Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302


Скачати 392.46 Kb.
НазваЗатверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302
Сторінка4/4
Дата16.04.2013
Розмір392.46 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
1   2   3   4


VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів

Код рядка

Зали-шок на поча-ток року

Збільшення за звітний рік

Вико-ристано у звітному році

Сторно-вано невико-ристану суму у звітному році

Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення

Залишок на кінець року

нарахо-вано (створе-но)

додат-кові відра-хуван-ня

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Забезпечення на виплату відпусток працівникам

710

-

-

-

-

-

-

-

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення

720

-

-

-

-

-

-

-

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань

730

-

-

-

-

-

-

-

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію

740

-

-

-

-

-

-

-

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів

750

-

-

-

-

-

-

-
760

-

-

-

-

-

-

-
770

-

-

-

-

-

-

-

Резерв сумнівних боргів

775

-

31

-

-

22

-

9

Разом

780

-

31

-

-

22

-

9


VIII. Запаси

Найменування показника

Код рядка

Балансова вартість на кінець року

Переоцінка за рік

збільшення чистої вартості реалізації*

уцінка

1

2

3

4

5

Сировина і матеріали

800

-

-

-

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

810

-

-

-

Паливо

820

-

-

-

Тара і тарні матеріали

830

-

-

-

Будівельні матеріали

840

-

-

-

Запасні частини

850

-

-

-

Матеріали сільськогосподарського призначення

860

-

-

-

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

870

-

-

-

Малоцінні та швидкозношувані предмети

880

-

-

-

Незавершене виробництво

890

-

-

-

Готова продукція

900

-

-

-

Товари

910

-

-

-

Разом

920

-

-

-
З рядка 920 графа 3

Балансова вартість запасів:відображених за чистою вартістю реалізації

(921) - _______
переданих у переробку

(922) -_______
оформлених в заставу

(923) -_______
переданих на комісію

(924) -_______

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925) -_______

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу

(926) -_______

---------------

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника

Код рядка

Всього на кінець року

у т. ч. за строками непогашення

до 12 місяців

від 12 до 18 місяців

від 18 до 36 місяців

1

2

3

4

5

6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

940

-

-

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

950

293

-

-

-
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951)-_________

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(952) -____________

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

960

-

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970

-

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980

-

XI. Будівельні контракти

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік

1110

-

Заборгованість на кінець звітного року:
-

валова замовників

1120

-

валова замовникам

1130

-

з авансів отриманих

1140

-

Сума затриманих коштів на кінець року

1150

-

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами

1160

-

XII. Податок на прибуток-

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Поточний податок на прибуток

1210

-

Відстрочені податкові активи: на початок звітного року

1220

-

на кінець звітного року

1225

-

Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року

1230

-

на кінець звітного року

1235

-

Включено до Звіту про фінансові результати - усього

1240

-

у тому числі: поточний податок на прибуток

1241

-

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1242

-

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань

1243

-

Відображено у складі власного капіталу - усього

1250

-

у тому числі: поточний податок на прибуток

1251

-

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1252

-

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань

1253

-

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Нараховано за звітний рік

1300

2

Використано за рік - усього

1310

-

в тому числі на: будівництво об'єктів

1311

-

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

1312

-

з них машини та обладнання

1313

-

придбання (створення) нематеріальних активів

1314

-

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

1315

-

Придбання (виготовлення інших необоротних матеріальних активів

1316

-
1317

-
1   2   3   4

Схожі:

Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302
З змінами, передбаченими наказами від 14 жовтня 2008 р. N 1238, від 25 вересня 2009 р. N 1125
Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг,крім страхування та пенсійного забезпечення
Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302
Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000р. №302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка