленого складеного капіталу становить 320 тис. грн. Учасниками Товариства є фізична особа – підприємець – Іщук Михайло Михайлович (50 %), та Приватне підприємство комерційна фірма «Едем» (50 %). Неоплаченого капіталу станом на 31.12.2014 року не має.

Протягом звітного періоду відрахування до резервного капіталу не проводилися.

Розмір і структура власного капіталу перевищує 200 тис. грн., що відповідає встановленим вимогам п. 2.1.11. ст. 2 «Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами», затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.04.2005 р. № 3981.

Інформацію про зобов’язання, тобто теперішню заборгованість Товариства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, за очікуванням, спричинить вибуття ресурсів з Товариства, котрі втілюють в собі майбутні економічні вигоди, розкрито відповідно до вимог МСФЗ.

Взаєморозрахунки між Товариством, позичальниками та постачальниками, як правило, урегульовані відповідними договорами. Товариство не має кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги, по якій минув час позовної давності.

Товариством на протязі року не залучалися кошти від фізичних та юридичних осіб на умовах сплати процентів за користування коштами.

Висловлення думки щодо іншої допоміжної інформації.

Чисті активи станом на 31.12.2014 року становлять 520 тис. грн., нерозподілений прибуток Товариства становить 200 тис. грн., що становить 38,4 %.

Аудиторами перевірено іншу суттєву інформацію, що розкривається Товариством, та подається до Комісії, а також інші звіти та інформацію, зокрема, протоколи засідання загальних зборів учасників Товариства, у відповідності до вимог МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», суттєвих невідповідностей між даними фінансової звітності та іншою інформацією, не встановлено.

Товариством в 2014 році не створено службу внутрішнього аудиту.

Аудиторами, в ході аудиторської перевірки, не виявлено ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності».

В ході аудиту не виявлено існування подій або умов та відповідних ризиків, які можуть поставити під сумнів здатність об'єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Висновок щодо складеної річної звітності до Нацкомфінпослуг.

Висновок щодо достовірності, повноти та відповідності встановленим вимогам стосується усіх складових відображенння діяльності ломбарду, визначених Порядком:

 • загальної інформації про ломбард/загальні відомості за 2014 рік (додаток 1);

 • звіту про склад активів та пасивів ломбарду (додаток 2);

 • звіту про діяльність ломбарду (додаток 3).

Останній звіт містить три розділи:

 • дані про кредитну діяльність, з яких вбачається повнота поданої інформації стосовно виданих та зареєстрованих кредитів, що її розкрито в звітності ломбаду;

 • дані про доходи та витрати, з яких зокрема випливає, що найбільш суттєву питому вагу складають витрати на фонд зароботної плати з нарахуванням, витрати на оренду приміщень та витрати по податку на прибуток.

 • статична інформація, що містить кількісну аналітику про видані кредити і з якої вбачається, що всі кредити видавались під заставу виробів із дорогоцінних металів та техніки, а середньозважена річна кредитна ставка становила 104 %.

Складання та подання інформації у звітних даних Товариства за 2014 рік в цілому відповідає вимогам «Порядку складання та подання звітності ломбардами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України», затвердженого розпорядженням від 04.11.2004 року № 2740 (із змінами і доповненнями).

Окрім того, правильно обчислені показники безпосередньо кредитної діяльності узгоджені з даними поточного обліку та фінансової звітності.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних активів в 2014 році, оскільки ця дата передувала початку аудиторської перевірки Товариства. Через характер облікових записів підприємства ми не мали змоги підтвердити кількість необоротних активів за допомогою інших аудиторських процедур.

Висловлення думки

На нашу думку, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення умовно-позитивної аудиторської думки про відповідність дійсного фінансового стану результатів діяльності ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «АНТЕЙ» ПП КФ «ЕДЕМ» ТА ІЩУК М.М.».

Фінансова звітність за операціями з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року та річні звітні дані відображають достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «АНТЕЙ» ПП КФ «ЕДЕМ» ТА ІЩУК М.М.» станом на 31 грудня 2014 року, його фінансовий результат за 2014 рік відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Пояснювальний параграф

Не змінюючи  нашу  думку, Аудитор звертає увагу, що фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінським персоналом можливого впливу умов здійснення діяльності на операції та фінансовий стан Товариства. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від цієї оцінки. Вплив таких відмінностей на операції та фінансовий стан Товариства може бути суттєвим.

Підпис аудитора від імені аудиторської фірми

Директор, аудитор Чулковська І.В.

Сертифікат аудитора серії а № 004127

Схожі:

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Товариства з обмеженою відповідальність...
Товариства з обмеженою відповідальність «БУДБРОК» за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року
«ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ЕМІСІЯ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за рік,...
Фінансова звітність ТОВ «ФК «Емісія» підготовлена за звітний рік, який включає період з
Річна фінансова звітність за рік, що закінчився 31. 12. 2014 р
Примітки до річної фінансової звітності ТОВ “БРОК НЕОН за рік, що закінчився 31. 12. 2014р
2. ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ ЗВІТНОСТІ Заява про відповідність
Фінансова звітність Публічного акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОПТІМАЛ»...
ПАТ «ЗНВКІ Фонд «Бета»» Примітки до попередньої фінансової звітності...
...
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Товариства з обмеженою відповідальність «БУДБРОК» за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ...
Ння думки про те, чи відображає зазначена фінансова звітність правдиво та достовірно фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю,...
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПТ «ЕЛМА ЛОМБАРД ЩЕГОЛЄВА ТА КОМПАНІЯ»...
Примітка 5 Ключові бухгалтерські оцінки та судження у застосуванні облікової політики
2. ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ ЗВІТНОСТІ Заява про відповідність
Фінансова звітність Публічного акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОПТІМАЛ»...
ПРИМІТКИ ДО ПРОМІЖНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВ «Інтеркеш Україна» за рік 2014
Концептуальною основою фінансової звітності за рік, що закінчився, є бухгалтерські політики, що базуються на вимогах МСФЗ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка