Екзаменаційні питання з предмету Економіка, організація прогнозування та управління виробництвом для студентів 3 курсу спеціальності


Скачати 50.81 Kb.
НазваЕкзаменаційні питання з предмету Економіка, організація прогнозування та управління виробництвом для студентів 3 курсу спеціальності
Дата07.04.2013
Розмір50.81 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
Екзаменаційні питання
з предмету "Економіка, організація прогнозування та управління виробництвом»

для студентів 3 курсу спеціальності

«Зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів»


 1. Конституція України: державне забезпечення соціальної спрямованості економіки. Головні цілі соціально-орієнтованої економіки.

 2. Законодавча база рибообробного підприємства. Поняття підприємства та підприємництва в Україні за ринкових умов існування.

 3. Підприємство - основна організаційна ланка народного господарства України. Закон "Про підприємства в Україні": принципи і завдання діяльності підприємств.

 4. Організаційно-правові форми підприємств в Україні: індивідуальне, сімейне, приватне, колективне, державне, комунальне, спільне, господарське товариство.

 5. Рибне господарство України, його галузева структура. Роль рибного господарства в забезпеченні продовольчої безпеки країни. Сировинна база рибного господарства, її особливості

 6. Рибний ринок України: проблеми і перспективи розвитку. Продукція рибного господарства. Харчова цінність риби і морепродуктів як чинник забезпечення продовольчої безпеки країни.

 7. Поняття сировини та матеріалів. Характеристика сировинної бази рибообробного підприємства, її особливості.

 8. Науково-технічний прогрес і матеріально-технічна база в галузі рибодобування. Виробничий потенціал, його склад. Виробнича інфраструктура.

 9. Персонал рибообробного підприємства. Поняття, класифікація та структура персоналу. Професія, спеціальність, кваліфікація.

 10. Основні фонди. Економічна сутність, класифікація, структура. Оцінка основних фондів. переоцінка та індексація.

 11. Амортизація та амортизаційні відрахування. Амортизаційний фонд. Норма амортизації.

 12. Ремонт, модернізація, відтворення та використання основних фондів. Показники технічного оснащення підприємства та ефективності використання основних фондів.

 13. Оборотні кошти: економічна сутність, класифікація, структура. Визначення оптимального розміру оборотних коштів.

 14. Показники ефективності використання оборотних засобів на підприємстві.

 15. Витрати суспільства і підприємства.

 16. Собівартість, розрахунок собівартості на рибообробних підприємствах. Види собівартості.

 17. Калькуляція собівартості виробництва, як основа ціноутворення.

 18. Методи зниження собівартості виготовлення продукції на суднах флоту рибної промисловості.

 19. Методи ціноутворення. Види цін. Державна політика регулювання цін.

 20. Прибуток, як узагальнений показник ефективності діяльності підприємства. Види прибутку на підприємстві. Методика розрахунку прибутку на підприємстві.

 21. Рентабельність, її економічна сутність і види. Показники рентабельності. Фактори її зростання.

 22. Поняття інвестицій, їх склад та структура.

 23. Стратегія маркетингу підприємства: цінова політика, канали збуту продукції, реклама. Сутність маркетингу. Цінова політика підприємства, її вплив на прибуток

 24. Реальні інвестиції, їх структура. Валові інвестиції. Економічна ефективність капітальних вкладень.

 25. Технічний прогрес у рибогосподарському комплексі. Розвиток виробництва на базі науково-технічного прогресу.

 26. Виробнича структура, рибообробних підприємств. Поняття виробничого процесу, його структура та перебування у просторі і часі. Виробничий цикл, його структура, шляхи скорочення тривалості при обробці риби та нерибних об’єктів.

 27. Принципи організації виробничого процесу.

 28. Типи виробництва: одиничне, серійне та масове. Головні особливості організації поточного виробництва, його економічна ефективність.

 29. Основні напрямки організації праці на підприємствах рибної промисловості. Раціональне використання робочого часу. Розподіл і кооперація праці.

 30. Розподіл праці за операціями, кваліфікаціям і функціям. Поєднання професій.

 31. Організація робочих місць. Раціоналізація трудових прийомів та рухів. Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів. Створення благоприємних санітарно-гігієнічних і психофізіологічних умов праці.

 32. Принципи організації зарплати. Оплата за кількістю і якістю праці. Оплата з урахуванням умов праці (важкість, шкідливість, небезпека).

 33. Тарифна система, її значення та головні елементи. Тарифні сітки та коефіцієнти. Тарифні ставки. Тарифно-кваліфікаційний довідник, його зміст та порядок присвоєння розрядів.

 34. Форми і системи заробітної плати, що застосовуються на підприємствах рибної промисловості.

 35. Матеріальне стимулювання колективів. Відрахування від фонду оплати праці.

 36. Опишіть основні етапи організації підготовки і рибообробки. Підготовка до оборобки. Вибір найбільш раціональної технологічної схеми і обладнання для обробки риби.

 37. Опишіть організацію процесів роботи: організацію процесів обробки риби на прикладі одного виду виробництва, з використанням різних рівнів автоматизації технологічного процесу. Поясніть ефективність автоматизації технологічної лінії

 38. Основні етапи обробки риби. Опишіть організацію підготовчих та виробничих процесів обробки риби; скорочення циклу виробництва; організацію процесу зберігання продукції

 39. Організація процесів роботи. Організація процесів добування риби на різних суднах з різними способами лову риби. Дотримання правил риболовлі.

 40. Поняття якості продукції. Показники та методи оцінювання якості продукції. Конкурентоспроможність продукції. Стандартизація продукції. Державний нагляд за якістю продукції.

 41. Роль ціни і якості продукції у підвищенні ефективності виробництва. Ціна і якість продукції, їх взаємозалежність. Основні напрямки підвищення якості рибної продукції.

 42. Прогнозування розвитку підприємства. Методи прогнозування. Планування як функція управління. Специфічні принципи планування. Методи планування діяльності. Стратегічне планування.

 43. Бізнес-план підприємства, його роль в ринкових умовах господарювання.

 44. Структура бізнес-плану підприємств господарського комплексу. Характеристика основних розділів. Маркетинг, його функції принципи.

 45. Маркетингове планування у бізнес-плані. Стратегія маркетингу підприємства.

 46. Значення і задачі оперативно-виробничого планування.

 47. Підвищення матеріальної зацікавленості працівників і правильне поєднання їх економічних інтересів з інтересами підприємства.

 48. Оперативно-виробниче планування на рибообробному підприємстві. Розробка годинних, змінних, добових і денних оперативних планів для вахт, бригад, цехів з метою виконання річного плану.

 49. Вартісна оцінка прийнятих рішень у попередніх розділах бізнес-плану. Основні документи фінансового плану. Графік беззбитковості підприємства. Параметри точки беззбитковості.

 50. Результати діяльності підприємства. Організація обліку та звітності. Річний звіт – баланс, його значення.

 51. Економічний аналіз виробничо-господарської діяльності і аналіз загального становища підприємства. Основні техніко-економічні показники роботи підприємств і ефективність виробництва.

 52. Суть поняття „управління" та „менеджмент". Значення та завдання менеджменту. Історичні етапи розвитку менеджменту в світі та в Україні.

 53. Сутність і функції процесу управління. Поняття та основна класифікація методів управління. Принципи ефективної побудови організаційних структур управління виробництвом. Принципи формування ефективної виробничої структури підприємства

 54. Організаційні структури управління підприємствами, їх види. Основні елементи організаційної структури управління. Система факторів яка впливає на побудову організаційних структур управління.

Схожі:

Екзаменаційні питання з предмету Економіка, організація та планування...
Конституція України: державне забезпечення соціальної спрямованості економіки. Головні цілі соціально-орієнтованої економіки
«Економіка і організація аграрного виробництва»
Навчальна дисципліна «Економіка і організація аграрного виробництва» викладається для студентів 4 курсу з спеціальності 10010201...
Екзаменаційні питання до курсу «Історія України» для студентів 1-го курсу у 2012/13 н р

Екзаменаційні питання з курсу «Новітня історія України» для студентів...
Проголошення автономії Карпатської України: передумови, причини, історичне значення. Угорська окупація Закарпаття
Екзаменаційні питання з курсу «Право соціального забезпечення» для студентів
Порядок та умови призначення пенсій за віком в солідарній системі пенсійного страхування
До уваги студентів-заочників II курсу спеціальності 15010002 «Державна...
До уваги студентів-заочників II курсу спеціальності 15010002 – «Державна служба». У 2012-2013н. р лабораторно-екзаменаційні сесії...
Теми контрольних робіт та орієнтовні екзаменаційні питання з курсу...
Музичне мистецтво давніх цивілізацій. Особливості музичного мислення. Загальні проблеми
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів всіх форм навчання спеціальності
Обіход С. В., Ткачук В. О. Управління персоналом у сфері послуг: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів всіх...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ...
Предметом курсу “Управління потенціалом підприємства” є сукупність теоретичних, методичних і практичних питань формування й удосконалення...
Екзаменаційна програма з курсу ” ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ” для студентів...
Економічні моделі народного господарства різних країн. Моделі ринкової економіки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка