ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗА ФАХОМ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ДО МАГІСТРАТУРИ


Скачати 60.35 Kb.
НазваПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗА ФАХОМ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ДО МАГІСТРАТУРИ
Дата15.03.2013
Розмір60.35 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор ___________ В.С. Пономаренко

ПРОГРАМА
ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗА ФАХОМ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ,

ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ДО МАГІСТРАТУРИ
за спеціальністю 8.000011 - “Прикладна економіка”

Харків, 2011

ПРОГРАМА
вступного іспиту до магістратури

за спеціальністю 8.000011 – «Прикладна економіка»
Макроекономіка

Система національних рахунків (СНР). Основні категорії системи національних рахунків: додана вартість, інституційні одиниці, сектори, операції, рахунки.

Основні макроекономічні показники: національний обсяг виробництва, загальний рівень цін, зайнятість. Валовий національний продукт (ВНП) та валовий внутрішній продукт (ВВП). Методи обчислення ВВП: виробничий, кінцевого використання, розподільчий.

Ринок праці, його рівновага. Безробіття, його причини, види, показники. Соціально-економічні наслідки безробіття. Інфляція: сутність, види і показники. Соціально-економічні наслідки інфляції.

Функція споживання. Функція заощадження. Середня схильність до споживання та заощадження. Гранична схильність до споживання та заощадження.

Інвестиційна функція. Роль інвестицій в економіці. Процентна ставка як чинник інвестиційного попиту. Номінальна та реальна процентна ставка. Процентна ставка і чиста прибутковість інвестицій. Графік функції інвестицій.

Сукупний попит. Структура сукупного попиту. Рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції. Рівноважний рівень цін. Рівноважний обсяг виробництва. Сукупний попит - сукупна пропозиція як базова модель економічної рівноваги. Довгострокова та короткострокова рівновага. Збурення сукупного попиту та механізм відновлення рівноваги. Збурення сукупної пропозиції та механізм відновлення рівноваги.

Державне регулювання макроекономічних процесів. Фіскальна політика держави. Грошово-кредитна політика. Зайнятість та соціальний захист населення.
Мікроекономіка

Поняття корисності. Сукупна та гранична корисність. Функція корисності. Процес споживання та динаміка зміни сукупної та граничної корисності. Закон спадної граничної корисності економічного блага.

Крива «доход-споживання». Функція попиту від доходу: крива Енгеля. Окремі випадки: побудова цих кривих для взаємозамінних та для взаємодоповнюючих благ. Поняття нормальних благ та благ нижчої споживчої цінності. Функції Торнквіста.

Реакція споживача на зміну цін товарів. Крива «ціна-споживання». Крива індивідуального попиту. Окремі випадки побудови цих кривих для взаємозамінних та для взаємодоповнюючих благ.

Невизначеність та економічний ризик. Умови схильності та несхильності споживача ризику. Ризик та ефективність економічних рішень.

Ринковий попит. Закон попиту, функція попиту, крива попиту. Функція пропозиції, крива пропозиції. Поняття рівноваги, надлишку, дефіциту. Ринкова ціна та ціна рівноваги, обсяг рівноваги Механізм встановлення ринкової рівноваги (павутиноподібна модель). Вплив зміни попиту та пропозиції на рівновагу, взаємодія змін попиту та пропозиції. Поняття про надлишок споживача та надлишок виробника. Еластичність попиту. Еластичність пропозиції.

Фактори виробництва та їх класифікація. Мотивація поведінки підприємства (фірми). Виробнича функція як економічна модель технології, способи побудови виробничої функції. Загальні властивості виробничих функцій. Сукупний, середній та граничний продукт у короткостроковому періоді: означення, графічний аналіз взаємного розміщення кривих. Закон спадної продуктивності факторів виробництва. Виробнича функція з двома змінними факторами. Взаємозаміна факторів. Ізокванта та її властивості. Карта ізоквант. Гранична норма технічного заміщення. Границі заміщення факторів.

Поняття і види витрат. Постійні, змінні, сукупні, середні та граничні витрати. Означення, графічний аналіз особливостей взаємного розташування та закономірностей зміни кожного з видів витрат. Закон зростаючих граничних витрат.

Капітал як фактор виробництва. Капітал як ресурс тривалого використання; форми капіталу. Рух капіталу та капітальні фонди.

Поняття вибору у часі. Споживання та інвестиції. Побудова бюджетного обме­ження для випадку вибору обсягів споживання між теперішніми та майбутніми періодами. Оптимальний вибір. Поняття дисконтованої величини. Види процентних ставок. Реальна та номінальна процентні ставки. Рівень дохідності, прибуток на капітал. Показники теперішньої та майбутньої вартості у прийнятті інвестиційних рішень.
Фінанси

Поняття фінансів. Специфічні сфери фінансів: державні фінанси; фінанси господарських одиниць; фінансовий ринок; міжнародні фінанси. Функції фінансів: розподільча, контрольна.

Поняття фінансової системи. Структура фінансової системи: фінанси підприємств, об'єднань, організацій, державний бюджет, місцеві бюджети, страхування, державні цільові фонди, державний кредит, фінанси населення, фінансовий ринок.

Поняття підприємництва. Види підприємств. Організаційно-правові форми підприємств. Поняття фінансів підприємств. Поняття і структура майна підприємства. Основні засоби, оборотні засоби, їх особливості. Порядок формування майна підприємства. Поняття фінансових ресурсів підприємства. Поділ джерел формування фінансових ресурсів підприємства на власні та залучені. Структура власних і залучених фінансових ресурсів підприємства. Особливості власних фінансових ресурсів підприємства. Особливості залучених фінансових ресурсів підприємства.

Поняття фондів, що утворюються на підприємстві, їх види: статутний фонд, резервний фонд, амортизаційний фонд, фонд оплати праці та інші.
Грошові надходження підприємств; їх структура та класифікація. Економічний зміст прибутку, його склад. Фактори формування прибутку. Розподіл і використання прибутку підприємства. Інвестиційна діяльність на підприємствах, її наслідки. Фінансове планування на підприємствах: зміст, мета, завдання.

Фінансовий ринок. Склад фінансового ринку. Грошовий ринок. Ринок капіталів. Ринок банківських кредитів. Ринок цінних паперів. Місцеві, регіональні, національні, міжнародні фінансові ринки. Первинний та вторинний ринки. Суб'єкти фінансового ринку. Суб'єкти операцій на ринку цінних паперів.

Фінансові інститути ринку. Фінансові посередники. Види фінансових посередників: депозитні установи, банки, ощадні установи, контрактні установи, пенсійні фонди; страхові компанії, інвестиційні фонди, дилери і брокери. Функції фінансових посередників. Роль національного банку на ринку державних цінних паперів.
Операції з цінними паперами комерційних банків.

Поняття зовнішньоекономічної діяльності. Форми та види зовнішньоекономічної діяльності. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності як частина загальної зовнішньоекономічної політики держави. Інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Вплив оподаткування на обсяг на структуру експортно-імпортних операцій.

Валютні відносини та їх державне регулювання в Україні. Валютні системи: сутність та види. Структура валютної системи. Валютна політики держави. Валютне регулювання в Україні: поняття, напрямки та суб'єкти. Валютний ринок. Валютні обмеження та валютні кліринги.
Економіко-математичне моделювання

Поняття економетричної моделі, її елементи. Класифікація економетричних моделей. Основні етапи побудови економетричних моделей. Множинна лінійна модель. Метод найменших квадратів (МНК). Властивості похибок у МНК.

Метод Ейткена, двокроковий метод найменших квадратів, критерії адекватності та статистичної значущості, виробнича функція Кобба-Дугласа, її характеристики та властивості, поняття про мультиколінеарність та методи її позбавлення.

Задачі лінійного програмування (ЗЛП): форми ЗЛП, методи розв’язання ЗЛП, двоїстість та її застосування у розв’язанні ЗЛП; транспортна задача, методи розв’язання транспортних задач.

Поняття ризику, кількісні методи вимірювання ризику, критерії прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику.

Теорія масового обслуговування: системи масового обслуговування (СМО), класифікація СМО, поняття про найпростіший потік, кількісне вимірювання найпростішого потоку та часу обслуговування, операційні характеристики СМО різних видів.

Модель міжгалузевого балансу, її властивості, міжрегіональна модель міжгалузевого балансу, моделі ринкової рівноваги, динамічні моделі: Леонтьєва, Канторовича, Неймана, Хікса; моделі розподілу доходів населення.

Заступник голови атестаційної

комісії В.І. Грачов

Схожі:

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗА ФАХОМ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ДО МАГІСТРАТУРИ
МНК, властивості похибок у МНК, метод Ейткена, двокроковий метод найменших квадратів, критерій адекватності та статистичної значущості,...
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗА ФАХОМ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ...
Поняття про статистику як суспільну науку, її виникнення та розвиток. Предмет і методологічні основи статистики. Етапи статистичного...
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗА ФАХОМ (СПІВБЕСІДА) ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ,...
Множина натуральних чисел. Ознаки подільності. Надання числа як добутка простих множників. Основна теорема арифметики. НОК и НОД....
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗА ФАХОМ (СПІВБЕСІДА) ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ,...
Множина натуральних чисел. Ознаки подільності. Надання числа як добутка простих множників. Основна теорема арифметики. НОК и НОД....
Програма матеріалів для вступного іспиту
Програма вступного іспиту (тестування) включає перелік вимог до теоретичної і практичної підготовки абітурієнтів
Програма матеріалів для вступного іспиту
«Фінанси і кредит» Мета проведення вступного іспиту полягає у відборі абітурієнтів, які мають достатній рівень базових питань з теорії...
Програма матеріалів для вступного іспиту
«Фінанси і кредит» Мета проведення вступного іспиту полягає у відборі абітурієнтів, які мають достатній рівень базових питань з теорії...
Програма матеріалів для вступного іспиту
Вступний іспит з російської мови є фаховим випробуванням у процесі оцінювання та відбору абітурієнтів для навчання за спеціальністю...
1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет та метод
Програма укладена відповідно до національних стандартів вищої освіти з метою підготовки абітурієнтів до складання вступного іспиту...
Програма матеріалів для вступного іспиту
Основною метою іспиту з англійської мови є перевірка рівня підготовки випускників середніх загальноосвітніх шкіл з цього предмету...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка