Законодавство


Скачати 161.38 Kb.
НазваЗаконодавство
Дата03.04.2013
Розмір161.38 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Право > Закон

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОЕАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ імені В.Г. КОРОЛЕНКА

Кафедра правознавства


Плани семінарських занять з навчальної дисципліни

«КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬЕТУ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ


ВИКЛАДАЧ:

доц. Нагорна Т.В.

ПОЛТАВА – 2012

Семінарське заняття №1

Тема. Конституційне право України як провідна галузь національного

права України
План

1. Поняття і предмет конституційного права України як галузі права.

2. Системно-структурна характеристика конституційного права України.

Норми та інститути конституційного права України.

3. Конституційно-правові відносини: поняття, суб’єкти та об’єкти

конституційно-правових відносин, підстави виникнення та припинення.

4. Джерела конституційного права України: поняття, види і система.

5. Конституційно-правова відповідальність: поняття, види, суб’єкти та

підстави.

Завдання для самостійної роботи (2 бали)

1.Дати визначення поняття суверенітету і вказати його основні ознаки.

2. Назвіть основні види джерел конституційного права.

3. Які особливості методу конституційно-правового регулювання?

4. У чому полягає суть конституційно-правової відповідальності?
Завдання для індивідуальної роботи (6 балів)

1. Конституційне право у системі права України.

2. Предмет, система і методи конституційного права як галузі права

України.
Список рекомендованої літератури

Законодавство

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради

України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30.

– Ст. 141.

2. Про проголошення незалежності України. Постанова Верховної Ради

УРСР від 24 серпня 1991 року // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – №

38. – Ст. 502.

3. Декларація про державний суверенітет України. Прийнята 16 липня

1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – № 31. – Ст. 429.

4. Про Державний Гімн України. Закон України від 6 березня 2003 р. //

Офіційний вісник України. – 2003. – № 13. – Ст. 560.
Література

1. Головатий С. Конституція України в системі європейського

конституціоналізму // Право України. – 1997. – № 8. – С. 3–6.

2. Демиденко В., Петухов Г. Юридична природа Декларації про

державний суверенітет України // Радянське право. – 1991. – № 2. – С. 3–6.

3. Конституційне право України. Підручник / За ред. В.Ф. Погорілка. –

К.: Наукова думка, 2002. – С. 5–74.

4. Конституційне право України: Підручник / За ред. Ю. М. Тодики, В.

С. Журавського. – К.: Ін Юре, 2002. – С. 6–30.

5. Конституція України: Науково-практичний коментар / В. Б.

Авер’янов, О. В. Батанов, Ю. В. Баулін та ін.: Ред. кол. В. Я. Тацій, Ю. П.

Битяк, Ю. М. Грошевой та ін. – Харків: Право; К.: Ін Юре, 2003. – С. 9–18.

6. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник.

– К.: Атіка, 2002. – С. 5–35.

7. Кравченко В. В. Конституційне право України у визначеннях та

схемах. Навчальний посібник. – К: Атіка, 2002. – С. 4–12.

8. Наливайко Л. Проблеми визначення поняття, специфічних ознак та

функцій конституційної відповідальності в сучасній конституційній теорії //

Право України. – 1999. – № 10. – С. 45–50.

9. Погорілко В. Загальна декларація прав людини – одна з

найважливіших загальнолюдських цінностей ХХ століття // Право України. –

1999. – № 4. – С. 7–10.

10. Погорілко В., Федоренко В. Джерела конституційного права України:

поняття, види і система // Право України. – 2002. – № 3. – С. 8–16.

11. Погорілко В., Федоренко В. Джерела права України (загальна теорія

джерел конституційного права) // Вісник Академії правових наук. – 2002. – № 1.

– С. 46–59.

12. Погорілко В., Федоренко В. Об’єкти конституційного права України:

поняття, ознаки та види // Право України. – 2004. – № 2. – С. 9–16.

13. Фрицький О. Ф. Конституційне право України: Підручник. – К.:

Юрінком Інтер, 2002. – С. 5–54.

14. Шаповал В. Конституція як форма (джерело) конституційного права

України // Право України. – 1999. – № 6. – С. 5–9.

15. Шаповал В. Теоретичні проблеми реалізації норм Конституції // Право

України. – 1997. – № 6. – С. 3–7.

Семінарське заняття №2
Тема2. Система органів виконавчої влади України

(2 години)
Мета заняття: проаналізувати систему органів виконавчої влади в Україні; з’ясувати повноваження Кабінету Міністрів України, його склад, порядок утворення та підстави припинення повноважень; поняття та охарактеризувати правовий статус центральних органів виконавчої влади (міністерств, державних комітетів, центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом); визначити компетенцію місцевих органів виконавчої влади.

План

1. Поняття і загальна характеристика виконавчої влади в Україні.

2. Кабінет Міністрів України – Уряд України, його роль у системі

органів виконавчої влади держави.

3. Повноваження Кабінету Міністрів України.

4. Кабінет Міністрів України в системі стримувань і противаг в

Організації державної влади в Україні.

5. Поняття, види та правовий статус центральних органів виконавчої

влади в Україні.

6. Місцеві органи виконавчої влади в Україні.

7. Правові основи взаємодії місцевих органів виконавчої влади з

органами місцевого самоврядування.

Самостійна робота (цінність 3 бали)

1. Дайте визначення поняття “виконавча влада”.

2. Який порядок формування Кабінету Міністрів України?

3. Який склад Кабінету Міністрів України?

4. Охарактеризуйте нормативно-правові акти Уряду України.

5. Які види центральних органів виконавчої влади є в Україні?

6. Назвіть повноваження голови місцевої державної адміністрації.
Індивідуальна робота (цінність 6 балів)

1. Адміністративна реформа в Україні: досвід і перспективи здійснення.

2. Взаємовідносини місцевих органів виконавчої влади з органами

місцевого самоврядування в умовах проведення в Україні муніципальної

реформи.

Список рекомендованої літератури

Законодавство

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради

України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Про деякі заходи щодо оптимізації керівництва в системі центральних

органів виконавчої влади. Указ Президента України від 26 травня 2003 р. //

Офіційний вісник України. – 2003. – № 22. – Ст. 989.

3. Про загальне положення про міністерство, інший центральний орган

державної виконавчої влади. Указ Президента України від 12 березня 1996 р.// Урядовий кур’єр. – 1996. – 28 березня. – № 58-59.

4. Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади. Указ

Президента України від 15 грудня 1999 р. // Урядовий кур’єр. – 1999. – 17

грудня. – № 237.

5. Про місцеві державні адміністрації. Закон України від 9 квітня 1999 р.

// Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – Ст. 190.

6. Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України «Назустріч

людям». Постанова Верховної Ради України від 4 лютого 2005 р. // Офіційний вісник України. – 2005. – № 6. – Ст. 348.

7. Про систему центральних органів виконавчої влади. Указ Президента

України від 15 грудня 1999 р. // Урядовий кур’єр. – 1999. – 17 грудня. – № 237.

8. Про функціональні повноваження Першого віце-прем’єр-міністра і

віце-прем’єр-міністрів України. Постанова Кабінету Міністрів України від 3

березня 2005 р. // Офіційний вісник України. – 2005. – № 9. – Ст. 476.

9. Про чергові заходи щодо дальшого здійснення адміністративної

реформи в Україні. Указ Президента України від 29 травня 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 22. – Ст. 985.

10. Рішення Конституційного Суду України у справі про повноваження

Президента України реорганізовувати центральні органи виконавчої влади від 28 січня 2003 року № 2-рп/2003 // Комп’ютерна БД “Законодавство України”.

Література

1. Авер’янов В. Б. Органи виконавчої влади в Україні. – К.: Юрінком

Інтер, 1997. – 188 с.

2. Авер’янов В. Система органів виконавчої влади: проблеми

реформування у світлі конституційних вимог // Право України. – 2003. – № 9. – С. 24–28.

3. Кикоть П. Міністерство – центральний орган виконавчої влади

України. // Право України. – 2000.– № 1.– С. 35–37.

4. Коліушко І., Тимощук В. Про запровадження у сфері виконавчої

влади посад державних політичних діячів. // Право України. – 2000. – № 2.– С. 10–13.

5. Конституційне право України: Підручник / За ред. В. Ф. Погорілка. –

К.: Наукова думка, 2002. – С. 496–548.

6. Конституційне право України: Підручник / За ред. Ю. М. Тодики, В.

С. Журавського. – К.: Ін Юре, 2002. – С. 410–426.

7. Конституція України: Науково-практичний коментар / В. Б.

Авер’янов, О. В. Батанов, Ю. В. Баулін та ін.: Ред. кол. В. Я. Тацій, Ю. П.

Битяк, Ю. М. Грошевой та ін. – Харків: Право; К.: Ін Юре, 2003. – С. 546–583.

8.Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник.

– К.: Атіка, 2002. – С. 307–326.

9. Кравченко В. В. Конституційне право України у визначеннях та

схемах: Навчальний посібник. – К: Атіка, 2002. – С. 126–133.

10. Пахомов І. Конституція України і виконавча влада // Право України. –

2002. – № 9. – С. 38–40.

11.Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика / Відп.

ред. В. Ф. Погорілко. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН

України, 2003. – С. 350–385.

12. Фрицький О. Ф. Конституційне право України: Підручник. – К.:

Юрінком Інтер, 2002. – С. 378–443.

13. Шаповал В. Конституційний механізм державної влади в незалежній

Україні: політико-правові проблеми організації виконавчої влади // Право

України. – 1997. – № 1. – С. 30–34.

Семінарське заняття №3
Конституційно-правові засади організації територіального устрою України
План

 1. Поняття та основні ознаки Автономної Республіки Крим.

 2. Конституція Автономної Республіки Крим, її зміст і юридичні особливості.

 3. Предмети відання та межі нормативного регулювання Автономної Республіки Крим.

 4. Система органів влади в Автономній Республіці Крим та їх повноваження.

Завдання для самостійної роботи (цінність 3 бали)

  1. Який правовий статус Автономної Республіки Крим?

  2. Який державний орган України має право скасовувати постанови і рішення Ради Міністрів Автономної Республіки Крим у разі їх невідповідності Конституції України та законам України?

  3. Які принципи і гарантії автономії, передбачені Конституцією Автономної Республіки Крим?

Завдання для індивідуальної роботи (цінність 6 балів)

 1. Конституційно-правовий статус Верховної Ради АРК.

 2. Крнституційно-правовий статус Ради Міністрів АРК.

 3. Форма державного устрою України.

Законодавство

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради

України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Про Автономну Республіку Крим. Закон України від 17 березня 1995

р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 11. – Ст. 69.

3. Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим. Закон України від

10 лютого 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 29. – Ст.

191.

4. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,

місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. Закон України від 6 квітня

20 04 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 14. – Ст. 965.

5.Про відновлення Кримської Автономної Радянської Соціалістичної

Республіки. Закон Української РСР від 12 лютого 1991 р. // Відомості

Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 9 – Ст. 84.

6. Про державний кордон України. Закон України від 4 листопада 1991

р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 2. – Ст. 5.

7. Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим. Закон

України від 23 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 5-6. – Ст. 43.

8. Про Представництво Президента України в Автономній Республіці

Крим. Закон України від 2 березня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 21. – Ст. 158.

Література

1. Вовк Ю. Ідея федералізму в Україні у контексті посилення впливу

регіонів // Право України. – 2004.– № 10.– С. 19–21.

2. Заєць І. Обласний поділ в Україні: етапи та тенденції // Право

України. – 1999.– № 9. – С. 110–115.

3. Конституційне право України. Підручник / За ред. В. Ф. Погорілка. –

К.: Наукова думка, 2002. – С. 603–621.

4. Конституційне право України: Підручник / За ред. Ю. М. Тодики, В.

С. Журавського. – К.: Ін Юре, 2002. – С. 467–484.

5. Конституція України: Науково-практичний коментар / В. Б.

Авер’янов, О. В. Батанов, Ю. В. Баулін та ін.: Ред. кол. В. Я. Тацій, Ю. П.

Битяк, Ю. М. Грошевой та ін. – Харків: Право; К.: Ін Юре, 2003. – С. 669–695.

6. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник.

– К.: Атіка, 2002. – С. 349–362.

7. Кравченко В. В. Конституційне право України у визначеннях та

схемах: Навчальний посібник. – К: Атіка, 2002. – С. 147–150.

8. Копиленко О. Від Конституції України до Конституції Автономної

Республіки Крим // Право України. – 1999. – № 3. – С. 9–14.

9. Фрицький О. Ф. Конституційне право України: Підручник. – К.:

Юрінком Інтер, 2002. – С. 485–512.

10. Шаповал В. Державний устрій України: політико-правовий аспект проблеми // Українське право. – 1996. – №1. – С. 7–

Семінарське заняття №4
Конституційно-правові основи місцевого самоврядування в Україні
Мета заняття: проаналізувати міжнародні договори, що закріплюють статус органів місцевого самоврядування; розглянути поняття та юридичну природу органів місцевого самоврядування; визначити гарантії місцевого самоврядування в Україні та принципи їх організації; охарактеризувати систему органів місцевого самоврядування, вказавши на особливий статус органів місцевого самоврядування міст Києва та Севастополя.
План

1. Поняття і зміст місцевого самоврядування.

2. Аналіз світового досвіду з діяльності органів місцевого самоврядування та його значення для України.

3. Основні засади організації та діяльності органів місцевого

самоврядування в Україні.

4. Правові, організаційні та фінансові гарантії діяльності місцевого

самоврядування в Україні.

5. Взаємодія місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого

самоврядування в Україні.
Самостійна робота (цінність 3 бали)

1. Які є основні теорії місцевого самоврядування?

2. Які є основні форми безпосереднього волевиявлення територіальних

громад?

3. Правові акти органів місцевого самоврядування.

4. Що слід розуміти під поняттям “органи самоорганізації населення”?

5. Розкрити суть правової та організаційної автономії місцевого

самоврядування.

6. Охарактеризуйте основні положення Європейської хартії місцевого

самоврядування.
Індивідуальна робота (цінність 6 балів)

1. Європейська хартія місцевого самоврядування: основні положення та

політичне значення.

2. Муніципальна реформа в Україні: проблеми і перспективи.

Список рекомендованої літератури

Законодавство

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради

України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,

місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. Закон України від 6 квітня 2004 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 14. – Ст. 965.

3. Про місцеве самоврядування в Україні. Закон України від 21 травня

1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

4. Про органи самоорганізації населення. Закон України від 11 липня

2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 32. – Ст. 1449.

5. Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування.

Закон України від 15 липня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. –

1997. – № 38. – Ст. 249.

6. Про службу в органах місцевого самоврядування. Закон України від 7

червня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 33. – Ст. 175.

7. Про статус депутатів місцевих рад. Закон України від 11 липня 2002 р.

// Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 40. – Ст. 290.

8. Рішення Конституційного Суду України у справі про об’єднання

територіальних громад від 18 червня 2002 року № 12-рп/2002 // Комп’ютерна

БД “Законодавство України”.

Література

1. Батанов О. Концептуальні засади співвідношення функцій територіальних громад з функціями місцевих органів державної виконавчої влади // Право України. – 1999. – № 5. – С. 25–30.

2. Борденюк В. Концептуальні основи співвідношення функцій

місцевого самоврядування та його органів з функціями держави // Право

України. – 2003. – № 11. – С. 17–20.

3. Борденюк В. Місцеве самоврядування в механізмі держави:

конституційно-правовий аспект // Право України. – 2003. – № 4. – С. 12–16.

4. Кампо В. Місцеве самоврядування в Україні. – К.: Атіка, 1997. – 120 с.

5. Коментар до Конституції України. Друге видання. – К.: Інститут

законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 324–354.

6. Конституційне право України: Підручник / За ред. В. Ф. Погорілка. –

К.: Наукова думка, 2002. – С. 622–668.

7. Конституційне право України: Підручник / За ред. Ю. М. Тодики, В.

С. Журавського. – К.: Ін Юре, 2002. – С. 485–518.

8. Конституція України: Науково-практичний коментар / В. Б.

Авер’янов, О. В. Батанов, Ю. В. Баулін та ін.: Ред. кол. В. Я. Тацій, Ю. П.

Битяк, Ю. М. Грошевой та ін. – Харків: Право; К.: Ін Юре, 2003. – С. 696–734.

9. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник.

– К.: Атіка, 2002. – С. 363–428.

10. Кравченко В. В. Конституційне право України у визначеннях та

схемах: Навчальний посібник. – К: Атіка, 2002. – С. 151–157.

11. Куйбіда В., Чушенко В. Поняття місцевого самоврядування в Україні

// Право України. – 1998. – № 5. – С. 17–21.

12. Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика / Відп.

ред. В. Ф. Погорілко. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН

України, 2003. – С. 482–524.

14. Фрицький О. Ф. Конституційне право України: Підручник. – К.:

Юрінком Інтер, 2002. – С. 513–532.

15. Хоменець Р. Щодо визначення поняття місцевого самоврядування //

Право України. – 2002. – № 4. – С. 29–31.

16. Чапала Г. Місцеве самоврядування і громадянське суспільство:

проблема співвідношення // Право України. – 2004. – № 2. – С. 127–132.

17. Шаповал В. Сутнісні характеристики місцевого самоврядування //

Право України. – 2002. – № 3. – С. 48–54.

Перелік питань до модульної контрольної

роботи

 1. Конституційне право – галузь національного права України.

 2. Предмет конституційного права.

 3. Особливості методу конституційного права.

 4. Роль і значення конституційного права у правовій системі України.

 5. Поняття і теоретичні основи конституції.

 6. Фактична та юридична конституції.

 7. Поняття і основні властивості Конституції України.

 8. Конституціоналізм як загальна теорія конституції.

 9. Форма, структура та зміст Конституції України.

 10. Функції Конституції України.

 11. Адміністративно-територіальний поділ України.

 12. Поняття і види основних прав людини та громадянина в Україні.

 13. Поняття і види обов’язків людини та громадянина в Україні.

 14. Громадянство України: поняття, суть і основні принципи.

 15. Порядок і підстави набуття громадянства України.

 16. Припинення громадянства України.

 17. Органи, які вирішують питання, пов’язані з громадянством України, та їх компетенція.

 18. Поняття і види природних прав і свобод людини.

 19. Конституційно-правове закріплення права людини на життя.

 20. Особисті права та свободи людини і громадянина, закріплені в Конституції України, та гарантії їх реалізації.

 21. Політичні права та свободи людини і громадянина, закріплені в Конституції України, та гарантії їх реалізації.

 22. Соціально-культурні права та свободи людини і громадянина, закріплені в Конституції України, та гарантії їх реалізації

 23. Основні економічні права та свободи людини і громадянина, закріплені в Конституції України, та гарантії їх реалізації.

 24. Загальна характеристика конституційних обов’язків людини та громадянина.

 25. Поняття і характерні риси народовладдя в Україні.

 26. Характеристика основних форм безпосередньої демократії.

 27. Вибори як форма безпосереднього волевиявлення народу.

 28. Характеристика основних принципів виборів.

 29. Поняття та види виборів і виборчих систем.

 30. Характеристика виборчого процесу та його стадій.

 31. Поняття і види референдуму.

 32. Принципи та порядок проведення референдумів.

 33. Система та види органів державної влади.

 34. Верховна Рада України – парламент держави, єдиний орган законодавчої

 35. влади України.

 36. Структура Верховної Ради України, її конституційний склад.

 37. Порядок утворення керівних органів Верховної Ради України.

 38. Функції та повноваження Верховної Ради України.

 39. Основні форми діяльності Верховної Ради України.

 40. Характеристика законодавчого процесу у Верховній Раді України.

 41. Статус народного депутата України.

 42. Загальна характеристика інституту Президента в Україні.

 43. Порядок обрання Президента України.

 44. Функції та повноваження Президента України.

 45. Підстави і порядок дострокового припинення повноважень Президента

 46. України.

 47. Поняття виконавчої влади в Україні.

 48. Характеристика системи органів виконавчої влади в Україні.

 49. Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі виконавчої влади.

 50. Склад Кабінету Міністрів України.

 51. Порядок формування Кабінету Міністрів України.

 52. Основні функції та повноваження Кабінету Міністрів України.

 53. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади.

 54. Місцеві державні адміністрації як органи виконавчої влади в областях, районах, містах Києві та Севастополі.

 55. Поняття і зміст місцевого самоврядування.

 56. Характеристика системи місцевого самоврядування в Україні.

 57. Органи та посадові особи місцевого самоврядування.

 58. Поняття і система адміністративно-територіального устрою України.

 59. Автономна Республіка Крим – територіальна автономія у складі України.

 60. Верховна Рада АРК та її повноваження.
Схожі:

РОЗДІЛ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Глава 1 КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ЗАКОНОДАВСТВО...
Кримінально-виконавче законодавство України складається з цього Кодексу, інших актів законодавства, а також чинних міжнародних договорів,...
ТЕМА № ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ, ЗНАЧЕНЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ...
...
Законодавство 4
Українське незалежне інформаційне агентство новин (УНІАН). Засновано в березні 1993 року
Законодавство 7
Українське незалежне інформаційне агентство новин (УНІАН). Засновано в березні 1993 року
Законодавство про підприємництво
Законодавче забезпечення підприємницької діяльності. Структура Господарського кодексу України
Законодавство України
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО
«Фінанси і кредит», 030509 «Облік і аудит», 030502 «Економічна кібернетика», 030505 «Управління персоналом та економіка праці»
Законодавство України
Затвердити на 2012 рік розподіл банків на групи I, II, III, IV згідно з встановленими для них у пункті 1 граничними
Реферат на тему: “Законодавство про банки
Національний банк України: його роль у проведенні грошово-кредитної політики та банківського нагляду
Законодавство Євросоюзу з охорони праці
Поняття та предмет „Охорона праці в галузі”, як суспільний та економічний фактор
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка