Програма навчальної дисципліни «Регіональна економіка» Донецьк 2012 


НазваПрограма навчальної дисципліни «Регіональна економіка» Донецьк 2012 
Сторінка1/5
Дата21.03.2013
Розмір0.7 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Донецький національний університет

Економічний факультет

Кафедра розвитку і розміщення продуктивних силРобоча

програма навчальної дисципліни


«Регіональна економіка»


Донецьк 2012 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Донецький національний університет

Економічний факультет

Кафедра розвитку і розміщення продуктивних силРобоча

програма навчальної дисципліни


«Регіональна економіка»

(для студентів спеціальностей 6.030501, 6.030506, 6.030508, 6.030509 обліково-фінансового факультету, 6.030502 економіко-правового факультету)
ЗАТВЕРДЖЕНО:

вченою радою факультету

Протокол № 9 від 18.05.2012 р.


Донецьк ДонНУ 2012
УДК: 330.111.8:332.1(078)

ББК: Уо 46.15 р 30

Робоча програма навчальної дисципліни «Регіональна економіка» (для студентів спеціальностей 6.030501, 6.030506, 6.030508, 6.030509 обліково-фінансового факультету, 6.030502 економіко-правового факультету) / уклад.  Г.О. Черніченко, С.М. Гавриленко, В.І. Шевцова та. ін.
У робочій програмі подано характеристику тем для вивчення курсу «Регіональна економіка», наведено завдання для самостійної та індивідуальної роботи студентів, приклади типових завдань для модульного контролю та іспиту, критерії оцінювання знань студентів, список рекомендованої літератури.

Для студентів третього курсу обліково-фінансового й економіко-правового факультету.

Укладачі: Г.О. Черніченко, доктор екон. аук, проф.
С.М. Гавриленко, канд. екон. наук, доцент
В.І. Шевцова, канд. екон. наук, доцент
О.М. Черноіванова, канд. екон. наук, доцент
В.А. Кучко, канд. екон. наук, доцент
В.М. Дубель, ст. викладач
В.А. Новикова, асистент
Відповідальний за випуск: В.І. Шевцова, канд. екон. наук, доцент
© Черніченко Г.О., 2012

© Гавриленко С.М., 2012

© Шевцова В.І., 2012

© Черноіванова О.М., 2012

© Кучко В.А., 2012

© Дубель В.М., 2012

© Новикова В.А., 2012

©ДонНУ, 2012
Зміст
1. Вступ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2. Навчальна програма курсу. Список рекомендованої літератури

2.1. Навчальна програма курсу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

2.2. Список рекомендованої літератури. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 14

3. Модульне планування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

4. Плани семінарських занять . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

5. Організація і карта самостійної роботи студента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

5.1. Карта самостійної роботи студента. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

5.2. Види самостійної роботи. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

6. Організація поточного, модульного і підсумкового контролю . . . . . . . . . . . . . . 36

6.1. Система оцінювання знань за 100-бальною шкалою . . . . . . . . . . . . . . .36

6.2. Критерії оцінки знань. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

6.3. Зразки типових завдань поточного і модульного контролю. . . . . . . . . . .41

6.4. Перелік питань до екзамену . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

6.5. Приклади типових екзаменаційних завдань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

6.6. Зразок екзаменаційного білета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

1. ВСТУП

1.1 Опис

Курс «Регіональна економіка»

Напрямок, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів ECTS 4

Модульних контролів     2

Загальна кількість годин    144

Тижневих годин   5

6.030501 Економічна теорія

6.030506 Прикладна статистика

6.030508 Фінанси і кредит

6.030509 Облік і аудитСеместр 5

Лекції (теоретична підготовка)   54 години

Практичні (семінарські) заняття   36 годин

Самостійна робота   54 години

Вид контролю   письмовий іспит (фінанси і кредит,), інші напрямки – усний іспит

Кількість кредитів ECTS   4

Модульних контролів   2

Загальна кількість годин   144

Тижневих годин   4


6.030502 Економічна кібернетика

Бакалавр

Семестр 2

Лекції (теоретична підготовка)   34 години

Практичні (семінарські) заняття   34 години

Самостійна робота   75 годин

Вид контролю   усний іспит


1.2 Рівень. Основна література

  1. Шевчук Л.Т. Регіональна економіка: навч. посібник / Л.Т. Шевчук – К.: Знання, 2011. – 319 с.

  2. Региональная экономика: учебное пособие в 2 ч. С.Н. Гавриленко, В.И.Шевцова, О.А. Чижикова и др.; под общ. и науч. ред. Г.А. Черниченко.    Донецк: Юго-Восток, 2009.     Ч.I.: Региональная экономика. – 159 с.

  3. Шевцова В.И. Региональная экономика: учебное пособие: в 2 ч. / В.И. Шевцова, О.А. Чижикова; под. общ. и науч. ред. Г.А. Черниченко.   Донецк: Юго-Восток, 2009. – Ч. II: Экология. – 115 с.

Мета дисципліни: засвоєння студентами теоретичних і практичних основ розміщення та територіальної організації продуктивних сил України, сучасного стану й основних напрямів регіонального розвитку економіки в умовах ринкових відносин, формування екологічних знань, мислення і екологічної свідомості у економістів.

Завдання дисципліни:

  • забезпечення знаннями щодо тенденцій економічного розвитку та розміщення продуктивних сил, закономірностей взаємодії людського суспільства і геосфери, специфіки антропогенного впливу на середовище, шляхів забезпечення збалансованого розвитку суспільства та природи;

  • засвоєння теорії регіональної економіки та регіонального розвитку;

  • набуття знань відносно формування засад територіальної і галузевої структури господарського комплексу України та її регіонів, оцінювання значення міжнародних економічних зв'язків в економічному розвитку України та її регіонів.

Результати навчання: після успішного завершення навчання студенти мають чітке уявлення щодо теоретичних основ розміщення продуктивних сил і регіональної економіки, раціонального природокористування; здатні використовувати набуті знання під час аналізу умов і чинників розміщення господарства країни, формування міжгалузевих комплексів і регіонів України, а також екологічних чинників економічної системи в умовах ринкової економіки, платіжності природокористування; застосовують одержані навики самостійного вивчення навчальної і наукової літератури, картографічного та фактичного матеріалу під час написання курсової роботи.

1.3 Дисципліна – обов’язкова

1.4 Викладацький склад

Керівник модуля – д-р екон. наук, проф. Черніченко Г.О.; лектори: канд. екон. наук, доц. Гавриленко С.М., канд. екон. наук., доц. Шевцова В.І., канд. екон. наук, доц. Черноіванова О.М., канд. екон. наук, старш. викл. Кучко В.А., старш. викл. Дубель В.М.; викладачі, які проводять семінарські заняття: Кучко В.А., Дубель В.М., Шевцова В.І.

1.5 Методика викладання і методи навчання

Лекції (інформаційні, аналітичні, проблемні); семінари та практичні заняття; диспути, дискусії і інші форми навчання. Методики викладання – проблемна та модульно-рейтингова системи навчання.

1.6 Мова – українська, російська.
2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

2.1 Навчальна програма курсу
  1   2   3   4   5

Схожі:

ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Регіональна економіка» для студентів за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент»
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни “Національна економіка” напрями...
Робоча навчальна програма з дисципліни "Національна економіка" / Р. М. Романінець. Донецьк: ДонДУУ, 2012. 21 с
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ...
Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: Метод вказівки до вивч дисципліни та викон контрол роботи для студ напряму...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за галуззю знань 0304 Право напрямом підготовки 030401Правознавство...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Етика та естетика» для студентів за напрямом підготовки 030502 «Економічна кібернетика», 030505 «Управління...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти банківської діяльності» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти фінансової діяльності підприємств» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка...
Програма вирівнювального модулю «Економіка 1»
«Економіка 1» (основи ринкової економіки; основи макроекономіки) за напрямом підготовки «Економіка» і «Адміністративний менеджмент»...
Теми рефератів з дисципліни «Регіональна економіка»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка