Аудиторський висновок незалежного аудитора


Скачати 190.85 Kb.
НазваАудиторський висновок незалежного аудитора
Дата14.06.2013
Розмір190.85 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи

Аудиторський висновок незалежного аудиторапро фінансовий стан і достовірність фінансової звітності

товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами „СіПіДжі АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ” за 2012 рік
Користувачам фінансової звітності

Національній комісії з цінних паперів

та фондового ринку
Аудиторська фірма “Імона –Аудит”, що діє на підставі свідоцтва про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 0791, виданого на підставі рішення Аудиторської палати України від 26.01.2001 року № 98 та подовжене рішенням Аудиторської палати України від 30.11.2010 року № 222/3 до 30.11.2015 року та свідоцтва (Серія АБ номер бланка № 000119, реєстраційний № 134 від 22.02.2007 року, свідоцтво дійсне до 30.11.2015 року) про внесення в реєстр аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів провела аудиторську перевірку фінансового стану та звітності ТОВ “Компанія з управління активами "СіПіДжі АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ" (надалі – Товариство) у відповідності до договору № 70 від 12 квітня 2005 року на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству, встановленим нормативам.

Період, яким охоплено проведення аудиту: з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року.

Дата початку і дата закінчення проведення аудиту: дата початку – 11.02.2013 року;

дата закінчення – 21.02.2013 року.

Перелік перевіреної фінансової інформації

Для здійснення перевірки були використані наступні документи:

1. Статут Товариства та реєстраційні документи.

2. Фінансова звітність у складі:

  • Баланс (форма № 1) станом на 31 грудня 2012 року;

  • Звіт про фінансові результати (форма № 2) за 2012 рік;

  • Звіт про рух грошових коштів (форма № 3) за 2012 рік;

  • Звіт про власний капітал (форма № 4) за 2012 рік;

  • Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5) за 2012 рік.

3. Первинні облікові документи, регістри аналітичного та синтетичного обліку.

4. Протоколи загальних зборів учасників Товариства та інші документи.

Аудиторський висновок складений відповідно до Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1360 від 29.09.2011 року.

Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства.

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне надання цієї фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного надання фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиторської перевірки.

Аудитором проведена аудиторська перевірка у відповідності до вимог Закону України “Про аудиторську діяльність” та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні.

Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих помилок.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі судження аудитора, яке ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного надання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та відповідності фінансової звітності обліковим принципам, що є загальноприйнятими в Україні.

Аудитор вважає, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримані достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення думки щодо фінансової звітності та фінансового стану Товариства.

Аудитори не спостерігали за інвентаризацією активів та зобов’язань Товариства станом на 31 грудня 2012 року, однак за допомогою здійснення інших аудиторських процедур отримали можливість підтвердити суму активів та зобов’язань, відображених в фінансових звітах Товариства за 2012 рік, в межах рівня суттєвості, визначеного відповідно до листа Міністерства фінансів України від 29.07.2003 р. № 04230-04108.

На думку аудитора, фінансові звіти Товариства відображають достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан на 31 грудня 2012 року, її фінансові результати за 2012 рік у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. Фінансова звітність складена відповідно до вимог чинного законодавства України, відповідає прийнятій обліковій політиці.

Вартість чистих активів Товариства в сумі 18234 тис. грн. станом на 31 грудня 2012 року відповідає вимогам частини четвертій статті 144 Цивільного кодексу України.

Валюту балансу ТОВ “Компанія з управління активами "СіПіДжі АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ" станом на 31 грудня 2012 року в сумі 18534 тис. грн. підтверджуємо.

1. Основні відомості


1.1. Основні відомостіПоказник

Значення

1

Повне найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами „СіПіДжі АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ”

2

Скорочене найменування

ТОВ “КУА „СіПіДжі АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ”

3

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

4

Код підприємства за ЄДРПОУ

33448675

5

Документ про державну реєстрацію

Виписка з ЄДР Серія АБ № 554448, дата проведення державної реєстрації 12.04.2005р.


6

Номер запису про державну реєстрацію

1 074 102 0000 006524

7

Орган, що видав свідоцтво

Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація

8

Юридична адреса та місцезнаходження

01034, м.Київ, вул. О. Гончара, б.38-А

9

Поточні та валютні рахунки

  1. 265093679401/980/840 в ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна”, МФО 300120

  2. 26502300022653/980/840 в АКБ "Форум", МФО 322948

  3. 2650100300302/980/840 в ПАТ "БТА-БАНК", МФО 321723

10

Основний вид діяльності

66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

11

Директор

Філюк Олена Володимирівна

12

Головний бухгалтер

Горобей Тетяна Миколаївна

13

Найменування, місце­знаходження аудиторської фірми

АФ "Імона-Аудит", що діє на підставі свідоцтва №791 про внесення до реєс­тру суб’єктів аудиторської діяль­ності, виданої рішенням Аудиторської палати України (26.01.2001 р. № 98), м. Київ, пр. Бажана, 26, оф. 95 тел./факс: (044) 565-77-22

14

Дозвіл на діяльність з управління активами ІСІ

Ліцензія НКЦПФР серії АВ № 533826 від 27.10.2010 року, строк дії – до 27.10.2015 року, Свідоцтво про включення до державного реєстру фінансових установ - № 605 від 17.06.2005 року

1.2. Назва підприємства, його форма власності відповідають Статуту та відображені в балансі вірно. Напрями діяльності підприємства відповідають чинному законодавству та статутним вимогам. Товариство розпочало свою діяльність у 2005 році.

2. Cтан бухгалтерського обліку

2.1. Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов‘язаного їх відображення.

Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах-ордерах та аналітичних відомостях.

2.2. При перевірці було встановлено, що фінансова звітність Товариства за 2012 рік складена на підставі облікових регістрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів.

Бухгалтерський облік ведеться у від­повідності до Плану рахунків та інструкції про його застосування, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.

2.3. В Товаристві облікова політика протягом 2012 року була незмінна. В 2012 році облікова політика була затверджена наказом № 1 від 6.03. 2012 року.

2.4. На основі проведених аудиторами тестів встановлено, що бухгалтерський облік в цілому ведеться Компанією у відповідності до вимог Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996 - XIV (далі – Закон № 996), затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших законодавчих та нормативно – правових документів з питань організації бухгалтерського обліку.

З. Облік основних засобів, нематеріальних активів та їх зносу (амортизації).

3.1. Облік наявних у підприємства основних засобів ведеться у відповідності з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7, затвердженого наказом Мінфіну України від 27.04.2000 року № 92 зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Мінфіну України № 304 від 30.11.2000 року та № 989 від 25.11.2002 року.

3.2. У 2012 році знос (амортизація) основних засобів нараховувався згідно облікової політики та П(С)БО 7 по кожній одиниці основних засобів прямолінійним методом нарахування амортизації, строк корисного використання основних засобів встановлено також обліковою політикою.

3.3. Залишкова вартість основних засобів станом на 31 грудня 2012 року складає 6 тис. грн., знос – 55 грн., первісна вартість – 61 грн., в тому числі:

104 «Машини та обладнання» - 48 тис. грн.

106 «Інструменти, прилади та інвентар» - 12 тис. грн.

112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» - 1 тис. грн..

3.4. У 2012 році придбання та вибуття основних засобів не здійснювалось.

3.5. До нематеріальних активів, вартість яких станом на 31 грудня 2012 року складала 5 тис. грн., віднесено вартість комп'ютерної програми 1-С, авторського права та ліцензії на основний вид діяльності. Знос на НМА станом на 31 грудня 2012 року нарахований в розмірі 5 тис. грн..

3.6. Дооцінка основних засобів у 2012 році не проводилась.

4. Облік фінансових інвестицій.

4.1. Облік фінансових інвестицій відповідає вимогам П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції", затвердженого наказом Мінфіну України від 26.04.2000 року № 91 зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Мінфіну України № 304 від 30.11.2000 року та № 989 від 25.11.2002 року.

4.2. На протязі 2012 року Товариством не придбавались та не реалізовувались поточні фінансові інвестиції. Станом на 31 грудня 2012 року поточних фінансових вкладень у Товариства немає.

4.3. До довгострокових фінансових вкладень, вартість яких станом на 1 січня 2012 року складала 15381 тис. грн. були віднесені інвестиційні сертифікати на суму 10632 тис. грн., облігації на суму 4000 тис. грн., акції на суму 749 тис. грн.. На протязі 2012 року відносно цінних паперів здійснювались операції лише з переоцінки фінансових вкладень, в результаті яких станом на 31 грудня 2012 року вартість довгострокових фінансових вкладень складала 15212 тис. грн..

5. Облік запасів.

5.1. Запаси Товариства відображались в обліку і звітності за їх фактичною собівартістю, виходячи з витрат на їх придбання згідно П(С)БО 9 "Запаси", затвердженого наказом Мінфіну України № 246 від 20.10.1999 року зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Мінфіну України № 15 від 28.01.2000 року, № 131 від 14.06.2000 року, № 304 від 30.11.2000 року та № 989 від 25.11.2002 року. Для обліку запасів Товариство використовує рахунки 2 класу.

5.2. Облік товарно-матеріальних цінностей здійснюється за методом ідентифікованої вартості та відповідає вимогам чинного законодавства.

5.3. Залишки запасів станом на 31 грудня 2012 року складала лише 72,52 грн.. На протязі 2012 року запаси обліковувались на рахунках бухгалтерського обліку №№ 20 та 22.

5.4. На підприємстві забезпечена незмінність методів вибуття запасів протягом звітного періоду.

5.5. Оцінка запасів на дату балансу здійснена у відповідності з прийнятою Товариством обліковою політикою.

6. Облік дебіторської заборгованості.

6.1. Облік дебіторської заборгованості ведеться товариством у відповідності до вимог П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість”, затвердженого наказом Мінфіну України № 237 від 08.10.1999 року із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінфіну України № 304 від 30.11.2000 року.

6.2. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги збільшилась з 416 тис. грн. станом на 1 січня 2012 року до 506 тис. грн. станом на 31 грудня 2012 року. Дебіторська заборгованість за розрахунками із нарахованих доходів (на суму нарахованих відсотків) станом на 31 грудня 2012 року складала 2731 тис. грн..

Інша поточна заборгованість збільшилась з 62 тис. грн. станом на 1 січня 2012 року до 65 тис. грн. станом на 31 грудня 2012 року.

До дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом станом на 31 грудня 2012 року в сумі 2 тис. грн. віднесено переплату з податку на прибуток та ПДВ.

6.3. Резерв сумнівних боргів не нараховується.

7. Облік коштів і розрахунків.

7.1. Облік коштів і розрахунків перевірявся вибірково.

7.2. При перевірці обліку операцій по поточному рахунку порушень не виявлено. Залишки на поточних рахунках в національній валюті станом на 31 грудня 2011 року складали 1230,32 грн., в іноземній валюті – (еквівалент) 1,12 грн.. Вказані грошові кошти за даними банківських виписок та касового звіту відповідають даним балансу про грошові кошти та їх еквіваленти в національній та іноземній валюті – 1 тис. грн..

7.3. Готівковий обіг коштів в касі Товариства за 2012 рік склав 332078,00 грн., залишків коштів в касі станом на 31 грудня 2012 року не було.
8. Власний капітал

8.1. Облік власного капіталу ведеться у відповідності з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5, затвердженого наказом Мінфіну України від 31.03.1999 року № 87 зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Мінфіну України № 304 від 30.11.2000 року.

8.2. Згідно протоколу загальних зборів засновників № 21 від 9 лютого 2006 року розмір статутного капіталу встановлений в розмірі 15 200 000 грн.. Внески до статутного капіталу здійснені до 1 січня 2012 року, неоплаченого капіталу станом на 1 січня 2012 року у Товариства не було.

Станом на 1 січня 2012 року статутний капітал складав 15 200 000 грн. та розподілявся між учасниками наступним чином:п/п

Учасники/

Засновники

Загальна сума внеску (грн.)

Частка в статутному фонді (%)

1

Компанія „ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ Лімітед” (компанія №549785, 88А Турлей Стріт Лондон Брідж, Лондон SE1 2TF, Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії)

15 198 295,00

99,99

2

Ревенко Олег Валентинович

1 705,00

0,01

Всього:


15 200 000,00

100


В березні 2012 року відповідно до протоколу загальних зборів акціонерів № 01 від 05 березня 2012 року відбулися зміни в складі учасників у зв’язку з відступленням частки Ревенка О.В. на користь Філюк О.В. Цим протоколом також затверджена нова редакція Статуту, згідно якої учасниками Товариства є Компанія „ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ Лімітед” (компанія №549785, 88А Турлей Стріт Лондон Брідж, Лондон SE1 2TF, Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії) та Філюк Олена Володимирівна.

Станом на 31 грудня 2012 року статутний капітал складає 15 200 000 грн. та розподіляється між учасниками наступним чином:п/п

Учасники/

Засновники

Загальна сума внеску (грн.)

Частка в статутному фонді (%)

1

Компанія „ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ Лімітед” (компанія №549785, 88А Турлей Стріт Лондон Брідж, Лондон SE1 2TF, Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії)

15 198 295,00

99,99

2

Філюк Олена Володимирівна

1 705,00

0,01

Всього:


15 200 000,00

100


8.3. Облік статутного капіталу ведеться на рахунку № 40 "Статутний капітал", аналітичний облік статутного капіталу ведеться в розрізі засновників у відомості.

8.4. Сума резервного капіталу станом на 1 січня 2012 року складала 70 тис. грн., відрахування до резервного капіталу у 2012 році не здійснювались, таким чином, залишок резервного капіталу станом на 31 грудня 2012 року не змінився та складав 70 тис. грн..

8.5. Нерозподілений прибуток Товариства, що станом на 1 січня 2012 року складав 3286 тис. грн., зменшився у зв’язку зі збитками, отриманими від діяльності у 2012 році в сумі 322 тис. грн., таким чином, станом на 31 грудня 2012 року нерозподілений прибуток склав 2964 тис. грн..

9. Облік зобов'язань.

9.1. Визнання, облік та оцінка зобов'язань відповідає П(С)БО 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мінфіну України № 20 від 31.01.2000 року зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Мінфіну України № 304 від 30.11.2000 року та № 989 від 25.11.2002 року.

9.2. Поточні зобов’язання за 2012 рік збільшились з 45 тис. грн. станом на 1 січня 2012 року до 295 тис. грн. станом на 31 грудня 2012 року. До складу поточних зобов’язань станом на 31 грудня 2012 року віднесені поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці - 18 тис. грн., зі страхування - 3 тис. грн., за розрахунками з бюджетом – 2 тис. грн. та інші поточні зобов’язання – 272 тис. грн..

Інших видів заборгованості з поточних зобов’язань Товариство не має.

9.3. Товариство не мало на протязі 2012 року заборгованості з довгострокових або короткострокових кредитів банку, інших позикових коштів Товариство також не мало.

9.4. У зв'язку з наявністю тимчасових податкових різниць Товариством нараховані відстрочені податкові зобов'язання в сумі 5 тис. грн. станом на 31 грудня 2012 року.

10. Облік витрат.

10.1. Облік витрат обігу ведеться у відповідності з вимогами чинного законодавства, П(С)БО 16 "Витрати", затвердженого наказом Мінфіну України № 318 від 31.12.1999 року зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Мінфіну України № 131 від 14.06.2000 року, № 304 від 30.11.2000 року та № 989 від 25.11.2002 року та облікової політики. Витрати обліковуються на рахунках 8 та 9 класів.

За 2012 рік витрати Товариства склали 2784 тис. грн., з них адміністративні витрати склали 249 тис. грн., інші операційні витрати – 6 тис. грн., інші витрати (уцінка необоротних активів та фінансових інвестицій) – 2529 тис. грн..

10.2. За елементами операційних витрат в 2012 році витрати Товариства поділяються на:

витрати на оплату праці - 151 тис. грн.

відрахування на соціальні заходи - 51 тис. грн.

амортизація - 8 тис. грн.

інші операційні витрати - 45 тис. грн.

10.3. Витрати обігу відображаються у бухгалтерському обліку вірно та визнаються витратами періоду одночасно з визнанням доходу.

10.4. Витрати майбутніх періодів станом на 31 грудня 2012 року складали 10 тис. грн., до них віднесені вартість періодичних видань.

11. Облік доходів.

11.1. Дані про виручку (валовий дохід) від реалізації продукції відповідають П(С)БО 15 "Дохід", затвердженого наказом Мінфіну України № 290 від 29.11.1999 року зі змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінфіну України № 131 від 14.06.2000 року та № 989 від 25.11.2002 року.

11.2. За 2012 рік Товариством отримана виручка у вигляді винагороди за управління активами в розмірі 97 тис. гривень, оскільки Товариство здійснює діяльність, звільнену від ПДВ та немає інших підстав для вирахування з доходу, валовий прибуток також отриманий в сумі 97 тис. грн., інші операційні доходи складають 5 тис. грн., інші доходи від дооцінки фінансових вкладень - 2360 тис. грн.. З врахуванням витрат в сумі 2784 тис. грн., Товариством за 2012 рік отриманий збиток в сумі 322 тис. грн..

11.3. Датою реалізації товарів у бухгалтерському обліку вважається дата надання послуг. В податковому обліку – перша з подій: оплата чи надання послуг.

11.4. Методика визначення реалізації на протязі року не змінювалась. Облік реалізації по видах діяльності ведеться на рахунках 7 класу.

11.5. Довідка про фінансовий стан Товариства додається.

Довідка

про фінансовий стан

ТОВ “Компанія з управління активами

СіПіДжі АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ”

станом на 31.12.2012 р.

Аналіз фінансового стану товариства зроблено на підставі даних форми №1 “Баланс” та форми № 2 “Звіт про фінансові результати” за 2012 рік.

Показник

Формула розрахунку

Значення показника

Нормативне значення

31.12.2011

31.12.20121

2

3

4

5

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Ф1(р.220+р.230+р.240) / Ф1 р.620

0,02

0,003

0,25-0,5

Коефіцієнт покриття

Ф1 р. 260 / Ф1 р. 620

71,36

11,20

1,0-2,0

Коефіцієнт загальної ліквідності

Ф. 1 р. 260 / ф. 1 р.480 + р. 620

64,22

11,02

1,0-2,0

Коефіцієнт фінансової стійкості(платоспроможності, автономії)

Ф1 р.380 / Ф1р.640

1,00

0,98

0,25-0,5

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

Ф1(р.430+р.480+р.620+р.630) / Ф. р.380

0,00

0,00

0,5-1,0

Коефіцієнт рентабельності активів

Ф 2 р.220 або 225 / (Ф 1 р. 280 гр.3+ Ф 1 р. 280 гр.4) / 2

0,02

-0,02

Зменшення

Чистий оборотний капітал (тис. грн.)

Ф1 р.260 –р.620

3166

3010

Зменшення


Завдяки наявності станом на 31 грудня 2012 року оборотних активів, що більше ніж у 11 разів перевищують суму поточних зобов'язань, Товариство має значення коефіцієнтів загальної ліквідності та покриття, що значно перевищують максимальні нормативні значення. Коефіцієнти фінансової стійкості або платоспроможності та покриття зобов’язань власним капіталом станом на 31 грудня 2012 року також вищі за нормативні значення у зв'язку з тим, що зобов'язання у 60 разів менше розміру власного капіталу. Розмір чистого оборотного капіталу станом на 31 грудня 2012 року виріс та складає більше 3 млн. грн.. У звязку зі збитками, отриманими за результатами діяльності у 2012 році, зменшився та набув відємного значення станом на 31 грудня 2012 року коефіцієнт рентабельності активів.

Завдяки наявності в складі власного капіталу нерозподіленого прибутку та резервного капіталу Товариство має вартість чистих активів станом на 31 грудня 2012 року в сумі 18234 тис. грн., що більше статутного капіталу в розмірі 15200 тис. грн..

Не змінюючи нашої думки стосовно достовірності в усіх суттєвих аспектах фінансової звітності Товариства за 2012 рік, вважаємо за необхідне навести іншу особливу інформацію про наступне:

- відповідно до протоколу загальних зборів № 01 від 5 березня 2012 року звільнений з посади директора Ревенко О.В. та призначена на посаду директора Філюк Олена Володимирівна.

- згідно наказу № 004-к від 12.03.2012 року прийнята на посаду головного бухгалтера Горобей Тетяна Миколаївна.
Аудиторська фірма «Імона –Аудит»

Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 0791, видано рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 року, № 98, та подовжене рішенням Аудиторської палати України від 30.11.2010 року № 222/3 до 30.11.2015 року. Свідоцтво (Серія АБ номер бланка № 000119, реєстраційний № 134 від 22.02.2007 року, свідоцтво дійсне до 30.11.2015 року) про внесення в реєстр аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів.

Генеральний директор Величко О.В.

(сертифікат аудитора серія А № 005182,

виданий рішенням Аудиторської палати України № 109 від 23.04.2002 року,

продовжений рішенням Аудиторської палати України № 249/3 від 26.04.2012 року до 23.04.2017 р.)


Дата аудиторського висновку: 22 лютого 2013 року

Адреса аудитора: м. Київ, проспект. Бажана, буд. 26, оф. 95

тел./факс: (044) 565-77-22


Схожі:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) про результати перевірки річної фінансової звітності та річних звітних даних Кредитної...
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика
ОДЕРЖУВАЧ: Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) призначається для акціонерів та керівництва Страхової компанії, річні...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (Звіт незалежного аудитора)
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НІКА» станом на 31. 12. 2012 р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
Приватна аудит о рська фірма
Аудиторський висновок ( Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
Аудиторський висновок( звіт незалежного аудитора)
Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Депозит Гарант" станом на 31. 12. 2011 року
Аудиторський висновок (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Україна, м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 15-А. Тел./ факс: (044) 253-24-64, 254-06-47, E-mail
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка