1. Предмет і метод мікроекономіки Мікроекономіка в системі економічних наук. Предмет, суб’єкти та об’єкти мікроекономіки


Скачати 216.09 Kb.
Назва1. Предмет і метод мікроекономіки Мікроекономіка в системі економічних наук. Предмет, суб’єкти та об’єкти мікроекономіки
Дата15.03.2013
Розмір216.09 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи


Вступ

Метою вивчення дисципліни є формування ринково-орієнтованого економічного світогляду фахівця з економіки і знань щодо методів прийняття оптимальних господарських рішень за наявних обмежених ресурсів та альтернативних можливостей їх використання. Мікроекономіка як складова економічної теорії вивчає поведінку і механізм прийняття рішень окремими економічними суб’єктами (індивідами, домашніми господарствами, підприємствами, організаціями, тобто мікросистемами), які прагнуть досягти мети за наявних обмежених ресурсів і для яких до того ж можна знайти альтернативне використання. У центрі уваги мікроекономіки перебуває поведінка споживача і виробника та її оптимізація, ринковий попит і пропозиція, відносні ціни товарів, розподіл ресурсів за альтернативного їх використання, часткова і загальна рівновага тощо.

Наука “Мікроекономіка” формує економічне мислення у спеціалістів економічного профілю, підприємницький підхід до господарської діяльності. Вивчення її сприяє розумінню студентами основ ринкових відносин на рівні підприємства, фірми, окремих видів ринкових систем: конкурентних ринків, монопольних ринків та ринків монополістичної конкуренції і олігополістичних.

Одне з важливих завдань курсу – скласти уявлення про те, що успіх будь-якого бізнесу залежить не лише від наявного стартового капіталу, і підприємницького таланту, а й від знань закономірностей функціонування економічних мікросистем у різних ринкових ситуаціях та вміння їх ефективно використовувати.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- базові положення мікроекономічної теорії;

- методи мікроекономічного аналізу;

- принципи оптимізації рішень основних мікроекономічних суб’єктів – споживачів і фірм – в різних ринкових структурах.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен уміти:

- застосовувати набуті теоретичні знання при вирішенні практичних завдань;

- виконувати техніко-економічні розрахунки, пов’язані з обґрунтуванням оптимальності рішень мікроекономічних систем;

- застосовувати прийоми та інструменти мікроекономічного аналізу для оцінки ефективності функціонування мікроекономічних систем.

 1. Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки

Мікроекономіка в системі економічних наук. Предмет, суб’єкти та об’єкти мікроекономіки.
Основні поняття та припущення мікроекономічного аналізу. Загальна характеристика ринкових структур. Загальні та специфічні методи мікроекономічних досліджень.

Тема 2. Теорія граничної корисностів та поведінка споживача. Ординалістська теорія поведінки споживача

Мета споживача у кардиналістській моделі. Кардиналістська функція корисності. Перший закон Госсена. Криві ізокорисності.
Мета споживача в ординалістській моделі. Ординалістська функція корисності. Криві байдужості та їх властивості. Гранична норма заміни благ.

Тема 3. Аналіз поведінки споживача


Реакція споживача на зміну цін товарів, лінія “ціна – споживання”, побудова кривої індивідуального попиту споживача;

Реакція споживача на зміну його доходу, лінія “дохід – споживання”, поняття “повноцінних” і “неповноцінних” благ, крива Енгеля, функції Торнквіста;

Розкладання сукупної зміни обсягу попиту на дві складові: ефект доходу та ефект заміщення; парадокс Гіффена;

Формування ринкового попиту як суми індивідуальних попитів, поняття про надлишок споживача.

Тема 4. Ринкова система: попит і пропозиція

Загальна характеристика ринкових змінних.
Аналіз попиту: попит, обсяг попиту, закон попиту, функція попиту, чинники попиту.
Аналіз пропонування: пропонування, обсяг пропонування, закон пропонування, функція пропонування, чинники пропонування.
Ринкова рівновага: утворення ринкової ціни та її роль. Моделі ринкової рівноваги.


Тема 5. Теорія граничних продуктів та макроекономічна модель фірми

Виробнича функція як параметрична модель технологічного процесу. Виробнича функція з двома змінними факторами. Ізокванта та її властивості. Оптимальна комбінація факторів виробництва. Поняття ізокости. Рівновага виробника та оптимальна комбінація ресурсів. Виробництво з одним змінним фактором. Розширення виробництва та ефект масштабу у довгостроковому періоді. Постійна, спадна та зростаюча віддача від масштабу. Вимірювання прибутку: економічна та бухгалтерська концепції.
Тема 6. Витрати виробництва

Витрати виробництва - вартість факторів виробництва

Витрати виробництва у короткостроковому періоді. Постійні та змінні витрати. Поняття сукупних, середніх та граничних витрат

Середні та граничні витрати фірми у довгостроковому періоді. Взаємозв’язок витрат у короткостроковому та довгостроковому періодах.
Тема 7. Ринок досконалої конкуренції

Базові моделі ринкових структур. Критерії розмежування ринкових структур.

Ознаки та умови ринку досконалої конкуренції. Досконало конкурентна фірма та умови її функціонування. Умови максимізації прибутку: порівняння абсолютних та граничних величин. Рівновага конкурентної фірми в короткостроковому періоді. Пропозиція конкурентної фірми в короткостроковому періоді. Рівновага га ринку досконалої конкуренції у довгостроковому періоді. Умови довгострокової рівноваги.

Тема 8. Монопольний ринок

Ринок чистої монополії та його характеристика. Ціноутворення на монопольному ринку. Визначення монополістом ціни та обсягу виробництва: графічний та алгебраїчний аналіз. Монополія і монопольна влада. Джерела монопольної влади. Показники виміру монопольної влади. Поняття цінової дискримінації. Економічні наслідки діяльності монополій

Тема 9. Ринок монополістичної конкуренції

Ознаки та умови функціонування ринку монополістичної конкуренції. Короткострокова та довгострокова рівновага фірми і галузі в умовах монополістичної конкуренції.

Тема 10. Олігополістична структура ринку

Олігополія, її сутність та основні ознаки. Стратегічна поведінка фірм на олігополістичному ринку. Цінова війна та її наслідки в умовах олігополії. Модель Курно. Модель рівноваги. Модель Бертрана, рівновага в умовах олігополії. Модель олігополістичного ціноутворення „лідерство у цінах”

Тема 11. Ринок факторів виробництва

Загальна характеристика та особливості ринку виробничих ресурсів. Попит на ресурси. Праця як фактор виробництва. Попит на працю та пропозиція праці. Ринок праці з недосконалою конкуренцією. Капітал як фактор виробництва.

Ринок природних ресурсів (землі). Особливості землі як фактору виробництва.

Тема 12. Економічна ефективність та добробут

Суспільні блага та їх особливості. Держава в мікроекономічній теорії: зовнішні ефекти та суспільні блага. Випадки неефективності ринку.

Зовнішні ефекти (екстерналії). Теорема Коуза

2. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи

ВИБІР ПИТАНЬ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Першим етапом виконання контрольної роботи є вибір питань. Кожний студент надає у письмовій формі відповіді на 4 питання запропонованих нижче. Вказаний перелік питань мають бути обов'язково висвітлені у роботі.


Студенти, прізвище яких починаються з літер

А

Г

Ж

Й

М

П

Т

X

Ш

Ю

Б

Д

3

К

Н

Р

У

Ц

Щ

Я

В

Є

І

Л

О

С

Ф

ЧНомер питання контрольної роботи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

1

2

3

4

5

6

ПІДБІР ЛІТЕРАТУРИ, СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ

Навчальну та спеціальну літературу з теми контрольної роботи студент підбирає самостійно, використовуючи для цього бібліотечний каталог.

Особливу увагу слід звернути на першоджерела, періодичні видання, наукові статті, передовий виробничий досвід, нормативні акти (закони України, декрети, постанови тощо). Користуватися необхідно лише новими виданнями та останніми редакціями нормативних актів.

Велику інформаційну цінність має статистичний матеріал і практичні дані. Статистичну інформацію можна знайти у спеціальних виданнях Держкомстату України та періодичних виданнях, газеті «Урядовий кур'єр» тощо.

Зібраний статистичний матеріал необхідно опрацювати, згрупувати, подати в таблицях, проаналізувати.

Список використаних літературних джерел та інших матеріалів необхідно систематизувати та подати після тексту контрольної роботи.

ВИКЛАДЕННЯ ЗМІСТУ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Зібраний, вивчений і опрацьований матеріал з теми контрольної роботи необхідно викладати відповідно до плану роботи. Кожне питання, зазначене в плані роботи, має починатися з нової сторінки із своїм заголовком.

Кожна сторінка, починаючи з плану роботи, нумерується в правому верхньому куті аркуша.

Назви таблиць повинні відображати зміст цифрової інформації. Таблицю розміщують після першого посилання на неї в тексті.

Наведені у роботі цифрові дані, цитати, таблиці, якщо вони взяті з першоджерел, мають супроводжуватися посиланнями на ці джерела. Посилання на цитовані джерела мають бути оформлені певним чином: для книг — вказуються автор, назва книги, номер тому, частини, місце видання (місто), назва видавництва, рік видання, порядковий номер сторінки; для журналів — автор статті, її назва, назва журналу, рік і номер видання, номер сторінки; для газет — автор статті, її назва, назва газети, дата випуску.

Робота має бути написана чітким, розбірливим почерком, грамотно і охайно.

Текст роботи можна писати від руки чорнилами (пастою) чорного або синього кольору, друкувати на машинці чи комп'ютері.

Після тексту роботи перед списком літератури студент ставить свій підпис і дату виконання роботи.

Контрольна робота виконується відповідно до вимог цих методичних вказівок, інакше вона не буде допущена до захисту, незалежно від її змісту. Оформлення титульної сторінки контрольної роботи надається у додатку А.

Закінчена робота подається студентом на заочний факультет університету у термін, визначений відповідним графіком.


РЕЦЕНЗУВАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Контрольну роботу рецензує викладач кафедри. Якщо рецензія схвальна, то робота зараховується.

Якщо робота написана з порушенням вимог, її повертають для доопрацювання. До другого варіанту роботи студент обов'язково додає рецензію на перший варіант. Робота може зараховуватися за підсумками співбесіди її автора з викладачем.

Здати іспит з курсу «Регіональна економіка» студент може тільки після зарахування контрольної роботи.

3. Завдання контрольних робіт

1. Предмет мікроекономіки.

 1. Методи мікроекономічного аналізу.

 2. Обмеженість ресурсів та безмежність потреб.

 3. Проблема вибору.

 4. Поняття еластичності. Цінова еластичність попиту. Фактори цінової еластичності попиту.

 5. Перехресна еластичність попиту. Еластичність попиту за доходом.

 6. Еластичність пропозиції. Фактори, що впливають на еластичність пропозиції.

 7. Основи теорії поведінки споживача.

 8. Корисність. Функція корисності.

 9. Крива байдужості. Карта кривих байдужості.

 10. Гранична норма заміщення.

 11. Бюджетне обмеження.

 12. Визначення рівноваги споживача.

 13. Лінія “доход-споживання”. Криві Енгеля.

 14. Лінія “ціна-споживання” та побудова кривої попиту

 15. Ефекти заміщення та ефект доходу

 16. Визначення та умови формування ринку досконалої конкуренції

 17. Попит на продукцію конкурентної фірми

 18. Основні підходи до визначення обсягу виробництва продукції

 19. Короткострокова та довгострокова рівновага на ринку досконалої конкуренції

 20. Пропозиція конкурентної фірми

 21. Досконала конкуренція та ефективність

 22. Монополія: сутність та умови існування.

 23. Попит, сукупний дохід, граничний дохід в умовах простої монопо­лії.

 24. Короткострокова та довгострокова монопольна рівновага.

 25. Монопольна влада та її показники.

 26. Державне регулювання природної монополії.

 27. Монопольна і конкурентна рівновага.

 28. Суспільні втрати від монопольної влади.

 29. Заробітна плата як ціна використання праці.

 30. Вибір індивіда між працею та відпочинком.

 31. Крива індивідуальної пропозиції праці.

 32. Вплив держави та профспілок на рівень заробітної плати та зайнятості.

 33. Економічна рента на ринку праці.

4. Екзаменаційні питання

  1. Що вивчає мікроекономіка як галузь економічної теорії (на відміну від політичної економії та макроекономіки)?

  2. Зв’язок предмета з іншими дисциплінами. Структура і зміст тематичного плану.

  3. Поняття «потреба», «благо», «антиблаго», «економічне благо», їх сутність.

  4. Поняття «корисність блага»; «сукупна корисність» та «гранична корисність»; функція корисності.

  5. Процес споживання та динаміка сукупної і граничної корисності.

  6. У чому полягає суть закону (принципу) спадної граничної корис­ності?

  7. Оптимальна структура покупок і гранична корисність грошей. Зв’язок зміни ціни одного з благ зі зміною обсягу попиту на нього.

  8. У чому відмінність ординалістського та кардиналістського підходів до аналізу поведінки споживача?

  9. Яку інформацію містить у собі крива байдужості? Які характерні риси кривих байдужості?

  10. У чому суть поняття «гранична норма заміщення одного товару іншим» (з наявного їх набору)? Як змінюється її значення в міру руху вздовж кривої байдужості?

  11. Поняття еластичності. Цінова еластичність попиту. Фактори цінової еластичності попиту.

  12. Перехресна еластичність попиту. Еластичність попиту за доходом.

  13. Еластичність пропозиції. Фактори, що впливають на еластичність пропозиції.

  14. Прибуток як мета діяльності фірми

  15. Теорія виробництва. Поняття виробничої функції

  16. Теорії витрат виробництва і прибутків

  17. Фірма на конкурентному ринку.

  18. Характеристика витрат і прибутку.

  19. Витрати у короткостроковому періоді.

  20. Витрати у довгостроковому періоді.

  21. Визначення та умови формування ринку досконалої конкуренції

  22. Попит на продукцію конкурентної фірми

  23. Основні підходи до визначення обсягу виробництва продукції

  24. Короткострокова та довгострокова рівновага на ринку досконалої конкуренції

  25. Пропозиція конкурентної фірми

  26. Досконала конкуренція та ефективність

  27. Монополія: сутність та умови існування.

  28. Попит, сукупний дохід, граничний дохід в умовах простої монополії.

  29. Короткострокова та довгострокова монопольна рівновага.

  30. Монопольна влада та її показники.

  31. Державне регулювання природної монополії.

  32. Монопольна і конкурентна рівновага.

  33. Дати характеристику ринку монополістичної конкуренції.

  34. Чим ринок монополістичної конкуренції відрізняється від ринку досконалої конкуренції?

  35. Чим вирізняється олігополія від монополістичної конкуренції?

  36. Особливості формування попиту на фактори виробництва

  37. Пропонування і рівновага на ринку праці

  38. Пропонування і рівновага на ринках капіталу і землі

  39. Ефективність за Парето та соціальний оптимум. Часткова та загальна рівновага

  40. Ефективність обміну і розподілу ресурсів у споживанні та виробництві

  41. Неспроможність ринку і державне регулювання


5. Рекомендована література

Базова

 1. Косік А.Ф., Гронтковська Г.Е. Мікроекономіка: Навчальний посібник. Вид. 2-ге, доповнене і перероблене. – К.: ЦУЛ, 2008. – 438 с.

 2. Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф. Мікроекономіка. Практикум: Навч. посібник. Вид. 2-ге, доповнене і перероблене.– К.: ЦУЛ, 2008. – 418 с.

 3. Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч. для студентів екон. спец. закл. освіти: У 2 ч. / С. Будаговська, О. Кілієвич, І. Луніна та ін.; За заг. ред. С. Будаговської. – К.: Основи, 2007. – С. 12-22.

 4. Рудий М.М., Михайлов С.І. Мікроекономіка (Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей).- К.: „Юнівест Медіа”, 2005.- С. 7-32.

 5. Рудий М.М., Жабка В.В. Мікроекономіка. Навч. пос.- К.: Центр учбової літератури”, 2008.- С. 7-29.

 6. Рудий М.М., Михайлов С.І., Ожелевська Т.С., Власенко Ю.Г. Практикум-тренінг з мікроекономіки (методичний посібник). - Київ, НАУ, 2008. – С. 5-13.

 7. Ястремський О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2007. – С. 15-51.

 8. Макконнелл К., Брю С. Мікроекономіка: Пер. з англ.- Львів: Просвіта, 1999.- 650с.

 9. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич Економічна теорія (політекономія. мікроекономіка. макроекономіка) Електронний ресурс [Режим доступу] ebooktime.net/book_28_glava_56_4._

 10. Бібліотека економіста : Мікроекономіка ... Електронний ресурс [Режим доступу] library.if.ua/book/14/1236.html 

 11. Кулішов В.В. К 90 Мікроекономіка: Основи теорії і практикум Електронний ресурс [Режим доступу] ftp://lib.sumdu.edu.ua/Books/book21.pdf

Допоміжна


 1. Білецька Л.В., Білецький О.Р., Савич В.І. Економічна теорія. Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка. Навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури. – 2006

 2. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Микроэкономика. - 8-е изд., изм. – СПб.: Издательство "Питер", 2010. - 209 с.

 3. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика : В 2-х т. / Общая редакция В. М. Гальперина. – СПб. : Экономическая школа. 2006. – Т.1. - 352 с.

 4. Дзюбик, С. Д. Основи економічної теорії: посібник / С. Дзюбик, О.Ривак. - К.: Основа, 1994. - 335 с.

 5. Косік А.Ф. Мікроекономіка: Навч. посібник для вузів/ А. Ф. Косік, Г. Е. Гронтковська. -2-ге вид., доп. і дороб -К.: Центр учбової літератури, 2008.-438 c.

Інформаційні ресурси бібліотеки університету

Андреюк Н.В.

Мікроекономіка: навчальний посібник

К.: Кондор, 2006

Андреюк Н. В.

Мікроекономіка [Текст] : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

К. : Кондор, 2004

Базілінська О.Я.,

МінінаО.В.

Мікроекономіка: навчальний посібник


К.: ЦНЛ, 2005Базілінська О. Я.

Мініна О. В.

Мікроекономіка [Текст] : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

К. : Центр навчальної літератури, 2004

Вініченко І.І. ,

КорецькаС.О.

Мікроекономіка: навчальний посібник

К.: ЦНЛ, 2005Горобчук Т. Т.


Мікроекономіка [Текст] : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

К. : Центр навчальної літератури, 2004

Горошко М.Ф. ,

Кулішов В.В

Мікроекономіка: Тести. Ситуації. Задачі. Навчальний посібник

К.: Ніка-Центр, Ельга, 2005

Задоя А. О.


Мікроекономіка: Курс лекцій [Текст] : Навчальний посібник

К. : Знання, 2005

Косік А.Ф.,

Гронтковська Г.Е.

Мікроекономіка: навчальний посібник


К.: ЦНЛ, 2004Корнейчук Б.В.


Микроэкономика: деловые игры: Основы микроэкономики.Частный сектор.Рынок труда

СПб.: Питер, 2005

Куркін М. В.

Мікроекономіка: основи ринкової поведінки [Текст] : Навчальний посібник для студентів вищих навчаль-

них закладів

Харків : Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2005

Лісовицький В.М

Мікроекономіка: навчальний посібник

К.: Кондор, 2007

Мельникова В.І. ,

Яременко В.Г.

Мікроекономіка: навчальний посібник

К.: ВД "Професіонал", 2005

Наливайко А.П.,

ЄвдокимоваН.М.

Мікроекономіка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.

К.: КНЕУ, 2007

Нуреева Р.М.

Сборник задач по микроэкономике: к курсу микроэкономики

М.: НОРМА, 2004

Павленко І.М.

Мікроекономіка: навчальний посібник

К.: ЦНЛ, 2006

Рудий М.М.

Мікроекономіка: навчальний посібник

К.: Каравела, 2008

Семюелсон П. ,

Нордгауз В.

Мікроекономіка: пер. з англ.

К.: Основи, 2005

Слухай С.В.

Довідник базових термінів та понять з мікроекономіки

К.: Лібра, 2004

Стеблій Г. Я.


Мікроекономіка [Текст] : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

К. : Центр навчальної літера

тури; Інкос, 2007

Ястремський О.І.

Гриценко О.Г.

Основи мікроекономіки: Підручник.

К.: Знання, КОО, 2005

ГнатенкоЄ.П.Курс: Мікроекономіка/ персональний веб ресурс викладача.- Джерело доступу: http://mehmat.mnu.mk.ua/sp/oea09/

Миколаїв МНУ В.О.Сухомлинського, 2012Додаток А
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕСИТЕТ ІМЕНІ

В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО
Факультет економіки
Семестр____

КОНТРОЛЬНА РОБОТА
З курсу “__________________________________”

Студент: група ____________ курс______________

Спеціальність________________________________

Прізвище та ініціали:__________________________

Рецензент

контрольної роботи___________________________

Дата виконання_______________ ______________

(Підпис студента)

Відмітки про реєстрацію контрольної роботи

Заочним відділом ________________________

(Дата і підпис методиста)

Відмітки про перевірку контрольної роботи

Рецензентом:____________________________

(Оцінка, дата і підпис рецензента)

Схожі:

1. Мікроекономіка: предмет і метод дослідження
Предметом, мікроекономіки є поведінка індивідуальних господарських суб'єктів в різних ринкових структурах
2  Економічні моделі мікроекономіки
Методологічні основи курсу базуються на діалектичному підході до явищ, системному аналізі, методах дедукції, індукції, абстракції,...
Тема Вступ. Предмет і метод історії економіки та економічної думки...
Розвиток історії економіки та економічної думки як науки та навчальної дисципліни. Місце історії економіки та економічної думки в...
Модуль суб’єкти інфраструктури товарного ринку Змістовний модуль...
Предмет дисципліни "Інфраструктура товарного ринку" та його взаємозв'язок з іншими дисциплінами
27. Організація б/о: поняття, завдання, суб’єкти, об’єкти
Питаннями організації б/о займались Ф. Ф. Бутинець, С. В. Івахненков, О. П. Войналович
1. ПОНЯТТЯ ТА ПРЕДМЕТ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРАВА
Ключовими поняттями інвестиційного права є інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційні правовідносини, суб'єкти інвестиційної...
Закономірності і етапи розвитку капіталістичної економічної системи
Предмет, методи та функції політичної економії. Місце політичної економії в системі економічних наук
Конституційне право України
Конституційно-правові відносини: поняття, види, суб’єкти, об’єкти, зміст, підстави виникнення, зміни та припинення
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ для подготовки к экзамену по учебной дисциплине «Хозяйственное право»
Предмет, метод господарського права, його співвідношення з іншими галузями права.(Предмет, метод хозяйственного права, его соотношение...
Законодавство
Конституційно-правові відносини: поняття, суб’єкти та об’єкти конституційно-правових відносин, підстави виникнення та припинення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка