ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»


Скачати 287.68 Kb.
НазваДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Дата22.02.2016
Розмір287.68 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Кафедра «Промислові теплоенергетичні установки

та теплопостачання»


Затверджую:

Декан енергетичного

факультету

_____________Ю. Л. Саєнко

___”_____________2013 року

ПРОГРАМА


фахового вступного випробування

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”
напрям підготовки__6.050601 –Теплоенергетика__________________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність _7.05060101 –Теплоенергетика______________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація______________________________________________

(назва спеціалізації)

факультет_____енергетичний________________________________

(назва інституту, факультету)

2013–2014 навчальний рік

Програма вступного іспиту на кваліфікацію «спеціаліст» для студентів за напрямом підготовки 6.050601 – Теплоенергетика, спеціальністю 7.05060101 - Теплоенергетика

.

___” ________, 2013 року.

Розробники: Євченко В.М., доц., к.т.н.

Бежан В.А, доц., к.т.н

Ткаченко К.І., доц., к.т.н

Житаренко В.М., ст.викл.

Лухтура Ф.І. , ст.викл.

Циганов В.І. , ст.викл.
Програма затверджена на засіданні кафедри ПТЕУ і ТП

Протокол від “____”____2013 року ____
Завідувач кафедри ______________ (Євченко В.М)

___”______________ 2013 року

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки 6.050601– Теплоенергетика

Протокол від. “____”________________2013 року № ___
___”______________2013 року

Голова _______________ (Бурко А.В.)

ã_ДВНЗ «ПДТУ»__,2013 рік

ãЄвченко В.М.___,2013 рік

ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ВСТУПНОГО ІСПИТУ


Вступний іспит ставить задачу оцінити комплекс теоретичних знань, отриманих абітурієнтом у період навчання на кваліфікаційному рівні бакалавра, рівень творчого мислення, уміння синтезувати знання окремих дисциплін для самостійного рішення практичних задач в області теплотехніки.

Перелік питань, який пропонується, систематизовано по різноманітним взаємозв’язаним сторонам діяльності фахівця та охоплює її теоретичні основи, а також питання застосування отриманих теоретичних знань для рішення практичних задач. Питання, які містяться в екзаменаційних білетах, покликані виявити знання з усіх видів діяльності майбутнього спеціаліста у рамках навчальних дисциплін, які вивчалися бакалавром. Кожний екзаменаційний білет містить тестові питання за програмою вступного іспиту, яка приводиться нижче.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ


Прийом вступного іспиту по спеціальності здійснюється приймальною фаховою екзаменаційною комісією.

Вступній іспит проводиться для абітурієнтів відповідно до затвердженого приймальною комісією графіку. Перед іспитом проводяться консультації, які призвані допомогти у підготовці до іспиту, надають відповіді на окремі питання програми вступного іспиту.

Вступний іспит проводиться у письмовій формі. Результати вступного випробування оголошуються приймальною комісією на наступний день.

Екзаменаційний білет включає 10 тестових завдань, які охоплюють основні курси підготовки кваліфікації «бакалавр».
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ


 1. ТЕХНІЧНА ТЕРМОДИНАМІКА

Характеристичні рівняння стану та методи їх узагальнення. Термодинамічна поверхня та квазістатичний процес. Діаграми стану речовини та їх практичне застосування.

Внутрішня енергія та її особливості. Теплота та робота як форми передачі енергії. Узагальнена робота. Деформаційна робота та її графічне зображення в p – v діаграмі.

Перший закон термодинаміки як закон збереження та перетворювання енергії термомеханічних систем. Аналітичні форми запису першого закону та основні формулювання. Функції процесу та функції стану в технічній термодинаміці.

Теплоємність речовини як функція процесу. Теплоємність ідеального газу. Рівняння першого закону через окремі похідні.

Перший закон термодинаміки для стаціонарного потоку . Ентальпія. Технічна робота. Графічне зображення технічної роботи в діаграмі p – v

Фізичні уявлення про різний агрегатний стан речовини. Ідеальний газ та його особливості. Закони ідеального газу. Рівняння стану ідеального газу. Властивості внутрішньої енергії та ентальпії ідеального газу.

Ентропія ідеального газу. Теплова діаграма Т- s та її властивості.

Реальний газ та його особливості. Граничні криві. Насичена рідина та насичена пара. Рівень сухості пари. Критична точка.

Аналіз процесу пароутворення. Волога насичена пара. Рівняння Клапейрона – Клаузіуса для фазового переходу. Діаграми p – v Т- s та їх використання.

Проблема теплового двигуна. Необхідні та достатні умови для реалізації циклічних процесів. Поняття оборотних та необоротних процесів. Нерівновага, як джерело необоротності.

Формулювання другого закону. Еквівалентність різних формулювань.

Зворотний цикл Карно та його особливості. Теорема Карно та висновки з неї. Інтеграл Клаузіуса та поняття ентропії. Абсолютна термодинамічна температура та термодинамічна шкала Кельвіна. Об’єднане рівняння першого та другого законів. «Золоте правило термодинаміки».

Другий закон термодинаміки для необоротних процесів. Інтеграл Клаузіуса для необоротних процесів. Принцип зростання ентропії системи в реальних процесах.

Зворотні цикли термотрансформаторів тепла. Коефіцієнти перетворювання енергії (термотрансформації). Цикли прямі та зворотні. Рівень термодинамічної досконалості системи. Відношення робіт розширення та стиснення оборотного циклу, як критерій рівню термодинамічної досконалості циклів.

Загальні застави дослідження термодинамічних процесів. Аналіз ізобарного, ізохорного, ізотермічного та адіабатного процесів з ідеальним та реальним газами. Розрахунок енергетичних ефектів та графічне зображення процесів в діаграмах стану p – v, Т- s, h – s.

Політропічні процеси з ідеальним газами та їх аналіз . Аналіз процесів в газових компресорах.

Аналіз процесу адіабатного дроселювання. Теоретичні засади та практичне використання.

Диференційний та інтегральний ефекти Джоуля – Томсона. Температура інверсії та крива інверсії. Графічне відображення процесу в діаграмах стану.

Суміші ідеальних та реальних газів. Вологе повітря та його властивості. Діаграма h – d вологого повітря.

Термодинаміка стаціонарного потоку. Практичне використання в енергетичних та холодильних системах. Рівняння нерозривності потоку. Взаємне перетворювання потенційної та кінетичної енергій в соплах та дифузорах. Швидкість потоку на виході із сопла.

Аналіз процесів витікання газу та пари в соплах. Критична швидкість. Сопла та дифузори Лаваля. Критерій Маха. Вплив сили тертя на швидкість.

Перетворення теплової енергії в механічну за допомогою циклічних процесів. Практична недоцільність використання циклу Карно.

Цикли паросилових установок. Цикл Ренкіна – основний цикл теплової енергетики. Схема та графічне відображення в діаграмах стану. Методи підвищення термічного коефіцієнту корисної дії. Подвійний перегрів пари.

Регенерація тепла , як загальний метод підвищення коефіцієнтів термотрансформації циклів. Регенеративний цикл Карно.

Регенерація теплоти в циклі Ренкіна. Теплофікаційні , паро газові та бінарні цикли теплосилових установок.

Зразок екзаменаційного питання

Які значення може приймати холодильний коефіцент ЕК?

 1. ЕК = 1;

 2. ЕК = нескінченності;

 3. ЕК = 0;

 4. 0 < ЕК < нескінченності.

Рекомендована література

 1. Кириллин В.А., Сычев В.В., Шейдлин А.Е. Техническая термодинамика ./ М., Машиностроение, 1983.

 2. Н.М. Беляев. Термодинамика .- К.:Вища шк. Головне изд-во: 1987.-344с. 


2 ТЕПЛОМАСООБМІН

Теплопровідність. Механізм передавання тепла теплопровідністю. Градієнт температури. Закон Фур’є. Тепловий потік, щільність теплового потоку. Коефіцієнт теплопровідності. Диференційне рівняння теплопровідності. Умови однозначності.

Стаціонарна теплопровідність в однорідній плоскій, циліндричній та сферичній стінках. Тепловий потік у багатошаровій стінці.

Теплопровідність в ребрі. Коефіцієнт ефективності ребра. Тепловий потік від поверхні ребра,ребристої стінки.

Теплопровідність при нестаціонарному режимі. Зовнішня і внутрішня задача теплопровідності. Регулярний режим охолодження (нагрівання).

Конвективний теплообмін. Вільний і вимушений рух рідини. Товщина граничного шару. Числа і рівняння подібності.

Тепловіддача при русі рідини вздовж плоскої поверхні. Тепловіддача при поперечному обтіканні одиночних труб і трубних пучків.  

Тепловіддача при вимушеній течії рідини в трубах і каналах. Ділянка гідродинамічної стабілізації. Ламінарний, турбулентний і перехідний рух.

Тепловіддача при вільному русі рідини. Тепловіддача в необмеженому просторі. Визначальний розмір тіла. Тепловіддача в обмеженому просторі. Теплообмін при кипінні рідини. Об’ємне і поверхневе кипіння. Бульбашковий і плівковий режим кипіння. Залежність теплового потоку від величини температурного напору. Відривний діаметр бульбашки. Коефіцієнт тепловіддачі при бульбашковому кипінні у великому об’ємі.

Теплообмін при конденсації пари. Плівкова і крапельна конденсація. Визначення товщини плівки конденсату і локального значення коефіцієнта тепловіддачі. Вплив перегріву і вологості пари. Вплив стану поверхні. Вплив швидкості і напрямку руху пари на коефіцієнт тепловіддачі.

Теплообмін випромінюванням. Види променевих потоків. Абсолютно чорне тіло, сіре тіло. Основні закони теплового випромінювання- закон Планка, закон Стефана-Больцмана, закон Кірхгофа. Променевий тепловий потік. Середні кутові коефіцієнти випромінювання. Теплообмін випромінюванням при наявності екранів.

Теплообмінні апарати. Види теплообмінних апаратів.Види та порядок теплового розрахунку. Середній температурний напір.Коєфіцієнт теплопередачі. Порівняння прямотоку з протитоком.

Зразок екзаменаційного завдання

З якого боку слід здійснювати обребріння з метою інтенсифікації теплопередачі, якщо Alfa1 << Alfa2?

 1. зі сторони Alfa2;

 2. з обох боків;

 3. залежить від роду рідини;

 4. залежить від матеріалу поверхні;

 5. зі сторони Alfa1.

Рекомендована література

 1. Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел. А.С. Теплопередача. М., Энергоатомиздат, 1981 – 416 с.

 2. Л.И. Хииш. Тепломассообмен. Ч. 1 - Мариуполь, ПГТУ, 2002. – 257 с.

 3. Л.И. Хииш. Тепломассообмен. Ч. 2 - Мариуполь, ПГТУ, - 128 с.3. ГІДРОГАЗОДИНАМІКА


Характер сил, що діють в рідині. Поверхневі і об'ємні сили. 

Ідеальна рідина. Гідростатичний тиск. Закон Паскаля. 

Рівновага нестискуваної рідини в полі сил тяготіння. Абсолютний і надлишковий тиск. Вакуум. 

Сила тиску рідини на стінку. Закон Архімеда. Відносна рівновага рідини. Вимір тиску.

Основні кінематичні характеристики рухомої рідини. Рівняння нерозривності. 

Два основні режими течії. Число Рейнольдса. 

Рівняння руху ідеальної рідини Ейлера. 

Рівняння руху реальної рідини. Рівняння Бернуллі для реальної рідини.

Класифікація втрат натиску. Втрати натиску по довжині. Формула Дарсі. 

Закони опору в гладких і шорстких трубах. Місцеві опори. Формула Вейсбаха.

Гідравлічний розрахунок трубопроводу. Витік рідини через отвори і насадки. Теорія гідравлічного удару. Формула Жуковського.

Основні поняття про гідродинамічний граничний шар.

Рівняння збереження маси, енергії і кількості руху для стискуваних потоків. Основні параметри газових течій. Безрозмірні параметри, число Маха і коефіцієнт швидкості. Швидкість звуку в газі. Закон звернення взаємодій.

Зразок екзаменаційного завдання

При обчисленні числа Рейнольдса використовують середню швидкість  

 1. між початком і закінченням досліду;

 2. між входом і виходом з каналу;

 3. по живому перетині каналу;

 4. середнє інтегральне значення швидкості в різних перетинах;

 5. середнє арифметичне значення швидкості в різних перетинах.

Рекомендована література

 1. Дейч М.Е. Техническая газодинамика. - М.: Энергия, 1974. – 592 с.

 2. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. - М.: Наука, 1973.–736.

 3. Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика.- М.: Наука, 1975. – 824 с.; (М.: Наука, 1991, Ч.1.– 600 с.)

 4. Дейч М.Е., Зарянкин А.Е. Гидрогазодинамика – М.: Энергоатомиздат, 1984.

 5. Повх П.Л. Техническая гидромеханика - М.: Машиностроение, 1986.4 КОТЕЛЬНІ УСТАНОВКИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Характеристика та загальні технологічні схеми котельних установок промпідприємств. Схеми і основні процеси виробництва пари, води та інших теплоносіїв у котлах. Загальна технологічна схема промислової котельні установки, що працює на твердому паливі.

Паливо як джерело теплоти для промислових котлів. Види енергетичних палив, їх походження, видобуток і характеристики. Поняття про елементарне складі та хімічному будову палива. Теплота згоряння палива і способи її визначення. Наведені характеристики палива. Класифікація твердих, рідких і газоподібних видів палива та їх характеристики. Область використання енергетичних палив і паливна політика України з урахуванням її ресурсів.

Загальне уявлення про процес горіння. Основні стехіометричні рівняння горіння. Визначення витрати кисню, повітря і виходу продуктів згоряння. Теоретичне і дійсну кількість повітря. Коефіцієнт надлишку повітря. Склад і обсяг продуктів згоряння палива. Ентальпія продуктів згоряння. Таблиця і діаграма «ентальпія - температура» продуктів згоряння.

Матеріальний баланс робочих речовин парового котла. Поняття про тепловий балансі парового котла.

Загальне рівняння теплового балансу котла, корисно використане тепло. ККД котла по прямому і зворотному балансу. Визначення витрати палива. Втрати теплоти в котельних установках та їх залежність від режимних, конструктивних та економічних чинників. Методи визначення втрат теплоти. Облік витрат енергії на власні потреби. Способи зниження втрат теплоти і підвищення еко-номічної котлів.

Схеми організації топкових процесів та класифікації топок. Основні показники роботи топкових пристроїв.

Спалювання газу в топках котлів. Особливості та вимоги до спалювання газоподібних палив. Організація сумішоутворення, займання і стабілізації газового факела. Особливості спалювання газу з низькою і високою теплотою згоряння. Конструкції газових топок. Класифікація і конструктивні характеристики газових пальників.
Спалювання рідкого палива в котлах. Особливості та вимоги до спалювання рідкого палива, підготовка та розпил рідкого палива. Основні стадії спалювання мазуту. Конструкція топок для спалювання рідких палив. Класифікація і конструктивні характеристики мазутних форсунок. Особливості і схеми спалювання сірчистих мазутів. Заходи щодо запобігання корозії теплообмінних елементів котла при спалюванні мазутів.
Шарове спалювання палива. Класифікація шарових топок промислових котлів. Загальні характеристики процесу горіння палива в шарі. Конструктивні схеми шарових топок. Топки з киплячим шаром. Вибір шарових топок.

Приготування вугільного пилу. Особливості спалювання твердого палива в пилоподібному стані. Основні схеми пилеприготування. Сушіння і розмелення палива. Класифікація, конструктивні характеристики і вибір млинових пристроїв.

Спалювання вугільного пилу в топках котлів. Організація спалювання пилоподібного твердого палива. Переваги та недоліки пиловугільних топок. Класифікація і конструктивні схеми топок з твердим і рідким шлакоудалением. Класифікація, конструктивні характеристики пиловугільних пальників. Циклонні топки, особливості, область застосування. Спільне спалювання газу та вугільного пилу в промислових котлах. Вибір та розрахункові характеристики топок для спалювання вугільного пилу.

Загальні положення теплообміну в котлах. Особливості і розрахунок теплообміну в топці. Тепловий баланс і температурний рівень у топці. Вибір кінцевого охолодження газів в топці і конструктивні характеристики топкових екранів. Процес радіаційного теплообміну в топці. Особливості і розрахунок теплообміну в конвективних поверхнях нагріву. Схеми руху теплоносіїв в конвективних елементах котла. Теплообмін в полурадіаціонних поверхнях нагріву. Інтенсифікація радіаційного та конвективного теплообміну.

Умови надійної роботи елементів котла. Режим, структура і характеристики потоку робочого середовища. Схеми організації руху робочого середовища в промислових котлах. Гідродинаміка парових котлів з природною циркуляцією. Визначення рушійного і корисного напору. Методика розрахунку циркуляції контуру з послідовними і паралельно включеними елементами. Надійність циркуляції. Теплова і гідравлічна нерівномірність у трубах поверхонь нагріву. Особливості гідродинаміки прямоточних котлів і котлоагрегатів з багатократній примусової циркуляцією.
Поняття про раціональне водному режимі котлів. Показники і вимоги до якості живильної води. Характеристика основних методів водопідготовки. Внутрішньокотловая обробка води. Періодична і безперервна продування. Організація ступеневої випаровування в котлах. Механізм утворення накипу в елементах котлів. Вимоги до якості пари. Види і механізм забруднення пари в котлах. Способи сепарації пара і основні конструктивні схеми паросепараційних пристроїв. Вибір сепараторів пари.
        Характеристики теплової схеми промислових котлів та її опорні точки. Температура продуктів згоряння на виході з топки, температура підігріву повітря і газів, що йдуть, розподіл приросту ентальпії в економайзері, в радіаційних і конвективних елементах пароперегрівача. Теплові схеми котлів середніх і високих параметрів.
        Загальні характеристики котельних установок. Котли з естест-кої циркуляцією низького тиску. Енергетичні котли з природною циркуляцією середніх і високих параметрів. Конструктивні схеми промислових котлів. Схеми компонування промислових котлів. Котли спеціального призначення. Котли високонапірні і з наддувом. Водогрійні і пароводогрійні котлоагрегати. Утилізаційні котельні установки. Комбіновані енерготехнологічні котлоагрегати. Парогенератори атомних електростанцій.
         Регулювання температури перегрітої пари. Випарні поверхні нагріву промислових котлів низького й високого тиску. Конструкції топкових екранів, способи їх кріплення та теплової ізоляції. Схеми екранів прямоточних котлів. Класифікація і конструктивні схеми пароперегрівачів. Способи регулювання температури перегріву пари. Типи та схеми включення пароохолоджувача.

         Призначення і типи водяних економайзерів. Компоновка і конструктивні характеристики економайзерів. Призначення і класифікація повітропідігрівників. Схеми компонування повітряпідігрівники та їх конструктивні характеристики. Регенеративні повітряпідігрівники і область їх використання. Вибір швидкості продуктів згоряння в хвостових поверхнях котлів.
        Міцність елементів котлів. Умови роботи матеріалів котлів. Сталі, що використовуються для основних елементів котла. Призначення і вимога до каркаса й обмуровке котлоагрегату. Конструкції обмурування котлів.
       Системи газоповітряного тракту. Аеродинаміка газового і повітряного тракту. Газове і повітряний опір системи. Методи регулювання тяги і дуття. Вибір димососів і вентиляторів. Вміст шкідливих домішок в продуктах згорання. Способи очищення продуктів згорання від золи, оксидів сірки і азоту. Конструкції золоулавлівателей і фільтрів. Системи шлакозоловидалення, їх порівняльні характеристики і вибір.
Особливості роботи парових котлів при змінних навантаженнях. Поняття про статичні і динамічні характеристики котельних установок. Залежність параметрів котла від його навантаження, повітряного режиму топки, температури живильної води, характеристик пального. Організація управління котлами. Правила нагляду та ремонт котлів. Системи КІП, автоматичного регулювання та захисту парових котлів. Основні положення експлуатації промислових котлів. Пуск і зупинка парових котлів. Заходи з охорони праці при експлуатації котлів.

Зразок екзаменаційного завдання

Укажіть рекомендований для роботи теплообмінників котлів оптимальний діапазон швидкостей гарячого газового потоку:

 1. 6-12 м/с;

 2. 5-10 м/с;

 3. 8-12 м/с;

 4. 12-16 м/с;

 5. 9-14 м/с.

Рекомендована література

 1. Сидельковский Л.И., Юренев В.Н. Котельные установки промышленных предприятий.- М.: 1988.

 2. Тепловой расчет промышленных парогенераторов. Под ред. Частухина В.И.- К.: 1980.5 НАГНІТАЧІ ТА ТЕПЛОВІ ДВИГУНИ
Призначення і зміст курсу, зв'язок його з суміжними і базовими дисциплінами. Роль і масштаби застосування нагнітальних машин і теплових двигунів в економічній діяльності. Історія розвитку, вітчизняні і зарубіжні досягнення в дослідженні і створенні нагнітачів і теплових двигунів. Основні поняття і визначення. Класифікації нагнітачів і теплових двигунів. Принцип дії лопатевих, об'ємних, струменевих і так далі нагнітачів.

Машини кінетичної дії. Принцип перетворення енергії в апараті лопатки осьової і радіальної машини. Основні положення теорії перебігу рідини, що стискається і нестискуваної, в елементах нагнітачів і розширювальних машин. Осьовий і радіальний ступені розширювальної і нагнітальної машини.

Поняття про ступінь реактивності ступеня. Інтерпретація процесів, що відбуваються в ступені машини лопатки, в діаграмах стану. Визначення роботи і потужності машини, поняття про ККД нагнітальної і розширювальної машини.

Перетворення енергії в колесі нагнітача. Теоретичний натиск нагнітача. Трикутники швидкостей, рівняння Ейлера, Залежність натиску від характерних розмірів ступеня і частоти обертання колеса нагнітача. Вплив природи газу на показники машини. Теоретичні і дійсні характеристики нагнітачів.

Умови роботи нагнітача на мережу. Стійка і нестійка робота нагнітача, Помпаж. Перерахунок характеристик нагнітачів. Спільна робота нагнітачів. Паралельна і послідовна роботи нагнітачів на загальну мережу. Способи регулювання продуктивності нагнітачів.

Відмітні особливості відцентрових і осьових нагнітачів. Вплив стисливості робочого тіла на умови роботи нагнітачів. Відцентровий і осьовий компресор. Зіставлення показників і обгрунтування переважних зон застосування.

Допустима висота всмоктування насоса. Кавітація. Умови роботи насоса, що перекачує речовини в двофазному стані.

Конструкції відцентрових насосів, вентиляторів і компресорів. Елементи конструкції: робочі колеса; направляючі апарати; дифузори; всмоктуючі спіральні і кільцеві камери; вали, ущільнення, підшипники, корпуси. Пристрій і експлуатація насосних установок, норми і правила.

Конструкції осьових насосів, вентиляторів, компресорів.

Методики розрахунку основних розмірів одноступінчатих нагнітачів ( ступені ).

Нагнітачі струменевого типу. Пристрій і принцип дії. Побудова робочих процесів в діаграмах. Основи розрахунку струменевих нагнітачів. Конструкції і область застосування.

Класифікація нагнітачів об'ємної дії; особливості їх роботи, область застосування. Ротаційні ( гвинтові, зубчаті ) і поршневі нагнітачі. Елементи конструкції.

Робота нагнітача на середовищі, що стискається.

Поршневий компресор. Робота стиснення газу в ідеальному і реальному поршневому компресорі. Питома і повна робота і потужність поршневого компресора. Мертвий простір і його вплив на продуктивність поршневого компресора, ККД компресора.

Граничний ступінь підвищення тиску в одному циліндрі. Багатоступінчате стиснення і проміжне охолоджування. Способи регулювання продуктивності поршневих компресорів.

Насосні установки. Конструкції насосів, вживаних на ТЕЦ і в котельних: живильних, конденсатних, циркуляційних, мережевих і інших - дренажних, підживильних теплової мережі, масляної системи мастила і регулювання парових турбін.

Експлуатація насосних установок з лопатевими насосами. Особливості експлуатації насосних установок при перекачуванні агресивних і гарячих середовищ

Тягодуттьові установки котлоагрегатів. Конструкція вентиляторів: дутьевых, млинових і гарячого дуття; дымососов: основних і рециркуляційних. Експлуатація тягодутьевых вентиляторів, вплив механічних домішок в газі на роботу вентилятора.

Контроль технічного стану вузлів і деталей насосів і у вентиляторів. Спільна робота насосів, вентиляторів.
Зразок екзаменаційного завдання

При подаче жидкости по параллельно соединенным трубопроводам 1, 2, и 3 расход жидкости в них

1. Q = Q1 = Q2 = Q3;
2. Q1 > Q2 > Q3;
3. Q1 < Q2< Q3;
4. Q = Q1 + Q2 + Q3;

Рекомендована література

1. Черкасский В.Н. Насосы, вентиляторы, компрессоры. –М.: Энергоатомиздат, 1984. - 424 с.

2. Дурнов П.И. Насосы, вентиляторы, компрессоры. – К. Одесса: Вища школа, 1985. – 264 с.

3. Малюшенко В.В., Михайлов А.К. Энергетические насосы: Справочное пособие. - М.: Энергоиздат, 1981. - 200 с.
6 ПАРОВІ ТУРБІНИ
Поняття теплового двигуна. Розвиток паротурбобудування. Класифікація турбін. Тепловий цикл ПТУ. Поняття про турбінний ступінь. Перетворення енергії робочого тіла в механічну роботу в ступені турбіни. Робочий процес в турбінному ступені активної і реактивної дії. Окружне і осьове зусилля в турбінному ступені. Розрахунок і побудова трикутників швидкостей. Потужність і робота ступеня. Використання вихідної швидкості.

Відносний лопатковий ККД ступеня і його залежність від відношення окружної швидкості лопатки до швидкості витікання робочого тіла з сопла. Ступені тиску і ступеня швидкості. Двохвінцеві ступені. Визначення розмірів соплових і робочих лопаток при дозвукових і надзвукових швидкостях. Парціальне підведення робочого тіла. Ступінь парциальности. Грати турбін. Класифікація соплових і робочих грат.

Відносний внутрішній ККД ступеня. Додаткові втрати в ступені: тертя диска, бандажа лопатки; втрати, пов'язані з парціальним підведенням пари; втрати від витоків. Вплив вологості на роботу турбінного ступеня. Основи теплового розрахунку турбінного ступеня.

Переваги багатоступінчатих турбін. Особливості теплового процесу в багатоступінчатій турбіні. Коефіцієнт повернення теплоти. Характеристичний коефіцієнт багатоступінчатої турбіни. Гранична потужність однопоточної турбіни. Вибір конструкції проточної частини. Розподіл теплоперепадів між ступенями. Ущільнення парових турбін. Розрахунок лабіринтових ущільнень.

Розподіл тиску і теплових перепадів по ступенях турбіни при змінному пропуску пари. Робота ступеня на нерозрахунковому режимі.

Паророзподілення парових турбін: дросельне і соплове. Способи перевантаження турбін. Зміна навантаження турбіни способом ковзаючого тиску.

Конденсаційні турбіни. Турбіни для комбінованого вироблення енергії. Робота турбіни по тепловому і електричному графіку. Турбіни з противодавлением. Турбіни з одним і двома регульованими відборами пари. Діаграми режимів.

Принципові схеми паро- газотурбінних установок. Схема паротурбінної установки атомної електростанції. Термічні і абсолютні ККД і шляхи їх збільшення. Енергетичні і економічні показники турбоустановок.

Конструкції парових і газових турбін. Особливості конструкцій парових турбін конденсаційних, з промисловим і теплофікацією відборами, з противодавлением. Елементи конструкції турбін: корпуси, ротори, робочі лопатки, соплові грати і діафрагми, ущільнення, підшипники, сполучні муфти і валоповоротні пристрої.

Допоміжне устаткування паротурбінних і газотурбінних установок: конденсатори, ежектори, регенератори, камери згорання»

Система маслоснабжения. Схеми і системи авторегулювання парових конденсаційних і теплофікацій турбін.

Захист парових і газових турбін від осьового зрушення ротора, від підвищення числа оборотів понад допустимий. Захист парових турбін від занедбаності в неї води.

Режими роботи, пуск і останов парових турбін і газотурбінних установок.

Змінні режими парових турбін. Вплив зміни витрати пари на розподіл тиску і теплоперепадів по ступенях турбіни. Робота ступеня на нерозрахунковому режимі.

Способи паророзподілення і їх вплив на тепловий процес турбіни. Дросельне, соплове і обвідне паророзподілення. Зміна навантаження турбіни способом ковзаючого тиску.

Вплив відхилення початкових параметрів пари на потужність турбіни. Вплив кінцевого тиску на потужність турбіни.

Регулювання турбін. Статична характеристика регулювання. Паралельна робота турбін. Захист турбін від підвищення числа оборотів і від осьового зрушення роторів. Схема маслоснабжения турбін. Конструкції конденсаційних парових турбін.

Конденсаційні установки парових турбін. Пристрій і тепловий розрахунок конденсатора. Конструкції конденсаторів. Повітровідсмоктувальні пристроі. Основи експлуатації.

Одновальні ГТУ з регенерацією, ГТУ із ступінчастим стисненням і із ступінчастим згоранням. Складні багатовальні ГТУ. Замкнуті ГТУ. ГТУ з утилізацією теплоти, що відходить. Парогазові установки.

Типи газових турбін і особливості їх конструкцій. Камери згорання, теплообмінні апарати. Компресори. Регулювання ГТУ, основи експлуатації.

Зразок екзаменаційного завдання

К статору турбины относят:
1. рабочие лопатки,

2. сопловые лопатки,
3. вал

Рекомендована література

1. Паровые и газовые турбины для электростанций: учебник для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп./А.Г. Костюк, В.В. Фролов, А.Е. Булкин, А.Д. Трухний ; под ред. А.Г. Костюка. – М.: Издательский дом МЭИ, 2008. – 556, [4] с ил.

2. Щегляев А.В. Паровые турбины: учебник для вузов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергия, 1976. – 368 с. с ил.

3. Основы современной энергетики. Том 1. А.Д. Трухний. – М.: Изда-тельский дом МЭИ, 2008. – 472 с.

4. Трухний А.Д. Теплофикационные паровые турбины и турбоуста-новки / А.Д. Трухний,Б.В. Ломакин. М.: Издательский дом МЭИ, 2006. -540с.
7 ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Забруднення навколишнього середовища промисловими підприємствами, ТЕЦ та котельнями. Міжнародне співробітництво у цій галузі. Вплив шкідливих речовин на людину. ГДК, ГДВ. Теплове забруднення. Тверді викиди. Фізико-механічні властивості твердих викидів. Методи визначення запиленості повітря і газів.

Класифікація апаратів для очистки газів. Осаджувальні камери, інерційні пиловловлювачі. Відцентрові пиловловлювачі, циклони, мультициклони. Конструкція і розрахунок ефективності. Розрахунок осаджувальної камери, циклона, мультициклона. Очистка газів фільтрацією. Апарати механічної фільтрації газів, тканинні рукавні, зернисті фільтри.

Апарати мокрої очистки. Конструкція і розрахунок форсункового скрубера. Скрубери Вентурі, відцентрові, мокропруткові. Конструкція і розрахунок скруберів. Мокрі апарати ударно-інерційної дії.

Іонизація газу. Електричний розряд в газі. Коронний розряд в електрофільтрі. Конструкція і розрахунок електрофільтрів.

Температурна стратифікація атмосфери. Методика розрахунку розсіяння викидів і вибір димових труб. Контроль состава та концентрації шкідливих речовин у димових газах котлів.

Визначення масового викиду окислів. Основні шляхи зниження утворення окислів азоту при згорянні. Рециркуляція, ступінчате спалення тощо. Мокрі та сухі засоби очистки продуктів згоряння. Вапняний і вапняковий методи очищення. Магнезитовий та амонієвий методи очистки. Основні схеми

Хімічні засоби очистки димових газів. Підготовка палив. Аналіз продуктів згоряння методом газової хроматографії.

очищення. Механічні засоби очищення стічних вод. Фізико – хімічні методи очистки. Флотація. Фільтрація. Азеотропна обробка. Евапорація. Пристрій та їх розрахунок. Екстракція стічних вод. Зворотний осмос та ультрафільтрація. Електрохімічне очищення. Пристрої та їх розрахунок. Хімічні засоби очищення. Нейтралізація стічних вод. Біохімічні методи очищення. Аеробне та анаеробне бродіння

Екологічні витрати та економічна ефективність екологічних заходів. Види екологічного контролю, екологічних витрат. Основні завдання економічної оцінки природоохоронних заходів. Оцінка платежів за викиди забруднюючих речовин в атмосферу, скидання стічних вод для діючих підприємств. Обстеження очисних споруд, визначення ступеня очищення. Оцінка збитків від викидів шкідливих речовин атмосферу, скидання стічних вод. Форма звіту про охорону повітряного басейну. Організація спостереження за впливом стоків на санітарний стан водойомів.
Зразок екзаменаційного завдання

Что используют для снижения образования оксидов азота?

а) специальные горелки,

б) вентиляцию,

в) дымосос.

Рекомендована література

 1. Старк Б.С. Очистка газов в металлургии.-М.: Металлургия, 1977.-328с.

 2. Родионов А.И. Техника защиты окружающей среды. –М.: Стройиздат, 1989.-512с.

 3. Сигал Л.З. Защита воздушного басейна при сжигании топлива. –Л.: Недра , 1988.-312с.

 4. Ветошкин А.Г. Процессы и аппараты пылеочистки. Учеб. пособие.-Пенза: Изд-во Пенз. гос.ун-та, 2005г.-210 с.

 5. Ветошкин А.Г. Процессы и аппараты защиты гидросферы. Учеб. пособие.-Пенза: Изд-во Пенз. гос.ун-та, 2004г.-188 с.


8 ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ
Класифікація теплового навантаження. Характеристика сезонного і цілорічного навантаження. Розрахункові параметри зовнішнього повітря. Тепловий баланс будівлі. Опалювальне навантаження, визначення витрати теплоти. Розрахункові значення температур внутрішнього і зовнішнього повітря. Розрахунок теплових навантажень за укрупненими показниками. Внутрішні тепловиділення в приміщеннях. Вентиляційне навантаження, визначення витрати теплоти. Навантаження гарячого водопостачання, визначення витрати теплоти. Параметри, норми витрати води, вимога до води систем гарячого водопостачання.

Технологічне навантаження. Режими теплоспоживання. Визначення витрат теплоти на технологію. Річний графік сумарного теплового навантаження.

Поняття системи теплопостачання. Класифікація систем теплопостачання. Характеристика води і пари як теплоносіїв. Водяні системи теплопостачання. Закриті системи теплопостачання. Схеми приєднання споживачів до закритих систем, їх характеристика. Переваги і недоліки закритих систем теплопостачання.

Класифікація теплових пунктів. Індивідуальні і центральні (групові) теплові пункти. Вибір схем приєднання в центральних теплових пунктах. Одноступінчата паралельна, двоступінчата змішана і двоступінчата послідовна схеми. Устаткування теплових пунктів.

Відкриті системи теплопостачання. Схеми приєднання споживачів до відкритих систем, їх характеристика. Переваги і недоліки відкритих систем. Парові системи. Схеми приєднання споживачів, збору і повернення конденсату.

Завдання гідравлічного розрахунку. Основні розрахункові залежності. Визначення падіння тиску по довжині і в місцевих опорах. Розрахунок коефіцієнта гідравлічного тертя. Методика гідравлічного розрахунку двотрубної водяної теплової мережі. Попередній і перевірочний розрахунок. П'єзометричний графік. Вибір мережевих насосів. Гідравлічний розрахунок паропроводів і конденсатопроводов. Основні вимоги до режиму тиску у водяних теплових мережах. Вибір схеми приєднання споживачів по п'єзометричному графіку.

Поняття гідравлічної характеристики теплової мережі. Опір і провідність мережі. Гідравлічна стійкість теплової мережі, коефіцієнт гідравлічної стійкості. Гідравлічний режим теплової мережі при підвищенні рельєфу місцевості від джерела теплоти, при пониженні рельєфу місцевості від джерела теплоти і протяжних теплових мережах.

Траса і профіль теплопроводів. Вибір способу прокладки. Норми, що пред'являються до прокладки теплових мереж. Конструкції теплопроводів. Прокладка теплопроводів в прохідних, напівпрохідних і непрохідних каналах, бесканальным способом і надземний. Трубопроводи і арматура. Опори трубопроводів. Компенсація температурних деформацій.

Призначення теплової ізоляції і вимоги до неї. Конструкції теплової ізоляції. Термічною опори ізоляції. Завдання теплового розрахунку мережі. Тепловий розрахунок при надземній прокладці. Тепловий розрахунок при підземній прокладці в непрохідних каналах. Тепловий розрахунок при бесканальной прокладці. Розрахунок пониження температури теплоносія по довжині трубопроводу і кількості конденсату, що утворюється при теплоносії парі. Визначення товщини теплової ізоляції. Критичний діаметр ізоляції.

Зразок екзаменаційного завдання

Важнейший показатель экономичности ТЭС?

1. установленная мощность;

2. выработка электроэнергии;
3. расход топлива;

4. удельный расход топлива.
Рекомендована література

1. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети.: Учебник для вузов. - 5-е изд., М.: Энергоиздат, 1982. - 360 с.

2. Сафонов А.П. Сборник задач по теплофикации и тепловым сетям: - 3-е изд. М.: Энергоиздат, 1985. - 232 с.

3. Ємін П.М., Швачко Н.А. Теплопостачання ( частина 1 «Теплові мережі та споруди»), К.: Кондор, 2007. - 244 с.


ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ


Оцінювання знань абітурієнтів здійснюється за десятибальною шкалою оцінювання (шкала від 1 до 10 балів). За кожну вірну відповідь надається один бал. При необхідності перейти до стобальної шкали результат помножують на 10.

При визначенні екзаменаційної оцінки члени екзаменаційної комісії дотримуються наступного:

 • І рівень - початковий. Відповідь абітурієнта при відтворенні навчального матеріалу - елементарна, фрагментарна, зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення.

 • II рівень - середній. Абітурієнт відтворює основний навчальний матеріал, здатний розв'язувати завдання за зразком, володіє елементарними вміннями навчальної діяльності

 • III рівень - достатній. Абітурієнт знає істотні ознаки понять, явищ, закономірностей зв'язків між ними, а також самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом, абстрагуванням, узагальненням тощо), уміє робити висновки, виправляти допущені помилки. Відповідь повна, правильна, логічна, обґрунтована, хоча їй і бракує власних суджень. Абітурієнт здатний самостійно здійснювати основні види навчальної діяльності.

 • IV рівень - високий. Знання абітурієнта є глибокими, міцними, узагальненими, системними, Абітурієнт уміє застосовувати знання творчо, його навчальна діяльність має дослідницький характер, позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особисту позицію.

Якісна характеристика оцінок за десятибальною (стобальною) шкалою оцінювання знань наведена нижче:

Рівень навчальних досягнень

Оцінка

Критерій оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів

І. Початковий

0…5

Абітурієнт фрагментарне відтворює незначну частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об'єкт вивчення, повинен вибрати вірний варіант відповіді (на рівні "так-ні"), може самостійно знайти відповідь у тексті підручника

II. Середній

6-7

Абітурієнт знає більше половини навчального матеріалу, розуміє основний навчальний матеріал, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять, знає основні дати, орієнтується в хронології, здатен використовувати під час відповіді допоміжні наочні матеріали, відповіді непослідовні та нелогічні

III. Достатній

8…9

Знання абітурієнта є достатньо повними, він вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, логічно висвітлює події з точки зору смислового взаємозв'язку, уміє аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв'язки і залежності між явищами, фактами, робити висновки. Відповідь його повна, логічна, обґрунтована, але з деякими неточностями.

IV. Високий

10

Абітурієнт володіє глибокими і міцними знаннями, здатний використовувати їх у нестандартних ситуаціях, може визначати тенденції та протиріччя процесів, робить аргументовані висновки, критично оцінює окремі нові факти, явища, ідеї, , вирішує творчі завдання, відрізняє упереджену інформацію від об'єктивної, здатен сприйняти іншу позицію як альтернативну

Схожі:

Міністерство освіти і науки України
України від 5 травня 2011 року №547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та для належної...
32-40 ПОЛОЖЕННЯ
Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації у Державному вищому навчальному закладі «Приазовський державний технічний...
Протокол №217 від 19. 11. 2010 р
Найменування: Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"
Протокол №221 від 16. 12. 2010 р
Найменування: Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"
Оголошення про проведення відкритих торгів
Найменування: державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»
Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»
Місцезнаходження: вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, Донецька область, 87500
МІНIСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗВІТ про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій №90 від 06. 12. 2010 р
Найменування: Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"
МІНIСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Робоча програма складена на основі типової програми для студентів немовних спеціальностей за фахом „ВТ”
ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Робоча програма складена викладачем Рудєм Анатолієм Геннадійовичем та затверджена на засіданні кафедри іноземних мов та перекладу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка