Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)


Скачати 138.86 Kb.
НазваАудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)
Дата21.04.2013
Розмір138.86 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
Свідоцтво Аудиторської палати України

про внесення в реєстр аудиторської діяльності № 2682

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)


щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю

"Компанія з управління активами "Сприяння" станом на 31 грудня 2011 року

м. Кіровоград 2012 р.

Згідно з договором № 5/2 від 01.02.2012 року, укладеного між незалежним аудитором Сегал Л.О. і Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сприяння", (надалі – Товариство), проведена аудиторська перевірка достовірності фінансової звітності Товариства за період з 01.01.2011року по 31.12.2011 року.

Мета перевірки: метою перевірки є встановлення відповідності звітних і облікових даних Товариства вимогам діючого законодавства України щодо ведення бухгалтерського обліку і складання річної звітності Товариством, а також проведення аналізу фінансового стану Товариства на 31.12.2011 року.

Період проведення перевірки:

Дата початку проведення аудиту: 06 лютого 2012 року

Дата закінчення проведення аудиту: 07 лютого 2012 року

Перевірка проводилась аудитором Сегал Л.О. з відома директора ТОВ "Компанія з управління активами "Сприяння" Надєєвoї О.О.

Для перевірки були представлені наступні документи:

 • установчі та реєстраційні документи Товариства;

- річна фінансова звітність, що включає баланс Товариства станом на 31.12.2011року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до річної фінансової звітності (всі звіти додаються) за рік, який закінчився на зазначену дату.

 • регістри синтетичного та аналітичного обліку; головна книга за період з 01.01.2011року по 31.12. 2011року;

 • інша документація нормативно – розпорядчого характеру, що стосується теми і періоду перевірки.

Обсяг аудиторської перевірки:

Аудитор здійснив перевірку фінансової звітності вибірковим методом з використанням загальноприйнятих методів аудиту: документальної перевірки, опитування та аналізу із застосуванням аналітичних процедур та тестів систем контролю.

Метою проведення аудиту було зібрання вагомих доказів про відсутність суттєвих помилок та перекручень при складанні фінансової звітності.

Аудиторська перевірка здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність" зі змінами та доповненнями і Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі МСА) зокрема до МСА 700 "Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора"), Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних актів.

Ці стандарти зобов’язують планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах.

При перевірці аудитор також керувався вимогами Цивільного кодексу України, Законами України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" №2299-ІІІ від 15.03.2001 року (зі змінами і доповненнями), "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV від 23.02.2006оку зі змінами і доповненнями, "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні №448/96-ВР від 30.10.1996року зі змінами і доповненнями, Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 року № 1360 "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)", Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (зі змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 11 травня 2000 року №1707-111, від 08 червня 2000 року №1807-111, від 22 червня 2000 року №1829-111) та Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Аудитор вважає, що проведена ним аудиторська перевірка є обґрунтованою підставою для висловлення думки щодо фінансових звітів.

Відповідальність за складання фінансової звітності несе управлінський персонал замовника відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності, а також за внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора є висловлення думки, щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог а також планування і виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

На нашу думку проведена аудиторська перевірка є обґрунтованою підставою для висловлення думки щодо фінансових звітів.

Обов’язком аудитора є надання висновку щодо цих фінансових звітів на підставі результатів аудиторської перевірки.

Відомості про незалежного аудитора Сегал Л.О.

 • Ідентифікаційний код 1842906906.

 • Юридична адреса: 25002, м. Кіровоград, вул. Жовтневої Революції 16, к.1, кв.100

 • Місцезнаходження: 25006 м. Кіровоград, вул. Тимірязева, 75, кімн.10

Телефон: (0522) 22-05-96

 • Свідоцтво про державну реєстрацію СПД серія: ВОО № 876868, дата проведення державної реєстрації: 13.08.2001 року № запису 2 444 017 0000 000746.

 • Здійснює аудиторську діяльність на підставі Свідоцтва про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 2682 (Рішення Аудиторської палати України від 28.09.2001р. № 103, термін дії свідоцтва продовжено до 29 вересня 2016 року рішенням Аудиторської палати України від 29 вересня 2011 року № 239/3, діючий сертифікат аудитора серії А № 004534 від 23.02.2001 року, термін дії якого продовжено до 23.02.2015 року рішенням Аудиторської Палати України за № 209/3 від 24 грудня 2009 року).

 • Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серія АВ № 000040 від12.01.2012року, терміном дії до 29.09.2016 року.

 • Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, видано Сегал Л.О. державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг 21 лютого 2008 року, серія А № 001442, строк дії свідоцтва продовжено розпорядженням Держфінпослуг від 23 лютого 2010 року №193 з 23.02.2010 р. по 23.02.2015 року.  1. Основні відомості про ТовариствоТаблиця 1

Повне найменування 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сприяння"

Скорочене найменування

ТОВ "КУА "Сприяння"


Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

33962657

Місцезнаходження

25006, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Дзержинського, 47

Телефон (факс)

(0522) 32-27-18

Відомості про державну реєстрацію

Свідоцтво про реєстрацію: серія АОО за № 079059 від 16.12.2005р., видане Виконавчим комітетом Кіровоградської міської ради за № 14441050002002436

Дата та номер останньої реєстраційної дії 07.06.2011р. за № 1 4441050014002436


Ліцензія (професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)

Серія АВ за №189511від 24.07.2006р. Строк дії ліцензії: з 24.07.2006р. по 24.07.2011р. Ліцензія видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

Серія АВ за № 581479 від 25.07.2011р. Строк дії ліцензії: з 25.07.2011р. по 25.07.2016 р. Ліцензія видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.


Реєстрація фінансової установи

Свідоцтво про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів від 16.10.2006р., реєстраційний номер №922, видано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Основні види діяльності Товариства

67.12.0 – Біржові операції з фондовими цінностями

74.14.0 – Консультування з питань комерційної діяльності та управління

Розрахунковий рахунок

р/р 26004064559201 АТ "Сведбанк " (Публічне) м. Київ МФО 300164 ; р/р 26505001334818 АТ "ОТП Банк", МФО 300528, м. Київ

Середня чисельність

2 чол.

Керівник

Надєєва Оксана Олександрівна

Бухгалтер

Кобець Ольга Олександрівна


2. Учасники Товариства

Станом на 31.12.2011року учасниками Товариства є:

- фізична особа Надєєва Оксана Олександрівна – ідентифікаційний код 2934720406, що проживає за адресою: Україна, м. Кіровоград, вул. Короленко буд. 2, кв.45;

- приватне підприємство "Амбрус – К" , код ЄДРПОУ 36023237, яке розташоване за адресою: Україна, м. Кіровоград, вул. Пацаєва, буд. 3, корп. 3, кв. 78.
3. Статутний капітал
Станом на 31.12.2011 року Статутний капітал ТОВ "КУА "Сприяння" складає 7220000,00 (сім мільйонів двісті двадцять тисяч грн. 00 коп.) грн., що відповідає Ліцензійним умовам згідно рішення ДКЦПФР №341 від 26.05.2006 року "Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)."

Статутний капітал у сумі 7220000,00 грн. сплачено повністю виключно у грошовій формі. Формування та сплата статутного капіталу виконано своєчасно та повністю з дотриманням вимог чинного законодавства.

Розмір статутного капіталу, зафіксованого у статуті Товариства, відповідає розміру статутного капіталу, зазначеному у фінансовій звітності Товариства станом на 31.12.2011 року.
4. Облік необоротних активів

Станом на 31.12.2011 року за даними бухгалтерського обліку необоротні активи на Товаристві відсутні.

Станом на 31.12.2011 року основними засобами, нематеріальними активами Товариство не володіє, довгострокових фінансових вкладень немає, що підтверджується даними балансу.
5. Облік адміністративних та інших витрат
На отримання доходу у 2011 році Товариством витрачено 37 тис. грн. грошових коштів, які складаються з:

- адміністративних витрат - 36 тис. грн.;

- інших операційних витрат - 1 тис. грн.

Достовірність даних про фактичні розміри витрат поточного періоду при перевірці цілком підтвердилася і відповідають даним, наведеним у річній фінансовій звітності Товариства.

Елементи операційних витрат складаються з:

 • витрат на оплату праці – 24 тис. грн.;

 • відрахувань на соціальні заходи – 9 тис. грн.;

 • інші операційні витрати – 4 тис. грн.

Разом :37 тис. грн.

Перевіркою встановлено, що необґрунтованого віднесення витрат Товариства до складу витрат поточного періоду у періоді, що перевірявся, не проводилося.

В ході перевірки встановлено, що методика і стан обліку адміністративних та інших витрат відповідає вимогам П(С)БО 16 "Витрати".
6. Облік коштів і розрахунків
Грошовими коштами та їх еквівалентами в фінансовій звітності вважаються грошові кошти на розрахунковому рахунку, в касі. Станом на 31.12.2011р. залишок грошових коштів відсутній.

Ведення касових операцій у 2011 році здійснювалось Товариством у відповідності до "Положення про ведення операцій в національній валюті в Україні", затвердженого Постановою правління НБУ від 15.12.2004 року № 637 зі змінами і доповненнями, останні з яких внесені постановою від 28.12.2010 року за № 573.

Банківські операції Товариство здійснює відповідно до "Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національні валюті", затвердженої постановою НБУ від 21.01.2004року № 22, зареєстрованої в Мін’юсті України 29.03.2004року за №377/8976 зі змінами і доповненнями внесеними постановами НБУ. Проведені операції підтверджені виписками банку і додатками до них, які систематизовані в хронологічному порядку. Операції в іноземній валюті у звітному періоді Товариство не здійснювало.

Наявність і стан дебіторської і кредиторської заборгованості


Результатами перевірки встановлено розмір дебіторської заборгованості станом на 31.12.2011 року в сумі 6268 тис. грн. та складається з:

- дебіторської заборгованості за послуги в сумі 11 тис. грн.;

- за розрахунками з нарахованих доходів в сумі 75 тис. грн.;

- інша поточна дебіторська заборгованість в сумі 6182 тис. грн.

Інша дебіторська заборгованість має найбільшу питому вагу в загальній дебіторській заборгованості , за строками непогашення до 12 місяців.

Відображення дебіторської заборгованості у фінансовій звітності Товариства відповідає даним облікових регістрів бухгалтерського обліку і достовірно відображає стан дебіторської заборгованості станом на 31.12.2011 року відповідно до П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість".

Поточні фінансові інвестиції станом на 31.12.2011 року складають 1000 тис. грн.

Довгострокові зобов’язання станом на 31.12.2011 року складають 15 тис. грн. (безвідсоткова фінансова допомога на зворотній основі).

Поточні зобов'язання станом на 31.12.2011року становить 73 тис.грн., та складається із кредиторської заборгованості за послуги в сумі 19 тис. грн., із поточних зобов’язань за розрахунками: з бюджетом 14 тис.грн., зі страхування – 3 тис.грн.; з оплати праці – 2 тис. грн.; інші поточні зобов’язання – 35 тис. грн. в тому числі: розрахунки з підзвітними особами - 10 тис.грн., розрахунки з іншими кредиторами – 25 тис. грн.

Аудитор у ході перевірки дійшов висновку, що дані фінансової звітності достовірно відображають стан обліку зобов’язань підприємства станом на 31.12.2011 року відповідно до П(С)БО 11 "Зобов’язання".
Облік розрахунків по оплаті праці

Нарахування заробітної плати здійснюється Товариством відповідно до прийнятої системи оплати праці і до чинного законодавства України.

Всі утримання із заробітної плати співробітників проводяться відповідно до чинного законодавства України.

Облік використання робочого часу ведеться у табелях у розрізі працівників.

Сума кредиторської заборгованості по заробітній платі складає 2 тис.грн., відповідає аналітичним даним та даним балансу ( ряд. 580).
Розрахунки по соціальному страхуванню

Відрахування на обов’язкове соціальне пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття, соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності проводиться відповідно до чинного законодавства України. Дані аналітичного обліку повністю співпадають з показниками балансу Товариства по зобов’язанням за розрахунками зі страхування і дорівнюють 3 тис. грн. ( ряд. 570).
Розрахунки з засновниками і учасниками

Перевіркою встановлено, що з 01.01.2011року по 31.12.2011року на Товаристві дивіденди не нараховувалися і не виплачувалися.

Станом на 31.12.2011року заборгованість учасників по засновницьких зобов’язаннях відсутня, що підтверджуються даними балансу ( ряд. 360 ).
Фінансові інвестиції

Поточні фінансові інвестиції станом на 31.12.2011 року складають 1000 тис. грн.

Облік фінансових інвестицій ведеться відповідно до вимог П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції".

7. Облік позикових коштів

Протягом періоду, що перевірявся, Товариство кредитними ресурсами не користувалось. Заборгованість за кредитами банкам на кінець року відсутня.
8. Облік фінансових результатів та їх використання

Визнання та оцінка доходів Товариства за 2011 рік проводилися у відповідності до вимог П(С)БО 15 "Дохід".

Загальний чистий дохід (виручка) від реалізації послуг за 2011 рік становить 36 тис. грн.

Складові, що формують загальний фінансовий результат, підтверджені даними аналітичного обліку, повністю відповідають вимогам П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати".

Фінансовий результат діяльності Товариства за 2011 рік становить 2 тис.грн. чистого збитку, даними обліку підтверджується та відповідає рядку 225 "Звіту про фінансові результати" за 2011 рік.
9. Власний капітал Товариства

Станом на 31.12.2011 року Статутний капітал Товариства оголошений в сумі 7220000 грн., який сплачено у розмірі 100%. Капітали і резерви за рахунок прибутку за звітний період не створювались.

Відповідно до звітності власний капітал Товариства станом на 31.12.2011 року складає 7180 тис. грн. і представлений наступним чином:

Статутний капітал - 7220 тис. грн.;

Непокритий збиток - 40 тис. грн.

Власний капітал зменшений проти рівня минулого року на 2 тис. грн., за рахунок чистого збитку, отриманого Товариством у звітному періоді.

Інформація щодо розкриття обліку власного капіталу відповідає вимогам П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал".

Статутний капітал ТОВ "КУА "Сприяння" складає 7220000,00 грн., сформований з дотриманням вимог чинного законодавства та відповідає Ліцензійним умовам згідно рішення ДКЦПФР №341 від 26.05.2006 року "Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління".

03 червня 2011 року прийнято рішення про внесення змін до Статуту Товариства. Статут ( нова редакція) зареєстровано Виконавчим комітетом Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 07 червня 2011 року за №14441050014002436.

Внесені зміни не стосуються зміни розміру статутного капіталу Товариства.
10. Стан бухгалтерського обліку

Під час вивчення системи обліку і внутрішнього контролю аудитор керувався обліковою політикою Товариства.

З метою отримання достатності та належності аудиторських доказів перевірка проводилася відповідно до структури обліку Товариства.

На Товаристві забезпечується постійна незмінність застосовуваної методики протягом звітного періоду.

Товариством застосовується робочий план рахунків, розроблений на основі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 (далі – Інструкція № 291).

Облік у звітному періоді здійснювався з використанням бухгалтерської комп’ютерної програми "1С: Бухгалтерія" версія 7.7. Бухгалтерський облік Товариства ведеться по журнально-ордерній формі ведення обліку.

Дані фінансової звітності Товариства відповідають даним бухгалтерського обліку, а дані окремих форм звітності співвідношенню між собою.

Фінансова звітність охоплює період з 01.01.2011року по 31.12.2011року, складена своєчасно в національній валюті України – гривні (дані у фінансовій звітності приведені в тисячах гривень).

Аудиторський висновок

На думку аудитора прийнята система бухгалтерського обліку у Товариства, облікова політика, методологія і організація бухгалтерського обліку в основних аспектах відповідають вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-ХІV від 16.07.1999 р. зі змінами та доповненнями, затвердженим Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку та іншим нормативним документам з питань організації бухгалтерського обліку, діючим в Україні.

Аудиторська перевірка здійснювалася відповідно до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність" зі змінами та доповненнями і Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі МСА) зокрема до МСА 700, МСА 705, МСА 706, Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних актів.

Наведені показники фінансового стану підтверджують достатній рівень автономії, абсолютної та швидкої ліквідності. Товариство має на балансі активи у вигляді дебіторської заборгованості в сумі 6268 тис. грн. та поточних фінансових інвестицій на суму 1000 тис. грн., довгострокові зобов’язання станом на 31.12.2011року складають 15тис. грн., поточні зобов’язання станом складають 73 тис. грн. Товариство не обтяжене боргами, користується виключно власними обіговими коштами. Коефіцієнт забезпечення статутного капіталу забезпечено вартістю чистих активів, та відповідає вимогам законодавства.

Результати проведеного аналізу свідчать про стабільний фінансовий стан Товариства.

Протягом періоду, що аналізувався, Товариство здійснювало свою господарську діяльність відповідно до чинного Законодавства України. В результаті проведення перевірки аудитором встановлено, що дані фінансової звітності Товариства відповідають даним обліку та даним форм звітності.

Інформація, що була надана для перевірки, дає дійсне і повне уявлення про реальний склад активів і пасивів ТОВ "КУА "Сприяння" за період з 01.01.2011року по 31.12.2011 року, достовірно відображає фінансовий стан на 31.12.2011року.

На нашу думку фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2011 року відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності, що дає аудитору підставу для підтвердження фінансової звітності за 2011 рік з валютою балансу (форма № 1) – 7268 тис. грн.

Виходячи з вищевикладеного, за результатами проведеної перевірки фінансової звітності та вимог законодавства України, незалежним аудитором надається безумовно - позитивний висновок (немодифікована думка).
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) складено у трьох примірниках.

Незалежний аудитор Л.О.Сегал

сертифікат серія "А" № 004534

адреса: 25006, м. Кіровоград,

вул. Тимірязєва, 75, кімн.10

07 лютого 2012 року


Схожі:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) про результати перевірки річної фінансової звітності та річних звітних даних Кредитної...
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика
ОДЕРЖУВАЧ: Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) призначається для акціонерів та керівництва Страхової компанії, річні...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (Звіт незалежного аудитора)
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НІКА» станом на 31. 12. 2012 р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
Аудиторський висновок (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Україна, м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 15-А. Тел./ факс: (044) 253-24-64, 254-06-47, E-mail
Аудиторський висновок( звіт незалежного аудитора)
Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Депозит Гарант" станом на 31. 12. 2011 року
Приватна аудит о рська фірма
Аудиторський висновок ( Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка