Аудиторський висновок незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю “Авто Фінанс”


Скачати 195.48 Kb.
НазваАудиторський висновок незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю “Авто Фінанс”
Дата14.05.2013
Розмір195.48 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи

Аудиторський висновок

незалежного аудитора щодо фінансової звітності

Товариства з обмеженою відповідальністю “Авто Фінанс”

станом на 31.12.2012 року
Національній комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері ринків фінансових послуг

У відповідності з договором № 14/02 від 14.02.2013 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Успіх - Аудит» (далі по тексту – Аудитор), яка здійснює аудиторську діяльність на підставі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 3519 від 27.01.2005 року, виданого Аудиторською Палатою України (Свідоцтво чинне до 24.12.2014 р.), та Товариством з обмеженою відповідальністю „Авто Фінанс” (далі по тексту – Товариство) проведена проведена незалежна аудиторська перевірка фінансової звітності Товариства за наслідками роботи за 2012 рік.
Підстава для перевірки: Закони України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про господарські товариства», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг», «Про аудиторську діяльність».
Висновок складено у відповідності до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), зокрема МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 20.11.2012 № 2316 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та оприлюднення інформаційного повідомлення щодо запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності та складання аудиторських висновків (звітів), які подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, при розкритті інформації фінансовими установами», яким доведено до відома Інформаційне повідомлення «Щодо запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності та складання аудиторських висновків (звітів), які подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, при розкритті інформації фінансовими установами».


Відповідальність Аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що попередня фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у попередній фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження Аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, Аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання попередньої фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання попередньої фінансової звітності.
Відомості про Аудитора

Найменування

Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Успіх - Аудит»

Ідентифікаційний номер

33231186

Місцезнаходження

02222, м. Київ, пр. Маяковського, буд. 69, оф. 178

Дозвільні документи ТОВ «АФ «Успіх - Аудит»

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 3519, видане рішенням Аудиторської палати України від 27.01.2005 р. № 144/6, термін чинності Свідоцтва продовжено рішенням АПУ від 24.12.2009 р. № 209/4 до 24.12.2014 р/

Дозвільні документи аудиторів, що здійснювали аудит фінан-сової звітності

Ватаманюк Марія Михайлівна:

- сертифікат аудитора серії А № 000873 від 28.03.1996 р., термін чинності до 26.05.2015 р.;

Мялковський Андрій Андрійович:

- Сертифікат аудитора серії А № 005735 від 29.04.2004 р., термін чинності до 29.04.2014 р.

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, реєстраційний № 000462; серія та номер: А № 000462; дата видачі: 08.07.2004 р.; строк дії Свідоцтва продовжено розпорядженням Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 07.05.2009 р. № 312 до 29.04.2014 р.

Електронна адреса

bina@ukr.net

Телефон

Телефон/факс

(044) 223 – 82 – 69

(044) 289 – 63 – 19Перевірка проводилась з відома Голови правління, в присутності головного бухгалтера за місцезнаходженням Товариства – м. Київ, проспект Перемоги, 67, з 14.02.2013 р. по 15.04.2013 р. Відповідальними за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, відповідно до законодавства та установчих документів були:

 • Директор – Васильєв П.В. - весь період;

 • Головний бухгалтер – Романенко Т.В. - весь період.


Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою загального призначення. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Для здійснення аудиторської перевірки були використані наступні документи Товариства :

 • Установчі документи;

 • Регістри синтетичного та аналітичного обліку;

 • Баланс (форма № 1) станом на 31.12.2012 р.;

 • Звіт про фінансові результати (форма № 2) за 2012 рік;

 • Звіт про рух грошових коштів (форма № 3) за 2012 рік;

 • Звіт про власний капітал (форма № 4) за 2012 рік;

 • Загальна інформація про кредитну установу (додаток 1);

 • Звітні дані про фінансову діяльність кредитної установи (додаток 2);

 • Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної установи (додаток 3);

 • Звітні дані про доходи та витрати кредитної установи (додаток 4);

 • Звітні дані про кредитну діяльність кредитної установи (додаток 5);

 • Звітні дані про поділені за ступенем ризику активи кредитної установи (додаток 6);

 • Інші документи кредитної установи.


Відомості про Товариство

Повна назва - Товариство з обмеженою діяльністю „Авто Фінанс”

Код за ЄДРПОУ - 34833667

Місцезнаходження - 03062 м. Київ, проспект Перемоги,67 .

Дата державної реєстрації - Товариство зареєстроване Святошинською районною у місті Києві державною адміністрацією 11.01.2007 року (реєстраційний номер - 10721020000019460).

Нова редакція Статуту Товариства затверджена загальними зборами учасників (Протокол № 07 від 22 серпня 2012 року), зареєстрована Святошинською районною у місті Києві державною адміністрацією 22.08.2012 року.

Види діяльності за КВЕД :

64.92 Надання кредитів

Інституційний сектор економіки за КІСЕ S.12302 Інші приватні фінансові посередники, крім страхових корпорацій та недержавних пенсійних фондів.

Чисельність працівників на звітну дату - 3.

Товариство зареєстроване як фінансова установа відповідно до Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 06.11.2008 р., реєстраційний номер свідоцтва – 16102273, серія та номер свідоцтва – ІК № 47, код фінансової установи – 16.
Номери, серії, дати видачі, термін дії ліцензій на здійснення діяльності - Ліцензія № 020862, Серія АВ від 10.08.2007 р. (строк дії ліцензії з 07.08.2007р. по 07.08.2010 р.) видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України на право надання фінансових послуг (діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами).

Відокремлених підрозділів немає.

Форма власності за КФВ - 10 приватна власність

Організаційно-правова форма за КОПФГ - 240 товариство з обмеженою відповідальністю
В періоді, що перевірявся, кредитна установа здійснювала свою діяльність згідно Статуту, вимог чинного законодавства та ліцензії, виданої Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України на право здійснення фінансової діяльності.

Залишок кредитів, наданих фізичним особам кредитної установи, на початок звітного періоду – 1 140 212 грн.; залишок на кінець звітного періоду – 992487 грн., з них із строком погашення понад 12 місяців – 116542 грн.

Сума наданих кредитів, позичальниками яких є юридичні особи, на початок звітного періоду – 4 497 000 грн.; в 2012 року даний кредит повністю був погашений, залишок на кінець звітного періоду відсутній.

За звітний період Товариство отримало дохід в сумі 2436401 грн., а саме:

 • Нараховані проценти за наданими кредитами – 594457 грн.

 • Нарахована неустойка (штраф, пеня) – 3621 грн.

 • Інші доходи – 1838323 грн.


Аудиторська думка стосовно окремих показників фінансової звітності

Фінансова звітність Товариства за 2012 рік складена за вимогами затверджених в Україні Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі – П(с)БО). В зв’язку з цим, Аудитором прийнято до уваги, що Постановою КМУ від 30.11.2011 р. № 1223 «Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності» затверджено перелік підприємств, які складають фінансову звітність відповідно до МСФЗ. До цього переліку включено підприємства, які провадять господарську діяльність у сферах надання фінансових послуг, крім страхування і пенсійного забезпечення (групи 64 КВЕД ДК 009;2010) - починаючи з 01.01.2013 р.
Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов’язаного їх відображення.

Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах – ордерах та аналітичних відомостях. Облік повністю автоматизований (застосовується програма 1С: Підприємство 8 Бухгалтерія для України) та здійснюється на основі розробленої і виданої відповідним наказом облікової політики, вимогами якого передбачено, зокрема: закриття рахункiв класу 7 "Доходи i результати дiяльностi" i класу 9 "Витрати дiяльностi", а також вiднесення суми нарахованого податку на прибуток на фiнансовi результати проводиться в кiнцi звiтного року; активи та зобов'язання вiдображаються в балансi тiльки у тому випадку, коли вони одночасно контролюються Товариством, їх оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує вiрогiднiсть отримання в майбутньому економiчних вигод вiд використовування цих об'єктiв; амортизация основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом згiдно з термiном корисного використання, визначеного для конкретної групи основних засобiв та специфiки їх використання.

При перевірці було встановлено, що фінансова звітність Товариства за 2012 рік складена на підставі облікових документів, дані в яких відображені на підставі первинних документів. Стан наявних первинних документів, журналів – ордерів, аналітичних відомостей та інших регістрів обліку задовільний. Для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi, перед складанням рiчної фiнансової проводилася iнвентаризацiя активiв та зобов'язань, вiдповiдно до Iнструкцiї по інвентаризації основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно - матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв i розрахункiв, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.94 г. № 69, iз змiнами та доповненнями.

На основі проведених тестів Аудитор зазначає, що бухгалтерський облік Товариства ведеться у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 – ХІV, затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі – П(с)БО), та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку. На підставі наданих Товариством до перевірки Аудитору даних регістрів бухгалтерського обліку, здійснено розкриття інформації щодо Балансу станом на 31.12.2012 р.
Актив Балансу
Розділ “Необоротні активи”

Станом на 31.12.2012 року необоротні активи кредитної установи становили 125 тис.грн.

До складу необоротних активів входили:

 1. Нематеріальні активи – 5 тис. грн.

Первісна вартість – 99 тис.грн.

Знос – 94 тис.грн.

Облік нематеріальних активів організовано згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”, затвердженим наказом Міністерством фінансів України від 18.10.99 р. № 242.

 1. Незавершені капітальні інвестиції – 3 тис.грн.

3. Основні засоби станом на 31.12.2012 р. повністю замортизовані (первісна вартість становила 82 тис. грн.; знос - 82 тис.грн.

Облік основних засобів організовано згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 року № 92.

4. Інші необоротні активи – 117 тис.грн. (заборгованість за виданими кредитами, строк погашення якої, становить понад 12 місяців).
Розділ “Оборотні активи”

Станом на 31.12.2012 року оборотні активи становили 1274 тис.грн., а саме:

 1. Виробничі запаси – 10 тис. грн.

Бухгалтерський облік запасів відображався відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 року № 246, зі змінами та доповненнями.

2. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (за чистою реалізаційною вартістю) – 940 тис.грн. (поточна заборгованість юридичних та фізичних осіб перед Товариством по отриманих кредитах згідно укладених договорів); первісна вартість становить 955 тис.грн.; резерв сумнівних боргів нараховано у сумі 15 тис.грн.

3. Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів – 169 тис. грн. (сума відсотків по виданих кредитах).
4. Інша поточна дебіторська заборгованість - 146 тис. грн. (прострочена заборгованість по платежах та інша заборгованість по розрахункам з покупцями).

Бухгалтерський облік дебіторської заборгованості організований відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 р. № 237.


5. Грошові кошти та їх еквіваленти в національні валюті - 9 тис. грн.

Товариство має наступні рахунки в банках:

Поточні рахунки:

- ЗАТ «Альфа Банк» в UAH № 26502010287601, МФО 300346;

- АТ «Родовід Банк» в UAH № 26002005000333, МФО 321712;

- АКІБ «Укрсиббанк» в UAH № 26004147020700, МФО 351005.

Облік касових операцій здійснювався відповідно до вимог «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004р. № 637 зі змінами від 10.08.2005 р. № 277. Товариство в 2012 році касові операції не здійснювало .

Облік банківських операцій здійснювався відповідно до вимог Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління НБУ від 21.01.2004 р. № 22 з поправками згідно Постанови від 15.04.2005 р. № 132.

Всі операції по розрахунковому рахунку підтверджені банківськими виписками та доданими до них первинними документами.

Облік підзвітних сум ведеться на балансовому рахунку № 372.1 «Розрахунки з підзвітними особами в національній валюті» належним чином. Підтверджуючі первинні документи додаються до авансових звітів.
Розділ «Витрати майбутніх періодів»

Станом на 31.12.2012 р. сума витрат майбутніх періодів Товариства становила 1 тис.грн. це витрати (підписка на періодичні видання на 2013 р.), що мали місце протягом поточного звітного періоду, але належать до наступних звітних періодів.

Пасив БалансуРозділ “Власний капітал станом на 31.12.2012 року становив 1352 тис.грн., а саме:

1. Статутний капітал – 7500 тис.грн. У 2012 р. розмір статутного капіталу було зменшено на 36529 тис.грн. В зв’язку з цим, загальними зборами учасників (Протокол № 07 від 22 серпня 2012 року)була затверджена нова редакція Статуту (протокол № 07 від 22 серпня 2012 року), зареєстрована Святошинською районною у місті Києві державною адміністрацією 22.08.2012 року.

2. Непокритий збиток – 738 тис. грн. За звітний період чистий прибуток склав 261 тис.грн.

У відповідності до П(С)БО 15 «Доходи» та П(С)БО 16 «Витрати» Товариством правильно визначався склад доходів та витрат по веденню діяльності.

3. Неоплачений капітал – 5410 тис.грн.

Наведені показники свідчать, що Товариством додержано вимог п.п. 2.1.4 Розпорядженя Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.12.2003 р. № 152 (в редакції Розпорядження Дерфінпослуг № 4801 від 18.10.2005 р.) «Про затвердження Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній» щодо наявності власного капіталу в розмірі не менше ніж 1 млн.грн. для фінансових компаній, які не планують надавати послуги по залученню коштів фізичних осіб.

Власний капітал, його структура і призначення, що відображені в І розділі Балансу станом на 31.12.2012 р., тотожні даним бухгалтерського обліку.
Розділ „Забезпечення таких витрат і платежів” – 11 тис.грн. (забезпечення виплат відпусток).
Розділ „Поточні зобов’язання”

Станом на 31.12.2012 року поточні зобов’язання Товариства становили 37 тис.грн., в тому числі:

1. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 29 тис.грн.

2. Поточні зобов’язання за розрахунками з одержаних авансів – 8 тис.грн.;

Бухгалтерський облік зобов’язань ведеться відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язання”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 року № 20.

Порушень у формуванні поточних зобов’язань та відображенні в бухгалтерському обліку не встановлено.

Валюта балансу Товариства по Активу і Пасиву на 31.12.2012 року становить 1400 тис.грн. (Один мільйон чотириста тисяч грн.).
Ідентифікація та оцінка Аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

Аудитор вважає, що отримав достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення аудиторської думки, а чинники, які могли б суттєво вплинути на ступінь ризиків при висловленні аудиторської думки щодо достовірності фінансових звітів, враховуючи що Аудитор не спостерігав за інвентаризацією наявних активів, незначні, в межах двох відсотків. При цьому зазначається, що під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», Аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства і констатує - доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності Товариства в наслідок шахрайства не отримано.
Висновок
Аудитором проведено аудиторську перевірку фінансових звітів Товариства з обмеженою відповідальністю „Авто Фінанс”, що включають баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал за рік, що минув на зазначену дату, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки.

Аудит передбачав виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Вибір процедур залежить від суджень аудиторів. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, Аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосується підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

На думку Аудитора, проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для формування висновку, що фінансовий звіт за наслідками роботи в 2012 році Товариства з обмеженою відповідальністю „Авто Фінанс” підготовлений на концептуальній основі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає інформацію згідно з визначеною концептуальною основною фінансової звітності і відповідає вимогам чинного законодавства та нормативних актів України.

Аудиторський висновок - умовно-позитивний.

Директор

ТОВ АФ «Успіх - Аудит» М.М.Ватаманюк

Аудитор М.О. Дударенко

(Сертифікат аудитора серія А

№ 006665 від 29.04.2010 року)

 


15.04.2013 року

Показники ліквідності, платоспроможності та рентабельності

Товариства з обмеженою відповідальністю “Авто Фінанс”


Показник

Нормативне значення

31.12.11

31.12.12

1. Аналіз ліквідності підприємства

 

 

 

1.1. Коефіцієнт покриття

> 1

35,50

34,43

1.2. Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,6-0,8

35,38

34,16

1.2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

> 0 збільшення

2,02

0,24

1.4. Чистий обіговий капітал (тис.грн.)

> 0 збільшення

1660

1237

2. Аналіз платоспроможності підприємства


2.1. Коефіцієнт платоспроможності (автономії)

> 0,5

0,96

0,96

2.2. Коефіцієнт фінансування

< 1 зменьшення

0,04

0,03

2.3. Коефіцієнт фінансування власними оборотними засобами

> 0,1

36,58

35,43

2.4. Коефіцієнт маневреності власного капіталу

> 0 збільшення

0,26

0,91

Аналіз рентабельності підприємства

 3.1. Коефіцієнт рентабельності активів

> 0 збільшення

0,04

0,06

3.2. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

> 0 збільшення

0,05

0,06

3.3. Коефіцієнт рентабельності діяльності

> 0 збільшення

0,46

0,29Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) станом на 31.12.2012 р. склав 34,43 (на 31.12.2011 р. – 35,50). Цей коефіцієнт розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов’язань, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань і свідчить, на одну гривню поточних зобов’язань припадає 34,43 грн. поточних активів (теоретичне значення – більше 1).
Коефіцієнт швидкої ліквідності відображає, що станом на 31.12.2012 р. на 1 грн. поточної заборгованості має 34,16 грн. ліквідних активів (на 31.12.2011 р. цей показник становив 35,38). Коефіцієнт розраховується як відношення найбільш ліквідних оборотних засобів (грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості) до поточних зобов’язань і відображає платіжні можливості товариства щодо сплати поточних зобов’язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових засобів та їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов’язань та показує, яка частина боргів може бути сплачена негайно. Станом на 31.12.2012 р. коефіцієнт абсолютної ліквідності склав 0,24 (на 31.12.2011 р. він становив 2,02), теоретичне значення - > 0 збільшення.
Чистий оборотний капітал, який станом на 31.12.2012 р. 1237 тис.грн. (на 31.12.2011 р. цей показник становив 1660 тис.грн.)., розраховується як різниця між оборотними активами та його поточними зобов’язаннями. Це є свідченням спроможності ТОВ «Авто Фінанс» сплачувати свої поточні зобов’язання та розширювати подальшу діяльність.


Коефіцієнт платоспроможності (фінансової стійкості) станом на 31.12.2012 р. склав 0,96 (на 31.12.2011 р. – 0,96; теоретичне значення – більше 0,5) розраховується як відношення власного капіталу до підсумку балансу і показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність.
Коефіцієнт фінансування (структури капіталу) станом на 31.12.2012 р. склав 0,03, на 31.12.2011 р. – 0,04 (теоретичне значення – < 1 зменшення) і розраховується як співвідношення залучених та власних засобів і характеризує залежність ТОВ «Авто Фінанс» від залучених засобів.
В цілому, показники ліквідності, платоспроможності та рентабельності на 31.12.2012 р. свідчать, що фінансовий стан ТОВ «Авто Фінанс», як і в минулому звітному періоді, є стабільним. ТОВ «Авто Фінанс» в змозі своєчасно, в повному обсязі, розрахуватися по всіх зобов’язаннях з контрагентами.
Фінансовий результат внаслідок фінансово - господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю “Авто Фінанс” у 2012 р. становить чистий прибуток у сумі 261 тис.грн.
Директор

ТОВ АФ «Успіх - Аудит» М.М.Ватаманюк


15.04.2013 рокуСхожі:

Висновок незалежного аудитора про річну фінансову звітність та річні...
Аудиторською Палатою України (Свідоцтво чинне до 24. 12. 2014 р.), та Товариством з обмеженою відповідальністю «Авто Фінанс» (далі...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія...
Приватна аудит о рська фірма
Аудиторський висновок ( Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо РІЧНОЇ фінансової...
Основні відомості про Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» наведено в Таблиці...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» (надалі – Товариство) у складі
Щодо попередньої фінансовОЇ звітНОСТІ
П 000132 від 02. 07. 2013р., строк дії Свідоцтва до 04. 11. 2015р., підготовлений Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора)...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ...
Аудитори провели аудиторську перевірку фінансової та бухгалтерської звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «НАВІУМ» станом...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Українське інвестиційне товариство» (надалі Товариство)...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ...
Аудит проводився незалежною аудиторською фірмою Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Максимум», код ЄДРПОУ...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка