Тема 1: Предмет, метод і завдання дисципліни «Регіональна економіка»


Скачати 161.7 Kb.
НазваТема 1: Предмет, метод і завдання дисципліни «Регіональна економіка»
Дата17.03.2013
Розмір161.7 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
кафедра економіки і контролінгу

Дисципліна «Регіональна економіка»

Питання на тестовий іспит

Тема 1: Предмет, метод і завдання дисципліни «Регіональна економіка»

1. Що є предметом регіональної економіки ?

2. Які показники регіональної економіки виражають загальноекономічну характеристику ?

3. У якому варіанті відповідей правильно подано складові об'єкту регіональної економіки ?

А. Територія, розселення, виробництво, інфраструктура. В. Територія, виробнича сфера, торгівля, послуги.

Б. Територія, природні ресурси, транспортна система, виробництво. Г. Територія, природні ресурси, виробництво, послуги.

4. Які показники регіональної економіки виражають рівень життя населення ?

5. Розкрийте сутність методу регіональної економіки.

6. У якому варіанті відповідей у зростаючому за величиною регіону порядку правильно подані рівні організації регіональних економічних систем ?

А. Мікроекономіка, макроекономіка, мезоекономіка, мегаекономіка, глобальна економіка.

В. Мікроекономіка, мегаекономіка, мезоекономіка, макроекономіка, глобальна економіка.

Б. Мікроекономіка, мезоекономіка, макроекономіка, мегаекономіка, глобальна економіка..

7. Дайте визначення вказаним категоріям: передумови РПС, природні ресурси, мінеральні ресурси, фактори.

8. Знайдіть вірне визначення термінів: . Методи науки . Методологія Системний підхід; Методи управління

9. Установіть відповідність між економічними категоріями та їхніми характеристиками: Валовий внутрішній продукт (ВВП). Валовий національний продукт (ВНП) . Продуктивність суспільної праці. Продуктивні сили


Тема 2 :Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та формування економічних регіонів.

10. Характеристика економічної категорії: «Передумови розміщення продуктивних сил»,


11. Сформулюйте визначення принципів

12. Суть закономірності економічної цілісності регіону:

13. Що означає принцип збереження екологічної рівноваги?

14. У чому суть принципу обмеженого централізму?

15.Сформулюйте визначення факторів.

16.Позначте правильні визначення матеріаломістких та енергомістких виробництв.

17.Позначте правильні визначення принципу збереження екологічної рівноваги та закономірності економічної цілісності регіону.

18. В яких регіонах розміщуються трудомісткі промислові виробництва?

19. Виберіть правильне твердження: «В яких умовах особливого значення набуває фактор ринкової конюнктури?»

20. Установіть відповідність між економічними категоріями та їхніми характеристиками: Регіональна

економіка. Закон. Закономірність. Принци

21. Установіть відповідність між закономірностями та їхніми значеннями: Закономірність ефективного розміщення ПС. Закономірність територіального поділу праці. Закономірність територіальної концентрації ПС. Закономірність регіональної інтеграціїТема 3: Економічне районування і територіальна організація господарства

22. Якими ознаками характеризується економічний район:

23. Який рівень економічної системи відображають ознаки: сукупність населених пунктів, розміщене виробництво, наявність центру з функціями управління, інфраструктури?

А. Мікроекономічний. Б. Мезоекономічний. В. Макроекономічний. Г. Мегаекономічний.

24. Обґрунтуйте поняття економічного районування. Дайте визначення поняттю економічного району.

25. Теорія економічного районування має нині в Україні яке значення:

26. Обґрунтуйте сутність мегаекономічного району:

27.У сучасних економічних районах України які ознаки економічного району найбільш яскраво простежуються?

28.Позначте правильні твердження:

1. Теорія економічного районування нині в Україні використовується лише з науковою метою.

2. У сучасних економічних районах України найбільш яскраво простежуються такі ознаки економічного району як комплексність і керованість

29. Дайте визначення господарському комплексу, економічному простору, структурі економіки.

30. Виберіть правильне твердження: « Яке відношення до економічних районів характерне для територіально-виробничих комплексів?»

31. Установіть відповідність між економічними термінами і їх визначеннями: Економічне районування, Економічний район. Регіоналізація економіки. Економіка

32. Виберіть правильні твердження: виробничий комплекс, науково-технічний прогрес, принципи розміщення продуктивних сил.

Тема 4. Регіон у системі територіального поділу праці

33. Обґрунтуйте сутність поділу праці.

34. Організований взаємозв’язок спеціалізованих підприємств це: Кооперування. Спеціалізація. Співпраця.Інтеграція.

35.Спеціалізація економічних районів та методики її оцінки.

36. Який процес відображають ознаки економіки: концентрацію праці і капіталу в окремій частині території країни, континенту?

37. Які категорії регіональної економіки відображають показники: управління, фінанси, транспорт, житло, комунальна сфера?

38.Позначте правильні твердження: «Міжрайонний поділ праці це»:

39. Виберіть правильне твердження: « Які категорії регіональної економіки відображають показники: регіональний продукт, регіональні затрати, амортизація, прибуток

38. Виберіть правильне твердження: « В яких випадках визначається коефіцієнт міжрайонної товарності

40. За допомогою якого методу визначається: загальна ефективність,. порівняльна ефективність, рівень спеціалізації галузей району, ефективність районної спеціалізації.

41. Знайдіть вірне визначення показників:. Коефіцієнт міжрайонної товарності. Індекс рівня районної спеціалізації галузі; . Індекс ефективності районної спеціалізації галузі. Загальна ефективність народного господарства.
Тема 5. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики

42. Що виражає економічна політика в умовах ринку?

43. На що має бути спрямована регіональна економічна політика насамперед?

43. Якого суб 'єкта метою економічної політики є підтримка виробників, соціальний розвиток і захист?

44. Позначте правильні твердження:

1.Головна мета регулювання економіки регіонів -

2. Зближення рівнів соціально-економічного розвитку регіонів полягає у:

45. Виберіть правильне твердження: «Які економічні критерії є провідними у формуванні політики підприємств регіону

46. Виберіть правильне твердження: « На які основні групи поділяються всі головні показники розвитку регіонів?»
Тема 6. Механізм реалізації регіональної економічної політики

47. Пріоритети чиїх насамперед інтересів треба враховувати при формуванні системи управління регіоном?

48. На що треба орієнтувати суб'єктів регіональної економіки в умовах ринку?

49. Через, які аспекти економічного механізму треба сформувати систему управління регіональною економікою?

. Посилення державного впливу на виробничу діяльність в регіоні.

. Посилення місцевої влади в управлінні економікою на її території.

. Відсутність впливу держави і місцевої влади на управління виробництвом у регіоні.

. Ефективність виробництва і фінансову самодостатність підприємств.

50. Які умови управління необхідні для продуктивного й ефективного функціонування економіки регіону?

. Держава забезпечує завдання регіону і фінансування виробництва.

. Підприємства формують свою виробничу програму і її фінансове забезпечення.

. Влада регіону визначає обсяги і структуру виробництва та його реалізацію.

51Виберіть правильне твердження: «Яким факторам належить найбільш важлива роль у соціально-економічному розвитку регіонів

52. Виберіть правильне твердження: « До прямих методів державного управління і регулювання економікою у регіоні відносять:

53.Виберіть правильне твердження: «Україна на даному етапі в основному застосовує:»

Короткострокове програмне регулювання.Весь комплекс видів та методів планування.

Прогнозування соціально-економічного розвитку.Взагалі не застосовує планування

54. Раціональні форми суспільної організації виробництва і їх значення: Концентрація. Комбінування. Спеціалізація. Кооперування.
Тема 7. Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах

55. Структура народного господарства, це :

56.Чи наявний в Україні достатній потенціал в області сучасних технологій?

57. Позначте правильні визначення:сфера матеріального виробництва; сфера виробничих послуг; Інфраструктура виробнича, Транснаціональні корпорації – це:

58. Галузева структура - характеризує галузевий поділ праці в народногосподарському комплексі країни. Демонструє співвідношення галузей й окремих виробництв за:

1. Вартістю виготовленої продукції.

2. Чисельністю виробничого персоналу (за кількістю зайнятих).

59.Виберіть правильне твердження: «Екстенсивний шлях розвитку господарства – це:

60. Позначте правильні твердження: Регіон; Економічний простір.

61. Установіть відповідність між економічними термінами і їх визначеннями: Господарський комплекс Економічний район Економічний простір Структура економіки

62. Установіть відповідність між економічними термінами і їх визначеннями: Міжгалузевий комплекс Народногосподарські міжгалузеві комплекси Міжгалузеві територіальні комплекси. Виробничий комплекс

63.У галузевій структурі промисловості України перше місце займає яка галузь?

64.Які галузі переважають в структурі господарства України?

65.Установіть відповідність між вказаними категоріями та їхніми визначеннями: народногосподарський комплекс, промисловий центр, промислово-територіальні комплекси.
Тема 8. Природний та ресурсно-трудовий потенціал економіки України

66. Яка з рис характерна для земельних ресурсів?

67. З-поміж мінеральних ресурсів Північно-Східного економічного району важливе значення мають запаси:

68. Якими показниками визначається рівень економічного розвитку країни?

69. Через які категорії наука про регіональну економіку вивчає населення?

70. Назвіть області України, в яких значно переважає міське населення:

71. Скільки вВ Україні налічується:міст, сіл, селищ?

72. Назвіть області України, в яких переважає сільське населення:

73. Урбанізація – це:

74. Трудовий потенціал це:

75. Яке місце у Європі посідає Україна за площею орних земель?

76. Яка забезпеченість території України мінерально-сировинними ресурсами?

77. Яке місце у Європі посідає Україна за ресурсами марганцевої руди і самородної сірки?

78. Позначте правильні твердження:

1. Одним із ключових напрямків машинобудування Сумського промислового вузла стало виробництво обладнання для нафтової і газової промисловості.

2. Льонарство завжди було однією з важливих складових рослинництва Сумської області

А. Тільки 1. Б. Тільки 2. В. Обидва правильні. Г. Обидва неправильні

79. Позначте правильні твердження:

1 Як відомо, Чернігівська область має один із найкращих в Україні показників природного руху населення.

2 Як відомо, автомобілебудування – одна із основних складових машинобудування м. Львова.

80. Позначте правильні твердження:

1. Україна має спільні кордони з шістьма країнами Європи та Російською федерацією і характеризується високим коефіцієнтом транзитності..

2. За коефіцієнтом транзитності Україна посідає перше місце в Європі.

81. Установіть відповідність між економічними категоріями та їхніми характеристиками: Природно-ресурсний потенціал; . Природні ресурси; . Рекреаційні ресурси; Мінеральні ресурси.

82. Знайдіть вірне визначення термінів: економічно активне населення; трудові ресурси; природний приріст населення; продуктивність суспільної праці.
Тема 9. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення

83. В яких районах України видобувають нафту і природний газ?

84 У галузевій структурі промисловості України перше місце займає яка галузь?

85. Які галузі переважають в структурі господарства України?

86. Позначте правильні твердження:

1.Машинобудування характеризується найбільшою територіальною розповсюдженістю і належить до галузей «вільного розміщення».

2.Металургійний комплекс характеризується найбільшою територіальною розповсюдженістю і належить до галузей «вільного розміщення».

87. Позначте правильні твердження АПК.

88. Позначте правильне твердження: «Промислово-територіальні комплекси»

89. Знайдіть вірне визначення термінів: мегаполіс, технополіс, технопарк, урбанізація, . Агломерація міських поселень.

90. Установіть відповідність між вказаними категоріями та їхніми визначеннями: Народно-господарський комплекс Промислово-територіальні комплекси; Агро-промисловий комплекс; Промисловий центр.Тема 10. Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних систем

91 Який найпріоритетніший чинник економічної регіоналізації в умовах ринку?

Економічна самодостатність підприємств регіону; Тіснота виробничих і соціальних зв 'язків на даній території;

Наявність центру управління і регулювання;

92. Яка головна відмінна риса депресивних регіонів?

Складна демографічна ситуація;Тривала стагнація основних показників;

Невиконання екологічних нормативів; Відсутність реформування промисловості.

93. Обґрунтуйте територіальну організацію мікроекономічного районування:

Економіка населеного пункту, галузі, адміністративного району;

Економіка міста, селища міського типу, підприємства;

Економіка індивідуальна, підприємства, корпорації;

94. Обґрунтуйте сутність мезоекономічного району:

Поєднання природних зон окремої території;

Поєднання населених пунктів, що тяжіють до центру;

Поєднання суміжних територіально-адміністративних мікроекономічних районів;

95. Обґрунтуйте сутність мегаекономічного району:

Поєднання територіально-адміністративних областей країни, країн.

Поєднання територіально-адміністративних районів областей країни;

Поєднання країн континенту;

Усі відповіді правильні.

96.Виберіть правильне твердження: «Регіональний розвиток економіки України::

Незадовільний;

Адаптований до ринкових умов господарювання

Неприйнятний для нашої держави;

Можливий тільки в умовах постіндустріальної економіки.

97. Позначте правильні твердження регіону, економічного простору.

98. Установіть відповідність між вказаними категоріями та їхніми визначеннями: Зовнішньоекономічні зв’язки, Мегаекономічне районування, Світова економіка, Економіко-географічне положення об’єкта (країна, район, місто, підприємство).
Тема 11. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку

99. Знайти вірне твердження економічних районів в Україні .

100. Чи доцільний розподіл нашої держави на економічні райони на сучасному етапі?

101.В якому економічному районі найвищий рівень концентрації різноманітності запасів?

102. Позначте правильні твердження:

1.Одним із ключових напрямків машинобудування Сумського промислового вузла стало виробництво обладнання для нафтової і газової промисловості.

2.Льонарство завжди було однією з важливих складових рослинництва Сумської області

103. Позначте правильні твердження:

1.Донецький економічний район найбільш урбанізований в Україні.

2.За рівнем концентрації і різноманітності запасів Придніпровський економічний регіон посідає перше місце в Україні

104. Установіть відповідність між вказаними категоріями та їхніми визначеннями: Міжгалузевий комплекс. Народно-господарські міжгалузеві комплекси. Транснаціональні корпорації. Виробничий комплекс.

105. Установіть відповідність між вказаними категоріями та їхніми визначеннями: Науковий потенціал. Виробничий потенціал. Структура народного господарства; Агро-промисловий комплекс.
Тема 12. Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в європейські та інші світові структури

106.За останні 10 років обсяг зовнішньоторговельного обороту країни:

збільшився у багато разів, не змінився, збільшився, зменшився.

107. В структурі імпорту найбільше значення мають:

Нафта і газ. Інформаційні технології. Робоча сила із країн колишнього Радянського Союзу.

108.Виберіть правильне твердження: «Визначте роль Міжнародного валютного фонду у розвитку економіки України»:

Посилює процеси приватизації

Поглиблює залежність нашої держави від ЄС.

Підвищує рівень зайнятості населення

Є найбільшим серед міжнародних організацій кредитором.

109. Позначте правильні твердження: Міжнародні економічні інтеграції. Зона вільної торгівлі.

110. Позначте правильні твердження:

1. Україна має спільні кордони з шістьма країнами Європи та Російською федерацією і характеризується високим коефіцієнтом транзитності..

2. За коефіцієнтом транзитності Україна посідає перше місце в Європі.

111Виберіть правильні твердження: . Зовнішньоекономічні_звязки. Науково_технічний_прогрес.

112. Установіть послідовність етапів інтеграційних процесів. Політичний союз. Митний союз. Валютний союз.

Спільний ринок.

113. Установіть відповідність між вказаними етапами інтеграційного процесу та їхніми визначеннями: Політичний союз. Митний союз. Валютний союз. Спільний ринок.Тема 13. Фактори сталого розвитку продуктивних сил

114.Визначте зовнішній фактор сталого розвитку продуктивних сил?

Експансія іноземного капіталу. Гуманітарна допомога.

Вигідність геоекономічного та геополітичного положення

115.Визначте внутрішні фактори сталого розвитку продуктивних сил?

Ефективна регіональна політика держави. Входження у політичні блоки

Природно-ресурсний, науково-технічний, туристичний. Співпраця з країнами СНД.

116. Що необхідно зробити, перш ніж розробляти заходи щодо соціально-економічного розвитку регіону?

Отримати іноземні інвестиції. Провести аналіз стану розвитку. Заслухати звіт Уряду на Верховній Раді.

Вивчити світовий досвід з даного питання.

117. Яка роль транзитного потенціалу України?

118. Позначте правильні твердження:

1. Матеріаломісткі галузі мають високу концентрацію виробництва..

2. Виробництва з великими витратами сировини на одиницю продукції переважно розташовують ближче до споживачів..

119. Які фактори є вирішальними при розміщенні даних видів виробництв? важке машино-будування; літако-будування; . хімія органічного синтезу; теплові електростанції.

120. Установіть, на які фактори орієнтуються дані види виробництв: матеріаломісткі; енергомісткі; енергомісткі; трудомісткі; водомісткі.
Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ...
Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: Метод вказівки до вивч дисципліни та викон контрол роботи для студ напряму...
Програма навчальної дисципліни «Регіональна економіка» Донецьк 2012 
Робоча програма навчальної дисципліни «Регіональна економіка» (для студентів спеціальностей 030501, 030506, 030508, 030509 обліково-фінансового...
Тема: Предмет, структура, завдання й методи досліджень в юридичній психології
Юридична психологія, метод спостереження (інтроспекція), метод бесіди, метод експерименту (законодавчий, природний, лабораторний,...
Предмет, методи і завдання курсу «Регіональна економіка» та його зв’язок з іншими дисциплінами
Предмет регіональної економіки “захоплює” багато інших галузей економіки і, навпаки, практично усі інші галузі економіки мають справу...
Теми рефератів з дисципліни «Регіональна економіка»

ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Регіональна економіка» для студентів за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент»
Тема Вступ. Предмет і метод історії економіки та економічної думки...
Розвиток історії економіки та економічної думки як науки та навчальної дисципліни. Місце історії економіки та економічної думки в...
Тема Предмет і метод статистики як науки В цій темі викладаються...
Статистика є самостійною суспільною наукою. Вона має свої поняття і категорії, такі як: статистична сукупність, одиниця сукупності,...
1. Предмет i метод історії економіки та
Призначений для студентів, які навчаються за напрямом 0501 економіка і підприємництво
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Млинівський державний технікум...
Посібник складено за темами згідно навчальної програми з дисципліни «Економіка підприємства» у вигляді тестів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка