ЗАТВЕРДЖУЮ


Скачати 5.87 Mb.
Назва ЗАТВЕРДЖУЮ
Сторінка 1/52
Дата 17.05.2013
Розмір 5.87 Mb.
Тип Документи
bibl.com.ua > Медицина > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52


Міністерство охорони здоров'я України

Івано-Франківський національний медичний університет
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

______________________

професор Ерстенюк А.М.

____ ._________ . 2012 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

педіатрія

(назва дисципліни)

7.12010001 “лікувальна справа”

(спеціальність, шифр)

Факультет медичний та підготовки іноземних громадян

Кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб

Нормативні дані

Форма навчання

Курс


Се-местр

Кількість годин

Підсумко-

вий модуль-ний контроль (тиждень)

Підсумок

по

дисцип-ліні (тиждень)

Очна

кафедра

ВсьогоАудиторних

С

П

Р

С


Лекції

Практичні занят­тя

Лаборато-

рні

заняття

Семі-

нарські

заняття

Педіатрії

ІV

7,8

135

20

60

-

-

55

38-39

-

Педіатрії

V

9,10

118

20

68

-

-

30

16-17

39-40

-

Педіатрії

VI

11,12

175

-

120

-

-

55

11-12 семестр

-

Дитячих інфекційних хвороб

V

9,10

62

10

32

-

-

20

39-40

-

Дитячих інфекційних хвороб11,12

50

-

40

-

-

10

11-12 семестр

-

Всього:540

50

320

-

-

170
11-12 семестр

Робочу програму склали:

Кафедра педіатрії: завідувач кафедри, професор Волосянко А.Б., проф. Синоверська О.Б., доц. Урбась О.В., доц. Лембрик І.С., доц. Кочерга З.Р., доц. Литвинець Л.Я., доц. Іванишин Л.Я., доц. Цицюра О.О., асист. Кузенко О.В.

Кафедра дитячих інфекційних хвороб: професор Матейко Г.Б., доцент Зубик Б.А., асист. Веприк Т.В.

Івано-Франківськ – 2012
Робоча програма складена: відповідно до “Навчального плану підготовки фахівців освітньо- кваліфікаційного рівня “спеціаліст” кваліфікації “лікар” у ВНЗ ІІІ-IV рівні акредитації МОЗ України (Наказ МОЗ України від 25.03.2005р, № 119), на основі типової програми. Програма ухвалена на засіданні Комісії з медицини Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (протокол №4 від 24.12.2007 р.)


Робочу програму обговорено на засіданні кафедри „25” червня 2012 р.

Протокол № 262

Завідувач кафедри професор, доктор мед. наук Волосянко А.Б

Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії ”16 ”травня 2012 р.

Протокол № 6

Голова циклової комісії професор, доктор мед. наук Юрцева А.П.


ЗМІСТ1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1. Робочий навчальний план . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
1.2. Тематичні плани . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …
1.2.1. Тематичний план лекцій ……………………………………….. . . . . . . . . ……..
1.2.2. Тематичний план практичних занять ……………………………………. . ……
1.2.3.Тематичний план самостійної позааудиторної роботи ………………………....

  1. Структура залікових кредитів модулів …………………………………… . . . .
1.3. Засоби контролю знань студентів………………………………………………..
1.3.1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань. . …….. . . . . . .
1.4. Перелік навчально-методичної літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
1.4.1. Основна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . …….
1.4.2. Додаткова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …… . . . . …
2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ . . . . . . . . . .
2.1. Загальні методичні матеріали. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1. Мета і завдання дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2. Аналіз звязків із суміжними дисциплінами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….. . . ..
2.1.3 Методи активації і інтенсифікації навчання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….
2.1.4 Основні знання та вмінння. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……

2.1.5. Перелік обов’язкових практичних навичок . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. ……
2.2. Методичні матеріали для викладачів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
2.2.1. Тези лекцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….
2.2.2. Методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять з студентами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . …….
2.3. Методичні матеріали для студентів … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………..
2.3.1. Методичні вказівки для студентів до проведення практичних занять . . . . . . . . .
2.3.2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів……………………………..
2.3.3. Теми інвідуальних занять і їх форми . . . .. . . . . . . . . . . …………. . . . . .
3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. . . . . . .

1. РОБОЧА навчальна ПРОГРАМА


Спеціальність № 7.110101 Лікувальна справа
№ 7.110104 ПедіатріяФакультет медичний

Курс IV, семестри 7,8

Кредити 4,5

Годин 135

Лекції 20

Практичні заняття 60

Самостійні заняття 55

Курс V, семестри 9, 10

Кредити 6

Годин 180

Лекції 30

Практичні заняття 100

Самостійні заняття 50

Курс VI, семестри 11,12

Кредити 7,5

Годин 225

Практичні заняття 160

Самостійні заняття 65

Вид підсумкового контролю - підсумковий модульний контроль залікового модулю

Структурування навчальної дисципліни на модулі та змістові модулі:
Модуль 1. Найбільш поширені соматичні захворювання у дітей

Змістові модулі:

  1. Захворювання дітей раннього віку

  2. Захворювання органів дихання у дітей

  3. Алергічні захворювання у дітей

  4. Кардіоревматологія дитячого віку

  5. Гастроентерологія дитячого віку

  6. Захворювання сечової системи у дітей


Модуль 2. Неонатологія

Змістові модулі:

  1. Недоношені діти.

  2. Найбільш поширені неінфекційні захворювання новонароджених

  3. Перинатальні інфекції


Модуль 3. Хвороби системи крові та ендокринної системи у дітей

10. Хвороби системи крові у дітей.

11. Хвороби ендокринної системи у дітей.
Модуль 4. Дитячі інфекційні хвороби у дітей.

12. Дитячі крапельні інфекції.

13. Інфекційні захворювання нервової системи та ГРВІ у дітей.

14. Гострі кишкові інфекції у дітей.

15. ВІЛ/СНІД, СНІД-опортуністичні інфекції, ТОRCH-інфекції.
Модуль 5. Педіатрія.

Змістовий модуль 1. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань органів дихання у дітей. Невідкладна допомога при основних невідкладних станах.

Змістовий модуль 2. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань системи кровообігу у дітей. Невідкладна допомога при основних невідкладних станах.

Змістовий модуль 3. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань органів травлення у дітей. Невідкладна допомога при основних невідкладних станах.

Змістовий модуль 4. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань органів сечової системи у дітей. Невідкладна допомога при основних невідкладних станах.

Змістовий модуль 5. Диспансерний нагляд за здоровими та хворими дітьми в умовах поліклініки. Невідкладна допомога при основних невідкладних станах.
Модуль 6. Дитячі інфекційні хвороби

Змістовий модуль 6. Диференційна діагностика інфекційних захворювань з екзантемою, дитячих респіраторних інфекцій та нейроінфекцій у дітей. Невідкладні стани при дитячих респіраторних інфекційних захворюваннях та нейроінфекціях.

Змістовий модуль 7. Диференційна діагностика гострих кишкових інфекцій (ГКІ) та вірусних гепатитів (ВГ) у дітей. Невідкладні стани при ГКІ та ВГ.

Змістовий модуль 8. Диференційна діагностика грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ) у дітей. Невідкладні стани при грипі та ГРВІ. Імунопрофілактика інфекційних захворювань у дітей.

1.2 ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ

1.2.1 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

МОДУЛЬ 1. Найбільш поширені соматичні захворювання у дітей


№ п/п

Тема

К-сть год

1

Рахіт. Гіпервітаміноз Д.

2

2

Гострі респіраторні інфекції верхніх дихальних шляхів у дітей

2

3

Гострі бронхіти у дітей

2

4

Пневмонії у дітей

2

5

Бронхіальна астма у дітей

2

6

Найбільш поширені вроджені вади серця у дітей

2

7

Порушення ритму серця та провідності у дітей

2

8

Функціональні захворювання травного каналу

2

9

Інфекції сечової системи у дітей

2

10

Гломерулонефрит у дітей. Хронічна ниркова недостатність у дітей

2
Всього:

20


МОДУЛЬ 2. Неонатологія


№ з/п

Тема

К-сть

годин

1

Особливості адаптації недоношених новонароджених виходжування та годування недоношених дітей. Організація.

2

2

Асфіксія новонароджених. Пологова травма новонароджених.

2

3

СДР у новонароджених

2

4

Гемолітична хвороба новонароджених

2

5

Бактеріальні інфекції у новонароджених

2
Всього

10


МОДУЛЬ 3. Хвороби системи крові та ендокринної системи у дітей


№ п/п

Тема

К-сть годин

1

Анемії у дітей

2

2

Гемобластози у дітей

2

3

Геморагічні захворювання у дітей

2

4

Цукровий діабет у дітей

2

5

Захворювання щитовидної залози у дітей

2
Всього

10


МОДУЛЬ 4. Дитячі інфекційні хворобип/п

Тема

Кількість

годин

1.

Інфекційні захворювання з синдромом екзантеми

2

2.

Інфекційні захворювання з синдромом ангіни. Дифтерія

2

3.

Інфекційні захворювання нервової системи

2

4.

Гострі кишкові інфекції

2

5.

ВІЛ/СНІД у дітей

2
Разом

10

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ЛЕКЦИЙ ФАКУЛЬТЕТА ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

МОДУЛЬ 1. Наиболее распространенные соматические заболевания у детей

№ п/п

Тема

Кол. час.

1

Рахит. Гипервитаминоз Д.

2

2

Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей у детей

2

3

Острые бронхиты у детей

2

4

Пневмонии у детей

2

5

Бронхиальная астма у детей

2

6

Наиболее распространенные врожденные пороки сердца у детей

2

7

Нарушение ритма сердца и проводимости у детей

2

8

Функциональные заболевания пищеварительного канала

2

9

Инфекции мочевой системы у детей

2

10

Гломерулонефрит у детей. Хроническая почечная недостаточность у детей

2
Всего:

20


МОДУЛЬ 2. Неонатология

№ п/п

Тема

К-во

часов

1

Особенности адаптации недоношенных новорожденных. Организация выхаживания и вскармливания недоношенных детей. .

2

2

Асфиксия новорожденных. СДР в новорожденных

2

3

Родовая травма новорожденных.

2

4

Гемолитическая болезнь новорожденных

2

5

Бактериальные инфекции у новорожденных

2
Всего

10МОДУЛЬ 3. Болезни системы крови и эндокринной системы у детей


№ з/п

Тема

К-во

часов

1

Анемии у детей

2

2

Гемабластозы у детей

2

3

Геморрагические заболевания у детей

2

4

Сахарный диабет у детей

2

5

Заболевания щитовидной железы у детей

2
Всего

10МОДУЛЬ 4. Детские инфекционные болезни


№ з/п

Тема

К-ство часов

1

Инфекционные заболевания с синдромом экзантемы

2

2

Инфекционные заболевания с синдромом ангины. Дифтерия

2

3

Инфекционные заболевания нервной системы

2

4

Острые кишечные инфекции

2

5

ВИЧ/СПИД у детей

2
Всего

10


MODULE 1. The most common somatic diseases in children


n/n

Theme

Hours

1

Rickets of vitamin D deficiency. Hypervitaminosis “D”

2

2

Acute infectious disorders of respiratory system in children

2

3

Acute bronchitis in children

2

4

Pneumonias in children

2

5

Bronchial asthma in children

2

6

The most common congenital heart failures in children

2

7

Disorders of heart rhythm and conductivity of heart in children

2

8

Functional disorders of digestive system in children

2

9

Urinary tract infections in children

2

10

Glomerulonephritis in children. Chronical renal insufficiency in children

2
All:

20MODULE 2.Neonatology

№ n/n

Тheme

Amount of hours

1

Specific adaptations, care and feeding of premature newborns|kids|

2

2

Asphyxia of newborns. Obstetric trauma of newborns

2

3

RDS of newborns.

2

4

Hemolytic disease of newborns

2

5

Bacterial infections in newborns

2
All:

10


МODULE 3. Diseases of blood system and endocrine system in children

№n/n

Theme


Amount of hours

1

Anemias in children

2

2

Hemoblastosies in children

2

3

Hemorrhagic diseases in children

2

4

Diabetes mellitus in children

2

5

Diseases of thyroid gland

2

Total

10


МODULE 4. Children’s infectious diseases

Nn/n

Theme of lecture

Hours

1

Infectious diseases with syndrome of exanthema

2

2

Infectious diseases with syndrome of quinsy. Diphteria

2

3

Infectious diseases of nervous system

2

4

Acute infectious diseases of gastrointestinal tract

2

5

HIV/AIDS in children

2
All:

101.2.2 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


МОДУЛЬ 1. Найбільш поширені соматичні захворювання у дітей

№ п/п

Тема

К-сть год.

1

Функціональні гастроінтестинальні розлади у дітей раннього віку

4

2

Рахіт. Гіпервітаміноз Д. Білково-енергетична недостатність у дітей

4

3

Гострі респіраторні інфекції у дітей

4

4

Гострі бронхіти у дітей

4

5

Пневмонії у дітей

4

6

Атопічний дерматит та алергічний риніт у дітей. Кропив’янка у дітей.

4

7

Бронхіальна астма у дітей

4

8

Найбільш поширені вроджені вади серця у дітей

4

9

Запальні та незапальні захворювання серця у дітей. Гостра ревматична лихоманка у дітей

4

10

Ювенільний ревматоїдний артрит та реактивний артрит у дітей

4

11.

Порушення ритму серця та провідності у дітей

4

12.

Системні захворювання сполучної тканини у дітей.

4

13.

Функціональні та органічні захворювання стравоходу та шлунку у дітей

4

14.

Функціональні та органічні захворювання кишечника та біліарної системи у дітей

4

15.

Курація та написання всторії хвороби

4

16.

Інфекції сечової системи у дітей

4

17.

Гломерулонефрит у дітей. Хронічна ниркова недостатність у дітей

4

18.

Захист історії хвороби

4

19.

Контроль виконання практичних навичок

4

20.

Підсумковий модульний контроль

4
Всього

80МОДУЛЬ 2. Неонатологія

№ п/п

Тема

К-сть годин

1

Особливості адаптації недоношених новонароджених. Організація виходжування та годування недоношених дітей

4

2

Асфіксія новонароджених. Хвороби органів дихання у новонароджених

4

3

Пологова травма новонароджених

4

4

Гемолітична та геморагічна хвороби новонароджених

4

5

Внутрішньоутробні інфекції новонародженого (ТОRСН - інфекції)

4

6

Бактеріальні інфекції у новонароджених

4

7

Захист історії хвороби

4

8

Підсумковий модульний контроль

4
Всього годин

32


МОДУЛЬ 3. Хвороби системи крові та ендокринної системи у дітей

№ п/п

Тема

К-сть годин

1

Дефіцитні анемії у дітей

4

2

Гемобластози у дітей

4

3

Геморагічні захворювання у дітей

4

4

Цукровий діабет у дітей

4

3

Захворювання щитовидної залози у дітей

4

6

Захворювання гіпоталамо-гіпофізарної системи та статевих залоз у дітей

4

7

Захворювання наднирників у дітей

4

8

Підсумковий модульний контроль

4
Всього годин

32
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52

Схожі:

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка