ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗА ФАХОМ (СПІВБЕСІДА) ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМ


Скачати 159.26 Kb.
НазваПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗА ФАХОМ (СПІВБЕСІДА) ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМ
Дата23.03.2013
Розмір159.26 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Математика > Документи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор_________ В.С. Пономаренко

ПРОГРАМА
ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗА ФАХОМ (СПІВБЕСІДА)

ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА СКОРОЧЕНИЙ

ТЕРМІН НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМ

РІВНЕМ БАКАЛАВРА

НА БАЗІ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

за напрямом підготовки 6.050101

«Комп'ютерні науки»

Харків, 2011

ПРОГРАМА

співбесіди за напрямом підготовки 6.050101

«Комп'ютерні науки» для абітурієнтів,

які поступають на базі молодшого спеціаліста

Модуль 1. Арифметика. Алгебра. Тригонометрія

Тема 1. Основні математичні поняття. Арифметика. Числові множини

Елементи теорії множин. Переріз та об'єднання множин. Числові множини.

Множина натуральних чисел. Ознаки подільності. Надання числа як добутка простих множників. Основна теорема арифметики. НОК и НОД. Десятичний запис числа. Задачи з використанням властивостей натурального числа.

Множина раціональних чисел. Основні властивості дробу. Періодичні дроби та правило перетворення їх у звичайні. Дії з дробами.

Пропорції, їх властивості. Пропорційна та обернено пропорційна залежності. Ділення у заданому відношенні.

Відсотки. Основні типи задач на відсотки. Прості відсотки. Формула складних відсотків.

Множина дійсних чисел.

Тема 2. Початкові відомості про функції. Елементарні функції, їх

властивості та графіки

Поняття про функцію. Область визначення та область припустимих значеннь. Область значеннь.

Способи завдання функцій.

Загальні властивості функцій: парність та непарність, періодичність, монотонність.

Елементарні функції. Графіки елементарних алгебраїчних функцій:

y = kx + b; y = ax 2 + bx + c; y = x3; y = k / x; y = x m / n (m Є Z; n Є N).

Поняття оберненої функції. Властивості графіків функцій, які є взаємно-оберненими.

Загальні уявлення про неелементарні функції. Функції: у =| X |, у = [х],
y = {x}, y = max {f(x), g(x)}, y = min {f(x), g(x)}.

Алгебра графіків. Побудова графіків складених функцій шляхом перетворення графіків елементарних функцій. Поняття про паралельний перенос системы координат.

Тема 3. Тотожні перетворення алгебраїчних виразів

Піднесення в степінь. Натуральна та дробова степені.

Перетворення раціональних алгебраїчних виразів. Сума та добуток многочленів. Ділення многочленів без залишку та з залишком. Розкладання многочлена на множники (наслідок теореми Бєзу).

Формула Ньютона для степенів бінома. Трикутник Паскаля.

Перетворення ірраціональних алгебраїчних виразів. Раціоналі-зація (заміна

змінної).

Застосування метода проміжків до перетворення алгебраїчних виразів, що

містять модуль.

Тема 4. Алгебраїчні рівняння

Рівняння: основні означення. Загальні поняття про еквівалентні та нееквівалентні перетворення рівнянь. Рівняння з однією змінною.

Лінійні рівняння та ті, що до них зводяться. Розв'язання линійних рівнянь.

Квадратні рівняння. Розв'язання квадратних рівнянь. Теорема Вієта.

Рівняння вищіх степенів. Окремі випадки введения нової змінної, відносно якої степень рівняння зменшується.

Дробово-раціональні рівняння.

Ірраціональні рівняння: основні поняття та способи розв'язання ірраціональних рівнянь, область визначення. Перетворення ірраціональних рівнянь. Рівняння із складними радікалами.

Рівняння, що ускладнені наявністю модуля чи параметра.

Рівняння з кількома змінними, що мають цілочислові розв'язки.

Тема 5. Алгебраїчні нерівності

Нерівності. Загальні поняття про еквівалентні перетворення нерівностей. Системи нерівностей.

Раціональні нерівності. Метод проміжків. Метод заміни змінної.

Ірраціональні нерівності та методи їх розв'язання.

Доведения нерівностей.

Нерівності, що ускладнені наявністю модуля чи параметра.

Тема 6. Системи алгебраїчних рівнянь та нерівностей

Основні алгебраїчні методи розв'язання систем рівнянь: підстановка, виключення змінної, алгебраїчні перетворення рівнянь системи. Заміна змінної в системах рівнянв.

Графічний метод розв'язання системи рівнянь на прикладі системи лінійних рівнянь, що містять модуль.

Використання однорідності одного з рівнянь системи.

Особливості розв'язання системи рівнянь, кількість невідомих в яких перевищує кількість рівнянь. Використання обмежуючих нерівностей для розв'язання системи рівнянь.

Системи рівнянь, що ускладнені наявністю модуля чи параметра.

Системи нерівностей з двома змінними: алгебраїчний та графічний методи їх розв'язання.

Тема 7. Прогресії

Числова послідовність.

Арифметична прогресія.

Геометрична прогресія. Нескінечнно спадна геометрична прогресія.

Задачі, в яких одночасно використовуються різні види прогресії.

Тема 8. Текстові задачі. Застосування рівнянь та нерівностей до

розв'язання задач

Задачі про рух. Прямолінійний pyx та pyx по колу. Рух в одному напрямку та зустрічний рух.

Задачі щодо визначення концентрації або співвідношення у розчинах та сумішах. Задачі із застосуванням формул простих та складних відсотків.

Задачі економічного змісту: про роботу, продуктивність праці, ви-робничі витрати та оплату праці.

Задачі, що пов'язані з позиційним записом числа.

Задачі, що містять цілочислові змінні.

Задачі, що містять системи нерівностей з кількома змінними: алгебраїчний та графічний методи розв'зання.

Задачі про дослідження найбільшого та/або найменшого значень, що не потребують використання похідної.

Комбіновані задачі про pyx, роботу, відсоткове відношення та ін.

Тема 9. Показникова та логарифмічна функції. Показникові та логарифмічні рівняння, їх системи

Поняття логарифма. Основні логарифмічні співвідношення.

Показникова та логарифмічна функції, їх графіки.

Обчислення без таблиць. Порівняння логарифмів.

Еквівалентні перетворення виразів, що містять степеневі та логарифмічні функції.

Основні принципи та методи розв'язання показникових та логарифмічних рівнянь: метод зведения до однієї основи; заміна змінної; групування и логарифмування. Застосування графічного метода до розв'язання показникових та логарифмічних рівнянь.Ст

Степенево-показникові рівняння: (f(x))φ1(x) = (f(x))φ2(x) .

Аналіз випадків: f(x) > 0 (f(x) ≠ 1); f(x) = 1; f(x) = 0 та f(x) < 0.

Показникові та логарифмічні рівняння, що ускладнені наявністю модуля та параметра.

Системи показникових та логарифмічних рівнянь.

Тема 10. Показникові та логарифмічні нерівності та їх системи

Монотонність показникової та логарифмічної функцій. Показникові та логарифмічні нерівності: основні методи розв'язання.

Логарифмічні нерівності з невідомими в основі логарифма. Степенево-показникові нерівності.

Показникові та логарифмічні нерівності, що ускладнені наявністю модуля та параметра.

Тема 11. Тригонометричні функції. Тотожні перетворення тригонометричних виразів

Тригонометричні функції: означения, їх властивості, область визначення та область значения.

Графіки основних тригонометричних функцій. Обернені тригонометрчні функції, їх графіки. Тотожні перетворення тригонометричних виразів. Обчислення без таблиць.

Тема 12. Тригонометричні рівняння та нерівності. Системи тригонометричних рівнянь

Найпростіші тригонометричні рівняння, їх розв'язання.

Розв'язання тригонометричних рівнянь шляхом розкладення на множники.

Однорідні тригонометричні рівняння. Заміна змінної в тригонометричних рівняннях.

Метод універсальної підстановки. Метод допоміжного кута.

Система, що містить тригонометричне рівняння та обмеження на область визначення у вигляді нерівності.

Рівняння, що ускладнені наявністю модуля та параметра.

Рівняння, що містять обернені тригонометричні функції.

Системи тригонометричних рівнянь.

Найпростіші тригонометричні нерівності не їх розв'язання на единичному колі. Тригонометричні нерівності. Системи тригонометричних нерівностей.

Модуль 2. «Основи програмування»

Розділ 1. Введения в програмування.

Тема 1.1. Загальні відомості про обчислювальні машини.

Структура та принцип робота комп'ютера. Відображення даних в пам'яті комп'ютера. Програмне забезпечення сучасних комп'ютерів.

Тема 1.2. Алгоритмізація.

Алгоритм та його властивості. Засоби зображення алгоритмів. Правила виконання схем алгоритмів. Базові алгоритмічні конструкції. Розробка алгоритмів методом покрокової деталізації.

Розділ 2. Основи програмування алгоритмічною мовою.

Тема 2.1. Введения в програмування алгоритмічною мовою.

Характеристика алгоритмічних мов програмування. Структура програми. Стиль запису програми алгоритмічною мовою. Алфавіт мови. Константи та змінні. Вибір імен змінних. Опис даних. Стандарты типи даних. Типи даних, визначені користувачем. Оператори.

Тема 2.2. Керуючі структури процесів.

Оператор присвоения. Арифметичні вирази. Стандартні математичні функції. Ввід-вивід даних. Програмування розгалуджених обчислювальних процесів. Умовний оператор. Логічні вирази. Складений оператор. Оператор вибору варіанту. Оператор безумовного переходу. Поняття циклу. Типи алгоритмів циклічної структури. Програмування циклічного процесу. Оператор циклу. Цикл з параметром. Оператор циклу з передумовою Оператор циклу з післяумовою.Програмування ітераційних циклів. Вкладені цикли.

Розділ 3. Модульна структура програми.

Тема 3.1. Основні положения структурного програмування.

Структурування програм. Процес структурного програмування. Мови програмування та структурне програмування.
Тема 3.2. Методи проектування програмних засобів.

Висхідне проектування. Метод низхідного проектування, покрокове уточнения.

Тема 3.3. Процедури та функції.

Поняття процедур та функцій. Опис процедур та функцій. Локальні та глобальні змінні. Звернення до функції. Оператор визову процедури. Процедури та функції без параметрів. Формальні та фактичні параметри. Параметри - значения. Параметри - змінні. Передуючий опис. Ітерація та рекурсія. Особливості використання підпрограм у мові Паскаль. Рекурсивні описи. Рекурсивне звернення.

Розділ 4. Програмування структурованих типів даних.

Тема 4.1. Масиви.

Оголошення масивів. Розмірність масивів. Розміщення у пам'яті. Ввід та вивід масивів. Ініціювання масивів. Обробка одновимірного масиву. Пошук елемента в масиві. Максимальний та мінімальний елементи. Сортування елементів масиву. Обробка двовимірного масиву. Вивід матриці. Визначення діагоналей та різних областей у квадратній матриці, перевірка на впорядкованість даних, циклічний зсув, вставка, вилучення рядків, стовпців, впорядкування елементів.


Заступник голови атестаційноі В.І. Грачов

комісії

Схожі:

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗА ФАХОМ (СПІВБЕСІДА) ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ,...
Множина натуральних чисел. Ознаки подільності. Надання числа як добутка простих множників. Основна теорема арифметики. НОК и НОД....
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗА ФАХОМ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ДО МАГІСТРАТУРИ
Система національних рахунків (СНР). Основні категорії системи національних рахунків: додана вартість, інституційні одиниці, сектори,...
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗА ФАХОМ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ДО МАГІСТРАТУРИ
МНК, властивості похибок у МНК, метод Ейткена, двокроковий метод найменших квадратів, критерій адекватності та статистичної значущості,...
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗА ФАХОМ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ...
Поняття про статистику як суспільну науку, її виникнення та розвиток. Предмет і методологічні основи статистики. Етапи статистичного...
Програма матеріалів для вступного іспиту
Програма вступного іспиту (тестування) включає перелік вимог до теоретичної і практичної підготовки абітурієнтів
Програма матеріалів для вступного іспиту
«Фінанси і кредит» Мета проведення вступного іспиту полягає у відборі абітурієнтів, які мають достатній рівень базових питань з теорії...
Програма матеріалів для вступного іспиту
«Фінанси і кредит» Мета проведення вступного іспиту полягає у відборі абітурієнтів, які мають достатній рівень базових питань з теорії...
Програма фахових вступних випробувань для осіб, які закінчили ВНЗ...
ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки...
Програма матеріалів для вступного іспиту
Вступний іспит з російської мови є фаховим випробуванням у процесі оцінювання та відбору абітурієнтів для навчання за спеціальністю...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ Законодавча техніка для студентів...
Навчальна дисципліна “Законодавча техніка” для студентів юридичного факультету, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка