Програма матеріалів для вступного іспиту


Скачати 45.04 Kb.
НазваПрограма матеріалів для вступного іспиту
Дата19.05.2013
Розмір45.04 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
Державний вищий навчальний заклад

«ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА «УКРАЇНОЗНАВСТВО»

Затверджую:

Ректор ПДТУ

______________В.С.Волошин

«____» _____________ 2012 р.Програма

матеріалів для вступного іспиту


студентів прискореної форми навчання

спеціальності 6.030507 «Російсько-український переклад»


Маріуполь

Вступний іспит з російської мови є фаховим випробуванням у процесі оцінювання та відбору абітурієнтів для навчання за спеціальністю 6.030507 – «Переклад», спеціалізацією «Російсько-український переклад» і отримання в подальшому ступеня бакалавра філології.

Метою зазначеного іспиту є перевірка відповідності теоретичних знань та практичних умінь абітурієнтів з російської мови шкільним програмним вимогам, а також оцінка ступеня підготовленості випускників загальноосвітніх шкіл до навчання у вищих навчальних закладах.

На іспит виносяться такі теоретичні питання з російської мови:

Морфологія
Учення про частини мови: самостійні та службові частини мови, вигук. Іменник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменники власні та загальні, конкретні та абстрактні, істоти та неістоти. Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній. Число іменників. Відмінки іменників, особливості вживання відмінкових форм.

Прикметник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди прикметників за значенням: якісні, відносні та присвійні. Ступені порівняння якісних прикметників, повна та коротка форми. Особливості відмінювання прикметників.

Займенник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди займенників за значенням, Особливості відмінювання займенників. Способи творення.

Числівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки та синтаксична роль. Розряди числівників за значенням: кількісні та порядкові. Групи числівників за будовою: прості, складні та складені. Особливості відмінювання числівників.

Дієслово як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Форми дієслова: інфінітив, способові (дійсний, умовний, наказовий), безособова, дієприкметник, дієприслівник. Види дієслова: доконаний і недоконаний. Час російського дієслова: минулий, теперішній, майбутній. Словозміна дієслів І та ІІ дієвідміни. Родові та числові форми російських дієслів.

Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Активні та пасивні дієприкметники. Способи творення активних та пасивних дієприкметників. Відмінювання дієприкметників. Дієприкметниковий зворот.

Дієприслівник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Дієприслівники доконаного та недоконаного виду. Дієприслівниковий зворот.

Прислівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди числівників за значенням. Ступені порівняння означальних прислівників: вищий та найвищий.

Прийменник як службова частина мови. Групи прийменників за походженням: похідні та непохідні. Групи прийменників за будовою: прості, складні та складені.

Сполучник як службова частина мови. Групи сполучників за значенням і синтаксичною функцією: сурядні та підрядні. Групи сполучників за будовою: прості, складні та складені.

Частка як службова частина мови. Групи часток за значенням і вживанням: формотворчі, словотворчі, модальні.

Вигук як частина мови. Групи вигуків за походженням: непохідні та похідні. Значення вигуків.

Синтаксис. Пунктуація.
Речення як основна синтаксична одиниця. Граматична основа речення. Типи речень у сучасній російській мові.

Головні члени речення: підмет та присудок. Способи вираження підмета та присудка. Типи підмета (простий та складний). Типи присудка.

Другорядні члени речення. Означення узгоджене та неузгоджене. Прикладка як вид означення. Додаток. Обставина, типи обставин за значенням. Порівняльний зворот, його функції.

Типи речень за метою висловлювання (розповідні, питальні, спонукальні); за емоційним забарвленням (окличні та неокличні); за наявністю другорядних членів речення (поширені та непоширені); за наявністю необхідних членів речення (повні та неповні); за будовою (прості та складні); за наявністю чи відсутністю ускладнювальних засобів (неускладнені та ускладнені).

Просте двоскладне речення. Однорідні члени речення, розділові знаки при них. Узагальнювальні слова при однорідних членах речення. Речення із звертанням. Речення із відокремленими членами речення, розділові знаки. Речення із вставними словами та вставленими конструкціями, розділові знаки при них.

Складне речення. Ознаки складного речення. Типи складного речення: складносурядне та складнопідрядне. Безособове складне речення, розділові знаки в ньому.

Пряма мова: способи її організації та розділові знаки. Непряма мова.

Окрім теоретичних питань на вступний іспит з російської мови виносяться практичні завдання: морфологічний розбір виділених у реченні слів (2-3 слова) та синтаксичний розбір речення. Мета таких завдань – з’ясувати рівень практичних навичок морфологічного та синтаксичного розборів, сформованих у процесі навчання у загальноосвітньому навчальному закладі.

Усі представлені в білетах питання та завдання є рівноцінними за складністю та обсягом. У кожному екзаменаційному білеті вміщеного 2 теоретичних питання (одне – з морфології російської мови, друге – із синтаксису та пунктуації) і 2 практичних завдання.

Рекомендований час виконання завдань – 180 хвилин.
Голова предметної комісії

з української та російської мови В.І. Кіор

Схожі:

Програма матеріалів для вступного іспиту
Програма вступного іспиту (тестування) включає перелік вимог до теоретичної і практичної підготовки абітурієнтів
Програма матеріалів для вступного іспиту
«Фінанси і кредит» Мета проведення вступного іспиту полягає у відборі абітурієнтів, які мають достатній рівень базових питань з теорії...
Програма матеріалів для вступного іспиту
«Фінанси і кредит» Мета проведення вступного іспиту полягає у відборі абітурієнтів, які мають достатній рівень базових питань з теорії...
Програма матеріалів для вступного іспиту
Основною метою іспиту з англійської мови є перевірка рівня підготовки випускників середніх загальноосвітніх шкіл з цього предмету...
Програма матеріалів для вступного іспиту
...
1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція
Програма матеріалів для вступного іспиту розроблена для допомоги абітурієнтам успішно скласти іспит. Вона містить основні теми дисципліни...
1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція
Програма матеріалів для вступного іспиту розроблена для допомоги абітурієнтам успішно скласти іспит. Вона містить основні теми дисципліни...
Програма матеріалів для вступного іспиту
«Обслуговування і ремонт обладнання металургійних підприємств», яка є базовою для отримання вищої освіти за спеціальністю «Металургійне...
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Програма вступного іспиту на кваліфікацію «спеціаліст» для студентів за напрямом підготовки 050601 – Теплоенергетика, спеціальністю...
Програма вступного випробування з біології Галузь знань
Програма вступного випробування з біології для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. – Полтава: ПНПУ, 2013. – 33...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка