Екзаменаційні питання по дисципліні «Регіональна економіка»


Скачати 67.64 Kb.
НазваЕкзаменаційні питання по дисципліні «Регіональна економіка»
Дата18.03.2013
Розмір67.64 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
Екзаменаційні питання по дисципліні «Регіональна економіка»
1.Предмет і об'єкт курсу: Місце в системі наукових дисциплін.

Методологічні основи курсу: Основні категорії і поняття теорії регіональної економіки. Завдання регіональної економіки в професійній підготовці економістів.

2.Зарубіжні регіональні дослідження.

3.Основні етапи розвитку регіональної економіки в СРСР і Україні

4.Вміст основних понять «закону», «закономірність», «принцип», «чинник», їх об'єктивний характер.

5.Закономірності розміщення продуктивних сил і формування економіки регіонів.

6.Найважливіші принципи регіонального розвитку (соціальна спрямованість розвитку, охорона природи і природно-господарська збалансованість, вирівнювання рівня розвитку економіки регіонів і областей, інтеграція господарства регіонів в європейське і світове співтовариство).

7.Чинники регіонального розвитку як сукупність взаємозв'язаних умов, передумов і ресурсів, що визначають конкретне розміщення різних видів людської діяльності.

8.Аналіз впливу окремих груп чинників на характер розміщення продуктивних сил.

9. Загальнонаукові і міждисциплінарні методи обґрунтування регіонального розвитку.

10.Власні методи аналізу розміщення продуктивних сил в регіоні.

11.Оцінка економічної ефективності розміщення підприємств і галузей; вибір оптимального варіанту розміщення. Критерії оцінки. Виробничо-побутове зонування, техніко-економічне обґрунтування.

12.Форми громадської і територіальної організації виробництва.

13.Єство економічного району і об'єктивний характер його формування. Становлення і розвиток вчення про економічне районування. Вклад українських учених в теорію і практику економічного районування

14.Визначення економічного району, його головні ознаки, районотворюючі фактори. Принципи і критерії економічного районування.

15.Районний господарський комплекс, його галузева структура. Типи економічних районів.

16 Економічне районування в Україні. Практичне значення економічного районування.

17.Визначення регіону як одиниці соціально –економічного простору. Економіка регіону – ланка єдиного народногосподарського комплексу.

18.Макроэкономическая характеристика регіону.

19.ТРОТ - необхідна умова спеціалізації регіонів. Єство спеціалізації і методика її оцінки. Комплексний розвиток регіонів.

20.Диференціація районів України по рівню розвитку продуктивних сил.

21.Регіональні пропорції. Диспропорції в територіальній структурі. Методи проведення регіональної політики і формування ринкових структур в регіонах.

22.Сутнысть державної регіональної політики. Регіональна політика як складова частина соціально-економічних перетворень.

23 Основні напрями, об'єкти і суб'єкти регіональної політики.

Цілі і завдання регіональної політики.

24. Механізм реалізації державної регіональної політики і його основні елементи.

25.Бюджетно-фінансове регулювання регіонального розвитку.

26.Спеціальні економічні зони як одна з форм регіонального розвитку. Види вільних економічних зон. Специфіка створення і функціонування СЕЗ в Україні.

27.Проблемні регіони: типологія, показники розвитку. Заходи щодо стимулювання розвитку проблемних регіонів.

28.Міжрегіональна і прикордонна співпраця як напрями регіональної політики.

29.ПРП і його структура. Місце України в світових запасах ресурсів і міра забезпеченості ними господарства країни і регіонів. Інтегральний ПРП України.

30.Види оцінок ПРП. Оцінка ПРП економічних районів.

31.Види запасів корисних копалини. Мінеральні ресурси: запаси, розміщення і їх вплив на регіональний розвиток.

32.Региональниєособенності розміщення і використання земельних ресурсів. Проблеми збереження і відтворення.

33. Водоресурсний потенціал і його регіональні особливості

34. Лісові ресурси. Розміщення. Проблеми охорони і відтворення.

35.Природно-рекреаційні ресурси України і проблеми їх раціонального використання.

36.Форми територіального зосередження мінеральних ресурсів. Полікомпонентні зони корисних копалини України.

37. Ресурсозберігання: основні напрями і практична реалізація. Вторинні ресурси, класифікація, економічна оцінка.

38. Екологічні проблеми України і їх регіональний характер. Екологічна експертиза.

39.Природокористування. Принципи переходу України до суспільства стійкого розвитку.

40.Характеристика демографічних передумов розміщення і регіонального розвитку продуктивних сил. Показники і динаміка природного руху, щільність населення.

41.Демографічний потенціал( природний рух, вікова для поло структура, міграції населення).

42.Сучасна демографічна ситуація в Україні, її тенденції і механізми управління.

43.Розселенський потенціал. Розселенська структура. Міські і сільські поселення. Системи розселення.

44.Регіональні особливості урбанізації в Україні. Типологія міст. Екологічні проблеми урбанізації.

45.Трудоресурсний потенціал України. Регіональні особливості використання трудових ресурсів.

46.Формування і регулювання регіональних ринків праці. Забезпечення ефективної зайнятості.

47.Система показників умов і рівня життя населення України і необхідність їх регулювання в регіональному аспекті.

48.Трудові ресурси. Трудоресурсний потенціал Структура і розподіл по видах зайнятості, галузям народного господарства і економічним районам.

49.Трудоресурсная ситуація і її регіональні відмінності. Баланс трудових ресурсів.

50 Ринок праці. Моделі ринків праці. Регіональні ринки праці. Забезпечення ефективної зайнятості в умовах ринкової економіки.

51.Пріродоресурсний і трудоресурсний потенціал Луганської області

52.Економіка України як єдиний народногосподарський комплекс. Місце України в світовому промисловому і сільськогосподарському виробництві.

53.Сутність поняття «Структура господарства». Галузева структура національного комплексу і тенденція її розвитку. Регіональні відмінності.

54.Особливості структурної трансформації народного господарства України в умовах ринкових стосунків. Стратегія і тактика структурної перебудови.

55.Виробничий потенціал народного господарства. Промисловість як чинник територіальної організації народного господарства. Напрями структурній переорієнтації.

56.Науково-технічний потенціал: характеристика його складових частин. Кількість наукових установ. Система підготовки наукових кадрів. Зв'язок науки з виробництвом.

57. Регіональна інвестиційно-інноваційна діяльність в умовах ринкових стосунків.

58.Потенціал соціальної сфери. Регіональні особливості. Основні напрями їх розвитку в перспективі.

59.Структурні перетворення господарського комплексу під впливом соціальної переорієнтації і технічного прогресу.

60.Посилення процесів інтеграції і просторової концентрації виробництва як основа формування міжгалузевих комплексів. Поняття і основні ознаки МК.

61.Об'єктівний характер формування міжгалузевих комплексів. Типологія.

62.Форми територіальної організації міжгалузевих комплексів. Сучасний стан. Динаміка і ефективність структурної трансформації міжгалузевих комплексів.

63.Національна безпека України. Гарантія економічної, соціальної і екологічної безпеки.

64.Економічний район як соціально-економічна система. Територіальна структура економічних районів. Типи територіальних структур.

65.Підвищення ролі територій в розвитку економіки України і розміщенні продуктивних сил. Наукове обґрунтування регіонального розвитку і розміщення продуктивних сил. Регіональна діагностика.

66.Сучасна концепція розміщення продуктивних сил і розвитку економічних районів.

67.Схеми-прогнози і державні програми розвитку економічних районів і областей на тривалу перспективу

68.Соціально-економічні і екологічні проблеми регіонів України і дороги їх рішення.

69.Характеристика продуктивних сил і проблеми регіонального розвитку Донецького економічного району.

70. Характеристика продуктивних сил і проблеми регіонального розвитку Придніпровського економічного району.

71 Характеристика продуктивних сил і проблеми регіонального розвитку Північно -Східного економічного району.

72 Характеристика продуктивних сил і проблеми регіонального розвитку центрально-українського економічного району.

73 Характеристика продуктивних сил і проблеми регіонального розвитку Поліського економічного району.

74.Характеристика продуктивних сил і проблеми регіонального розвитку Подільського економічного району.

75. Характеристика продуктивних сил і проблеми регіонального розвитку Карпатського економічного району.

76. Характеристика продуктивних сил і проблеми регіонального розвитку Причорноморського економічного району.

77.Місце України в світовому територіальному розподілі праці. Єство і форми зовнішньоекономічних зв'язків (торгівля, прямі зв'язки підприємств, створення спільних підприємств ).

78.Зовнішньоекономічний баланс України. Структура експорту і імпорту. 79.Проблемы іноземного інвестування і створення вільних економічних зон в Україні.

80.Об'єктивні передумови економічного співробітництва з країнами СНД (єдиний економічний простір, еквівалентність обміну, вдосконалення співпраці в умовах ринкових стосунків).

81.Економічні зв'язки України з країнами і регіонами світу.

82.Експортний потенціал України і її регіонів.

83Проблеми і перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв'язків

84.Фактори стійкого розвитку продуктивних сил України в сучасних умовах.

Схожі:

Програма навчальної дисципліни «Регіональна економіка» Донецьк 2012 
Робоча програма навчальної дисципліни «Регіональна економіка» (для студентів спеціальностей 030501, 030506, 030508, 030509 обліково-фінансового...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ...
Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: Метод вказівки до вивч дисципліни та викон контрол роботи для студ напряму...
Екзаменаційні питання з предмету Економіка, організація прогнозування...
Конституція України: державне забезпечення соціальної спрямованості економіки. Головні цілі соціально-орієнтованої економіки
Екзаменаційні питання з предмету Економіка, організація та планування...
Конституція України: державне забезпечення соціальної спрямованості економіки. Головні цілі соціально-орієнтованої економіки
Теми рефератів з дисципліни «Регіональна економіка»

Анотації, питання до модулів, питання до екзаменів
Дисципліна „ Економіка підприємства” вивчається студентами другого курсу відділення „ Економіка підприємства”
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Регіональна економіка» для студентів за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент»
Тема 1: Предмет, метод і завдання дисципліни «Регіональна економіка»
Які показники регіональної економіки виражають загальноекономічну характеристику ?
Питання до екзамену по дисципліні “Системи радіозв’язку”
Принципи побудови та функціональні можловості систем частотно-територіального планування
Контрольні екзаменаційні питання
Суспільно-історичні умови розвитку літератури в Україні кінця 50-х – початку 60-х рр. ХХ ст
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка