2. Умови функціонування, ризики та економічна ситуація в Україні


Скачати 307.32 Kb.
Назва2. Умови функціонування, ризики та економічна ситуація в Україні
Сторінка1/4
Дата28.02.2016
Розмір307.32 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3   4
Примітки до фінансової звітності
1. Інформація про товариство

Повне Товариство «Ломбард «РАНТЬЄ» (ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ФІНАНСОВИЙ АЛЬЯНС РАНТЬЄ», ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА – ІВЕСТІЦІЙНА КОМПАНІЯ») було створене та зареєстроване відповідно до законодавства України 23.07.2007 року.

Діяльність Товариства включає : надання інших фінансових послуг.

Юридична адреса товариства: 18000 м. Черкаси, Черкаська обл., Вул. Смілянська 118, кімната 309

Інформація про відокремлені підрозділи : на 31.12.2014 зареєстровано 20 відокремлених ломбардних відділень
Засновники товариства

Засновниками товариства є: Приватне підприємство «Фінансовий альянс Рантьє», що зареєстроване за адресою: індекс 18000, Черкаська обл., місто Черкаси, Соснівський район, вулиця Смілянська, будинок 118, кімната 309, код ЄДРПОУ 35158391, та

Приватне підприємство «Українська фінансово-інвестиційна компанія», що зареєстроване за адресою: індекс 18000, Черкаська обл., місто Черкаси, Соснівський район, вулиця Смілянська, будинок 118, кімната 309, код ЄДРПОУ 35158433
На 31 грудня 2014 року Статутній капітал товариства розподіляється наступним чином:

  • Приватне підприємство «Фінансовий альянс Рантьє» - 292 500,00 грн., що становить 50 % від статутного капіталу Ломбарду та формується за рахунок внесків засновників у Приватне підприємство «Фінансовий альянс Рантьє» наступним чином:

Іванова Тетяна Петрівна – 195 000,00 грн., що складає 66,67 % Статутного капіталу;

Назаренко Василь Миколайович 97 500,00 грн., що складає 33,33 % Статутного капіталу.

  • Приватне підприємство «Українська фінансово-інвестиційна компанія» - 292 500,00 грн., що становить 50 % статутного капіталу Ломбарду та формується за рахунок внесків засновників у Приватне підприємство «Фінансовий альянс Рантьє» наступним чином:

Корзун Сергій Олександрович – 195 000,00 грн., що складає 66,67 % Статутного капіталу;

Назаренко Василь Миколайович – 97 500,00 грн., що складає 33,33 % Статутного капіталу.

Середня кількість працівників товариства у 2013 році - 17 робітників, у 2014 році – 17 робітників.
2. Умови функціонування, ризики та економічна ситуація в Україні

Україна, чия економіка є такою, що розвивається, та має відносно високі економічні та політичні ризики, продовжує впроваджувати економічні реформи та розвивати законодавчу, податкову та регуляторну бази згідно з вимогами ринкової економіки. Майбутня стабільність української економіки великою мірою залежить від цих реформ та ефективності економічних, фінансових та монетарних заходів, що вживаються урядом, разом з податковим, юридичним та політичним розвитком. Економіки, що розвиваються, є чутливими до ринкових коливань та зниження темпів економічного розвитку у світовій економіці.

Світова фінансова криза призвела до нестабільності на ринках капіталу, суттєвого погіршення ліквідності в банківському секторі та ускладнення умов кредитування в Україні.

Основними ризиками властивими для бізнесу товариства є : коливання цін на дорогоцінні метали та зменшення відсоткової ставки по кредитам в зв’язку з підвищенням рівня конкуренції, а також ;

  1. Ризик неправильної оцінки цінності речі;

  2. Підроблені речі;

  3. Крадені речі;

  4. Якщо крадені речі виявлені органами прокуратури їх вилучають без сплати відшкодування власнику ломбарду;

  5. Ризик грабування;

  6. Ломбарди традиційно є об’єктом уваги контролюючих органів всіх рівнів з усіма витікаючими наслідками, оскільки до діяльності ломбардів висуваються дуже значні вимоги щодо організації роботи. Будь-яка спірна ситуація скоріще за все розтлумачується контролюючими органами не на користь господаря ломбарду (також не виключається упереджене ставлення перевіряючих);

  7. Ломбардний бізнес є ризиковим також у зв’язку з високим рівнем конкуренції не тільки з боку ломбардів, а і з боку контор мікрофінансування та мікрокредитування, які стрімко реєструються з оформленням кредитів без довідок про доходи та без забезпечення, при наданні лише паспорту.


3. Основа складання звітності

Ця фінансова звітність була складена на основі принципу історичної вартості. Фінансова звітність представлена у гривнях і всі суми округлені до найближчої тисячі.
Заява про відповідність

Фінансова звітність товариства складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в редакції, опублікованій Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності.
4. Основні положення облікової політики

Функціональна валюта і валюта представлення

Функціональною валютою і валютою представлення звітності товариства є гривня.
Короткострокова/довгострокова класифікація

Актив (зобов’язання) класифікується як поточний, якщо планується його реалізація (погашення), або якщо планується його продаж чи використання протягом 12 місяців після звітної дати. Інші активи (зобов’язання) класифікуються як довгострокові. Фінансові інструменти класифікуються виходячи з очікуваного строку їх корисного використання. Відстрочені доходи і відповідні витрати на підключення класифікуються як поточні.
Операції в іноземній валюті

Операції в іноземній валюті ломбардом не здійснюються.
Визнання та оцінка доходів

Доходи визнаються, якщо існує висока вірогідність того, що товариство отримає економічні вигоди, а доходи можуть бути вірогідно визначені. Доходи оцінюються за справедливою вартістю винагороди, отриманої або такої, що підлягає отриманню, за вирахуванням знижок, бонусів і податків з продажу. Ці податки вважаються отриманими від імені державних органів.

Доходи, головним чином, являють собою доходи від надання позик під відсотки.
Основні засоби

Основні засоби відображаються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від зменшення корисності.

Вартість основних засобів включає в себе вартість професійних послуг, а також, у випадку кваліфікованих активів витрати на позики капіталізуються. Знос розраховується як зменшення вартості активів, крім землі, до їх оціночної залишкової вартості, якщо така існує, протягом усього очікуваного строку корисного використання. Нарахування зносу починається, коли активи готові до їх цільового використання.

Витрати на ремонт та утримування основних засобів відображаються по мірі їх понесення.

Якщо капіталізуються нові запасні частини, замінені запасні частини виводяться з експлуатації, і їх залишкова балансова вартість визнається збитком від вибуття.

Якщо сума очікуваних витрат із виведення з експлуатації активу після його використання суттєвою для фінансової звітності, приведена вартість очікуваних витрат із виведення з експлуатації активу після його використання включається до первісної вартості відповідного активу, якщо виконуються критерії визнання резерву.

Знос нараховується за прямолінійним методом протягом очікуваних строків корисного використання відповідних активів:

Категорія активу

Термін корисного використання (роки)

Будинки та споруди

20-40

Машини та обладнання

2-5

Сільськогосподарський транспорт

8-11

Інший транспорт

7-11

Інструменти, прилади, інвентар

4-6


Метод нарахування зносу, очікуваний строк корисного використання та залишкова вартість переглядаються принаймні раз на рік і коригуються на перспективній основі, якщо це необхідно. Очікується, що залишкова вартість дорівнюватиме нулю для більшості активів.

Визнання об’єкту основних засобів припиняється після його вибуття або якщо не очікується одержання майбутніх економічних вигід від його подальшого використання або вибуття. Будь-які прибутки або збитки, які виникають у зв’язку із припиненням визнання активу (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття активу та його балансовою вартістю), включаються до звіту про фінансові результати за рік, в якому відбулось припинення визнання об’єкту.

Знос поліпшень орендованої нерухомості нараховується протягом усього очікуваного строку їх корисного використання на тій самій основі, що і знос власних активів, або протягом строку відповідної оренди, якщо він менший за перший.
Незавершене будівництво

Об’єкти, які знаходяться в процесі незавершеного будівництва, капіталізуються як окремий елемент основних засобів та біологічних активів. По завершенні будівництва вартість об’єкту переноситься до відповідної категорії основних засобів та біологічних активів. Знос на об’єкти незавершеного будівництва не нараховується.
Оренда

Оренда класифікується як фінансова в тому випадку, коли, за умовами оренди, всі значні ризики і вигоди власності передаються орендареві. Усі інші види оренди класифікуються як операційна оренда. Оцінка оренди залежить від сутності операцій. Але, як правило, умови, що дозволяють товариству класифікувати оренду як фінансову, є такими: якщо строк оренди перевищує 75% очікуваного строку корисного використання або якщо дисконтована вартість мінімальних орендних платежів перевищує 90% справедливої вартості орендованого активу.

Основні засоби, придбані шляхом фінансової оренди, капіталізуються та відображаються за меншою з двох величин: справедливою вартістю або дисконтованою вартістю мінімальних орендних платежів на початку оренди, за вирахуванням накопиченого зносу і збитку від зменшення корисності. Знос на орендовані активи нараховується протягом усього строку корисного використання активу. Однак якщо відсутня обґрунтована впевненість у тому, що до товариства перейде право власності на актив у кінці строку оренди, актив амортизується протягом коротшого з таких періодів: строку корисного використання активу і строку оренди.

Платежі за операційну оренду відображаються у складі прибутків і збитків на підставі лінійного методу протягом усього строку відповідної оренди.
Витрати на позики

Витрати на позики, безпосередньо пов’язані з придбанням, будівництвом або виробництвом активу, який в силу необхідності вимагає тривалого періоду часу для його підготовки до планового використання або до продажу, капіталізуються як частина первісної вартості такого активу. Усі інші витрати на позики відносяться на витрати в тому звітному періоді, в якому вони були понесені. Витрати на позики складаються з відсотків та інших витрат, понесених у зв’язку з залученням позикових коштів.
Нематеріальні активи

Придбані нематеріальні активи первісно визнаються за собівартістю. Після первісного визнання нематеріальні активи відображаються за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації або будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності.

Нематеріальні активи, створені усередині компанії, за винятком капіталізованих витрат на розробку, не капіталізуються, і відповідні витрати відображаються у прибутках та збитках за період, у якому вони виникли.
Нематеріальні активи з визначеним строком корисного використання амортизуються протягом усього строку їх корисного використання. Строки корисного використання та методи амортизації нематеріальних активів переглядаються принаймні раз на рік і коригуються на перспективній основі, якщо це необхідно.

Амортизація нараховується за прямолінійним методом протягом таких очікуваних строків корисного використання відповідних активів:


Категорія активу

Термін корисного використання (роки)

Програмне забезпечення

4


Доходи або витрати від припинення визнання нематеріального активу оцінюються як різниця між чистою виручкою від вибуття активу та балансовою вартістю активу і визнаються у звіті про сукупний дохід як інші витрати.
Зменшення корисності нефінансових активів

На кожну звітну дату товариство визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисності активу. Якщо такі ознаки існують, або якщо необхідно виконати щорічне тестування активу на зменшення корисності, товариство здійснює оцінку відшкодовуваної вартості активу. Відшкодовувана вартість активу – це найбільша з таких величин: справедлива вартість активу або підрозділу, що генерує грошові потоки, за вирахуванням витрат на продаж, і цінність від використання активу.

Відшкодовувана вартість визначається для окремого активу, за вирахуванням випадків, коли актив не генерує надходження коштів, які здебільшого є незалежними від надходжень, генерованих іншими активами або групами активів. Якщо балансова вартість активу перевищує його відшкодовувану вартість, вважається, що корисність активу зменшилась, і він списується до відшкодовуваної вартості. При оцінці цінності від використання майбутні грошові потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка відображає поточну ринкову вартість грошей і ризики, властиві активу. При визначенні справедливої вартості за вирахуванням витрат на реалізацію враховуються останні операції на ринку, за наявності. У разі неможливості визначення таких операцій використовується відповідна модель оцінки. Такі розрахунки підтверджуються оціночними коефіцієнтами чи іншими доступними показниками справедливої вартості. Збитки від зменшення корисності поточної діяльності визнаються у прибутках та збитках.

Одиниця, що генерує грошові кошти, являє собою найменшу ідентифіковану групу активів, яка генерує грошові надходження, здебільшого незалежні від грошових надходжень від інших активів або груп активів. Виходячи зі специфіки операційної діяльності товариства, керівництво визначило, що товариство має одну одиницю, що генерує грошові кошти, яка представляє собою усі активи товариства.

На кожну звітну дату визначається, чи є ознаки того, що раніше визнані збитки від зменшення корисності активу більше не існують або зменшилися. Якщо такі ознаки є, проводяться розрахунки відшкодовуваної вартості. Раніше визнані збитки від зменшення корисності сторнуються тільки в тому випадку, якщо мала місце зміна в оцінці, яка використовувалася для визначення відшкодовуваної вартості активу з часу останнього визнання збитку від зменшення корисності Якщо це так, балансова вартість активу збільшується до відшкодовуваної вартості активу. Ця збільшена вартість не може перевищувати балансову вартість, яка була б визначена за вирахуванням амортизації, якби у попередні роки не був визнаний збиток від зменшення корисності активу. Таке сторнування вартості визнається у складі прибутків та збитків. Після сторнування знос коригується в майбутніх періодах з метою розподілу переоціненої балансової вартості активу за вирахуванням його ліквідаційної вартості на систематичній основі протягом строку його корисного використання.
Запаси

Запаси оцінюються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації товарів, що будуть продані окремо. Собівартість запасів визначається за методом собівартості перших за часом отримання запасів. Собівартість готової продукції та незавершеного виробництва складається з вартості сировини та матеріалів, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат та розподілених загальновиробничих витрат згідно з нормальною виробничою потужністю товариства.

Чиста реалізаційна вартість визначається як можлива ціна продажу згідно до звичайних умов бізнесу, зменшена на витрати на завершення товару та передпродажну підготовку.
  1   2   3   4

Схожі:

Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ
Торговельне підприємство у процесі своєї діяльності постійно наражається на різноманітні ризики. Ці ризики можуть призвести до непередбачуваних...
ПЛАН КОНСПЕК Т для проведення заняття із гуманітарної підготовки...
Тема 2: Сучасна суспільно-політична та соціально-економічна ситуація в Україні. Програма дій Президента україни та Уряду з розбудови...
2: Сучасна суспільно-політична та соціально-економічна ситуація в...
Навчальна мета: Довести сучасну суспільно-політичну та соціально-економічну ситуацію в Україні до начальницького складу. Ознайомити...
2: Сучасна суспільно-політична та соціально-економічна ситуація в...
Навчальна мета: Довести сучасну суспільно-політичну та соціально-економічну ситуацію в Україні до начальницького складу. Ознайомити...
1 Політична та соціально-економічна ситуація в Україні в 1900-1914
Ці широкомасштабні, кардинальні зміни відбувалися в надзвичайно складних умовах, адже Російська імперія, як і більшість країн світу,...
Конспект на тему : «Ринок як економічна категорія. Умови формування і ознаки ринк у»
План – конспект на тему : «Ринок як економічна категорія. Умови формування і ознаки ринку»
Реферат на тему: «Соціально-економічна оцінка умов праці»
Усунути негативний вплив, тобто забезпечити нешкідливі та сприятливі умови праці, можна, виключаючи на робочих місцях шкідливі виробничі...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з гуманітарної підготовки з...
ТЕМА: Сучасна суспільно-політична та соціально-економічна ситуація в державі. Програма дій Президента України та Уряду з розбудови...
Необхідність видання посібника з гематології продиктована зростанням...
Така ситуація зумовлена певними змінами екології в Україні, впливом негативних факторів зовнішнього середовища на організм людини,...
Особливості формування ринку праці в Україні та раціональної зайнятості населення в а регіонах
Трудоресурсна ситуація та ринок праці в Україні. Регіональні особливості безробіття
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка