ЗВІТ (ВИСНОВОК) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА Керівництву, засновникам ТОВ «Компанія з управління активами «АН-Капітал»


Скачати 242.87 Kb.
НазваЗВІТ (ВИСНОВОК) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА Керівництву, засновникам ТОВ «Компанія з управління активами «АН-Капітал»
Дата22.04.2013
Розмір242.87 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи


АУДИТОРСЬКА ФІРМА

«САУС СТАР»

ЄДРПОУ 23201190, р/р 26003254260001 у СФ КБ "Приватбанк" МФО 324935.

Центральний офіс: 99011, м.Севастополь, вул. Гоголя, 22-А.

Тел./ факс (0692) 54-23-10.
м. Севастополь 25 лютого 2012 року

ЗВІТ (ВИСНОВОК) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Керівництву, засновникам ТОВ «Компанія з управління активами «АН-Капітал»

Звіт щодо фінансової звітності

ТОВ «Аудиторська фірма «Саус Стар» (код ЄДРПОУ 23201190), яка має Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм №1507 від 26.01.2001р., термін дії 25.04.2014р. згідно з договором б/н від 01 лютого 2012 року здійснила аудит фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АН-Капітал» станом на 31 грудня 2011 року.

Ми провели аудит фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АН-Капітал» станом на 31 грудня 2011 року, яка включає баланс на 31 грудня 2011р., звіт про фінансові результати за 2011 рок, звіт про власний капітал за рік, що минув на зазначену дату. Аудит був проведений у період з 01 лютого 2012р. по 25 лютого 2012р.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за подання цієї фінансової звітності відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Управлінський персонал товариства несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриття у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки

На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АН-Капітал» станом на 31 грудня 2011 року, його фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності, зокрема, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Директор АФ «Саус Стар»
(сертифікат серія А №0004218) Н.В. Вохмяніна99011, м.Севастополь, вул. Гоголя, буд.22-А, к.30.

НЕЗАЛЕЖНИЙ ЗВІТ


про аудиторську перевірку финансових звітів

ТОВ «Компанія з управління активами «АН-Капітал»

ЗМІСТ

Основні відомості про підприємство 3

Активи підприємства 3

Зобов’язання підприємства 5

Власний капітал підприємства 5

Сплата статутного капіталу 5

Забезпечення випуску цінних паперів 7

Відповідність іпотечного покриття 7

Виконання зобов'язань за борговими та іпотечними цінними паперами 7

Розрахунок вартості чистих активів за станом на кінець 2011року 7

Обсяг чистого прибутку 7

Особлива інформація 8

Показники ліквідності 8Основні відомості про підприємство


Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АН-Капітал» зареєстровано 01.03.2005 р. Нахімовською районною державною адміністрацією у м. Севастополь (рішення №10781050002000222). Юридична адреса підприємства: 99001, м. Севастополь, вул. Брестська, 18-А, ЄДРПОУ 33365526. Розрахунковий рахунок 265050104971 в ПАТ Банк «Морський» м. Севастополь МФО 324742, валютний рахунок 265050104971 в ПАТ Банк «Морський» м. Севастополь МФО 324742.

Основним видом діяльності підприємства є управління активами інституційних інвесторів (інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), недержавних пенсійних фондів, страхових компаній).

ТОВ «Компанія з управління активами «АН-Капітал» має ліцензію державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) №753 від 01.08.2007р. строком до 01.08.2012р.

Діяльність здійснювалась на підставі свідоцтва про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів № 1106 виданого Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.08.2007р.

Зареєстрований та сплачений грошима статутний капітал ТОВ «Компанія з управління активами «АН-Капітал» станом на 31.12.2011 р. становить 7000,0 тис. грн.

Засновниками товариства є:

 • компанія «UGTRANS TERMINAL CO LIMITED» (частка 2100,0 тис. грн.- 30%);

 • товариство з обмеженою відповідальністю “ТЕККО” (частка 4900,0 тис. грн.- 70%).

ТОВ «Компанія з управління активами «АН-Капітал» є членом Української Асоціації Інвестиційного Бізнесу.

Активи підприємства

Необоротні активи


Станом на 31.12.2011р. ТОВ «Компанія з управління активами «АН-Капітал» має основних засобів на суму 1 тис. грн. Основні засоби враховані за собівартістю їхнього придбання або будівництва. Собівартість придбання включає ціну придбання, додаткові витрати й наступні витрати за винятком знижок із ціни придбання.

При розрахунку амортизації Товариство використало прямолінійний метод. Термін експлуатації встановлений по групі “Машини та обладнання“ 3- 4 роки.

В 2011 році відбулися наступні зміни в основних засобах:

Найменування показника (тис. грн.)

Машини та обладнання

Усього

Первісна вартість на 31 грудня 2010 року

14

14

Придбання за рік

-

-

Вибуття за рік

-

-

Первісна вартість на 31 грудня 2011 року

14

14

Накопичена амортизація на 31 грудня 2010 року

10

10

Амортизація 2011 року

3

3

Накопичена амортизація на 31 грудня 2011 року

13

13

Чиста балансова сума на 31 грудня 2011 року

1

1

Синтетичний облік основних засобів ведеться відповідно до вимог Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку № 7 «Основні засобі».

Станом на 31.12.2011р. ТОВ «Компанія з управління активами «АН-Капітал» не має нематеріальних активів. Довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2011р. Товариство не має.

Оборотні активи


Сировина, матеріали і комплектуючі вироби відображаються в обліку і звітності по первісній вартості, що визначається виходячи з витрат на їхнє придбання. Дооцінка і уцінка товарно-матеріальних цінностей станом на 31.12.2011р. не проводилася.

Облік товарно-матеріальних цінностей ведеться у відповідності із Положенням (Стандартом) бухгалтерського обліку № 9 «Запаси». При вибутті запасів (матеріалів) вони оцінюються по методу собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО). На дату балансу запаси оцінюються по первісній вартості.

Нарахування зносу, придбання та використання малоцінних і швидкозношуваних предметів ведеться відповідно до Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку №9 «Запаси».

Незавершене виробництво являє собою переважно незавершене будівництво будинку, призначеного для продажу, за адресою м. Севастополь, п. Кача, вул. Авіаторів, 14.

Облік розрахунків з покупцями ведеться відповідно до Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку №10 «Дебіторська заборгованість».

Станом на 31.12.2011р. Товариство має 12197 тис. грн. дебіторської заборгованості. Склад дебіторської заборгованості наступний:

 • дебіторська заборгованість за акції - 2244 тис. грн;

 • дебіторська заборгованість за послуги - 12 тис. грн;

 • дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 2846 тис.грн;

 • інша поточна дебіторська заборгованість - 7095 тис. грн;

у т.ч:

 • за виданими авансами - 1729 тис.грн.

Протягом 2011 року резерв сумнівних боргів не нараховувався. Облік поточних фінансових інвестицій ведеться відповідно до вимог Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку № 12 «Фінансові інвестиції» за собівартістю.

Касові операції підприємства відповідають Положенню про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженому Постановою Національного банку України від 15.12.2004 р. №637.

ТОВ «Компанія з управління активами «АН-Капітал» має поточний рахунок в ПАТ Банк "Морський" (м. Севастополь). Ведення операцій по розрахунковому рахунку відповідає Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженій Постановою Правління НБУ від 21.01.2004 р. №22.

Зобов’язання підприємства


Облік зобов'язань підприємства ведеться відповідно до вимог Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку № 11 «Зобов'язання». Зобов'язання товариства на 31.12.2011р. відображаються у балансі по сумі погашення. Забезпечення протягом 2011 року не створювалися. Довгострокові зобов'язання Товариства станом на 31.12.2011 р. становлять 2 тис.грн. і складаються з довгострокового кредиту отриманого від нерезидента DOVERIE CONSULTANTS LIMITED відповідно до договору позики №003/200 від 03.09.2007р.

За станом на 31.12.2011 р. Товариство має поточні зобов'язання у сумі 33859 тис. грн, які складаються:

 • короткострокові кредити банків у сумі 26994 тис.грн;

 • заборгованість за товари, роботи та послуги у сумі 137 тис.грн;

 • інші поточні зобов'язання у сумі 6728 тис.грн.

Облік розрахунків з робітниками та службовцями ведеться на рахунку 66 «Розрахунки по оплаті праці». Нарахування заробітної плати провадиться відповідно до Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995р., Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої Наказом Міністерства статистики України від 13.01.2004р. №5.

Облік розрахунків з підзвітними особами ведеться відповідно до Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку №11 «Зобов'язання» .

Власний капітал підприємства


Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №2 власний капітал визначається як різниця між активами підприємства та його зобов'язаннями.

Аналіз даних фінансової звітності, проведений під час аудиту, дозволяє встановити розміри власного капіталу ТОВ «Компанія з управління активами «АН-Капітал». Результати дослідження аудиторських доказів подані в таблиці.

п/п


Найменування показника (тис.грн.)

Дата балансу

31.12.11

31.12.10

1

Активи підприємства (підсумок розділу 1, 2 активу балансу)

48740

39776

2

Зобов'язання підприємства (підсумок розділу 2,3,4 пасиву балансу)

33861

25064

3

Розмір власного капіталу (стр.1 – стр.2)

14879

14712

4

Зареєстрований статутний фонд (стр.300 балансу)

7000

7000

5

Перевищення (+)/ недостатньо (-)

розміру власного капіталу (стр.3 – стр.4)

7879

7712

Станом на 31.12.2011 року власний капітал Товариства складає 14879 тис.грн. та перевищує зареєстрований статутний фонд на 7879 тис.грн.

Сплата статутного капіталу


Станом на 31.12.2011 р. статутний капітал підприємства становить 7000,0 тис. грн. Розмір статутного фонду відображено в установчих документах підприємства. Облік статутного капіталу ведеться на рахунку 40 "Статутний капітал".

Формування статутного фонду ТОВ «Компанія з управління активами «АН-Капітал» відбувалося у у п'ять етапів:

1) Рішенням загальних зборів учасників б/н від 19.02.2005р. затверджений статут, відповідно якого зареєстрований статутний капітал становив 26,2 тис. грн. Засновником товариства була компанія «UGTRANS TERMINAL CO LIMITED» (частка 26,2 тис. грн.). Державна реєстрація установчих документів проведена 01.03.2005р. №10781020000000222. Уставом товариства передбачено, що внесками учасників можуть бути виключно грошові кошти, у тому числі в іноземній валюті. Внески учасників оцінюються в гривнях.

2) Рішенням загальних зборів учасників №13 від 31.05.2006р. затверджений статут, відповідно якого зареєстрований статутний капітал становив 2000,0 тис. грн. Засновником товариства була компанія «UGTRANS TERMINAL CO LIMITED» (частка 2000,0 тис. грн.). Державна реєстрація установчих документів проведена 21.07.2006р. №10781050002000222. Уставом товариства передбачено, що внесками учасників можуть бути виключно грошові кошти, у тому числі в іноземній валюті. Внески учасників оцінюються в гривнях.

3) Рішенням загальних зборів учасників №3 від 16.04.2007р. затверджений статут, відповідно якого зареєстрований статутний капітал становить 2100,0 тис. грн. Засновником товариства є компанія «UGTRANS TERMINAL CO LIMITED» (частка 2100,0 тис. грн.). Державна реєстрація установчих документів проведена 11.05.2007р. №10781050004000222. Уставом товариства передбачено, що внесками учасників можуть бути виключно грошові кошти, у тому числі в іноземній валюті. Внески учасників оцінюються в гривнях.

4) Рішенням загальних зборів учасників №15 від 24.12.2009р. затверджені зміни до статуту, відповідно яких зареєстрований статутний капітал становить 7000,0 тис. грн. Засновниками товариства є :

 • компанія «UGTRANS TERMINAL CO LIMITED» (частка 2100,0 тис. грн.);

 • закрите акціонерне товариство “УПСК-Ре” (частка 4900,0 тис.грн.).

Державна реєстрація змін до установчих документів проведена 30.12.2009р. №10781050004000222.

5) Рішенням загальних зборів учасників №20 від 04.03.2011р. затверджені зміни до статуту, відповідно яких зареєстрований статутний капітал становить 7000,0 тис. грн. Засновниками товариства є :

 • компанія «UGTRANS TERMINAL CO LIMITED» (частка 2100,0 тис. грн.);

 • товариство з обмеженою відповідальністю “ТЕККО” (частка 4900,0 тис.грн.).

Державна реєстрація змін до установчих документів проведена 18.03.2011р. №10781052016000222.

Учасники мають такі розміри часток у статутному фонді (капіталі) товариства:

1. Компанія «UGTRANS TERMINAL CO LIMITED», юридична особа за законодавством республіці Кіпр (створена 07.11.1996 року, юридична адреса: Крінон, 16, Р.С. 3110, Лімассол, Кіпр) – 2100000 (Два мільйона сто тисяч гривень 00 коп.), що складає 30% статутного фонду (капіталу).

2. Товариство з обмеженою відповідальністю “ТЕККО”, юридична адреса: м. Керчь, вул. Свердлова, 26, код в ЕДРПОУ 32750013 — 4900000 (Чотири мільйони дев'ятсот тисяч гривень 00 коп.), що складає 70% статутного фонду (капіталу).

Відповідно до Уставу вкладами учасників до статутного фонду (капіталу) можуть бути виключно грошові кошти, у тому числі в іноземній валюті. Сплата статутного фонду (капіталу) наведена в таблиці:

Дата сплати

Документ

Сума, грн

22.02.05

п/д №1 від 22.02.05р.

15818,47

30.03.05

п/д №3 від 30.03.05р.

10381,53

22.12.06

п/д №1 від 22.12.06р.

1973800

03.05.07

п/д №1 від 03.05.07р.

100000

30.12.09

п/д №742 від 30.12.09р

4900000

Усього

7000000

За станом на 31.12.2011р. статутний фонд (капітал) оплачений повністю грошовими коштами в сумі 7000,0 тис. грн. Надана інформація дозволяє зробити висновок, що статутний фонд (капітал) ТОВ «Компанія з управління активами «АН-Капітал» сформований повністю та сплачений відповідно до вимог чинного законодавства.

Забезпечення випуску цінних паперів


Протягом 2011 року ТОВ «Компанія з управління активами «АН-Капітал» не здійснювало випуск цінних паперів відповідно до законодавства України.

Відповідність іпотечного покриття


В 2011 році ТОВ «Компанія з управління активами «АН-Капітал» емісію іпотечних облігацій відповідно до Закону України "Про іпотечні облігації" не здійснювало.

Виконання зобов'язань за борговими та іпотечними цінними паперами


ТОВ «Компанія з управління активами «АН-Капітал» протягом 2011 року не здійснювало випуск боргових та іпотечних цінних паперів відповідно до законодавства України.

Розрахунок вартості чистих активів за станом на кінець 2011року


Розрахунок вартості чистих активів наведений у додатку №1 до даного звіту. Розрахункова вартість чистих активів за станом на кінець 2011року складає 14879 тис. грн. та перевищує зареєстрований статутний фонд на 7879 тис. грн. Таким чином вартість чистих активів відповідає вимогам ст. 155 Цивільного кодексу України.

Обсяг чистого прибутку


В 2011 році ТОВ «Компанія з управління активами «АН-Капітал» одержувало доходи від реалізації послуг. У бухгалтерському обліку доход відображався в сумі справедливої вартості активів, які підлягали одержанню.

Облік доходів протягом 2011 року вівся відповідно до П(С)БУ 15 «Доход». В 2011 року ТОВ «Компанія з управління активами «АН-Капітал» одержало доходи від реалізації послуг в сумі 219 тис. грн., інші доходи в сумі 282 тис.грн, За результатами звітного періоду підприємством отриманий прибуток у розмірі 167 тис. грн. Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2011 р. становить 7828 тис. грн.

Особлива інформація


В 2011 році підприємством залучалися кошти від банка за кредитним договором №230311-КЮ від 24.03.2011р у сумі 13 785 000 грн. Строк погашення — 21.09.2012р.

В 2011 році підприємством залучалися кошти від банка за кредитним договором №1240911-КЮ від 13.09.2011р у сумі 13 209 300 грн. Строк погашення — 12.09.2012р.

Показники ліквідності


У ході аудита було перевірене питання дотримання підприємством вимог ліквідності та показники наведені в таблиці:Показник

2011 рік

2010 рік

1

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (>0 збільшення)

0

0

2

Коефіцієнт загальної ліквідності (>1)

1,4

7,3

3

Коефіцієнт платоспроможності(автономії)(>0,5)

0,7

0,6

4

Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом (<1зменшення)

2,3

1,7

5

Коефіцієнт рентабельності активів (>0 збільшення)

0

0,2

6

Коефіцієнт швидкої ліквідності (0,6-0,8)

0,5

2

7

Чистий оборотний капітал (>0 збільшення)

14880

34307

Розрахунок показників ТОВ «Компанія з управління активами «АН-Капітал» указує на можливість погашення своїх зобов'язань перед кредиторами та фінансову залежність підприємства від залучених коштів.

Директор

"Аудиторської фірми "Саус Стар" Вохмяніна Н.В.
Додаток №1
Розрахунок вартості чистих активів за станом на кінець 2011 року

тис.грн

Найменування статті

Код рядка

За даними балансу, на кінець звітного періоду

Розрахункові дані, на кінець звітного періоду

1

2

3

4

АКТИВИ


Нематеріальні активи: залишкова вартість

010

-

-

Незавершене будівництво

020

-

-

Основні засоби: залишкова вартість

030

1

1

Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції

045

-

-

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

-

-

Відстрочені податкові активи

060

-

-

Інші необоротні активи

070

-

-

Запаси: виробничі запаси

100

3

3

Запаси: товарні на вирощуванні та відгодівлі

110

-

-

Запаси: незавершене виробництво

120

30702

30702

Запаси: готова продукція

130

-

-

Запаси: товари

140

-

-

Векселі одержані

150

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість

160

2256

2256

Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом

170

2846

2846

Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами

180

-

-

Дебіторська заборгованість за розрахунками: з нарахованих доходів

190

-

-

Дебіторська заборгованість за розрахунками: із внутрішніх розрахунків

200

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

7095

7095

Поточні фінансові інвестиції

220

5001

5001

Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті

230

436

436

Грошові кошти та їх еквіваленти: в іноземній валюті

240

1

1

Інші оборотні активи

250

399

399

Витрати майбутніх періодів

270

-

-

Активи, усього
48740

48740

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ


Довгострокові кредити банків

440

-

-

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

2

2

Відстроченні податкові зобов'язання

460

-

-

Інші довгострокові зобов'язання

470

-

-

Короткострокові кредити банків

500

26994

26994

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

-

-

Векселі видані

520

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

137

137

Поточні зобов'язання за розрахунками: за одержаних авансів

540

-

-

Поточні зобов'язання за розрахунками: з бюджетом

550

-

-

Поточні зобов'язання за розрахунками: з позабюджетних платежів

560

-

-

Поточні зобов'язання за розрахунками: зі страхування

570Поточні зобов'язання за розрахунками: з оплати праці

580Поточні зобов'язання за розрахунками: з учасниками

590

-

-

Поточні зобов'язання за розрахунками: із внутрішніх розрахунків

600

-

-

Інші поточні зобов'язання

610

6728

6728

Усього за розділом II

430Доходи майбутніх періодів

630

-

-

Зобов'язання, усього
33861

33861

Розрахункова вартість чистих активів
14879

14879

Статутний капітал

300

7000

7000

Неоплачений капітал

360

-

-

Вилучений капітал

370

-

-

Скоригований статутний капітал
7000,0

7000,0
Схожі:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Український капітал"
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ефективний капітал"
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ незалежного аудитора) щодо фінансової...
Тва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №1372, виданого рішенням Аудиторської палати України №98 від 26. 01....
№2929 від 30. 05. 2002р. ЗВІТ (ВИСНОВОК) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Гроші та Капітал» (далі – “Товариство”) станом на 31. 12....
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо РІЧНОЇ фінансової...
Основні відомості про Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» наведено в Таблиці...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АН-Капітал» зареєстровано 01. 03. 2005 р. Нахімовською районною...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» (надалі – Товариство) у складі
І. Звіт щодо фінансової звітності
Керівництву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДОМІНІОН-КАПІТАЛ»
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)
Сегал Л. О. і Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сприяння", (надалі – Товариство), проведена...
Аудиторський висновок незалежного аудитора
ТОВ “Компанія з управління активами "СіПіДжі АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ" (надалі – Товариство) у відповідності до договору №70 від 12 квітня...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка