Закономірності і етапи розвитку капіталістичної економічної системи


Скачати 102.71 Kb.
НазваЗакономірності і етапи розвитку капіталістичної економічної системи
Дата21.03.2013
Розмір102.71 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Економіка > Закон
Питання до державного екзамену з дисципліни «Політична економія» 1. Виникнення та основні етапи розвитку політичної економії як науки.

 2. Предмет, методи та функції політичної економії. Місце політичної економії в системі економічних наук.

 3. Економічні закони і категорії політичної економії.

 4. Фактори суспільного виробництва та їх взаємодія.

 5. Виробничий потенціал суспільства і межа виробничих можливостей.

 6. Економічні потреби, їх сутність і класифікація. Закон зростання потреб та механізм його дії.

 7. Сутність і класифікація економічних інтересів. Взаємозв’язок потреб, економічних інтересів і виробництва.

 8. Економічна система, її сутність і структурні елементи.

 9. Типи економічних систем та їх риси.

 10. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи.

 11. Економічний зміст та юридична форма власності.

 12. Натуральне виробництво і його місце в історичному розвитку суспільства.

 13. Виникнення товарного виробництва, його сутність і основні ознаки.

 14. Товар і його властивості.

 15. Суть і функції грошей. Грошовий обіг та його закони.

 16. Сутність, причини, види та соціально-економічні наслідки інфляції.

 17. Прибуток як економічна категорія. Види прибутку.

 18. Ринок: суть, структура, функції. Класифікація ринків.

 19. Конкуренція, її сутність, види та функції. Методи конкурентної боротьби.

 20. Форми конкуренції і моделі ринків.

 21. Інфраструктура ринку, її елементи та функції.

 22. Кредит, його функції і форми.

 23. Суть і функції домогосподарства.

 24. Доходи домогосподарств і їх розподіл.

 25. Підприємство як суб’єкт ринкової економіки. Класифікація підприємств.

 26. Суть підприємництва та його принципи. Види підприємницької діяльності.

 27. Капітал підприємства і його кругообіг.

 28. Форми заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата.

 29. Земельна рента та її форми.

 30. Методи та форми державного регулювання економіки.

 31. Сутність і види економічного відтворення.

 32. Безробіття в ринковій економіці: його види та соціально-економічні наслідки.

 33. Господарський механізм, його сутність, структура та функції.

 34. Закономірності і етапи розвитку капіталістичної економічної системи.

 35. Сутність змішаної економіки та механізм її функціонування.

 36. Соціалістична економічна система та її еволюція.

 37. Сутність, риси і типи перехідної економіки.

 38. Міжнародний поділ праці та його форми.

 39. Міжнародна економічна інтеграція та її форми.

 40. Міжнародні економічні зв’язки та їх форми.Питання до державного екзамену з дисципліни «Мікроекономіка»

 1. Предмет і метод мікроекономіки. Мікросистема, її роль у функціонуванні ринкової економіки.

 2. Економічний вибір в умовах обмеженості ресурсів.

 3. Корисність в теорії поведінки споживача: кардиналістський та ординалістський підходи.

 4. Динаміка зміни сукупної і граничної корисності. Перший закон Госсена.

 5. Система переваг споживача та її основні елементи в ординалістській теорії поведінки споживача.

 6. Криві байдужості та їх основні властивості.

 7. Бюджетне обмеження та можливості споживача.

 8. Співставлення кривих байдужості з бюджетним обмеженням.

 9. Зміна оптимального стану споживача в результаті зміни його доходу. Графічний аналіз лінії «дохід-споживання». Крива Енгеля. Закон Енгеля.

 10. Зміна вибору споживача в результаті зміни товару. Побудова лінії «ціна-споживання».

 11. Утворення «надлишку споживача» та його графічне зображення.

 12. Попит і закон попиту як один із основних законів функціонування ринкової системи. Цінові та нецінові детермінанти попиту.

 13. Пропозиція та закон пропозиції. Цінові та нецінові детермінанти пропозиції.

 14. Концепція цінової еластичності попиту та пропозиції. Методологічні особливості обрахунку показників еластичності.

 15. Виробництво в короткостроковому періоді. Виробнича функція з одним змінним фактором. Поняття продуктивності факторів виробництва.

 16. Виробнича функція з двома змінними факторами. Ізокванта, карта ізоквант. Гранична норма технологічного заміщення факторів виробництва.

 17. Концепція витрат в економіці. Економічні і бухгалтерські підходи до визначення витрат.

 18. Витрати виробництва в короткостроковому періоді. Економічні категорії витрат та типовий характер їх змін.

 19. Витрати виробництва в довгостроковому періоді та стратегічна поведінка виробника.

 20. Концепція мінімально ефективного розміру підприємства (МЕР).

 21. Ринок досконалої конкуренції та його основні ознаки.

 22. Ринковий попит на продукцію фірми за умов досконалої конкуренції: його графічне зображення.

 23. Максимізаційно-мінімізаційні цілі підприємства у короткотерміновому періоді за умов ринку досконалої конкуренції.

 24. Суть і ознаки монополії. Бар’єри для вступу в монополізовану галузь.

 25. Цінова дискримінація в умовах монополії, суть, особливості її здійснення та типи.

 26. Поведінка монополіста в сфері ціноутворення та визначення обсягу випуску продукції.

 27. Діагностика монополістичної влади на ринку. Антимонопольна діяльність держави.

 28. Суть та розповсюдження монополістичної конкуренції.

 29. Стратегія поведінки підприємства в умовах монополістичної конкуренції. Умови диференціації продукції.

 30. Олігополія, її суть та основні ознаки. Кооперативна та некооперативна поведінка олігополістів.

 31. Стратегічна поведінка продавців на олігополістичному ринку. Моделі дуополії та теорія ігор.

 32. Основні моделі олігополістичного ціноутворення. Аналіз «ламаної» лінії попиту.

 33. Ринок факторів виробництва в аспекті мікроекономічного аналізу. Поняття похідного попиту.

 34. Праця як фактор виробництва, її мобільність. Формування галузевого та ринкового попиту на працю.

 35. Криві пропонування праці, що «вигинаються» назад. Ефекти доходу і заміщення за умов зміни заробітної плати.

 36. Монопсонічний та олігопсонічний ринки праці, їх особливості.

 37. Аналіз моделі двосторонньої монополії на ринку праці та її соціальні наслідки.

 38. Капітал як фактор виробництва довготривалого користування. Фактор часу в оцінці основного капіталу.

 39. Поняття поточної або дисконтованої вартості, методика її обчислення. Ризик інвестування та оцінка надійності вкладень.

40. Міжчасовий вибір в теорії капіталу. Гранична норма часової переваги.

Питання до державного екзамену з дисципліни «Макроекономіка»

 1. Основна економічна проблема суспільства та економічної теорії. Ефективність економіки та головне завдання макроекономіки.

 2. Об’єкт і предмет макроекономіки. Позитивна і нормативна функції макроекономіки.

 3. Суть та методологічні принципи побудови системи національних рахунків. Основні показники макроекономічних вимірювань.

 4. Валовий внутрішній продукт (ВВП) як основний і узагальнюючий показник обсягу національного виробництва та методи його обрахунку.

 5. Роль ціни в обчисленні макроекономічних показників. Номінальні і реальні величини. Цінові індекси.

 6. Циклічність як форма економічного розвитку. Сутність та структура економічного циклу.

 7. Види циклів. Причини циклічних коливань.

 8. Макроекономічний кругообіг в умовах ринку. Моделі взаємодії суб’єктів ринку.

 9. Суть сукупного попиту в національній економіці. Цінові та нецінові фактори сукупного попиту.

 10. Суть сукупної пропозиції в національній економіці. Цінові та нецінові фактори сукупної пропозиції.

 11. Сукупний попит, сукупне пропонування як модель економічної рівноваги.

 12. Споживання та заощадження як функції доходу, їх графічне зображення.

 13. Середня і гранична схильність до споживання та заощадження. Доходні та недоходні фактори споживання і заощадження.

 14. Інвестиції як найбільш мінливий компонент сукупних витрат. Фактори інвестування. Мультиплікатор інвестицій.

 15. Метод «витрати-випуск» при дослідженні рівноважних обсягів національного виробництва. Товарно-матеріальні запаси і макроекономічна рівновага.

 16. Метод «вилучення-ін’єкції» при дослідженні рівноважних обсягів національного виробництва.

 17. Коливання рівноважного обсягу національного виробництва і поняття мультиплікатора. Межі ефективної дії мультиплікатора.

 18. Потенційний обсяг національного виробництва. Поняття рецесійного та інфляційного розриву.

 19. Еволюція поглядів щодо ролі держави в ринковій економіці. Основні економічні функції держави.

 20. Основні положення класичної теорії про саморегулюючу здатність ринку.

 21. Основні положення кейнсіанської теорії щодо необхідності втручання держави в економіку.

 22. Альтернативні теорії макроекономічного регулювання, їх практична функція.

 23. Фіскальна політика в системі державного регулювання економіки. Дискреційна та автоматична фіскальна політика.

 24. Стимулююча та рестрикційна фіскальна політика як засоби антициклічного регулювання економіки.

 25. Фіскальна політика та бюджетний дефіцит. Джерела фінансування бюджетного дефіциту.

 26. Способи збалансування державного бюджету: на щорічній основі, на циклічній основі, принцип функціональних фінансів.

 27. Фіскальна політика, спрямована на пропонування. Крива Лаффера.

 28. Грошовий ринок та особливості його функціонування. Попит на гроші та пропозиція грошей в сучасній економіці.

 29. Механізм досягнення рівноваги на грошовому ринку.

 30. Грошово-кредитна політика держави: її суть, основні інструменти та механізм здійснення.

 31. Зовнішньоекономічна діяльність та її структура. Основні теорії про доцільність зовнішньоекономічної діяльності країни.

 32. Платіжний баланс, його структура. Вплив економічної політики на платіжний баланс.

 33. Валютний курс та валютна політика держави. Особливості функціонування валютного ринку.

 34. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Протекціонізм і вільна торгівля.

 35. Ринок праці та його основні категорії. Механізм функціонування ринку праці.

 36. Державне регулювання зайнятості населення. Зв’язок безробіття з інфляцією. Крива Філліпса та висновки для політики зайнятості.

 37. Проблема нерівності в розподілі доходів та політика соціального захисту населення. Крива Лоренца.

 38. Модель економічного зростання Домара-Харрода.

 39. Характеристика маржиналістської та структуралістської теорій економічного зростання.

 40. Модель економічного зростання Р. Солоу. «Золоте правило» як критерій норми заощаджень.


Питання до державного екзамену з дисципліни

«Історія економіки та економічної думки»


 1. Предмет, завдання та методи історії економіки та економічної думки.

 2. Періодизація історичного розвитку господарських систем.

 3. Періодизація та основні риси господарства первісного суспільства.

 4. Господарство та соціально-економічні відносини у країнах Стародавнього Сходу.

 5. Особливості господарського розвитку Стародавніх Греції та Риму.

 6. Господарська діяльність в первісній історії України.

 7. Зародження економічної думки в країнах Стародавнього Сходу.

 8. Економічна думка Стародавньої Греції.

 9. Особливості економічної думки Стародавнього Риму.

 10. Криза рабовласницької системи господарства та причини загибелі античного світу.

 11. Основні риси феодального господарства. Види рентних відносин. Середньовічне місто та торгівля.

 12. Господарство та пам’ятки економічної думки Київської Русі.

 13. Фактори розпаду феодального господарства.

 14. Передумови виникнення, загальна характеристика та етапи розвитку меркантилізму.

 15. Економічні погляди фізіократів.

 16. Форми господарств на етапі утвердження мануфактурного виробництва в країнах Західної Європи та українських землях.

 17. Промисловий переворот у провідних країнах світу.

 18. Зародження, виникнення та еволюція класичної школи політичної економії.

 19. Відображення економічних теорій в українській думці (Ф. Прокопович, Г. Сковорода, Т. Степанов, І. Вернадський, Д. Журавський, В. Каразін).

 20. Виникнення та розвиток марксистської економічної теорії.

 21. Маржинальний напрям економічної думки. Основні школи маржиналізму: австрійська, кембриджська, американська, математична.

 22. Господарський розвиток України у ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. Загальна характеристика української економічної думки пореформеного періоду (М. Драгоманов, С. Подолинський).

 23. Демократична економічна думка представників Галичини (М. Павлик, І. Франко).

 24. Столипінська аграрна реформа.

 25. Економічні теорії М. Туган-Барановського та економіко-математичні дослідження Є. Слуцького.

 26. Причини та наслідки Першої світової війни.

 27. Виникнення кейнсіанства та теоретична система Дж. Кейнса. Поширення кейнсіанства у різних країнах.

 28. Структурні зміни світового господарства у ІІ пол. ХХ ст. План Маршала. Бреттон-Вудська угода.

 29. Утворення та розвиток ЄЕС.

 30. Зародження інституціоналізму.

 31. Теорії системної трансформації капіталізму.

 32. Економічне зростання у післявоєнний період. Неокейнсіанські та неокласичні теорії економічного зростання.

 33. Актуалізація неокласики в економічній думці (монетаризм, економічні теорії пропозиції та раціональних очікувань).

 34. Неоконсервативні реформи державного регулювання («рейганоміка», «тетчеризм»).

 35. Основні етапи розвитку радянської господарської системи (1917-1991 рр.).

 36. Становлення адміністративно-командної системи СРСР.

 37. Застійні явища в радянській економіці у 70-х – першій половині 80-х рр. Пошук шляхів реформування господарської системи СРСР у другій половині 80-х рр.

 38. Проблеми реструктуризації господарського комплексу та формування основ національної системи господарства в Україні на поч. 90-х рр. ХХ ст.

 39. Економічні перетворення в Україні другої половини 90-х рр. ХХ ст. та їхні наслідки.

 40. Перспективні напрямки господарського розвитку України.

Схожі:

Методичні рекомендації до самостійної роботи студента по вивченню дисципліни “Економічна теорія”
Зародження економіко-теоретичних знань. Становлення і основні етапи розвитку економічної теорії як науки. Сучасні напрями, школи...
Питання для підсумкового контролю
Становлення і основні етапи розвитку економічної теорії як науки. Сучасні напрями, школи і течії економічної теорії
1. Виникнення економічної теорії та основні етапи її розвитку. Сучасні...
Виникнення економічної теорії та основні етапи розвитку. Сучасні напрямки і школи економічної теорії
Тема Вступ до економічної теорії Тема Економічні цілі і проблеми...
Зародження економіко-теоретичних знань. Економіка як об'єкт вивчення економічної теорії. Загальні засади економічного розвитку. Мікроекономіка....
LP33 МІЖНАРОДНА СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ: ШЛЯХИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
В роботі розглянуто основні історичні етапи розвитку системи національних рахунків, проаналізована система національних рахунків...
Закони, принципи і категорії політичної економії. Система економічних...
Виникнення та етапи розвитку політичної економії. Розвиток економічної думки в Україні
KK89 ЦИКЛІЧНИЙ РОЗВИТОК РИНКУ НЕРУХОМОСТІ ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
У роботі розглянуто проблему циклічного розвитку міжнародної економіки, її вплив на фази циклу розвитку вторинного ринку житлової...
РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ У ФОРМУВАННІ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
Автором уточнено та поглиблено сутність, функції і структуру інтелектуального капіталу, досліджено та удосконалено теоретико-методологічні...
План: Виникнення і розвиток економічної теорії Предмет і об”ект економічної теорії
Економічна думка зародилася ще в стародавньому світі. Це була певна сума поглядів на господарські явища, на рушійні сили економічної...
ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ ШКОЛИ ДЛЯ СЛІПИХ
Анотація. В статті аналізуються етапи становлення, розвитку та діяльності Львівської школи для сліпих дітей у період з 1851 року...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка