Екзаменаційні питання з предмету Економіка, організація та планування виробництва на судні для студентів 4 курсу спеціальності


НазваЕкзаменаційні питання з предмету Економіка, організація та планування виробництва на судні для студентів 4 курсу спеціальності
Дата07.04.2013
Розмір52.6 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи


Екзаменаційні питання
з предмету "Економіка, організація та планування виробництва на судні»

для студентів 4 курсу спеціальності

5.09020102 «Експлуатація техніки промислового рибальства і аквакультури»


 1. Конституція України: державне забезпечення соціальної спрямованості економіки. Головні цілі соціально-орієнтованої економіки.

 2. Законодавча база рибодобувного підприємства. Поняття підприємства та підприємництва в Україні за ринкових умов існування.

 3. Підприємство - основна організаційна ланка народного господарства України. Закон "Про підприємства в Україні": принципи і завдання діяльності підприємств.

 4. Організаційно-правові форми підприємств в Україні: індивідуальне, сімейне, приватне, колективне, державне, комунальне, спільне, господарське товариство.

 5. Рибне господарство України, його галузева структура. Роль рибного господарства в забезпеченні продовольчої безпеки країни. Сировинна база рибного господарства, її особливості

 6. Рибний ринок України: проблеми і перспективи розвитку. Продукція рибного господарства. Харчова цінність риби і морепродуктів як чинник забезпечення продовольчої безпеки країни.

 7. Поняття сировини та матеріалів. Характеристика сировинної бази рибодобувного судна, її особливості.

 8. Науково-технічний прогрес і матеріально-технічна база в галузі рибодобування. Виробничий потенціал, його склад. Виробнича інфраструктура.

 9. Персонал судна. Поняття, класифікація та структура персоналу. Професія, спеціальність, кваліфікація.

 10. Основні фонди. Економічна сутність, класифікація, структура. Оцінка основних фондів. переоцінка та індексація.

 11. Амортизація та амортизаційні відрахування. Амортизаційний фонд. Норма амортизації.

 12. Ремонт, модернізація, відтворення та використання основних фондів. Показники технічного оснащення підприємства та ефективності використання основних фондів.

 13. Оборотні кошти: економічна сутність, класифікація, структура. Визначення оптимального розміру оборотних коштів.

 14. Показники ефективності використання оборотних засобів на підприємстві.

 15. Витрати суспільства і підприємства.

 16. Собівартість, розрахунок собівартості на суднах флоту рибної промисловості. Види собівартості.

 17. Калькуляція собівартості виробництва на судні флоту рибної промисловості, як основа ціноутворення.

 18. Методи зниження собівартості виготовлення продукції на суднах флоту рибної промисловості.

 19. Методи ціноутворення. Види цін. Державна політика регулювання цін.

 20. Прибуток, як узагальнений показник ефективності діяльності підприємства. Види прибутку на підприємстві. Методика розрахунку прибутку на підприємстві.

 21. Рентабельність, її економічна сутність і види. Показники рентабельності. Фактори її зростання.

 22. Поняття інвестицій, їх склад та структура.

 23. Стратегія маркетингу підприємства: цінова політика, канали збуту продукції, реклама. Сутність маркетингу. Цінова політика підприємства, її вплив на прибуток

 24. Реальні інвестиції, їх структура. Валові інвестиції. Економічна ефективність капітальних вкладень.

 25. Технічний прогрес у рибогосподарському комплексі. Розвиток виробництва на базі науково-технічного прогресу.

 26. Виробнича структура рибодобувних, рибообробних та прийомо-транспортних суден. Поняття виробничого процесу, його структура та перебування у просторі і часі. Виробничий цикл, його структура, шляхи скорочення тривалості при добуванні та обробці риби та нерибних об’єктів.

 27. Принципи організації виробничого процесу.

 28. Типи виробництва: одиничне, серійне та масове. Головні особливості організації поточного виробництва, його економічна ефективність.

 29. Основні напрямки організації праці на підприємствах і суднах флоту рибної промисловості. Раціональне використання робочого часу. Розподіл і кооперація праці.

 30. Розподіл праці за операціями, кваліфікаціям і функціям. Комплексні бригади на суднах, їх характерні особливості та переваги. Поєднання професій.

 31. Організація робочих місць. Раціоналізація трудових прийомів та рухів. Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів. Створення благо приємних санітарно-гігієнічних і психофізіологічних умов праці.

 32. Режим праці і відпочинку на судні. Удосконалення організації праці на суднах.

 33. Принципи організації зарплати. Оплата за кількістю і якістю праці. Оплата з урахуванням умов праці (важкість, шкідливість, небезпека).

 34. Тарифна система, її значення та головні елементи. Тарифні сітки та коефіцієнти. Тарифні ставки. Тарифно-кваліфікаційний довідник, його зміст та порядок присвоєння розрядів. Районні коефіцієнти та їх застосування.

 35. Форми і системи заробітної плати, що застосовуються на суднах флоту рибної промисловості.

 36. Матеріальне стимулювання колективів. Відрахування від фонду оплати праці.

 37. Основні етапи організації підготовки і добування. Підготовка до промислу. Вибір найбільш раціональної техніки і технології добування. Траловий, кошельковий, ярусний, світловий та інші способи лову.

 38. Організація процесів роботи. Організація процесів добування риби на різних суднах з різними способами лову риби. Дотримання правил риболовлі.

 39. Передача улову риби для обробки та на плавбази. Передача готової продукції з плавбаз і добувних суден на транспортні судна.

 40. Основні етапи обробки уловів. Організація підготовчих та виробничих процесів обробки уловів. Скорочення циклу виробництва. Організація процесу зберігання продукції.

 41. Поняття якості продукції. Показники та методи оцінювання якості продукції. Конкурентоспроможність продукції. Стандартизація продукції. Державний нагляд за якістю продукції.

 42. Роль ціни і якості продукції у підвищенні ефективності виробництва. Ціна і якість продукції, їх взаємозалежність. Основні напрямки підвищення якості рибної продукції.

 43. Прогнозування розвитку підприємства. Методи прогнозування. Планування як функція управління. Специфічні принципи планування. Методи планування діяльності. Стратегічне планування.

 44. Бізнес-план підприємства, його роль в ринкових умовах господарювання.

 45. Структура бізнес-плану підприємств господарського комплексу. Характеристика основних розділів. Маркетинг, його функції принципи.

 46. Маркетингове планування у бізнес-плані. Стратегія маркетингу підприємства.

 47. Значення і задачі оперативно-виробничого планування. Рейсові плани – найважливіша частина планування роботи флоту. Основні розділи та структура рейсового плану судна.

 48. Підвищення матеріальної зацікавленості екіпажів суден і правильне поєднання їх економічних інтересів з інтересами підприємства.

 49. Оперативно-виробниче планування на судні. Розробка годинних, змінних, добових і денних оперативних планів для вахт, бригад, цехів з метою виконання рейсового плану.

 50. Вартісна оцінка прийнятих рішень у попередніх розділах бізнес-плану. Основні документи фінансового плану. Графік беззбитковості підприємства. Параметри точки беззбитковості.

 51. Результати діяльності підприємства. Організація обліку та звітності. Річний звіт – баланс, його значення.

 52. Економічний аналіз виробничо-господарської діяльності і аналіз загального становища підприємства. Основні техніко-економічні показники роботи підприємств і ефективність виробництва.

 53. Суть поняття „управління" та „менеджмент". Значення та завдання менеджменту. Історичні етапи розвитку менеджменту в світі та в Україні.

 54. Сутність і функції процесу управління. Поняття та основна класифікація методів управління. Принципи ефективної побудови організаційних структур управління виробництвом. Принципи формування ефективної виробничої структури підприємства

 55. Організаційні структури управління підприємствами, їх види. Основні елементи організаційної структури управління. Система факторів яка впливає на побудову організаційних структур управління.Схожі:

Екзаменаційні питання з предмету Економіка, організація прогнозування...
Конституція України: державне забезпечення соціальної спрямованості економіки. Головні цілі соціально-орієнтованої економіки
«Економіка і організація аграрного виробництва»
Навчальна дисципліна «Економіка і організація аграрного виробництва» викладається для студентів 4 курсу з спеціальності 10010201...
ПРАКТИКУМ з курсу “ Організація і планування виробничо-комерційної...
Нізація і планування виробничо-комерційної діяльності підприємства” для студентів напряму підготовки – “Видобування нафти і газу”...
Екзаменаційні питання до курсу «Історія України» для студентів 1-го курсу у 2012/13 н р

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліні "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБЮНИЦТВА"...
Навчально-методичний комплекс з дисципліні "Організація виробництва" для студентів IV курсу заочної форм навчання / Укл., доцент...
Екзаменаційні питання з курсу «Новітня історія України» для студентів...
Проголошення автономії Карпатської України: передумови, причини, історичне значення. Угорська окупація Закарпаття
Екзаменаційні питання з курсу «Право соціального забезпечення» для студентів
Порядок та умови призначення пенсій за віком в солідарній системі пенсійного страхування
До уваги студентів-заочників II курсу спеціальності 15010002 «Державна...
До уваги студентів-заочників II курсу спеціальності 15010002 – «Державна служба». У 2012-2013н. р лабораторно-екзаменаційні сесії...
Теми контрольних робіт та орієнтовні екзаменаційні питання з курсу...
Музичне мистецтво давніх цивілізацій. Особливості музичного мислення. Загальні проблеми
Екзаменаційна програма з курсу ” ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ” для студентів...
Економічні моделі народного господарства різних країн. Моделі ринкової економіки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка