ЗАТВЕРДЖУЮ


Скачати 314.51 Kb.
НазваЗАТВЕРДЖУЮ
Сторінка4/4
Дата29.03.2016
Розмір314.51 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
1   2   3   4
Тематика індивідуальних завдань (рефератів).

  1. Ринок і держава в сучасній економічній системі.

  2. Проблеми саморегулювання та державного регулювання в ринковій економіці.

  3. Відтворення і розвиток економічного потенціалу суспільства.

  4. Товарно-грошові відносини в умовах соціалізму.

  5. Сутність перехідної економіки: теорія і практика.

  6. Фінансово-промислові групи на зламі ХХ-ХХІ ст.

  7. Форми і методи соціального захисту населення.

  8. Роль інвестицій в економічному зростанні.

  9. Сутність господарського механізму і його структура.

  10. Фінанси як інструмент економічного регулювання.

  11. Механізм грошово-кредитного регулювання.

  12. Антимонопольная політика держави: необхідність, сутність, значення.

  13. Економічні моделі соціалізму: теорія і практика.

  14. Проблеми відтворення в сучасній економіці України.

  15. Економічне зростання та екологія: механізм розв’язання суперечностей в умовах НТР.

  16. Світове господарство: сутність та етапи розвитку.

  17. Антициклічна політика держави.

  18. Фінанси як інструмент економічного регулювання.

  19. Економічні відносини за умов капіталізму вільної конкуренції.

  20. Інтернаціоналізація економічних відносин.

  21. Циклічність економічного розвитку та прояви нестабільності.

  22. Зайнятість і відтворення сукупної робочої сили.

  23. Безробіття, його зміст та причини. Основні форми і види безробіття.

  24. Необхідність та причини втручання держави в економіку.

  25. Сутність і завдання державного регулювання економіки.

  26. Методи державного регулювання економіки.

  27. Необхідність, зміст, структура та функції фінансів.

  28. Фінансова система і державний бюджет.

  29. Теорія оподаткування.

  30. Необхідність, зміст і принципи функціонування кредиту.


10. Методи навчання
Проведення аудиторних лекцій, практичних занять, індивідуальні консультації (при необхідності), самостійна робота студентів за матеріалами, опублікованими кафедрою (методичні посібники), написання рефератів.

.

11. Методи контролю

Проведення поточного контролю, письмового модульного контролю, фінальний контроль у вигляді іспита.
12. Розподіл балів, які отримують студенти (іспит)
Семестр 1

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен) у випадку відмови від балів поточного тестування та допуску до екзамену

Змістовий

модуль №1

Змістовий

модуль №2

Сума

Т

1

Т

2

Т

3

Т

4

Т

5

Т

6

Т

7

Т

8

Т

9

Т

10

Т

11

Т

12

Т

13

Т

14

Т

15

Т

16

Т

17

100

100

5

5

5

5

5

5

5

5

5

10

5

6

6

7

7

7

7

Т1, Т2, …, Т17 – теми змістових модулів

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка

ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсовому проекту (роботи), практики

для заліку

90 - 100

А

відмінно

зараховано

83 - 89

В

добре

75 – 82

С

68 -74

D

задовільно

60 – 67

E

35 – 59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

незараховано з можливістю повторного складання

0 -34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

незараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


13. Методичне забезпечення1. Політична економія : навч. посіб. / Ю.О. Гаркуша, І.Ю. Тур, Г.М. Шведова. – Х.: Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», 2011. – 152 с.

2. Політична економія :методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи студентів. / Ю.О. Гаркуша, І.Ю. Тур – Х.: Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», 2008. – 52 с.

3. Економічна теорія: навч. посіб. / Ю.О. Гаркуша, В.І. Мельникова, С.М. Хмель, В.І. Хмель, І.Ю. Тур, Г.М. Шведова. – Х.: Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», 2010. –212 с.

4. Экономическая теория учеб. пособ. / Ю.А. Гаркуша, В.И. Мельникова, С.Н. Хмель, В.И. Хмель, И.Ю. Тур, А.Н. Шведова. – Х.: Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского «ХАИ», 2012. –205 с.

5. Політична економія: Навч. посіб. / Ю. О. Гаркуша, В. І. Мельникова,Т. Ю. Павленко та ін. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2014. – 334 с.

14. Рекомендована література

Базова


 1. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія: Підручник. – К.: Ельга Ніка-Центр, 2002

 2. Політична економія: Навч.посібник /За ред.. К.Т.Кривенка. – К.: КНЕУ, 2001

 3. Основи економічної теорії /За ред. С.В.Мочерного. – К.: Знання, 2000

 4. Політична економія: Підручник /За ред.. Ю.В.Ніколенка. – К.: ЦУЛ, 2003

 5. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевіча. – К.: Знання, 2006. – 631 с.

Допоміжна
Башнянін, Г.І. Політична економія [Текст]: навч. посіб. / Г.І. Башнянін,
Е.С. Шевчук. – Л.: Магнолія плюс, 2006. – 308 с.

Історія економічних знань [Текст]: підруч. / за ред. Л.Я. Корнійчука, Н.О. Титаренка. – К.: КНЕУ, 2001. – 564 с.

Корецький, М.Х. Економічна теорія [Текст]: навч. посіб. / М.Х.  Корецький, О.І. Дацій. – К.: Центр навч. літ-ри, 2007. – 256 с.

Курс экономической теории [Текст] / под ред. Е.А. Киселевой, М.Н. Чепурина. – К.: АСА, 1995. – 624 с.

Макконнелл, К.Р. Экономикс [Текст] / К.Р. Макконнелл, С.Я. Брю, Ш.М. Флинн. – М.: ИНФРА, 2011. –1010 с.

Маркс, К. Капитал [Текст] / К. Маркс, Ф. Энгельс. // Соч. – 2-е изд. – М.: Политиздат, 1960. – Т. 23. – 907с.

Мочерний, С.В. Історія економічних вчень [Текст]: навч. посіб. / С.В. Мочерний, М.В. Довбенко. – Л.: Новий світ, 2006. – 488 с.

Мочерний, С.В. Основи економічної теорії [Текст]: підруч. / С.В. Мочерний, В.Г. Скотний. – Л.: Новий світ, 2000. – 600 с.

Основи економічної теорії [Текст]: підруч. / за ред. О.О. Мамалуя. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 480 с.

Основи економічної теорії [Текст]: підруч. / за ред. Ю.В. Ніколенка. – К.: Либідь, 1998. – 270 с.

Мочерний, С.В. Політекономія [Текст]: підруч. / С.В. Мочерний,
Я.С. Ларіна. – К.: Знання, 2006. – 290 с.

Політекономія [Текст]: підруч. / за ред. Ю. В. Ніколенка. – К.: ЦУЛ, 2003. – 412 с.

Самуельсон, П. Економіка [Текст]: підруч. / П. Самуельсон. – Л.: Світ, 1993. – 493 с.

Шишкин, А.Ф. Экономическая теория [Текст]: учеб. / А.Ф. Шишкин. – М.: ВЛАДОС, 1996. – 654 с.

Экономическая теория [Текст]: учеб. / под ред. В.Д. Камаева. – М.: ВЛАДОС, 1998. – 635 с.

Экономика: учеб. / под ред. А. С. Булатова. – М.: Экономистъ, 2005. – 831 с.
15. Інформаційні ресурси

Cайт кафедри k601@d6.khai.edu
1   2   3   4

Схожі:

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка