Програма матеріалів для вступного іспиту


Скачати 96.38 Kb.
НазваПрограма матеріалів для вступного іспиту
Дата18.05.2013
Розмір96.38 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи


Державний вищий навчальний заклад

«ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА «ФІНАНСИ І БАНКІВСЬКА СПРАВА»

Затверджую:

Ректор ПДТУ

______________В.С.Волошин

«____» _____________ 2013 р.Програма
матеріалів для вступного іспиту


студентів прискореної форми навчання

напряму 6.030508 «Фінанси і кредит»


Маріуполь

Програма укладена відповідно до національних стандартів вищої освіти з метою підготовки 6.030.508 «Фінанси і кредит» Мета проведення вступного іспиту полягає у відборі абітурієнтів, які мають достатній рівень базових питань з теорії та практики курсу «Фінанси», для їх подальшої підготовки за напрямом «Фінанси і кредит» та отримання кваліфікації: бакалавр з фінансів і кредиту.

Програма орієнтована на базові знання по курсу «Фінанси». Головним завданням підготовки абітурієнтів для вступного іспиту є систематизація знань, одержаних по фінансовим дисциплінам.


ЗМІСТ ПРОГРАМИ ЗА ТЕМАМИ
ТЕМА 1. Економічний зміст та призначення фінансів

ТЕМА 2. Фінансова система

ТЕМА 3. Фінансова політика і фінансовий механізм

ТЕМА 4. Фінансове планування

ТЕМА 5. Фінансовий контроль

ТЕМА 6. Фінанси суб'єктів господарювання

ТЕМА 7. Бюджет і бюджетна система

ТЕМА 8. Доходи і видатки бюджету

ТЕМА 9. Податки і податкова система.

ТЕМА 10. Місцеві фінанси

ТЕМА 11. Державні цільові фонди

ТЕМА 12. Державний кредит і державний борг

ТЕМА 13. Страхування

ТЕМА 14. Фінансовий ринок

ТЕМА 15. Міжнародні фінанси

Література

ТЕМА 1. Економічний зміст та призначення фінансів

Фінанси як наукова дисципліна.

Економічні передумови виникнення та розвитку фінансів. Суть фінансів та їх необхідність в умовах товарно-грошового господарства. Специфічні ознаки фінансів. Фінанси як економічна, вартісна, розподільча, історична категорія.

Функції фінансів іх зміст, та механізм дії. Призначення та роль фінансів.

Взаємозв'язок фінансів з іншими економічними категоріями — ціною, грошима, зарплатою, кредитом.

Фінансові ресурси як матеріальні носії фінансових відносин. Склад, джерела формування та напрями використання фінансових ресурсів.

ТЕМА 2. Фінансова система

Теоретичні основи фінансової системи держави: суть, структура, принципи побудови.

Внутрішня структура фінансової системи, виділення її окремих ланок. Сфери фінансових відносин.

Правові засади фінансової системи. Організаційна структура фінансової системи.

Вплив фінансової системи на розвиток економіки.

ТЕМА 3. Фінансова політика і фінансовий механізм

Фінансова політика як важлива сфера діяльності держави. Суть, суб'єкти, призначення фінансової політики. Фактори, які визначають фінансову політику.

Складові фінансової політики, їх характеристика.

Типи, види фінансової політики.

Фінансова стратегія і фінансова тактика. Процес формування і реалізації фінансової політики.

Фінансова політика України на сучасному етапі.

Суть та роль механізму реалізації фінансової політики. Взаємодія фінансового механізму з господарським механізмом і фінансовою політикою.

Склад і структура фінансового механізму.

Нормативно-правове забезпечення фінансової діяльності в Україні.

ТЕМА 4. Фінансове планування

Фінансове планування: суть, принципи, завдання. Сфери фінансового планування. Характеристика фінансових планів. Баланс доходів і витрат, кошторис, бізнес-план, платіжний календар. Державний бюджет, зведений бюджет, баланс фінансових ресурсів і витрат держави, платіжний баланс, баланс грошових доходів і витрат населення.

ТЕМА 5. Фінансовий контроль

Суть і призначення фінансового контролю.

Види фінансового контролю. Державний фінансовий контроль. Особливості внутрігосподарського фінансового контролю.

Форми фінансового контролю. Методи фінансового контролю.

Органи державного фінансового контролю в Україні.

ТЕМА 6. Фінанси суб'єктів господарювання

Організація фінансової діяльності суб'єктів господарювання. Комерційний розрахунок як метод організації фінансів. Фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання. Суть оцінки фінансового стану підприємства, необхідність її проведення та завдання.

Інформаційна база для оцінки фінансового стану підприємства. Баланс підприємства. Звіт про фінансові результати.

ТЕМА 7. Бюджет і бюджетна система

Бюджет як економічна категорія. Місце та значення бюджету в загальній системі фінансових відносин.

Розподільна й контрольна функції бюджету.

Роль державного бюджету у фінансовому забезпеченні економічного й соціального розвитку України.

Поняття бюджетного устрою й бюджетної системи. Структура бюджетної системи України.

Принципи побудови бюджетної системи.

Бюджетна класифікація. Поняття бюджетного процесу і його основні етапи. Порядок складання, розгляду й затвердження проектів державного й місцевого бюджетів. Порядок виконання бюджету, контроль за його виконанням.

ТЕМА 8. Доходи і видатки бюджету

Економічна суть доходів і видатків бюджету. Джерела формування бюджетних доходів. Форми та методи мобілізації грошових коштів у бюджет. Класифікація доходів. Формування доходів державного бюджету, їх склад і структура. Формування доходів місцевих бюджетів.

Основні напрямки використання бюджетних коштів. Принципи бюджетного фінансування.
ТЕМА 9. Податки і податкова система.

Суть і функції податків. Економічна природа податків. Податкова система: поняття, основи побудови. Принципи оподаткування. Податкові ставки.

Класифікація податків, їх ознаки. Прямі податки. Непрямі податки.

Економічна роль податку на додану вартість. Акцизи як форма специфічних податків. Оподаткування прибутку підприємств. Оподаткування доходив фізичних осіб. Місцеві податки та збори. Інші платежі в бюджет.

Податкова політика: суть, основні критерії.

ТЕМА 10. Місцеві фінанси

Суть місцевих фінансів, їх склад і роль у здійсненні політики зміцнення економічної самостійності адміністративно-територіальних формувань в умовах ринкових відносин.

Фінансові ресурси місцевого самоврядування.

Місцеві бюджети: суть, значення, структура. Доходи і видатки місцевих бюджетів. Фінансування витрат місцевого господарювання. Міжбюджетні відносини.

ТЕМА 11. Державні цільові фонди
Суть та призначення держаних цільових фондів. Методи мобілізації коштів цільових фондів. Класифікація державних цільових фондів.

Фінансовий аспект діяльності Пенсійного фонду України.

Джерела формування та напрями використання Фонду державного соціального страхування. Фонд соціального страхування їх призначення.
ТЕМА 12. Державний кредит і державний борг

Економічна суть державного кредиту, його роль у формуванні додаткових фінансових ресурсів держави й покритті бюджетного дефіциту. Відмінність державного кредиту від банківського.

Види державного кредиту. Внутрішній і зовнішній державний кредит.

Форми внутрішнього державного кредиту. Класифікація державних позик.

Форми зовнішнього державного кредиту. Державні зовнішні позики. Позики міжнародних фінансових органів, міжурядові позики, банківські кредити.

Державний борг. Капітальний і поточний державний борг. Причини і наслідки зростання державного боргу. Обслуговування державного боргу. Джерела погашення державного боргу.

ТЕМА 13. Страхування

Економічна необхідність і роль страхування. Функції страхування.

Особливості фінансових відносин у сфері страхування. Організація страхування та характеристика страхових коштів.

Класифікація галузей, видів і форм страхування. Особове, майнове, медичне, соціальне страхування, страхування відпові­дальності та ризиків.

Добровільна та обов'язкова форми страхування.
ТЕМА 14. Фінансовий ринок

Сутність фінансового ринку, його функції та роль в мобілізації та розподілі фінансових ресурсів.

Структура фінансового ринку. Суб'єкти фінансового ринку. Інструменти фінансового ринку.

Класифікація фінансових ринків. Грошовий ринок. Ринок капіталів. Первинні і вторинні фінансові ринки.

Характеристика валютного ринку. Особливості функціонування кредитного ринку.

Призначення та роль ринку цінних паперів. Поняття та види цінних паперів.

ТЕМА 15. Міжнародні фінанси

Суть та функції міжнародних фінансів.

Фінанси міжнародних організацій. Міжнародні фінансові інституції. Сфери міжнародних фінансових відносин. Світовий (міжнародний) фінансовий ринок. Вивіз капіталу та іноземні інвестиції.
Література

1.. Конституція України. Прийнята на сесії Верховної Ради України~8.06.96. — К.: Преса України, 1997. — 80 с.

 1. Бюджетний Кодекс України. Ухвалений Верховною Радою України 22.03.2001. — К.: Атіка, 2001. — 80 с.

 2. Закон України «Про страхування» від 7.03.1996 №85/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 24.

 3. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 2.03.2000 №1533-111 // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 22.

 4. Закон України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» від 26.06.1997 №400/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 37.

 5. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.1999, № 1105-ХІУ // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — №46-47.

 6. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у звязку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18.01.2001 №2240-111 //Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 14.

 7. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997.р. № 280/97 // Відомості Верховної Ради України — 1997,№24, розд. III.

 8. Закон Україні «Про систему оподаткування » К.: 1997р.

 9. Закон Україні «Про оподаткування прибутку придприемств» Киев 1997.

 10. Закон Україні «Про податок на доданну вартість» Киев 1997 .

 11. Закони Украини «Про державний бюджет України….» (Ежегодно)

 12. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси: Навч. посібник /За заг ред. Базилевича В.Д. - К: Атіка, 2004.

 13. Василик ОД., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. — К.: Центр навчальної літератури, 2003.

 14. Василик ОД. Державні фінанси України: Навч. посібник. — К.:
  Вища школа, 2003.

 15. Василик ОД. Теорія фінансів: Підручник. — К.: НІОС, 2000. — 416с. Кириленко О.П. Фінанси (Теорія і вітчизняна практика): Навч. посібник. — Тернопіль: Астон, 2002. — 202 с.

 16. Леоненко П.М., Юхименко П.П., Ільєнко А.А. та ін. Теорія фінансів: Навч. посібник /За заг ред О.Д.Василика. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 480 с.

 17. Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок: Навч. посіб. — К.: Каравела, 2003. — 344с.

 18. Мендрул ОТ., Павленко І.А. Фондовий ринок: операції з цінними паперами. — К.: КНЕУ, 2000. — 350 с.

 19. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посіб. — 2-е вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2002. — 240 с.

 20. Пасічник ІО. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посібник. — К.: Знання-пресе, 2003.

 21. Рязанова Н.С. Міжнародні фінанси: Навч. — метод, посібник для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 2001. — 120 с.

 22. Фінанси: вишкіл студії: Навч. посібник / За ред. Юрія СІ. — Тернопіль: «Карт-бланш», 2002.

 23. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М.Поддєрьогін. — 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2006. —384с.

 24. Ходаківська В.П., Бєляєв В.В. Ринок фінансових послуг: теорія і практика: Навч. посібник. — К.: ЦУЛ, 2002. — 616 с.

 25. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. — К.: Знання- Пресе, 2002. — 535 с.

Голова фахової комісії
напряму «Фінанси і кредит» Л.С. Омельченко


Схожі:

Програма матеріалів для вступного іспиту
Програма вступного іспиту (тестування) включає перелік вимог до теоретичної і практичної підготовки абітурієнтів
Програма матеріалів для вступного іспиту
«Фінанси і кредит» Мета проведення вступного іспиту полягає у відборі абітурієнтів, які мають достатній рівень базових питань з теорії...
Програма матеріалів для вступного іспиту
Основною метою іспиту з англійської мови є перевірка рівня підготовки випускників середніх загальноосвітніх шкіл з цього предмету...
Програма матеріалів для вступного іспиту
...
1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція
Програма матеріалів для вступного іспиту розроблена для допомоги абітурієнтам успішно скласти іспит. Вона містить основні теми дисципліни...
1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція
Програма матеріалів для вступного іспиту розроблена для допомоги абітурієнтам успішно скласти іспит. Вона містить основні теми дисципліни...
Програма матеріалів для вступного іспиту
Вступний іспит з російської мови є фаховим випробуванням у процесі оцінювання та відбору абітурієнтів для навчання за спеціальністю...
Програма матеріалів для вступного іспиту
«Обслуговування і ремонт обладнання металургійних підприємств», яка є базовою для отримання вищої освіти за спеціальністю «Металургійне...
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Програма вступного іспиту на кваліфікацію «спеціаліст» для студентів за напрямом підготовки 050601 – Теплоенергетика, спеціальністю...
Програма вступного випробування з біології Галузь знань
Програма вступного випробування з біології для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. – Полтава: ПНПУ, 2013. – 33...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка