АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності


Скачати 184.01 Kb.
НазваАУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності
Дата20.05.2013
Розмір184.01 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи


АУДИТОРСЬКА ФІРМА

«САУС СТАР»

ЄДРПОУ 23201190, р/р 26003254260001 у СФ КБ "Приватбанк" МФО 324935.

Центральний офіс: 99011, м.Севастополь, вул. Гоголя, 22-А.

Тел./ факс (0692) 54-23-10.


м. Севастополь 27 лютого 2013 року

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансової звітності

ТОВ “Компанія з управління активами “АН-Капітал”Керівництву, засновникам ТОВ «Компанія з управління активами «АН-Капітал»

Звіт щодо фінансової звітності

ТОВ «Аудиторська фірма «Саус Стар» (код ЄДРПОУ 23201190), яка має Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм №1507 від 26.01.2001р., термін дії 25.04.2014р. згідно з договором б/н від 01 лютого 2013 року здійснила аудит фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АН-Капітал» станом на 31 грудня 2012 року.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АН-Капітал» зареєстровано 01.03.2005 р. Нахімовською районною державною адміністрацією у м. Севастополь (рішення №10781050002000222). Юридична адреса підприємства: 99001, м. Севастополь, вул. Брестська, 18-А, ЄДРПОУ 33365526.

Ми провели аудит фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АН-Капітал» станом на 31 грудня 2012 року, яка включає баланс на 31 грудня 2012р., звіт про фінансові результати , звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату та примітки до річної фінансової звітності. Аудит був проведений у період з 01 лютого 2013р. по 27 лютого 2013р.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за подання цієї фінансової звітності відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Управлінський персонал товариства несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та “Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)” затверджених рішенням ДКЦП та ФР 29.09.11р № 1360. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриття у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Інвестиція товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АН-Капітал» у компанію ПАО “Лебединська спеціалізована колона №11” обліковувалася за собівартостю, відображена в розмірі 1860 тис.грн. у балансі компанії на 31 грудня 2012р, що є відхиленням від національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Ми не мали змоги отримати достатні і належні аудиторські докази щодо справедливою вартості інвестиції товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АН-Капітал» у компанію ПАО “Лебединська спеціалізована колона №11” станом на 31 грудня 2012р, оскільки нам не був наданий доступ до фінансової інформації, управлінського персоналу та аудиторів ПАО “Лебединська спеціалізована колона №11”. Відповідно ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуванні зазначених сум.
Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі “Підстава для висловлення умовно-позитивної думки”, фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АН-Капітал» станом на 31 грудня 2012 року, його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності, зокрема, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Відповідність вартості чистих активів за станом на кінець 2012року вимогам чинного законодавства


Розрахунок вартості чистих активів наведений у додатку №1 до даного звіту. Розрахункова вартість чистих активів за станом на кінець 2012року складає 14380,6 тис. грн. та перевищує зареєстрований статутний фонд на 7380,6 тис. грн. Таким чином вартість чистих активів відповідає вимогам ст. 144 Цивільного кодексу України.

Суттєві невідповідності між фінансовою звітністю та іншою інформацією


При проведенні аудиторської перевірки фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АН-Капітал» за 2012 рік істотних розбіжностей між фінансовою звітністю й іншою інформацією не встановлено.

Виконання значних правочинів


Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АН-Капітал» за 2012 рік укладало та виконувало правочині сумою більш 10 відсотків вартості активів товариства. Інформація наведена в таблиці:

Найменування

контрагента

Угода

Предмет угоди


Сума угоди (тис. грн.)

Від вартості активів товариства на початок звітного року (%)

ПАТ Банк “Морской”

Дод. Угода № 9 від 12.12.12р.

Кредит на поповнення оборотних коштів

23215

47,63

Стан корпоративного управління


Станом на 31.12.2012 р. статутний капітал підприємства становить 7000,0 тис. грн. Розмір статутного фонду відображено в установчих документах підприємства. Облік статутного капіталу ведеться на рахунку 40 "Статутний капітал".

Формування статутного фонду ТОВ «Компанія з управління активами «АН-Капітал» відбувалося у у п'ять етапів:

1) Рішенням загальних зборів учасників б/н від 19.02.2005р. затверджений статут, відповідно якого зареєстрований статутний капітал становив 26,2 тис. грн. Засновником товариства була компанія «UGTRANS TERMINAL CO LIMITED» (частка 26,2 тис. грн.). Державна реєстрація установчих документів проведена 01.03.2005р. №10781020000000222. Уставом товариства передбачено, що внесками учасників можуть бути виключно грошові кошти, у тому числі в іноземній валюті. Внески учасників оцінюються в гривнях.

2) Рішенням загальних зборів учасників №13 від 31.05.2006р. затверджений статут, відповідно якого зареєстрований статутний капітал становив 2000,0 тис. грн. Засновником товариства була компанія «UGTRANS TERMINAL CO LIMITED» (частка 2000,0 тис. грн.). Державна реєстрація установчих документів проведена 21.07.2006р. №10781050002000222. Уставом товариства передбачено, що внесками учасників можуть бути виключно грошові кошти, у тому числі в іноземній валюті. Внески учасників оцінюються в гривнях.

3) Рішенням загальних зборів учасників №3 від 16.04.2007р. затверджений статут, відповідно якого зареєстрований статутний капітал становить 2100,0 тис. грн. Засновником товариства є компанія «UGTRANS TERMINAL CO LIMITED» (частка 2100,0 тис. грн.). Державна реєстрація установчих документів проведена 11.05.2007р. №10781050004000222. Уставом товариства передбачено, що внесками учасників можуть бути виключно грошові кошти, у тому числі в іноземній валюті. Внески учасників оцінюються в гривнях.

4) Рішенням загальних зборів учасників №15 від 24.12.2009р. затверджені зміни до статуту, відповідно яких зареєстрований статутний капітал становить 7000,0 тис. грн. Засновниками товариства є :

 • компанія «UGTRANS TERMINAL CO LIMITED» (частка 2100,0 тис. грн.);

 • закрите акціонерне товариство “УПСК-Ре” (частка 4900,0 тис.грн.).

Державна реєстрація змін до установчих документів проведена 30.12.2009р. №10781050004000222.

5) Рішенням загальних зборів учасників №20 від 04.03.2011р. затверджені зміни до статуту, відповідно яких зареєстрований статутний капітал становить 7000,0 тис. грн. Засновниками товариства є :

 • компанія «UGTRANS TERMINAL CO LIMITED» (частка 2100,0 тис. грн.);

 • товариство з обмеженою відповідальністю “ТЕККО” (частка 4900,0 тис.грн.).

Державна реєстрація змін до установчих документів проведена 18.03.2011р. №10781052016000222.

Учасники мають такі розміри часток у статутному фонді (капіталі) товариства:

1. Компанія «UGTRANS TERMINAL CO LIMITED», юридична особа за законодавством республіці Кіпр (створена 07.11.1996 року, юридична адреса: Крінон, 16, Р.С. 3110, Лімассол, Кіпр) – 2100000 (Два мільйона сто тисяч гривень 00 коп.), що складає 30% статутного фонду (капіталу).

2. Товариство з обмеженою відповідальністю “ТЕККО”, юридична адреса: м. Керчь, вул. Свердлова, 26, код в ЕДРПОУ 32750013 — 4900000 (Чотири мільйони дев'ятсот тисяч гривень 00 коп.), що складає 70% статутного фонду (капіталу).

Відповідно до Уставу вкладами учасників до статутного фонду (капіталу) можуть бути виключно грошові кошти, у тому числі в іноземній валюті. Сплата статутного фонду (капіталу) наведена в таблиці:

Дата сплати

Документ

Сума, грн

22.02.05

п/д №1 від 22.02.05р.

15818,47

30.03.05

п/д №3 від 30.03.05р.

10381,53

22.12.06

п/д №1 від 22.12.06р.

1973800

03.05.07

п/д №1 від 03.05.07р.

100000

30.12.09

п/д №742 від 30.12.09р

4900000

Усього

7000000

За станом на 31.12.2012р. статутний фонд (капітал) оплачений повністю грошовими коштами в сумі 7000,0 тис. грн. Надана інформація дозволяє зробити висновок, що статутний фонд (капітал) ТОВ «Компанія з управління активами «АН-Капітал» сформований повністю та сплачений відповідно до вимог чинного законодавства.

Формування складу органів корпоративного управління товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АН-Капітал» здійснюється відповідно до статі 9 Статуту, зареєстрованого 08.01.2013р. Протягом року в товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління:

 • загальні збори учасників товариства;

 • директор товариства.

В 2012 році загальні збори учасників проведені 24.12.2012р.

У товаристві відсутня наглядова рада, а її повноваження здійснюються загальними зборами. Контроль за фінансово-господарською діяльністю здійснюється ревізійною комісією, виконання функцій внутрішнього контролю покладено на службу внутрішнього аудита (контролю) Товариства.

Операції з пов'язаними особами протягом 2012 року проводились в незначних об'ємах.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора:

 • загальний стаж аудиторської діяльності — 17 років;

 • кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги — вісім років;

 • перелік інших аудиторських послуг, що надавалися протягом року — не надавались інші аудиторські послуги;

 • випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора — відсутні;

 • ротацію аудиторів протягом останніх п'яти років — в 2012 році відбулась ротація аудитора. Керівником перевірки товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АН-Капітал» була призначена Рись О.В.;

 • стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг — відсутні.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту, можна зробити висновок: прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Статуту.

Оцінка ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства


Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, аудитор виконав процедури для отримання інформації, яка використовувалась під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства.

Аудитор розробив і виконав аудиторські процедури, характер, час то обсяг яких відповідають:

 • оціненим ризикам суттєвого викривлення внаслідок шахрайства на рівні тверджень;

 • ризикам, пов'язаним із уникненням заходів контролю управлінським персоналом.

Під час проведення аудиторських процедур аудитор не ідентифікував суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

Директор

"Аудиторської фірми "Саус Стар" Вохмяніна Н.В.
Аудитор Рись О.В.

Додаток №1
Розрахунок вартості чистих активів за станом на кінець 2012 року

тис. грн

Найменування статті

Код рядка

За даними балансу, на кінець звітного періоду

Розрахункові дані, на кінець звітного періоду

1

2

3

4

АКТИВИ


Нематеріальні активи: залишкова вартість

010

-

-

Незавершене будівництво

020

-

-

Основні засоби: залишкова вартість

030

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції

045

-

-

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

-

-

Відстрочені податкові активи

060

-

-

Інші необоротні активи

070

-

-

Запаси: виробничі запаси

100

3

3

Запаси: товарні на вирощуванні та відгодівлі

110

-

-

Запаси: незавершене виробництво

120

40380

40380

Запаси: готова продукція

130

-

-

Запаси: товари

140

-

-

Векселі одержані

150

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість

160

2256

2256

Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом

170

4040

4040

Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами

180

-

-

Дебіторська заборгованість за розрахунками: з нарахованих доходів

190

-

-

Дебіторська заборгованість за розрахунками: із внутрішніх розрахунків

200

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

6324,3

6324,3

Поточні фінансові інвестиції

220

5000,6

5000,6

Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті

230

11,1

11,1

Грошові кошти та їх еквіваленти: в іноземній валюті

240

0,6

0,6

Інші оборотні активи

250

5,3

5,3

Витрати майбутніх періодів

270

4,5

4,5

Активи, усього
58025,4

58025,4

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ


Довгострокові кредити банків

440

-

-

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

2,3

2,3

Відстроченні податкові зобов'язання

460

-

-

Інші довгострокові зобов'язання

470

-

-

Короткострокові кредити банків

500

35907,5

35907,5

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

-

-

Векселі видані

520

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

136

136

Поточні зобов'язання за розрахунками: за одержаних авансів

540

-

-

Поточні зобов'язання за розрахунками: з бюджетом

550

-

-

Поточні зобов'язання за розрахунками: з позабюджетних платежів

560

-

-

Поточні зобов'язання за розрахунками: зі страхування

570Поточні зобов'язання за розрахунками: з оплати праці

580Поточні зобов'язання за розрахунками: з учасниками

590

-

-

Поточні зобов'язання за розрахунками: із внутрішніх розрахунків

600

-

-

Інші поточні зобов'язання

610

7599

7599

Усього за розділом II

430Доходи майбутніх періодів

630

-

-

Зобов'язання, усього
43644,8

43644,8

Розрахункова вартість чистих активів
14380,6

14380,6

Статутний капітал

300

7000

7000

Неоплачений капітал

360

-

-

Вилучений капітал

370

-

-

Скоригований статутний капітал
7000,0

7000,0

Схожі:

Щодо попередньої фінансовОЇ звітНОСТІ
П 000132 від 02. 07. 2013р., строк дії Свідоцтва до 04. 11. 2015р., підготовлений Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора)...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) про результати перевірки річної фінансової звітності та річних звітних даних Кредитної...
Приватна аудит о рська фірма
Аудиторський висновок ( Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
МСА, зокрема до МСА №700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного...
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
МСА, зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного...
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора ) аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ»
ТОВ «КИЇВАУДИТ» щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТОЛИЦЯ» станом на 31 грудня...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка