А удиторська фірма “Ніка – Аудит”


Скачати 146.68 Kb.
НазваА удиторська фірма “Ніка – Аудит”
Дата07.05.2013
Розмір146.68 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > ДокументиАудиторська фірма

“Ніка – Аудит”


Україна,м. Донецьк, 83015, вул. Артема, 145а Телефон, факс (062) 335-64-78, 381-32-35 E-mail nica-audit@ukr.net Web: www.nika.org.ua. Поточний рахунок 2600110085980 в ПАО «УКРБІЗНЕСБАНК» м. Донецьк, МФО 334969,

ЄДРПОУ 24647491вих.№ від 2013р

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(звіт незалежного аудитора)

щодо фінансової звітності

ТОВАРИСТВА з обмеженою відповідальністю
«Фонд-маркет»за 2012 рікм. Донецьк

2013 рік

1. Адресат

Аудиторський звіт призначається для власників цінних паперів та керівництва ТОВ «Фонд-Маркет», фінансовий звіт якого перевіря­ється, і може бути викорис­таний для подання до Національної комісії з цінних папе­рів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом.

2. Вступний параграф


2.1. Основні відомості про емітента:

Найменування: товариство з обмеженою відповідальністю «Фонд-Маркет»

Код ЄДРПОУ: 34412655

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Мечнікова,2

Дата державної реєстрації зареєстровано Печерською районною у м. Києві Державною адміністрацією 01.06.2006 р. Свідоцтво про реєстрацію серія А00, № 796690, номер запису про державну реєстрацію 1 070 107 0000 020294.

Підприємство декілька раз робило перереєстрацію, пов’язану зі зміною місцезнаходження підприємства, величини статутного капіталу та складу засновників. Остання редакція Статуту була зареєстрована 19 листопада 2012 року Печерською РДА в м. Києві, номер запису 1 070 105 0016 020294 в зв’язку зі зміною складу учасників підприємства.

Основний вид діяльності підприємства згідно довідки із ЄДРПОУ – оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність (КВЕД 2010 – 63.11) та посередництво за договорами по цінним паперам (КВЕД 2010 – 66.12).

Підприємство отримало

- Ліцензію на професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність) серія АВ, № 581441 видану рішенням ДКЦПФР № 650 від 07.07.2011 року на строк з 25.07.2011 р. по 25.07.2016 р.

- Ліцензію на професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами ( дилерська діяльність) серія АВ, № 581442, видану рішенням ДКЦПФР № 650 від 07.07.2011 року на строк з 25.07.2011 р. по 25.07.2016 р.

. - Ліцензію на професійну діяльність на фондовому ринку – депозитарну діяльність (депозитарна діяльність зберігача цінних паперів), серія АВ, № 581440, видану рішенням ДКЦПФР № 651 від 07.07.2011 року на строк з 25.07.2011 р. по 25.07.2016р.

2.2. Опис аудиторської перевірки.

Аудиторська перевірка була здійсненна згідно з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі МСА) та «Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)» затвердженого Рішенням ДКЦПФР №1360 від 29.09.2011р.

Згідно договору № 15 від14.03.2013р. Аудиторська фірма у формі ТОВ «Ніка-Аудит» провела аудиторську перевірку повного пакету фінансової звітності ТОВ «Фонд-Маркет», що включає баланс підприємства станом на 31.12.2012р, звіт про фінансові результати за 2012р, звіт про рух грошових коштів за 2012р, звіт про власний капітал, примітки до фінансової звітності за 2012р, на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству, встановленим нормативам. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. 
2.3. опис важливих аспектів облікової політики

2.3.1. Основа підготовки фінансової звітності.

Підтвердження відповідності

Дана фінансова звітність була підготовлена відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні». Концептуальною основою складання та подання фінансової звітності є національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку (надалі П(С)БУ). Припускається, що користувачі мають відповідні знання з бізнесу, економічної діяльності та бухгалтерського обліку і прагнуть вивчати інформацію з достатньою ретельністю.

2.3.2. Функціональна валюта і валюта представлення звітності

Валютою обліку і звітності для цілей підготовки даної фінансової звітності є Національна валюта України гривна, закруглена до тисяч. Податкова звітність складається в гривнях без копійок.

2.3.3. Безперервність діяльності

Фінансова звітність була підготовлена на основі принципу безперервності діяльності, що передбачає здатність підприємства реалізовувати свої активи і виконувати свої зобов'язання в ході звичайної діяльності.

Управлінський персонал в повної мірі усвідомлює положення Товариства і будуючи усвідомленим про ринкові та макроекономічні тендери, прийняв серію заходів з метою зберегти прибутковість операційної діяльності, мінімізувати потенційні впливи які призводять до зниження показників, а також нейтралізувати негативний вплив кризи ліквідності.

Управлінський персонал обґрунтовано вважає, що Товариство має в своєму розпорядженні ресурси, достатні для забезпечення безперервності діяльності в найближчому майбутньому. На думку управлінського персоналу, Товариство прийняло усі необхідні заходи для підтримки стабільності та забезпечення подальшого росту об’ємів операцій в існуючих обставинах. З цих причин управлінський персонал продовжує застосовувати положення про безперервність діяльності при підготовці фінансової звітності.

2.3.4. Основні облікові оцінки та судження, що використовувались при застосуванні облікової політики

Унаслідок невизначеності, властивій господарській діяльності, багато статей у фінансових звітах не можна оцінити точно, а можна оцінити лише попередньо. Застосування обґрунтованої попередньої оцінки є важливою частиною складання фінансової звітності і не підриває її достовірності.

Підприємство використовує оцінки та припущення, які впливають на суми, що визнаються у фінансовій звітності, та на балансову вартість активів і зобов’язань протягом наступного звітного періоду. Розрахунки та судження постійно оцінюються та базуються на попередньому досвіді керівництва та інших факторах, у тому числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які вважаються обґрунтованими за існуючих обставин. Крім суджень, які передбачають облікові оцінки, керівництво ТОВ «Фонд-Маркет» також використовує професійні судження при застосуванні облікової політики.

Фінансова звітність є достовірною, якщо не містить суттєвих помилок. Суттєвість окремих господарських операцій та об'єктів обліку визначена керівництвом підприємства у наказі про облікову політику. За орієнтовний поріг суттєвості приймається величина у розмірі 5 відсотків від підсумку балансу.

Визнання і оцінка активів, зобов'язань і капіталу в бухгалтерському обліку здійснена відповідно до вимог, встановлених Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні.

2.3.5. Прийнятність обраних облікових політик та адекватність розкриттів у фінансової звітності

Бухгалтерський облік на підприємстві у звітному періоді здійснювався згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність на Україні" від 16.07.99 № 996-ХIV і Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, відповідних наказів Міністерства фінансів України. по журнально - ордерній системі за допомогою бухгалтерської програми 1С „ Підприємство”.

Облікова політика підприємства викладена в наказі керівника № 8/12/10 від 30.12.2010 р.

Господарські операції в бухгалтерському обліку відображаються шляхом записів в регістрах бухгалтерського обліку у відповідності до прийнятої на підприємстві облікової політики.

Облікова політика, яка використовується на підприємстві, протягом періоду, була незмінною, та відповідає законодавчим і нормативним вимогам постановки бухгалтерського обліку. Вибрана облікова політика достатньо освічує форму обліку і методи оцінки окремих статей звітності.

Основою бухгалтерського обліку є первинне спостереження, тобто сприйняття господарських операцій у момент їх здійснення. Спостереження здійснюється працівниками товариства безпосередньо. Керівник своєчасно приймає рішення, що дає можливість запобігати невиробничі витрати.

Фінансова звітність, яка складена підприємством, відповідає вимогам, які встановлені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в Україні № 1 «Загальні вимоги до складання фінансової звітності». При підготовці фінансової звітності дотримуються принципи безперервності діяльності підприємства, автономності, повного висвітлення, послідовності, історичної собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат, нарахування, превалювання змісту над формою, обачності і принцип єдиного грошового вимірника.

Підприємство своєчасно складає фінансову звітність, що відповідає П(С)БО №1 «Загальні вимоги до складання фінансової звітності».

Керівник товариства несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку згідно Закону України “ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність на Україні" від 16.07.99 № 996-ХIV. Аудитором виконанні належні процедури щодо перевірки цієї звітності і зібрано достатньо доказів для висловлення незалежної думки. На підприємстві видано наказ «Про облікову політику», який протягом звітного періоду не змінювався.

2.4. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки; виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності); стан корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»; наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншу інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю; невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності емітента цінних паперів на основі проведеного фінансового аналізу діяльності емітента у відповідності з вимогами МСА №540 «Безперервність» та МСА № 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту».

Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та ви­користання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помил­ки; вибір та застосування відповідних принципів бухгалтерського обліку, облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

2.5. Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо представленої фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Цi стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фiнансовiй звітності на пiдставi судження аудитора, яке ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi облiкової полiтики що використовується, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом та загального представлення фiнансової звiтностi згiдно облiковим принципам, якi є загальноприйнятими в Українi.

Процедури аудиту було сформовано з врахуванням оцінених ризиків суттєвого викривлення фінансових звітів внаслідок шахрайства чи помилок у відповідності з МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності».

Ми вважаємо, що в процесi проведення аудиторської перевiрки отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення думки.

2.6. Аудиторська думка

Згідно з МСА №700 «Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА №705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», аудитором висловлена умовно-позитивна думка щодо повного пакету фінансових звітів, в зв’язку з чим аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) модифіковано належним чином.

Підстава для висловлювання умовно-позитивної думки:

Під час виконання аудиторської перевірки встановлено:

1) існують деякі обмеження обсягу роботи аудитора, а саме:

Аудитор не зміг спостерігати за інвентаризацією наявних основних засобів, запасів, інших оборотних і нематеріальних активів активів, а також зобов’язань, оскільки ця дата передувала нашому призначенню аудиторами. Проте, ми виконали альтернативні процедури для отримання достатніх та відповідних аудиторських доказів щодо кількості основних засобів. Ми вважаємо, що можуть існувати несуттєві відхилення в кількості основних засобів. Через характер облікових записів ми не мали змоги підтвердити кількість запасів за допомогою інших аудиторських процедур.

Однак, вищезазначені обставини, мають обмежений вплив на фінансові звіти і не перекручують загальний фінансовий стан товариства.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком впливу на фінансові звіти питань, про які йдеться у попередньому параграфі, фінансовий звіт справедливо і достовірно відображає фінансовий стан ТОВ «Фонд-Маркет» станом на 31 грудня 2012р, у відповідності до Національних стандартів бухгалтерського обліку в Україні.

3. Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

3.1.Пояснювальна інформація до статей фінансової звітності

Оцінка та класифікація активів і пасивів підприємства відповідає вимогам стандартів.

Придбані запаси зараховуються на баланс по первісній вартості, яка дорівнює сумі фактичних витрат на їх придбання.

Склад основних засобів та їх первісна вартість визначаються згідно П(С)БО 7»Основні засоби». Для амортизації основних засобів та нематеріальних активів підприємство використовує прямолінійний метод, амортизацію малоцінних необоротних матеріальних активів здійснює в розмірі 100 відсотків їх вартості в першому місяці використання. Аналітичні дані по рахунках необоротних активів відповідають даним балансу. В складі нематеріальних активів обліковується спеціалізоване програмне забезпечення та ліцензії на здійснення професійної діяльності.

Довгострокові фінансові інвестиції у підприємства відсутні. Довгострокова дебіторська заборгованість – це заборгованість за реалізовані фінансові інвестиції, строк погашення якої перевищує один рік з дати балансу.

Довгострокові зобов’язання у підприємства відсутні. Поточні зобов’язання відображені повно, правильно розкриті. Аналітичні дані бухгалтерського обліку відповідають показникам балансу. Згідно облікової політики резерв сумнівних боргів визначається методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості - величина резерву визначається на пiдставi аналізу платоспроможності окремих дебiторiв. Вся дебіторська заборгованість є поточною, тому резерв сумнівних боргів не створювався.

Дебіторської та кредиторської заборгованостей, строк позовної давності яких минув, підприємство не має. Доходи та витрати відображені в фінансовій звітності в відповідності з вимогами стандартів. Облік доходів та витрат підприємство здійснювало в відповідності з П(С)БО № 15 та № 16. В 2012 році підприємство надавало власникам цінних паперів послуги щодо обслуговування обігу та зберігання належних їм цінних паперів, обслуговування операцій з цінними паперами, відкриття та ведення рахунків в цінних паперах та отримувала комісійну винагороду від діяльності з торгівлі цінними паперами.

Структура та призначення власного капіталу визначені правильно. Станом на 01.01.2012 р. статутний капітал підприємства сформований повністю. Аналітичні дані по рахунку статутного капіталу відповідають даним статутних документів. Станом на 31.12.2012 р. учасниками підприємства є ТОВ «Дніпровські кручі»(код ЄДРПОУ 35209388), якому належить частка в розмірі 7 тис. грн.( 0,1% ) та Компанія «Проблю Менеджмент ЛТД» юридична особа, створена за законодавством Белізу, якій належить частка в розмірі 6993 тис.грн. (99,9%).

Вартість чистих активів ТОВ «Фонд-Маркет», розрахована відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485, відповідає вимогам ст.144 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 року № 435 –IV.

Показники окремих форм звітності узгоджуються між собою.

Для аналізу фінансового стану ТОВ «Фонд-Маркет» застосовувались показники фінансової звітності за 2012 р. Показники ліквідності на кінець 2012 року залишилися на тому ж рівні, що і в 2011 р:

Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності) – 10,0 (2011 р.- 9,3; повинен бути більшим одиниці, оптимальне значення залежить від галузі );

Коефіцієнт швидкої ліквідності - 10,0 (2011 р. -9,3; оптимальне значення 0,6-0,8)

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 6,2 (2011 р. – 4,1; повинен бути більшим ніж нуль).

Чистий оборотний капітал – 405,0 тис.грн (2011 р. – 481,0 тис.грн).

Коефіцієнт платіжоспроможності (автономії) – 0,99 (2011 р. -0,99, оптимальне значення >0,5).

Розраховані коефіцієнти свідчать, що показники фінансового стану ТОВ „Фонд-Маркет” на 31.12.2012 року є добрими. Підприємство має достатньо власних коштів для погашення поточних зобов’язань. Немає підстав для того, щоб ставити під сумнів можливість безперервного функціонування підприємства як суб’єкта господарювання.

4. Основні відомості ПРО аудиторську фірму

1. Аудиторська фірма в формі товариства з обмеженою відповідальністю “Ніка-аудит”

2. Місцезнаходження: Україна, м. Донецьк, 83015, вул. Артема, 145а

3. Код за ЄДРПО 24647491

4. Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 1715 видане рішенням Аудиторською палатою України від 26.01.2001р. № 98 дійсне до 04.11.2015 р.

5. Телефон (062) 335-64-78, 381-32-35, 345-14-42


6. E-mail: office_nika@ukr.net;

7. сайт: http\\niсa.org.ua

8. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0106 затверджено рішенням АПУ від 24.02.2011р №228/5

Договір на проведення аудиту № 15 від 14.03.2013р.

Аудиторська перевірка проводилася протягом періоду з 14.03.2013р. по 25.03..2013 р. в м.Київ.Незалежний аудитор Науменко Клавдія Петрівна

Правомочність виконання робіт підтверджується

іменним кваліфікаційним сертифікатом аудитора

серія А № 003752 від 23 квітня 1999 р.

виданим рішенням Аудиторської палати України 187/2 і дійсний до 23.04.2013р. ____________________

Директор

АФ «Ніка –аудит» __________________________________________________О.В. Стоян

Аудиторський висновок надано 25.03.2013 р.
Схожі:

АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ К» 20300 м. Умань Черкаська обл вул. Енгельса...
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Аудит К" м. Умань Черкаської області на підставі договору від 22. 03....
«Компанія «Термінал-Реєстр» ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Найменування аудиторської фірма: Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Міла – аудит”
ТОВ «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ» щодо фінансової звітності товариства...
Незалежна аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ», за дорученням Товариства з обмеженою...
"Аудиторська фірма "Аудит-сервіс"
Сімферополь, пров. М. Підпільників, б. 7 95050, м
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК незалежного аудитора
«НІКА-Аудит», яка здійснює свою діяльність на підставі Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №003997, що ведеться Аудиторською...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК незалежного аудитора
Аудиторської фірми «НІКА-Аудит», яка здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК незалежного аудитора
Аудиторської фірми «НІКА-Аудит», яка здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та...
КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
Назва : Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Паритет аудит”
АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ К»
«Вінничанка» с. Джулинка Бершадського району Вінницької області станом на 31. 12. 2011 року
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Повна назва: товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Донбас Аудит Сервіс”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка