Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302


НазваНаказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302
Сторінка1/6
Дата26.08.2013
Розмір0.56 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3   4   5   6

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29 листопада 2000 р. № 302
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 жовтня 2003 р. № 602)


КОДИ
Дата /рік, місяць, число/

2013

01

01

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами

«СИСТЕМА ПЛЮС»

за ЄДРПОУ

35197650

Територія ___________________________________________________________________________

за КОАТУУ

8039100000

Орган державного управління ________________________________________________________

за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання ТОВ

за КОПФГ

240

Вид економічної діяльності Управління фондами

за КВЕД

66.30

Середня кількість працівників ______8__________________________________________________

Контрольна сума
Одиниця виміру: тис. грн.


ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2012 рік

Форма № 5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів

Код рядка

Залишок
на початок року


Надійш-ло за рік

Переоцінка
(дооцінка +, уцінка -)


Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення кориності за рік

Інші зміни за рік

Залишок
на кінець року


первісної (переоці-неної) вартості

накопи-ченої аморти-зації

первісна (переоці-
нена) вартість


накопи-чена аморти-зація

первісної (переоці-неної) вартості

накопи-ченої аморти-
зації


первісна (переоці-нена) вартість

Нако-пичена аморти-зація

первісна (перео-
цінена) вартість


накопи-чена аморти-зація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Права користування природними ресурсами

010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Права користування майном

020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Права на комерційні позначення

030

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Права на об'єкти промислової власності

040

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Авторське право та суміжні з ним права

050

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-060

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші нематеріальні активи

070

-

-

2

-

-

-

-

1

-

-

-

2

1

Разом

080

-

-

2

-

-

-

-

1

-

-

-

2

1

Гудвіл

090

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
З рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081) ____-____вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082) ____-____вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083) _____-___

З рядка 080 графа 5

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084) ____-____

З рядка 080 графа 15

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085) ____-____
II. Основні засоби

Групи основних засобів

Код рядка

Залишок
на початок року


Надій-шло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нарахо-вано аморти-зації за рік

Втрати від змен-шення корис-ності

Інші зміни
за рік


Залишок
на кінець року


у тому числі

первісної (переоці-неної) вартості

зносу

одержані
за фінансовою орендою


передані
в оперативну оренду


первісна (переоці-нена) вартість

знос

первісної (переоці-неної) вартості

зносу

первісна (переоці-нена) вартість

знос

первісна (переоці-нена) вартість

знос

первісна (переоці-нена) вартість

знос

первісна (переоці-нена) вартість

знос

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Земельні ділянки

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 -

 -

 -

 -

Інвестиційна нерухомість

105

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні витрати на поліпшення земель

110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 - 

 - 

 - 

 - 

Будинки, споруди та передавальні пристрої

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 - 

 - 

 - 

 - 

Машини та обладнання

130

  6

3  

  -

-  

 - 

-  

-  

2  

-  

  -

-  

 6 

5  

-  

-  

-  

-  

Транспортні засоби

140

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 - 

 - 

 - 

 - 

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 - 

 - 

 - 

 - 

Тварини

160

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 - 

 - 

 - 

 - 

Багаторічні насадження

170

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 - 

 - 

 - 

 - 

Інші основні засоби

180

1  

 - 

  -

  -

 - 

  -

  -

  -

 - 

  -

  -

1  

 1 

-  

 - 

  -

  -

Бібліотечні фонди

190

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 - 

 - 

 - 

 - 

Малоцінні необоротні матеріальні активи

200

 12 

 12 

  2

 - 

  -

  -

  -

3  

  -

 1 

  -

15  

15  

 - 

  -

  -

 - 

Тимчасові (нетитульні) споруди

210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 - 

 - 

 - 

 - 

Природні ресурси

220

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 - 

 - 

 - 

 - 

Інвентарна тара

230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 - 

 - 

 - 

 - 

Предмети прокату

240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 - 

 - 

 - 

 - 

Інші необоротні матеріальні активи

250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 - 

 - 

 - 

 - 

Разом

260

 20 

  16

2  

-  

  -

-  

  -

  5

  -

  1

  -

23  

  21

 - 

  -

  -

-  
З рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261) _____-______вартість оформлених у заставу основних засобів

(262) _____-______залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(263) ___________
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(264) ___14______
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(2641) ____-______

З рядка 260 графа 8

вартість основних засобів, призначених для продажу

(265) ______-_____
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(2651) ____-______

З рядка 260 графа 5

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(266) _____-______

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267) ______-_____

З рядка 260 графа 15

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268) _____-______

З рядка 105 графа 14

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269) _____-______
III. Капітальні інвестиції

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

1

2

3

4

Капітальне будівництво

280

-
Придбання (виготовлення) основних засобів

290

-

-

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

300

3

-

Придбання (створення) нематеріальних активів

310

2

-

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

320

-

-

Інші

330

-

-

Разом

340

5

-

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) ______-_______

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) ______-_______
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. №302

Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302

Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302
З змінами, передбаченими наказами від 14 жовтня 2008 р. N 1238, від 25 вересня 2009 р. N 1125
Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг,крім страхування та пенсійного забезпечення
Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302
Наказом Міністерства фінансів України від 29. 11. 2000 р. №302

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка