ЗАТВЕРДЖУЮ


Скачати 314.51 Kb.
НазваЗАТВЕРДЖУЮ
Сторінка3/4
Дата29.03.2016
Розмір314.51 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
1   2   3   4

Тема 2.3. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми


Зміст, види та пропорції національного (суспільного) відтворення. Теоретичні моделі суспільного відтворення. Система національних рахунків: виникнення, зміст і цілі.

Концепції та принципи побудови системи національних рахунків. Основні макроекономічні показники СНР.

Тема 2.4. Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх регулювання державою


Економічне зростання: зміст, типи і фактори. Концепції і моделі економічного зросту. Циклічність економічного розвитку як прояв нестабільності.

Класифікація економічних циклів за тривалістю. Нециклічні коливання економіки.

Зайнятість і сукупне відтворення робочої сили.

Безробіття, його зміст, причини, види і форми. Вплив безробіття на економіку.
Тема 2.5. Господарський механізм у системі суспільного відтворення. Держава та її економічні функції

Господарський механізм, його сутність та елементи. Господарський механізм: система управління економікою. Державне регулювання суспільного відтворення та його форми. Планування і програмування.

Необхідність, зміст, структура і функції фінансів. Фінансова система, державний бюджет. Бюджетний дефіцит і державний борг. Способи збалансування державного бюджету. Теорія оподаткування.

Необхідність, зміст і принципи функціонування кредиту. Форми і функції кредиту. Кредитна система та її структура.
Тема 2.6. Сучасні економічні системи. Особливості розвитку перехідних економік

Закономірності та етапи розвитку капіталістичної системи. Економічна система капіталізму вільної конкуренції. Економічна система монополістичного капіталізму. Фінансово-монополістичний капіталізм. Економічна система сучасного капіталізму. Механізм функціонування сучасної змішаної економіки.

Соціалістична система та її еволюція. Механізм господарювання командно-адміністративної економіки.

Закономірності і особливості розвитку перехідних економік. Зміст і типи перехідних економік. Соціально-економічні перетворення у постсоціалістичних країнах на шляху до соціально-орієнтованої ринкової економіки.

Тема 2.7. Суть і структура світового господарства. Форми міжнародних економічних відносин


Світове господарство, його сутність і структура. Міжнародний поділ праці та інтернаціоналізація економіки як основа формування світового господарства.

Форми міжнародних економічних відносин. Всесвітній ринок товарів і послуг. Сутність і форми міжнародного руху капіталів. Міжнародна міграція трудових ресурсів. Міжнародні валютно-фінансові відносини.

Тема 2.8. Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний розвиток України.


Сутність і класифікація глобальних проблем. Причини виникнення і загострення глобальних проблем. Шляхи подолання глобальних проблем.
4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
денна форма

заочна форма
усього

у тому числі


л

п

лаб

інд

с.р.

л

п


с.р

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1 Загальні засади економічного розвитку. Основи ринку і суб’єкти ринкової економіки.

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Предмет і метод політичної економії.

3

2

1

-

0,5

0,59

Тема 2. Виробниц-тво матеріальних благ і послуг. Про-дукт і характер праці

14

2

11

10

0,5

19

Тема 3. Економічні потреби та інтереси

13

1

11

10

0,5

0,59

Тема 4. Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система та закономірності її розвитку

14

2

1

-

1

10

0,5

1


9

Тема 5. Товарна форма організації суспільного вироб-ництва. Товар і гроші

16

3

21

10

1

1


9

Тема 6. Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і заробітна плата

5

2

2

-

1

-

1

1


10

Тема 7.Витрати виробництва і при-буток

4

2

1

-

1

-

0,5

1


9

Тема 8. Ринок його суть, функції. Мо-делі ринку. Конку-ренція і ціноутво-рення

6

3

2

-

1

-

0,5

1


9

Тема 9. Домогос-подарство в системі економічних відно-син

3

1

1

-

1

-

0,5

1


9

Разом за змістовим модулем 1

78

18

128

40Модуль 2. Економічне зростання і соціально-економічний прогрес. Світове господарство та міжнародні економічні відносини.

Змістовий модуль 2.

Тема 10. Підприєм-ство як товаровиробник. Валовий дохід і прибуток

5

2

21

-

0,5

19

Тема 11 Галузеві особливості виробництва і функціону-вання капіталу. Форми прибутку, процент і рента

15

2

1

-

1

11

0,5

1

Тема 12 Суспільне відтворення. Суспі-льний продукт і його основні форми

6

3

2

-

1

-

1

1


9

Тема 13 Економіч-ний розвиток. Зай-нятість, відтворення робочої сили та їх регулювання держа-вою

17

3

2

-

1

11

0,5

1


9

Тема 14 Господар-ський механізм у системі суспільного відтворення. Дер-жава та її економіч-ні функції

4

2

1

-

1

-

0,5

1


9

Тема 15 Сучасні економічні системи. Особливості роз-витку перехідних економік

4

2

1

-

1

-

0,5

1


9

Тема 16 Суть і структура світового господарства. Форми міжнародних еконо-мічних відносин

17

2

2

-

1

12

0,5

1


9

Тема 17 Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний розвиток України.

4

2

1

-

1

-

0,5

1


9

Разом за змістовим модулем 2

72

18

12

-

8

34Усього годин

150

36

24

-

16

74

10

16


1545. Теми семінарських занять


№ з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Предмет і метод політичної економії.

1

2

Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці

1

3

Економічні потреби та інтереси

1

4

Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система та закономірності її розвитку

1

5

Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і гроші

2

6

Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і заробітна плата

2

7

Витрати виробництва і при-буток

1

8

Ринок його суть, функції. Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення

2

9

Домогосподарство в системі економічних відносин

1

10

Підприємство як товаровиробник. Валовий дохід і прибуток

2

11

Галузеві особливості виробництва і функціонування капіталу. Форми прибутку, процент і рента

1

12

Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми

2

13

Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх регулювання державою

2

14

Господарський механізм у системі суспільного відтворення. Держава та її економіч-ні функції

1

15

Сучасні економічні системи. Особливості розвитку перехідних економік

1

16

Суть і структура світового господарства. Форми міжнародних економічних відносин

2

17

Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний розвиток України.

1


6. Теми практичних занять

№ з/п

Назва теми

Кільк. год.

12
7. Теми лабораторних занять


№ з/п

Назва теми

Кількість годин

12

8. Самостійна робота


№ з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці.(тема 2)

 • Cупільне виробництво, його типи і структура.

 • Продукт і характер

10

2

Економічні потреби та інтереси (тема 3)

 • Роль потреб та інтересів як джерела активності економічних суб’єктів.

 • Суперечності економічних інтересів у суспільстві.

 • Характер походження потреб і фактори, що впливають на їх зміст.

10

3

Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система та закономірності її розвитку (тема 4)

 • Сучасні та традіційні економічні системи.

 • Історичний характер систем і форми власності

10

104

Товарна форма організації суспільного вироб-ництва. Товар і гроші. (тема 5)

 • Закон вартості та його роль у виникнкнні ринкової системи

 • Кількісна система грошей та її сучасні варіанти.

 • Грошова система України

10

5

Галузеві особливості виробництва і функціону-вання капіталу. Форми прибутку, процент і рента. (тема 11)

 • Цінова політика в агросфері.

 • Нові форми господарювання та їх результативність в аграрній сфері.

11

6

Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх регулювання державою (тема 13)

 • Тетрії і моделі економічного зростання

 • Спеціфіка економічних криз на сучасному етапі

 • Соціальні наслідки безробіття.

11

7

Суть і структура світового господарства. Форми міжнародних економічних відносин. (тема 16)

 • Основні напрямки і проблеми інтеграції України у світотовій економічний простір.

 • Проблеми трудової міграції України та їх вирішення.

 • Проблеми управління зовнішньоекономічною діяльністю України

12


9. Індивідуальні завдання
Індивідуальні завдання з дисципліни «Політична економія» виконуються студентами самостійно при консультуванні викладачем.

Індивидуальна робота передбачає підготовку рефератів, доповідей.

1   2   3   4

Схожі:

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка