ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗА ФАХОМ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ДО МАГІСТРАТУРИ за спеціальністю 03050601 “Прикладна статистика”


Скачати 130.26 Kb.
НазваПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗА ФАХОМ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ДО МАГІСТРАТУРИ за спеціальністю 03050601 “Прикладна статистика”
Дата17.03.2013
Розмір130.26 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ
ЗАТВЕРДЖУЮ


Ректор ____________В.С. Пономаренко


ПРОГРАМА
ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗА ФАХОМ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ДО МАГІСТРАТУРИ

за спеціальністю 8.03050601 “Прикладна статистика”


Харків, 2011
ПРОГРАМА

вступного іспиту до магістратури за спеціальністю 8.03050601 - «Прикладна статистика»

Статистика

Поняття про статистику як суспільну науку, її виникнення та розвиток. Предмет і методологічні основи статистики. Етапи статистичного дослідження та специфічні прийоми статистичного аналізу. Поняття та категорії в статистиці. Організація та задачі статистики в сучасних умовах.

Суть та задачі статистичного спостереження. Форми, види та засоби статистичного спостереження. План статистичного спостереження. Помилки статистичного спостереження та забезпечення вірогідності даних.

Суть статистичного зведення та його види. Статистичні групування та їх види. Ряди розподілу в статистиці. Побудова статистичних таблиць за результатами групування.

Сутність, види та значення абсолютних показників .Сутність, види та форми вираження відносних показників. Сутність, види та методи розрахунку середніх показників.

Закономірність розподілу та її частотні характеристики. Характеристики центру розподілу. Показники варіації.

Характеристика нерівномірності розподілу. Показники структури та структурних зрушень. Статистична оцінка концентрації та локалізації, подібності структур.

Поняття та види зв'язків в статистиці. Модель аналітичного групування. Рівняння регресії і визначення його параметрів. Показники тісноти та істотності кореляційного зв'язку. Побудова множинних кореляційно-регресійних моделей. Методи вивчення зв'язку соціальних явищ. Непараметричні показники зв'язку. Рангові коефіцієнти зв'язку.

Поняття про ряди динаміки та їх види. Аналітичні показники рядів динаміки.

Прийоми виявлення основної тенденції розвитку в рядах динаміки. Інтерполяція та екстраполяція. Факторний аналіз рядів динаміки. Аналіз сезонних коливань.

Поняття про індекси та їх роль в статистико-економічному аналізі. Агрегатний індекс як основна форма загального індексу. Середні арифметичні й. гармонійні індекси. Індекси середніх величин. Територіальні індекси. Індексний факторний метод аналізу.

Загальне поняття про вибіркове спостереження. Види та способи відбору одиниць із генеральної сукупності. Помилки вибіркового спостереження для різних схем відбору. Особливості малої вибірки. Визначення обсягу вибірки.

Роль і значення графічного метода. Основні елементи графіка. Правила побудови статистичних графіків, таблиць взаємної спряженості. Види статистичних графіків, способи їх побудови.
Економічна статистика

Предмет, метод та завдання економічної статистики. Методи економічної статистики. Адаптація національної економічної статистики до міжнародних стандартів.

Система показників економічної статистики. Схеми формування інформаційної бази для проведення соціально-економічних досліджень в сучасних умовах.

Основні класифікації економічної статистики. Мета та завдання побудови Єдине:' системи класифікації та кодування інформації (ЄСКК).

Класифікація - інструмент упорядкування, аналізу, зберігання та ефективного пошуку інформації. Основні економічні класифікації - статистичний стандарт. Схема гармонізації статистичних класифікацій.

Практичне застосування Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД). Класифікатор секторів економіки. Класифікатор організаційно-правових форм господарювання (ПФГ). Класифікатор форм власності (КФМ).

Система національних рахунків як інструмент оцінювання та аналізу економічних явищ і процесів. Ключові поняття СНР: сектор, інституційні одиниці, резидент. СНР -економічна модель країни. Принципи побудови СНР. Основні показники СНР. Методи оцінки показників виробництва. Рахунки СНР в Україні.

Найважливіші макроекономічні показники і взаємозв'язок між ними. Види цін, які використовуються в системі національних рахунків.

Система таблиць «Витрати-Випуск» та методологічні принципи її побудови, Таблиця «Витрати-Випуск» - складова частина СНР. Використання даних МГБ в аналізі та моделюванні макроекономічних процесів у державі.

Види МГБ за класифікаційними ознаками: періодом аналізу: динамічні й статичні; обсягом використаної інформації: національні, регіональні, галузеві; характером використаних вимірників: натуральні й вартісні; характером відбиття міжгалузевих зв'язків: схема "Витрати-випуск", баланс пропозицій і використання ресурсів. Ціни в МГБ: ціни споживачів, ціни виробників, основні ціни.

Аналіз взаємозв'язків між основними макроекономічними інструментами. Валова додана вартість, валовий прибуток, змішаний доход, доходи від власності, валовий наявний доход, валове накопичення. ВВП та його компоненти. Паритет купівельної спроможності. Міжнародні зіставлення макроекономічних показників за участю України.

Сутність і структура національного багатства (НБ). Склад національного багатства за стандартом СНР. Фінансові й нефінансові активи: поняття, групування за формами власності, за галузями економіки, за регіонами. Оцінка елементів національного багатства.

Класифікація населення щодо статусу зайнятості. Методика Міжнародної організації праці (МОП) та офіційна методологія щодо щодо зайнятих та безробітних. Абсолютні та відносні характеристики чисельності зайнятих. Показники рівня безробіття, тривалості безробіття, рівня незайнятості. Склад населення за віком працездатності. Статистика руху робочої сили та робочих місць. Баланс трудових ресурсів.

Методи розрахунку ВВП. Виробничий метод розрахунку, розподільний метод розрахунку та метод кінцевого використання - статистичний аспект.

Статистика економічної ефективності. Ефективність виробництва, загальні та часткові характеристики.

«Економічний ефект» та «економічна ефективність», зміст цих понять. Визначення взаємозв'язку між ними. Ефективність використання трудових ресурсів, основного та обігового капіталу. Ефективність поточних витрат.

Статистичне оцінювання зовнішньоекономічної діяльності. Платіжний баланс -основа статистичного аналізу зовнішньоекономічної діяльності. Структура платіжного балансу.

Статистична характеристика зовнішньоекономічної торгівлі. Характеристика збалансованості зовнішньої торгівлі: характеристика відкритості економіки; експортна квота; коефіцієнт покриття; імпортна залежність країни. Аналіз динаміки зовнішньої торгівлі.

Статистичні методи оцінювання тіньової діяльності. Визначення поняття «тіньової економіки» та її види. Методики оцінки рівня тіньової економіки у ВВП України

Статистика цін і тарифів. Індекси цін. Індексний метод дослідження за зміною цін і тарифів. Індекс Ласпейреса та Пааше. Ефект Гершенкрона. Визначення середньомісячного темпу зміни рівня цін та динаміки середніх цін на окремі види товарів та послуг. Особливості методики застосування індексного методу для дослідження динаміки цін за окремими галузями народного господарства.

Організація статистики підприємств в Україні. Економічна сутність підприємництва та завдання статистики. Генеральна сукупність об'єктів статистичного спостереження. Структурне обстеження підприємств. Показники статистики підприємств, методологія їх розрахунку.

Статистика основного капіталу. Оцінювання стану та руху основного капіталу. Економічна сутність основного капіталу та основних фондів і задачі їх статистичної характеристики. Показники простого та розширеного відтворення основних фондів

Показники стану, руху та використання основних засобів. Методи нарахування амортизації. Переоцінка основних фондів.

Статистика оборотних активів. Поняття та склад оборотних фондів. Показники ефективності використання оборотних фондів.

Статистичне вивчення ринку праці. Ринок праці: поняття, елементи, основні суб'єкти відносин. Відкритий і закритий ринок праці. Система статистичних показників ринку праці.

Статистичне дослідження заробітної плати в умовах ринкової економіки.

Статистика науково-технічної та інноваційної діяльності. Поняття наукової та інноваційної діяльності, завдання статистичного вивчення. Статистичні показники науково-технічної та інноваційної діяльності

Статистика виробництва продукції підприємств. Поняття про валовий продукт і його склад. Показники продукції за ступеню готовності. Натуральні одиниці виміру продукції. Система вартісних показників продукції в народному господарстві.

Особливості розрахунку показників продукції в основних галузях сфери матеріального виробництва. Статистика товарообігу. Статистика товарних запасів.

Статистика результатів фінансово-господарської діяльності підприємств. Визначення впливу економічних факторів на результати фінансово-господарської діяльності за допомогою статистичних методів. Індексний метод впливу собівартості одиниці продукції, обсягу і структури реалізованої продукції на прибуток від реалізації продукції. Адитивна модель впливу факторів на прибуток від реалізації продукції. Система індексів впливу обсягу виробництва продукції, собівартості продукції та середньої ціни реалізації продукції на рентабельність реалізованої продукції. Вплив якісних і структурних чинників на динаміку середньої рентабельності — мультиплікативна індексна система. Основні показники рентабельності (прибутковості) продукції: рентабельність продажу; рентабельність продукції; рентабельність власного капіталу; рентабельність всього капіталу; загальна рентабельність підприємства; прибутковість активів; прибутковість пасивів. Абсолютна середня зміна прибутку з врахуванням впливу зміни рентабельності і власного капіталу.

Статистика інвестицій. Загальне поняття та структура інвестицій. Система показників для вивчення структури і динаміки інвестицій.

Оцінка нерівномірності розподілу інвестицій. Аналіз інвестиційної привабливості окремих регіонів.

Соціальна і демографічна статистика

Предмет соціальної статистики. Система соціальних наук та її структура. Місце соціальної статистики в системі наук. Головні поняття й категорії соціальної статистики.

Задачі соціальної статистики в сучасних умовах. Основні джерела інформації про об'єкти соціальної сгатистики.

Сутність соціальних показників. Властивості соціальних показників. Статистичні методи вивчення соціальних явищ.

Класифікації та групування: сутність та різниця, методи класифікації. Види групувань у соціальній статистиці.

Поняття сім'ї та домогосподарства, їх відмінності. Види домогосподарств. Показники навантаження домогосподарств.

Основні показники природного руху населення. Екстенсивний та інтенсивний аналіз. Абсолютні характеристики населення. Середнє населення. Основні показники механічного руху населення.

Метод статистичних групувань у вивченні населення. Склад населення за статтю. Віково-статева структура населення. Віково-статева піраміда Типи віково-статевої структури та її еволюція. Старіння населення та його показники. Коефіцієнти демографічного навантаження.

Існуючі концепції поняття доходу. Поняття "валовий наявний" , "валовий скорегований", "номінальний" та "реальний" дохід. Середні показники рівня доходів: середньодушовий дохід, середня номінальна заробітна плата, середня пенсія, середній розмір стипендії, середня допомога. Існуючі соціальні гарантії держави. Модальний та медіанний дохід, коефіцієнти концентрації доходів Лоренца та Джині.

Аналіз показників рівня та динаміки споживання. Оцінка залежності між рівнем споживання та доходами за допомогою коефіцієнта еластичності. Вивчення структурних відмінностей у споживанні за допомогою відповідних показників.

Поняття "рівень життя населення". Характеристика рівнів життя населення. Методика розрахунку індексу людського розвитку.

Підходи щодо вимірювання бідності. Статистичні показники бідності. Глибина та гострота бідності. Індекси злиденності населення.

Класифікації житлового фонду. Показники характеристики житлових умов: показники житлового фонду, його руху, капітального ремонту та реконструкції, благоустрою, показники забезпеченості населення житлом.

Задачі статистики навколишнього середовища. Якість навколишнього середовища як одна з умов життя людини.

Статистичні показники здоров'я населення. Статистика захворюваності. Система показників забезпеченості населення установами охорони здоров'я та медичними кадрами.

Характеристика діючої системи освіти. Характеристика освітніх послуг. Система статистичних показників для кожного рівня освіти.

Аналіз рівня освіти населення за допомогою показників, що характеризують ступінь охоплення населення освітою. Застосування індексного методу для порівняння рівня освіти населення різних регіонів, країн.

Показники стану та ефективності соціального захисту населення. Соціально-економічне значення статистичного вивчення соціального забезпечення. Форми та види соціального захисту.

Поняття про народонаселення. Закони народонаселення. Поняття демографії. Структура демографічних наук. Система методів, якими користується демографічна статистика. Характеристика специфічних методів демографічної статистики.

Демографічний процес. Демографічна подія. Демографічне явище. Демографічна ситуація. Демографічна поведінка. Когорта та генерація: спільне та відмінне. Демографічне старіння. Якість населення.

Сутність екстенсивного та інтенсивного демографічного аналізу. Види групувань в демографічній статистиці. Поняття віку людини. Методика побудови та аналізу віково-статевої піраміди. Розрахунок середнього віку.

Види старіння населення та їх коефіцієнти. Розрахунок середньорічної чисельності населення при різних умовах.

Екстенсивний та інтенсивний аналіз смертності. Аналіз дитячої смертності. Методи стандартизації смертності. Індексний аналіз смертності

Таблиці смертності та їх показники.

Система показників шлюбності та розлучуваності та взаємозв'язок між показниками.

Поняття народжуваності та плідності як статистичних процесів. Загальні
коефіцієнти народжуваності та плідності: їх сутність. Методика розрахунку коефіцієнта
сумарної плідності. Індекси Коула. Сумарний коефіцієнт народжуваності та коефіцієнт
гіпотетичного мінімуму природної народжуваності. 4

Система показників режиму відтворення населення. Методи розрахунку сумарних коефіцієнтів режиму відтворення населення. Інтерпретація нетто-коефіцієнта відтворення населення та інших сумарних показників. Методи розрахунку сумарних коефіцієнтів режиму відтворення населення

Показники середньої довжини жіночого покоління, приросту населення і співіснування поколінь. Факторний індексний аналіз показників чистих коефіцієнтів відтворення населення на основі загальних індексів. Побудова моделей стаціонарного та стабільного населення.

Класифікація перспективних розрахунків населення. Етапи перспективних розрахунків населення. Мета і задачі демографічного прогнозування.

Види міграцій та їх статистичний аналіз. Групування міграцій. Вимірювання міграцій населення. Міграції та відтворення населення.

Перепис як основне джерело інформації про населення. Організаційні питання проведення перепису. Критичний момент та дата перепису. Час проведення перепису. Методи проведення перепису. Категорії населення та їх характеристика. Програма перепису населення.

Статистика ринків

Теорії та концепції ринків. Методологічні принципи економічної діагностики ринків.

Ринок споживчих товарів та послуг як об'єкт статистичного вивчення. Інформаційно-аналітичне забезпечення ринку споживчих товарів та послуг. Методи статистичного аналізу ринку споживчих товарів

Сутність та складові ринку засобів виробництва. Система показників та методів аналізу ринку основних засобів. Методи статистичного аналізу ринку транспортних послуг.

Ринки енергоресурсів як об'єкт статистичного вивчення. Система показників ринку енергетичних матеріалів і продуктів. Методи статистичного аналізу виробництва і споживання енергоресурсів.

Ринок інновацій як об'єкт статистичного вивчення. Інформаційно-аналітичне забезпечення ринку інновацій. Система показників та методи аналізу ринку інновацій.

Ринок інформаційних послуг як об'єкт статистичного вивчення. Інформаційно-аналітичне забезпечення ринку інформаційних послуг. Система показників та методи аналізу ринку інформаційних послуг.

Ринок праці як об'єкт статистичного вивчення. Інформаційно-аналітичне забезпечення ринку праці. Система показників та методи аналізу ринку праці.

Сутність та завдання статистики грошового обігу. Статистичні показники грошового ринку. Методи аналізу збалансованості та місткості ринку грошей..

Поняття валютних курсів і завдання статистики валютного ринку. Система статистичних показників валютного ринку. Статистичні методи аналізу валютних курсів.

Сутність та задачі статистики фондового ринку. Система статистичних показників фондового ринку. Методика статистичного аналізу фондового ринку.

Ринок нерухомості як об'єкт статистичного вивчення. Інформаційно-аналітичне забезпечення ринку нерухомості. Система показників та методи аналізу ринку нерухомості.

Сутність та задачі статистики ринку кредитних послуг. Система показників ринку кредитних послуг. Методи статистичного аналізу ринку кредитних послуг.

Сутність та задачі статистики ринку страхових послуг. Система статистичних показників ринку страхових послуг. Методи статистичного аналізу страхової діяльності.

Фінансовий ринок як об'єкт статистичного вивчення. Нормативно-правове та інформаційно-аналітичне забезпечення ринку фінансових послуг. Методи статистичного аналізу ринку фінансових послуг.

Ринки освітніх та медичних послуг як об'єкти статистичного вивчення.

Міжрегіональні та міжнародні економічні зв'язки ринків як об'єкт статистичного вивчення. Система показників статистики зовнішньої торгівлі. Методи статистичного аналізу зовнішньої торгівлі.

Заступник голови атестаційної

комісії В.І.Грачов

Схожі:

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗА ФАХОМ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ДО МАГІСТРАТУРИ
Система національних рахунків (СНР). Основні категорії системи національних рахунків: додана вартість, інституційні одиниці, сектори,...
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗА ФАХОМ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ДО МАГІСТРАТУРИ
МНК, властивості похибок у МНК, метод Ейткена, двокроковий метод найменших квадратів, критерій адекватності та статистичної значущості,...
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗА ФАХОМ (СПІВБЕСІДА) ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ,...
Множина натуральних чисел. Ознаки подільності. Надання числа як добутка простих множників. Основна теорема арифметики. НОК и НОД....
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗА ФАХОМ (СПІВБЕСІДА) ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ,...
Множина натуральних чисел. Ознаки подільності. Надання числа як добутка простих множників. Основна теорема арифметики. НОК и НОД....
Програма матеріалів для вступного іспиту
Програма вступного іспиту (тестування) включає перелік вимог до теоретичної і практичної підготовки абітурієнтів
Програма матеріалів для вступного іспиту
«Фінанси і кредит» Мета проведення вступного іспиту полягає у відборі абітурієнтів, які мають достатній рівень базових питань з теорії...
Програма матеріалів для вступного іспиту
«Фінанси і кредит» Мета проведення вступного іспиту полягає у відборі абітурієнтів, які мають достатній рівень базових питань з теорії...
Програма матеріалів для вступного іспиту
Вступний іспит з російської мови є фаховим випробуванням у процесі оцінювання та відбору абітурієнтів для навчання за спеціальністю...
НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 030508 «ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА»
Наскрізна програма практики для студентів напряму підготовки 030506 «Прикладна статистика» денної форми навчання / Укл. О. В. Раєвнєва,...
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Програма вступного іспиту на кваліфікацію «спеціаліст» для студентів за напрямом підготовки 050601 – Теплоенергетика, спеціальністю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка