АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНОСВА КОМПАНІЯ «НАДБАННЯ» ЗА 2011 рік (з 01. 01. 2011 р. – 31. 12. 2011 р.)


Скачати 169.71 Kb.
НазваАУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНОСВА КОМПАНІЯ «НАДБАННЯ» ЗА 2011 рік (з 01. 01. 2011 р. – 31. 12. 2011 р.)
Дата15.03.2013
Розмір169.71 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > ДокументиКерівництву ТОВ «ФК «НАДБАННЯ»
Іншим користувачам фінансової
звітності ТОВ «ФК «НАДБАННЯ»АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНОСВА КОМПАНІЯ «НАДБАННЯ»

ЗА 2011 рік
(з 01.01.2011 р. – 31.12.2011 р.)


Аудит проводився незалежною аудиторською фірмою Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Максимум», код ЄДРПОУ 37726300
Відповідно до договору № 52/2012 від 02 березня 2012 р. на надання аудиторських послуг між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МАКСИМУМ» (Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, № 4445, від 30.06.2011 р.), та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НАДБАННЯ», незалежним аудитором Марченком Василем Петровичем (Сертифікат аудитора № 006356 від 13.12.2007 року, чинний до 13.12.2012 року) виконана перевірка річної фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НАДБАННЯ» (далі за текстом – «Товариство») станом на 31.12.2011 року.
Аудиторську перевірку виконано в м. Київ, вул. Тарасівська, буд.38, приміщення 1-4 з 02 березня 2012 року по 12 березня 2012 року.
Аудиторська перевірка здійснювалась з відома Директора Товариства, Морозова Анатолія Григоровича, якого обрано Директором на посаду у відповідності до Протоколу Загальних зборів учасників № 3 від 24 червня 2011 року.
Управлінський персонал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НАДБАННЯ» несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів у відповідності до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Міністерством фінансів України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвого викривлення у наслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Нами проведено перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, які зобов’язують нас планувати та виконувати аудиторську перевірку для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудиторська перевірка проведена нами з врахуванням вимог Законів України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про аудиторську діяльність".Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2010 року, прийнятих у відповідності до рішення Аудиторської палати України від 31.03.2011 №229/7 в якості національних стандартів аудиту, зокрема (але не виключно) МСА 200, 700, 705 з використанням принципу вибіркової перевірки. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для дотримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2010 року передбачають складання за результатами аудиту фінансової звітності звіту незалежного аудитора.
Аудиторська перевірка проводилась згідно нормативів аудиту діючих в Україні, вимог Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12.07.2001 року № 2664-ІІІ, Методичних рекомендацій щодо формату аудиторських висновків за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії за рік, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29 грудня 2005 р. № 5224 (в редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19 жовтня 2006 р. № 6337) , Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній затвердженого Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг від 05.12.2003 року № 152 та Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 січня 2004 року N 27.
Планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансових звітах суттєвих помилок. Дослідження проводилось шляхом тестування доказів відповідності застосованих принципів обліку – нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкритті у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від суджень аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкту господарювання. Аудит також включає оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.
Проведена нами аудиторська перевірка виступає достатньою основою для висловлювання думки стосовно цієї звітності, однак, слід звернути увагу на те, що, відповідно до параграфів Д18 – Д52 МСА 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту» аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо надійності фінансової звітності дає її користувачам високий, але не абсолютний, рівень упевненості.
За правильність, достовірність первинних документів, документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що представлені аудитору для перевірки несе Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НАДБАННЯ» Морозов Анатолій Григорович.
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення своєї думки.
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) складений у трьох оригінальних примірниках. Дата початку аудиту 02 березня 2012 року, дата закінчення - 12 березня 2012 року. Дата видачі висновку 12 березня 2012 року.
ПІДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО-ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ
У зв'язку з тим, що аудитор не був присутнім під час проведення інвентаризації Товариства станом на 31 грудня 2011 р., оскільки ця дата передувала запрошенню аудитора, аудитор отримав інформацію про склад активів та зобов’язань за допомогою інших аудиторських процедур.

Також Товариство не створювало резерв для покриття ризиків неповернення основного боргу за наданими фінансовими кредитами. Проте зазначені невідповідності мають обмежений вплив на фінансову звітність і не змінюють загального фінансового стану підприємства.

УМОВНО-ПОЗИТИВНА ДУМКА
На нашу думку, крім вказаного у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансові звіти ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НАДБАННЯ» у відповідності до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку справедливо і достовірно відображають фінансовий стан ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НАДБАННЯ» станом на 31.12.2011р. року, його фінансові результати, рух грошових коштів та інформацію про власний капітал, що підтверджується даними бухгалтерського обліку та первинними документами.

Директор-аудитор ______________ В.П.Марченко

12 березня 2012 року
(Сертифікат аудитора № 006356 чинний до 13 грудня 2012 року)

Додаток №1 до Аудиторського висновку

(звіту незалежного аудитора) щодо фінансової звітності

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НАДБАННЯ»


  1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУНайменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МАКСИМУМ»

Код ЄДРПОУ

37726300

Номер, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до державного реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, № 4445 від 30.06.2011 року


Інформація про всіх аудиторів, що брали участь в аудиторській перевірці: номер, серія, дата видачі та термін дії сертифіката аудитора; номер, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ;

Марченко Василь Петрович, сертифікат аудитора: серія № 006356 чинний до 13.12.2012 року
Свідоцтво Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити перевірки фінансових установ № 001578 від 16.04.2009 року


Телефон

Тел. (044) 227-83-75

Поштова та електронна адреса

04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 4А, офіс 316

mvp@maximum-audit.com.ua
  1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НАДБАННЯ»
Повна назва

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НАДБАННЯ»

Скорочена назва

ТОВ «ФК «НАДБАННЯ»

Код ЄДРПОУ

37357105

Юридична адреса:

01033, м. Київ, вулиця Тарасівська, будинок 38, приміщення 1-4

Фактична адреса:

01033, м. Київ, вулиця Тарасівська, будинок 38, приміщення 1-4

Дата державної реєстрації (перереєстрації), номер та серія виписки (свідоцтва), орган, що видав виписку (свідоцтво)


16.11.2010 року Свідоцтво Серія А01 №727054, видане Шевченківською районною в м. Києві державною адміністрацією
29.06.2011 року Виписка Серія ААБ №260884, видана Шевченківською районною в м. Києві державною адміністрацією

Основні види діяльності відповідно до довідки з ЄДРПОУ

65.22.0 Надання кредитів

65.21.0 Фінансовий лізинг

65.23.0 Інше фінансове посередництво

Кількість учасників

1

Кількість працівників

3

Розрахунковий рахунок

Р/р 265050300000320 у ПАТ АКБ «Індустріалбанк» МФО 320962

Р/р 26504030000033 в ПАТ АКБ «Індустріалбанк» МФО 320962

Р/р 20637030000070 ПАТ АКБ «Індустріалбанк» МФО 320962

Р/р 26500010151514 в ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767

Р/р 26500311605 в ПАТ «Фортуна Банк» МФО300904

Р/р 26504001361701 в ПАТ «Аграрний комерційний банк» МФО 322302

Форма власності

10 – Приватна власність

Організаційно – правова форма Товариства

240 – Товариство з обмеженою відповідальністю

Кількість відокремлених підрозділів

відсутні

Номери, серії, дати видачі, термін дії ліцензій та/або дозволу на здійснення діяльності

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія ФК № 271 від 17.02.2011 року
  1. НАЯВНІСТЬ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРИЙНЯТА СИСТЕМА

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
3.1. Бухгалтерський облік Підприємством ведеться відповідно до вимог Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні № 996 від 16.07.1999 року, Інструкції № 291 від 30.11.1999 року, Національних стандартів бухгалтерського обліку та інших нормативних документів з питань організації обліку.
3.2. Під час проведення аудиторської перевірки встановлено, що Підприємство має затверджену облікову політику відповідно до вимог п. 5 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні». Облікова політика Товариства передбачає принципи та методи організації і ведення бухгалтерського обліку на Підприємстві, порядок складання звітності та інші організаційні аспекти здійснення господарської діяльності. Основні положення облікової політики Товариства в цілому відповідають прийнятим в Україні стандартам бухгалтерського обліку та діючим нормативно-правовим актам щодо здійснення господарської діяльності.
IV.АКТИВИ
4.1. Облік основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів та їх амортизації.
4.1.1 Станом на 31.12.2011 р. на балансі Товариства основні засоби відсутні.
4.1.2. Станом на 31.12.2011 р. на балансі Товариства нематеріальні активи відсутні.
4.2. Облік фінансових вкладень (інвестицій).
4.2.1. Станом на 31.12.2011 р. на балансі Товариства відображені поточні фінансові інвестиції вартістю 3096 тис. грн.
Довгострокові фінансові інвестиції станом на 31.12.2011 р. відсутні.
4.2.2. Порядок формування господарських операцій щодо обліку фінансових інвестицій, відповідає дійсності та вимогам П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції» і чинного законодавства України. Дані бухгалтерського обліку щодо фінансових вкладень відповідають даним фінансової звітності.
4.3 Облік довгострокової дебіторської заборгованості
Станом на 31.12.2011 р. на балансі Товариства довгострокова дебіторська заборгованість відсутня.
4.4. Облік запасів.
За даними обліку та фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2011 р. запаси відсутні.
4.5. Дебіторська заборгованість.
4.5.1. За даними бухгалтерського обліку Товариства станом на 31.12.2011 р. дебіторська заборгованість Товариства складається з:

- Дебіторської заборгованості за товари, роботи та послуги – 22 тис. грн.

- Дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом – 1 тис. грн.

- Іншої поточної дебіторської заборгованості – 79099 тис. грн.
Облік розрахунків з дебіторами Товариства в цілому ведеться відповідно до встановлених норм бухгалтерського обліку, а саме П(С)БО №10 «Дебіторська заборгованість», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та інших нормативно – правових документів.

Під час проведеної аудиторської перевірки встановлено, що Товариство не створювало резерв для покриття ризиків неповернення основного боргу за наданими фінансовими кредитами згідно Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 01.03.2011 р. № 111 «Про затвердження Методики формування та списання небанківськими фінансовими установами резерву для відшкодування можливих втрат за всіма видами кредитних операцій (за винятком позабалансових, крім гарантій), придбаними цінними паперами (у тому числі іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю), іншими активними операціями згідно із законодавством, включаючи нараховані за всіма цими операціями проценти та комісії». Проте зазначені невідповідності мають обмежений вплив на фінансову звітність і не змінюють загального фінансового стану підприємства.4.6. Облік грошових коштів та розрахунків.
4.6.1. Облік касових та банківських операцій Товариства, на момент проведення аудиту, в повній мірі відповідає чинному законодавству.
4.6.2. Залишки грошових коштів та їх еквівалентів Товариства станом на 31.12.2011 р. у касі відсутні, залишки коштів на рахунках в банках в національній валюті становлять 4 тис. грн., в іноземній валюті – 3 тис. грн. що підтверджено банківськими виписками.
4.6.3. Всі господарські операції, які відображають дані бухгалтерського обліку, щодо руху грошових коштів - підтверджено документально та оформлено з дотриманням вимог щодо порядку їх складання первинної документації передбаченими нормативними актами НБУ. При проведенні аудиторської перевірки обліку грошових коштів, суттєвих розбіжностей та порушень законодавства нами не встановлено. Дані бухгалтерського обліку відповідають даним фінансової звітності.
4.7. Інші оборотні активи
Станом на 31.12.2011 р. на балансі Товариства інші оборотні активи відсутні.
4.8. Витрати майбутніх періодів
Витрати майбутніх періодів станом на 31.12.2011 р. за даними Товариства відсутні.
V. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
5.1. Загальний розмір власного капіталу Товариства станом на 31.12.2011 р. становить 3080 тис. грн. Структура власного капіталу Товариства, станом на 31.12.2011р. складається зі статутного капіталу та непокритого збитку:

- Відповідно до засновницьких (установчих) документів, Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2011 року складає 3100 тис. (Три мільйони сто тисяч) грн. 00 коп. Додатковий вкладений капітал та Інший додатковий капітал Товариством не створювався.

- Резервний капітал станом на 31.12.2011 року відсутній.

- Непокритий збиток станом на 31.12.2011 року становить 19 тис. грн.

- Неоплачений капітал відсутній.
Вартість чистих активів Товариства не перевищує розмір Статутного капіталу, що не відповідає вимогам чинного законодавства.
Згідно останньої редакції Статуту Товариства Статутний капітал становить 3100 тис. (Три мільйони сто тисяч) грн. 00 коп. та розподілений таким чином:


Учасник

Розмір внеску у гривнях

Розмір частки, %

«ТУНАРАСТ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД», що є юридичною особою за законодавством Республіки Кіпр, ідентифікаційний номер НЕ 224001, місцезнаходження: Веренікіс 2, Егкомі, 2413 Нікосія, Кіпр

3100000,00

100,00

Разом

3100000,00

100,00


При проведенні перевірки порушень, щодо формування господарських операцій Товариства з обліку власного капіталу Товариства, аудиторами не встановлено. Дані бухгалтерського обліку відповідають даним фінансової звітності та вимогам чинного законодавства.
VI. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
6.1. Забезпечення станом на 31.12.2011 р. відсутні.
6.2. Цільове фінансування Товариства станом на 31.12.2011 р. відсутнє.
VII. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ`ЯЗАННЯ
7.1. Станом на 31.12.2011 р. довгострокові кредити банків становлять 79099 тис. грн.
VIII. ПОТОЧНІ ЗОБОВ`ЯЗАННЯ
8.1. Заборгованість за короткостроковими кредитами банків станом на 31.12.2011 р. відсутня.
8.2. Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями станом на 31.12.2011 р. відсутня.
8.3. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2011 р. становить 42 тис. грн.
8.4. Поточна заборгованість за розрахунками з оплати праці станом на 31.12.2011 р. відсутня.
8.5. Інші поточні зобов’язання станом на 31.12.2011 р. становлять 3 тис. грн.
8.6. Облік зобов’язань Товариства ведеться відповідно до встановлених норм бухгалтерського обліку, а саме П(С)БО 11 «Зобов'язання», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та інших нормативно – правових документів.
IХ. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРОДІВ
9.1. Станом на 31.12.2011 р. доходи майбутніх періодів відсутні.
X. ОБЛІК ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ, РОЗМІР ЧИСТИХ АКТИВІВ, ТА ІНШІ ПОКАЗНИКИ
10.1. Доходи Товариства акумулювались відповідно до правил бухгалтерського обліку, на рахунках класу 7 («Доходи і результати діяльності»), а облік витрат на рахунках класу 9 («Витрати діяльності»), що відповідає «Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій». Методи обліку доходів відповідають чинному законодавству та прийнятим в Україні стандартам бухгалтерського обліку.
10.2. Фінансовий результат від здійснення діяльності, витрати Товариства, відображені в формах звітності (Форма №2), відповідно до даних бухгалтерського обліку.
При проведенні перевірки, на підставі наданої Підприємством інформації, суттєвих порушень чинного законодавства нами не встановлено.
10.3. За підсумками 2011 року Підприємство понесло збиток у сумі 19 тис. грн.

Директор-аудитор ______________ В.П.Марченко

12 березня 2012 року
(Сертифікат аудитора № 006356 чинний до 13 грудня 2012 року)

Додаток №2 до Аудиторського висновку

(звіту незалежного аудитора) щодо фінансової звітності

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НАДБАННЯ»
ДОВІДКА

про фінансовий стан ТОВ «ФК «НАДБАННЯ» за 2011 рік
м. Київ 12 березня 2012 року.

п/п

Показники

Розрахунок показників

Оптимальне значення

Фактичне значення

на 31.12.2011

на 31.12.2010

1

Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності)

Оборотні активи (р.260) / Поточні зобов’язання (р. 620)

> 1

1827,22

1551,00

2

Коефіцієнт швидкої ліквідності

Оборотні активи (р.260) – Запаси (р.100-130) / Поточні зобов’язання (р. 620)

0,6-0,8

1827,22

1551,00

3

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Грошові кошти та їх еквіваленти (р.230-240) / Поточні зобов’язання (р. 620)

0,2-0,35

0,18

3,50

4

Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності)

(Власний капітал (р.380) + Забезпечення (р.430)) / Підсумок балансу (р.640)

> 0,5

0,04

1,00

5

Коефіцієнт фінансової стабільності

(Власний капітал (р.380) + Забезпечення (р.430)) / Загальна сума зобов’язань (р. 480 + р.620)

> 1,0

0,04

1550,00


Аналізуючи показники фінансового стану Товариства за даними таблиці можна зробити висновок, що за 2011 рік більшість показників знаходиться в межах нормативного значення, за винятком коефіцієнта абсолютної ліквідності, автономії та фінансової стабільності.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності вказує на те, яку суму поточних зобов’язань Підприємство може бути негайно сплатити за рахунок власних коштів та їх еквівалентів. Коефіцієнт абсолютної ліквідності становить 0,18.
Станом на 31.12.2011 р. коефіцієнт автономії складає 0,04. Цей показник вказує на те, що станом на 31.12.2011 р. 4 % активів Товариства складають власні кошти.
Значення коефіцієнтів загальної ліквідності вказує на те, що Підприємство може оплатити 100% поточної кредиторської заборгованості за рахунок оборотних коштів.

Значення коефіцієнту фінансової стабільності вказує на те, що власного капіталу і забезпечень у Товариства достатньо для погашення 4 % зобов’язань.
Директор-аудитор ______________ В.П.Марченко

12 березня 2012 року
(Сертифікат аудитора № 006356 чинний до 13 грудня 2012 року)

Додатки:

копія сертифікату аудитора, копія свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, копія свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити перевірку фінансових установ, баланс станом на 31.12.2011 р., звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік.

Всього: на 30 аркушах.Схожі:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ефективний капітал"
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Український капітал"
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ...
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, №4400, від 30. 11....
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Звіту про власний капітал за 2011 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія...
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)
Сегал Л. О. і Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сприяння", (надалі – Товариство), проведена...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ незалежного аудитора) щодо фінансової...
Тва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №1372, виданого рішенням Аудиторської палати України №98 від 26. 01....
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо РІЧНОЇ фінансової...
Основні відомості про Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» наведено в Таблиці...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» (надалі – Товариство) у складі
Аудиторський висновок( звіт незалежного аудитора)
Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Депозит Гарант" станом на 31. 12. 2011 року
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка