АУДИТ


Скачати 320.36 Kb.
НазваАУДИТ
Дата24.02.2016
Розмір320.36 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > ДокументиАналіз

Бухгалтерський облік

Консультаційні послуги

АУДИТ

Товариство з обмеженою відповідальністю “АБК - АУДИТУкраїна, м. Київ, вул. Грушевського, 10, офіс 221, тел. 253-32-78

п/р 26006301327132 в АТ «ОТП Банк», м. Київ, МФО 300528, код 2474440331.03.2014 р. № 1056/04

Національна комісія з цінних паперів

та фондового ринку

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Росава-Брок»


А У Д И Т О Р С Ь К И Й В И С Н О В О К

(звіт незалежного аудитора)
щодо фінансової звітності

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Росава-Брок»

станом на 31 грудня 2013 року

Розділ 1. Звіт щодо фінансової звітності
Вступний параграф
Основні відомості про емітента
Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Росава-Брок» (далі – «Підприємство»), код ЄДРПОУ 36969807, місцезнаходження: 09100, Київська область, м. Біла Церква, вул. Леваневського, буд. 91, зареєстроване виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради Київської області. Аудит фінансової звітності Підприємства за рік, що закінчився 31 грудня 2012 р., було виконано іншим аудитором.

Основні види діяльності за КВЕД - 2010


66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного            забезпечення


Даною перевіркою фактів здійснення нестатутної діяльності не встановлено.
Основні відомості по реєстрації і видам діяльності Підприємства як суб’єкта підприємницької діяльності наведені в таблиці:Повне найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Росава-Брок»

Скорочене найменування

ТОВ «Росава-Брок»

Організаційно-правова форма

(код за КОПФГ)

240 Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи (довідка та код з ЄДРПОУ)

36969807 (Дата внесення останніх змін щодо суб’єкта підприємницької діяльності до ЄДРПОУ - 26.07.2011 р.)

Код території за КОАТУУ:

3210300000

Місцезнаходження (юридична адреса):

09100, Київська область, м. Біла Церква, вул. Леваневського, будинок 91.

телефон/факс

(04563) 33-78-38

Відомості про первинну державну реєстрацію юридичної особи

19.03.2010 р. виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради Київської області № 1 353 102 0000 003843

Відомості (дата та номер) останньої реєстрації дії

Довідка  серії   АБ №  580010 від 01.08.2011 р. Управлінням статистики у Білоцерківському районі Київської області Державної служби статистики України (дата та номер останньої реєстраційної дії від 26.07.2011 року № 135331070003003843)

Ліцензії та інші дозвільні документи

Ліцензія на професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з торговлі цінними паперами. Ділерська діяльність. Серія АВ № 534125 видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 17.06.2010 р. за № 664. Строк дії ліцензії з 17.06.2010 р по 17.06.2015 р.

Ліцензія на професійну діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи. Серія АЕ №263283 від 10.09.2013 р., за номером 1770 строк дії з 12.10.2013 р. - необмежений;

Свідоцтво платника податку на додану вартість (ф. № 2 - ПДВ)

Не є платником  ПДВ 


Основний вид діяльності

за КВЕД-2010

  1. Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

Статутний капітал

7 000 000,00 грн. (сім мільйонів гривень) на 31.12.2013 р.

Учасники Товариства

Юридичні особи: ПрАТ «РОСАВА», ТОВ «ВАЛСА»

Чисельність штатних працівників

7 чоловік

Назва банку

філія ЦРУ ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит"

МФО

300937

Поточний рахунок

26009014450701

Відповідальний за фінансово-господарську діяльність у 2013 році

Директор – Корольов Олег Миколайович з 01.02.2011р. (протокол загальних зборів учасників ТОВ «Росава –Брок» № 4 від 01.02.2011 р., наказ на призначення № 47 від 24.12.2012 р.)Інформація про перевірку
Аудит сплановано та проведено відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності».

Ми провели аудит у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту та рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, дотримуючись етичних вимог та відповідного планування і виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.
Ми провели аудит фінансової звітності Підприємства, що включає:

 • Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2013 р.;

 • Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 рік;

 • Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2013 рік;

 • Звіт про власний капітал за 2013 рік;

 • Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік.


Крім того, аудитори проаналізували: наказ про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику, первинну, облікову, договірну та іншу документацію, яка характеризує фінансово-господарську діяльність, а саме:
Регістри бухгалтерського обліку Підприємства:

Головну книгу за 2013 рік;

Журнали – ордери за 2013 рік;

Відомості аналітичного обліку за 2013 рік;

Первинні документи за 2013 рік (вибірково);

Установчі документи.

Реєстраційні документи Підприємства (свідоцтва, довідки, ліцензії).

Наказ про облікову політику Підприємства, який діяв у 2013 році.

Договори, накази та інші документи які характеризують здійснення господарських операцій.
Облікова політика Підприємства
Організація та методологія бухгалтерського обліку, господарської діяльності Підприємства у періоді, що перевірявся в цілому відповідала вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХIV, Національним Положенням (Стандартам) бухгалтерського обліку (далі – «П(С)БО») і іншим нормативним документам з питань організації бухгалтерського обліку.

Для обліку операцій, що здійснюються Підприємством, використовують План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій відповідно із затвердженим наказом Міністерства Фінансів України від 30.11.1999 р. №  291 (з подальшими змінами та доповненнями).

Бухгалтерський облік на Підприємстві, у періоді що перевірявся, вівся по журнально-ордерній формі рахівництва за допомогою бухгалтерської програми «1С:Підприємство 8».

З метою забезпечення єдиної методології відображення господарських операцій та оцінки активів, згідно Закону України «Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні», Підприємством виданий наказ від 26.03.2004 р. № 294, в якому визначена фінансова політика по розподілу товарно-матеріальних цінностей на оборотні та необоротні активи, визначені терміни використання матеріальних активів, їх перекласифікація, порядок нарахування амортизаційних відрахувань, тощо. У періоді, що перевірявся, змін в обліковій політиці Підприємства не відбувалось.

Фінансова звітність Підприємства за 2013 рік складена за нормами П(С)БО України. Показники фінансової звітності відповідають обліковим регістрам по рахункам бухгалтерського обліку.

Класифікація та оцінка активів і зобов’язань, що контролюються Підприємством, в суттєвих аспектах відповідає вимогам П(С)БО та принципам облікової політики.

Проведений аудиторами аналіз не виявив наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Підприємством.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку, складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашого аудиту. Ми провели аудит у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту, рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників фондового ринку.

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для одержання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Вибір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.
Аудиторська перевірка здійснювалась шляхом проведення процедур перевірки на суттєвість, тобто процедур вибіркових та суцільних перевірок операцій та залишків на бухгалтерських рахунках. Під час аудиту зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.

Ми вважаємо, що отримали достатні і незалежні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки щодо фінансових звітів Підприємства.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Згідно наказу від 28.11.2013р. №12 Підприємством була проведена інвентаризація основних фондів, нематеріальних активів та запасів станом на 01.12.2013 року, дебіторської і кредиторської заборгованості на рахунках розрахунків та грошових коштів і документів станом на 01.12.2013 року, але аудитори не приймали участі в інвентаризації і не мали можливості перевірити її фактичній стан.
В активах Підприємства рахується довгострокові фінансові інвестиції, що обліковується за методом участі в капіталі у сумі 7 000 тис. грн.

Станом на 31.12.2013 р. Підприємством не здійснено в повному обсязі переоцінку інвестиції на зміну загальної величини прибутку (збитку) об'єкта інвестування., що впливає на балансову вартість фінансової інвестиції.

Таким чином, під час аудиту ми не отримали достатніх і незалежних аудиторських доказів щодо достовірності визначення балансової вартості фінансової інвестиції, що обліковується Підприємством за методом участі в капіталі.

Підприємством протягом звітного періоду не нараховувався резерв сумнівних боргів, але у зв’язку з тим, що вся дебіторська заборгованість є поточною, то розмір сумнівної заборгованості є незначним, тому не суттєво впливає на загальний стан фінансової звітності за 2013 рік.

Аудит фінансової звітності Підприємства за рік, що закінчився 31 грудня 2012 р., було виконано іншим аудитором, який висловив умовно-позитивну думку щодо цих звітів в аудиторському висновку від 3 квітня 2013 року.


Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю «Росава-Брок» станом на 31 грудня 2013 року та його фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до вимог Національних стандартів бухгалтерського обліку та чинного законодавства України.


Інша допоміжна інформація
Вартість чистих активів розрахована з метою реалізації положень статті ст.155 Цивільного кодексу України у відповідності до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 листопада 2004 року N 485.

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів (на 31.12.2012 р. - 7 006 тис. грн., на 31.12.2013р. – 7 011 тис. грн.) і статутним капіталом (7 000 тис. грн.) становить на 31.12.2012 р. - 6 тис. грн., на 31.12.2013 р. - 11 тис. грн.,

Вартість чистих активів Підприємства відповідає вимогам Цивільного кодексу України.
Ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства не ідентифіковано – немає розбіжностей в облікових записах, не виникло суперечних або відсутніх доказів, відсутні проблемні або незвичайні стосунки між аудитором та управлінським персоналом, облікова політика відповідає виду діяльності Підприємства.

Розкриття інформації за видами активів та пасивів Підприємства
Облік необоротних активів

Необоротні активи Підприємства (1 розділ балансу) становлять на 31.12.2012 р. - 8  тис. грн., на 31.12.2013 р. – 6 тис. грн. (рядок 1095 Балансу (Звіту про фінансовий стан)) і складаються з нематеріальних активів, незавершених капітальних інвестицій та основних засобів.
Нематеріальні активи

Залишку нематеріальних активів по рахунку 12 "Нематеріальні активи" станом на 31.12.2012 р. не було, у 2013 році було поставлено на облік придбані НМА у 2012 р. і станом на 31.12.2013 р. залишок склав 3 тис. грн.

Станом на 31.12.2013 р. на Підприємстві нарахований знос на нематеріальні активи в сумі 240,00 грн., що підтверджується даними оборотного балансу по субрахунку 133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів", але не знайшло свого відображення в балансі Підприємства (в тис. грн.), тому залишкова (балансова) вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2013 р. склала 3 тис. грн. (рядок 1000 Балансу (Звіту про фінансовий стан)).
Незавершені капітальні інвестиції

Станом на 31.12.2012 р. залишок капітальних інвестицій складав 3 тис. грн., що уявляє собою капітальні інвестиції в придбання нематеріальних активів, але не введених в експлуатацію, після їх введення у 2013 році залишку станом на 31.12.2013 р. не було.

Класифікація здійснених капітальних інвестицій провадиться згідно діючого законодавства та вимогам П(С)БО) № 7 "Основні засоби". Даний актив достовірно і в повному обсязі відображений в бухгалтерському обліку та звітності.
Основні засоби

Проведений аудиторами аналіз показав, що відображення в обліку та звітності надходжень, реалізації, ліквідації та іншого вибуття; інвентаризації тощо, наявних на Підприємстві власних основних засобів у періоді, що перевірявся, проводилось у відповідності з вимогами П(С)БО № 7 "Основні засоби".

На 31.12.2012 р. первісна вартість основних засобів складала – 11 тис. грн., на 31.12.2013 р. – 11 тис. грн., що підтверджується даними оборотного балансу по субрахунку 106 «Інструменти, прилади та інвентар».

За даними оборотно-сальдової відомості по рахунку 131 „Знос основних засобів ” загальна сума нарахованої амортизації станом на 31.12.2012 р. складала 6 тис. грн., на 31.12.2013 р. – 8 тис. грн.

Відповідно залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2012 р. становила 5 тис. грн., на 31.12.2013 р. – 3 тис. грн.

Нарахування амортизації основних засобів проводиться відповідно до методів визначення зносу (амортизації) основних засобів П(С)БО № 7 "Основні засоби" та обраної Підприємством облікової політики – прямолінійний метод.
Всього узагальнені залишки нематеріальних активів (НМА) та основних засобів (ОЗ), відображені в балансі Підприємства на початок і кінець звітного періоду (рядки 1000 – 1002, 1010 - 1012 Балансу (Звіту про фінансовий стан)) складають (тис. грн.):


На 31.12.2012 року На 31.12.2013 року_

НМА ОЗ НМА ОЗ__

 • залишкова вартість -  5 3 3

 • первісна вартість - 11   3 11

 • знос - 6 - 8  Ведення обліку основних засобів та нематеріальних активів відповідають вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Облік оборотних активів
Оборотні активи Підприємства (ІІ розділ Активу балансу) становлять на 31.12.2012 р. 7 018 тис. грн., на 31.12.2013 р. – 7 027 тис. грн., які складаються з наступних статей балансу:

- запаси;

 • дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги;

 • поточні фінансові інвестиції;

 • грошові кошти.


Виробничі запаси

У періоді, що перевірявся, порядок визнання та первісної оцінки придбання запасів відповідав П(С)БО N 9 "Запаси" та була забезпечена незмінність визначених методів оцінки вибуття запасів протягом звітного періоду.

Облік запасів ведеться на підставі первинних документів за їх фактичною собівартістю. Вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей підтверджується рахунками-фактурами, накладними, товарно-транспортними накладними та іншими документами.

Оцінка запасів при вибутті здійснювались за методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів.

Списання матеріалів провадиться на підставі актів на списання, які підписані та затверджені уповноваженими особами Підприємства.

Для бухгалтерського обліку Підприємство класифікує запаси по групах бухгалтерських субрахунків: 201 «Сировина й матеріали», 209 «Інші матеріали» та 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети».

Відповідно до даних бухгалтерського обліку станом на 31.12.2012 року на балансі Підприємства по статтях «Запаси» та «Виробничі запаси» залишок складав 4 тис. грн., на 31.12.2013 р. – не має (рядки 1100 – 1101 Балансу (Звіту про фінансовий стан)).
Дебіторська заборгованість

Визнання та оцінка реальності дебіторської заборгованості у періоді, що перевірявся, проводилась відповідно до П(С)БО № 10 "Дебіторська заборгованість".

Станом на звітні дати залишки дебіторської заборгованості Підприємства за товари, роботи, послуги на 31.12.2012 р. складали 8 тис. грн., на 31.12.2013 р. – 9 тис. грн. (рядок 1125 Балансу (Звіту про фінансовий стан)).

Підприємством протягом звітного періоду не нараховувався резерв сумнівних боргів, але у зв’язку з тим, що майже вся дебіторська заборгованість є поточною, то розмір сумнівної заборгованості є незначним, тому не суттєво впливає на загальний стан фінансової звітності за 2012 – 2013 роки.

Реальність розміру дебіторської заборгованості у фінансової звітності Підприємства підтверджено актами звірок з дебіторами станом на 31.12.2013 року, а розкриття інформації відповідає вимогам П(С)БО № 10 "Дебіторська заборгованість" та наказу „Про облікову політику Підприємства”.

Поточні фінансові інвестиції

Поточні фінансові інвестиції, відображені в фінансовій звітності ТОВ «Росава-Брок» за кодом рядку 1160 Балансу (Звіту про фінансовий стан) і відповідають даним аналітичного та бухгалтерського обліку по рахунку 35 „Поточні фінансові інвестиції” та станом на звітні дати складають 7 000 тис. грн.

Оцінка фінансових інвестицій визначена відповідно до П(С)БО № 12 “Фінансові інвестиції”.

На виконання вимог діючого законодавства, Підприємство веде аналітичний облік інвестицій за видами поточних фінансових вкладень та об’єктами інвестування.

Відповідно до прийнятої облікової політики фінансові інвестиції, які обліковуються у складі вищезазначеної статті, класифікуються як поточні та в бухгалтерському обліку відображаються за справедливою вартістю.
Ведення обліку дебіторської заборгованості в звітному періоді відповідає вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Грошові кошти та їх еквіваленти
Загальний залишок грошових коштів у національній валюті на поточних рахунках в банку та в касі Підприємства станом на 31.12.2012 року складає 6 тис. грн., на 31.12.2013 р. – 15 тис. грн. (рядок 1165 Балансу (Звіту про фінансовий стан)), в тому числі:

31.12.2012 р.

31.12.2013 р.
Залишок грошових коштів в національної валюті.

5 876,29 грн.

14 577,49 грн.

Балансовий рахунок 311

Залишок грошових коштів в іноземної валюті.

-

-

Балансовий рахунок 312

Залишок грошових коштів у касі

-

-

Балансовий рахунок 301

РАЗОМ

5 876,29 грн.

14 577,49 грн.

Облік касових операцій на Підприємстві, ведеться на бухгалтерському рахунку 30 „Каса” з урахуванням вимог, викладених в Положенні „Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні” (затверджено Постановою Правління НБУ від 15 грудня 2004 року № 637 (з подальшими змінами та доповненнями).

На початок і кінець звітного періоду залишку коштів в національній валюті в касі Підприємства не було.
Банківські операції ведуться згідно зі встановленим порядком на рахунку 31 «Рахунки в банках» з використанням відповідних субрахунків.

Для здійснення господарських операцій Підприємством відкрито поточний рахунок в національній валюті № 26009014450701 в філії КРУ ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», МФО 300937.

Станом на 31.12.2012 р. залишок коштів на рахунках в національній валюті склав 5 876,29 грн., на 31.12.2013 р. – 14 577,49 тис. грн., на рахунках в іноземній валюті – не має, що відповідає випискам банку і оборотному балансу (рядок 1167 Балансу (Звіту про фінансовий стан)).

За всіма операціям, відображеними в виписках банку, підкладені первинні документи, які підтверджують правомірність здійснених операцій. Дані виписок по рахунках відповідають даним синтетичного обліку.

Аудиторами не встановлено порушень у веденні обліку зазначених операцій, які могли б вплинути на дані відображені у фінансовій звітності Підприємства.

Дані виписок поточного рахунку відповідають даним синтетичного обліку. Під всі операції, які відображені в виписках банку, підкладені відповідні документи.
Ведення обліку грошових коштів Підприємства відповідає вимогам діючого законодавства.


Власний капітал
Облік власного капіталу здійснюється у відповідності з вимогами П(С)БО № 5 «Звіт про власний капітал».

Протягом звітного періоду, на рахунках бухгалтерського обліку класу 4 «Власний капітал та забезпечення зобов’язань», Підприємство узагальнювало інформацію про стан і рух коштів по формуванню власного капіталу, а саме: зареєстрованого (статутного) капіталу, нерозподілених прибутків (непокритих збитків) та неоплаченого капіталу.

В розрізі бухгалтерських балансових рахунків власний капітал Підприємства характеризується наступними даними на звітні дати (тис. грн.):


Назва статті

Код рядку

балансу

На 31.12.2012

(тис. грн.)

На 31.12.2013

(тис. грн.)

Зареєстрований капітал

1400

7 000

7 000

Додатковий капітал

1410

-

-

Резервний капітал

1415

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

6

11

Неоплачений капітал

1425

-

-

ВСЬОГО:

1495

7006

7011Зареєстрований (статутний) капітал

Товариство з обмеженою відповідальністю „Росава-Брок” було створено у 2010 році. Статут ТОВ „Росава-Брок” зареєстровано 19.03.2010 р. рішенням Виконавчого комітету Білоцерківської міської Ради Київської області за № 1 353 102 0000 003843. Протягом свого існування Підприємство двічі змінювало (збільшувало) розмір статутного капіталу.
Відповідно до рішення Зборів засновників Підприємства (протокол № 1 від 26.02.2010 року) створено ТОВ „Росава-Брок” з статутним капіталом (зареєстрованим капіталом) 1 000 тис. грн. Згідно протоколу засновників статутний (складений) капітал сформовано за рахунок внесків засновників:
- Закрите акціонерне товариство „РОСАВА” (09108; Україна, м. Біла Церква, Київська область, вул. Леваневського 91, зареєстровано 07.12.1998 р. Виконавчим комітетом Білоцерковської міської Ради Київської області за №13531200000000610 код ЄДРПОУ - 30253385) шляхом внеску грошових коштів на загальну суму 960 тис. грн. (що становить 96 % від статутного (складеного) капіталу) та має 96 відсотків голосів;
- Товариство з обмеженою відповідальністю „ВАЛСА” (09100; Україна, м. Біла Церква, Київська область, вул. Леваневського 83, зареєстровано 24.05.2004 р. Виконавчим комітетом Білоцерковської міської Ради Київської області за №13531200000000435 код ЄДРПОУ - 32944951) шляхом внеску грошових коштів на загальну суму 40 тис. грн., (що становить 4 % від статутного (складеного) капіталу) та має 4 відсотки голосів;
В липні 2011 р. на Загальних зборах учасників ТОВ «Росава – Брок» прийнято рішення (протокол зборів № 5 від 25.07.2011 р.) про збільшення розміру статутного капіталу ТОВ «Росава-Брок» до 7 000 тис. грн. за рахунок внесків учасників в сумі 6 000 тис. грн. виключно грошовими коштами.

Зміни в статутних документах зареєстровані рішенням виконавчого комітету Білоцерковської міської Ради Київської області від 26.07.2011 р. за № 135331050002003843
Станом на 31 грудня 2011 року учасниками ТОВ «Росава-Брок» є:

 • Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАЛСА» (код ЄДРПОУ – 32944951), вносить 40 тис. грн., тобто частка якого складає 0,57 % статутного (складеного) капіталу та має 0,57 відсотків голосів;

 • Приватне акціонерне товариство «РОСАВА» (правонаступник Закритого акціонерного товариство «РОСАВА» (код ЄДРПОУ – 30253385), що вносить 6 960 тис. грн., тобто частка якого складає 99,43 % статутного (складеного) капіталу та має 99,43 відсотків голосів;


Сплата розміру статутного капіталу здійснена грошовими коштами на розрахунковий рахунок Товариства підтверджується наступними документами:


Найменування учасника

Документ

Дата

Сума

тис. грн.

Банк отримувач коштів

ПрАТ «РОСАВА»

Пл. доручення № 39

25.07.2011 р.

6 000

Філія «ЦРУ «АТ «Банк «Фінанси та кредит»

м. Київ, р/р 26009111060980, МФО 300131

ЗАТ «РОСАВА»

Пл. доручення № 8

18.03.2010 р.

960

Філія «ЦРУ «АТ «Банк «Фінанси та кредит»

м. Київ, р/р 26009014450701, МФО 300937

ТОВ

«ВАЛСА»

Пл. доручення № 2

18.03.2010 р.

40

Філія «ЦРУ «АТ «Банк «Фінанси та кредит»

м. Київ, р/р 26009014450701, МФО 300937


Таким чином, статутний капітал ТОВ «Росава-Брок» складає 7 000 тис. грн., частки якого були розподілені серед засновників.

Станом на 31.12.2012 р. та 31.12.2013 р. зареєстрований (статутний) капітал ТОВ «Росава-Брок» сформовано в повному обсязі в розмірі 7 000 тис. грн., заборгованості – не має.

Згідно з представленими для перевірки документами в статутному капіталі Підприємства на 31.12.2013 р. частки державного майна не має.

Розмір статутного капіталу відповідає установчим документам.

Аналіз джерел формування статутного капіталу Підприємства показав, що відповідно до першої та нових редакцій статуту, він сформований виключно за рахунок грошових коштів, тобто для його формування не залучались: векселі, бюджетні кошти тощо.
Ведення обліку власного капіталу Підприємства відповідає вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.


Зобов’язання
Визнання, облік та оцінка зобов'язань у періоді, що перевірявся, проводилась відповідно до П(С)БО N 11 "Зобов'язання".

У Підприємства відсутні довгострокові зобов’язання.

Станом на 31.12.2012 р. загальна сума поточних зобов’язань складає 20 тис. грн., на 31.12.2013 р. – 22 тис. грн. (рядок 1695 Балансу (Звіту про фінансовий стан), в тому числі:
31.12.2012 31.12.2013

- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – не має.; не має.

- поточні зобов’язання по розрахунках:

з бюджетом – 2 тис. грн.; 2 тис. грн.

зі страхування – 6 тис. грн.; 6 тис. грн.

з оплати праці – 12 тис. грн.; 13 тис. грн.

інші поточні зобов’язання – не має; 1 тис.грн.

Аналітичний облік розрахунків з кредиторами ведеться окремо по кожному підприємству, організації, установі, з якими здійснюються розрахунки.
Ведення обліку кредиторської заборгованості Підприємства відповідає вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Фінансові показники
Облік доходів та витрат
У періоді, що перевірявся, доходи (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг), визначалася згідно з П(С)БО № 15 "Доходи". Оцінка доходів та їх класифікація відповідають вимогам згаданого стандарту.

Загальна сума доходів Підприємства за 2012 рік складала 364 тис. грн., за 2013 р. – 364 тис. грн., в тому числі (тис. грн.):Найменування доходів

Рядок

31.12.2012

31.12.2013

Чистий дохід від реалізації товарів

(виконаних робіт, послуг)

2000

360

364

 Інші операційні доходи

2120

4

-

 Інші фінансові доходи

2220

-

-

 Інші доходи

2240

-

-


Облік витрат Підприємства проводився відповідно до П(С)БО N 16 "Витрати". Невідповідності у формуванні складу витрат, правильності порядку розподілу загально виробничих витрат не виявлено.

Витрати Підприємства за 2012 рік складали 363 тис. грн., за 2013 рік – 359 тис. грн. та характеризуються наступними даними (тис. грн.):


Найменування витрат

Рядок

31.12.2012

31.12.2013

Собівартість реалізованої продукції

(товарів, робіт, послуг)


2050


279


295

Адміністративні витрати

2130

65

57

 Інші операційні витрати

2180

13

5

 Інші витрати

2270

-

-

 Податок на прибуток

2300

6

2Прибуток (збиток)
Розкриття інформації наведено в Звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) та 1 розділі пасиву Балансу (Звіт про фінансовий стан) Підприємства на звітні дати.

По наслідках роботи за 2012 рік Підприємством отриманий прибуток в сумі 1 тис. грн., за 2013 рік – 5 тис. грн а з урахуванням прибутків позаминулих років „Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)” Підприємства накопичувальним підсумком станом на 31.12.2012 року склав 6 тис. грн., станом на 31.12.2013 року –11 тис. грн., що відображено в балансі по статті „Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)” Підприємства у рядку 1695 Балансу (Звіту про фінансовий стан).

В періоді, що перевірявся, дивіденди не нараховувались і не виплачувались.

Події після дати балансу
На нашу думку, в періоді після дати складання фінансової звітності (31.12.2013 р.) до дати аудиторського висновку не відбувалося інших подій, які могли б суттєво вплинути на фінансово-господарський стан Підприємства та призвести до значної зміни вартості його чистих активів.


Аналіз показників фінансового стану та платоспроможності
Аналіз показників фінансового стану та платоспроможності Підприємства станом на 31.12.2013 р. здійснено згідно Вимог до аудиторського висновку, який подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при реєстрації інформації та випуску цінних паперів, а також при поданні регулярної інформації акціонерними товариствами та підприємствами – емітентами облігацій (крім комерційних банків) та характеризується наступними показниками, розрахованими за даними звітності Підприємства:


Найменування показника


Значення

на

31.12.12 р.

Значення

на

31.12.13 р.

Орієнтовне позитивне значення показника

І. Показники ліквідності1.1 Коефіцієнт абсолютної ліквідності

350,30

318,86


0,25 - 0,5

1.2 Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)

350,90

319,41

1,0 - 2,0

1.3 Коефіцієнт швидкої ліквідності

350,70

319,41

0,25 - 0,5

ІІ. Показники фінансової стійкості


2.1 Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії)

1,00

1,00

> 0.5

2.2 Коефіцієнт покриття зобов”язань власним капіталом

0,003

0,003

< 1

2.3 Коефіцієнт забезпеченності власними оборотними засобами


1,00


1,00


>0,1

2.4 Коефіціент маневреності власного капіталу

1,00

1,00

>0

Коефіцієнт рентабельності активів

0,0001

0,0007

>0 збільш.


Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується як відношення суми коштів на поточному рахунку та інших рахунках в банках до суми 4 розділу пасиву балансу, складає 318,86. Зазначений коефіцієнт показує, яка частина боргів Підприємства може бути сплачена негайно за рахунок власних обігових коштів. У Підприємства є достатньо можливості для розрахунку з кредиторами.
Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) - розраховується як відношення підсумку 2 розділу активу до підсумку 4 розділу пасиву балансу і складає 319,41 та розкриває достатність ресурсів активів Підприємства для погашення поточних зобов’язань, тобто скільки поточних активів в гривнах припадає на 1 гривну поточних зобов’язань. Значення цього коефіцієнту за 2013 рік показує, що на 1 гривну зобов’язань доводиться 319,41 грн. поточних активів. Тобто, Підприємство має сприятливий стан ліквідності поточних активів. Цей показник значно більший за нормативне значення.
Коефіцієнт швидкої ліквідності свідчить про платіжні можливості Підприємства щодо сплати поточних зобов’язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами, тобто скільки найбільш ліквідних активів припадає на 1 гривну поточних зобов’язань Підприємства (розраховується як відношення грошових засобів і їх еквівалентів та поточних фінансових інвестицій до підсумку 4 розділу пасиву балансу ), і показує, що на 1 гривну поточних зобов’язань припадає 319,41 грн. швидко ліквідних активів Підприємства, тобто Підприємство має сприятливий фінансовий стан.
Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності) показує питому вагу власного капіталу Підприємства в загальній сумі коштів, вкладених у його діяльність і свідчить про можливість Підприємства виконати свої зобов’язання за рахунок використання власних коштів, а також незалежність його діяльності від позикових коштів (розраховується як відношення підсумку 1-го розділу пасиву до підсумку балансу) та складає 1,00. Він говорить про незалежність Підприємства від позикового капіталу та інвесторів.
Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом характеризує залежність Підприємства від залучених коштів, та співвідношення його власного та позикового капіталу, тобто показує, скільки на 1 гривну власних коштів, вкладених в активи Підприємства, припадає кредитних коштів (розраховується як співвідношення залучених коштів до підсумку 1-го розділу пасиву балансу) і складає 0,003, що свідчить про те, що на 1 гривну власних коштів Підприємством залучено кредитних коштів всього на 3,00 коп.
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами дорівнює 1,00 (розраховується як відношення суми чистого оборотного капіталу до величини оборотних активів). Він має значення, що набагато перевищує теоретичне значення (більше 0,1). Що говорить про те, що оборотні активи Підприємства значно більші за його поточні зобов’язання.
Коефіцієнт маневреності власного капіталу має значення 1,00, що набагато перевищує теоретичне значення (більше 0). Він показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні засоби, а яка – капіталізована. Коефіцієнт маневреності власного капіталу розраховується, як відношення чистого оборотного капіталу до власного капіталу.
Коефіцієнт рентабельності активів має не значну рентабільність діяльності 0,0007, але має тенденцію до збільшення (розраховується як відношення суми прибутку (збитку) до середньорічної вартості активів), та характеризує прибутковість використання активів Підприємства.


Висновок про фінансовий станНа підставі данних таблиці можливо зробити висновок, що ТОВ «Росава-Брок» залишається достатньо платоспроможним, ліквідним та фінансово незалежним. Показники абсолютної та загальної ліквідності Підприємства набагато перевищують теоретичне значення, що свідчить про достатній рівень наявності власних оборотних активів. Ресурсів Підприємства достатньо для погашення його поточних зобовязань.

Підприємство має достатньо грошових коштів в короткий термін часу розрахуватися із своїми кредиторами.

Вартість чистих активів Підприємства є значною, що свідчить про достатність фінансових ресурсів, які могли б бути використані для погашення його поточних зобовязань власними коштами.
При підсумковому розгляді результатів отриманих коефіцієнтів можна зробити висновок про стабільний фінансовий стан Підприємства. Вірогідність його подальшого безперервного функціонування є високою, вірогідність можливого банкрутства відсутня.
Основні відомості про аудиторську фірму
Товариство з обмеженною відповідальністю “АБК-АУДИТ”, код ЄДРПОУ 24744403, свідоцтво про внесення ТОВ “АБК-АУДИТ” в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності від 26.01.2001 р. № 1756, термін дії продовжено до 30.11.2015 р. згідно рішення Аудиторської палати України від 30.11.2010 р. № 222/3, включено до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту.


Сертифікат аудитора Серії А № 002609, виданий Горбачу К.П. (рішення Аудиторської Палати України від 11.07.95 р. № 33), термін чинності до 11.07.2014 р.
Сертифікат аудитора Серії А № 003897, виданий  Лопатіну К.В. (рішення Аудиторської Палати України від 06.07.1999 р. № 80), термін дії продовжено до 06.07.2018 р.(рішення Аудиторської алати України від 30.05.2013 р. № 271/2).

Свідоцтво про внесення ТОВ «АБК-АУДИТ» в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності від 26.01.2001 р. № 1756, термін дії продовжено до 30.11.2015 р. згідно рішення Аудиторської палати України від 30.11.2010 р. № 222/3, включено до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту.

Свідоцтво про внесення ТОВ «АБК-АУДИТ» до реєстру аудиторських фірм , які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (Свідоцтво НКЦПФР - реєстраційний номер 07, серія та номер - П 000007, строк дії – з  05.02.2013 р. до 30.11.2015 р.).Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 10, офіс 221, тел/факс 253-32-78.


Аудиторська перевірка здійснена на підставі договору про надання аудиторських послуг від 08.01.2014 р. за №1056, укладеному між Товариством з обмеженою відповідальністю «АБК-Аудит» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Росава-Брок».

Перевірка проводилась в березні-квітні 2014 року за місцезнаходженням Підприємства за адресою: 09108, м. Біла Церква, Київська область, вулиця Леваневського, буд. № 91.


4 квітня 2014 року

Аудитор

К.В. ЛопатінГенеральний директор

К.П.ГорбачСхожі:

АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ К» 20300 м. Умань Черкаська обл вул. Енгельса...
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Аудит К" м. Умань Черкаської області на підставі договору від 22. 03....
Аудиторская фирма «Баланс-Аудит» была основана в 1993 году. Ее деятельность...
«Баланс-Аудит» была основана в 1993 году. Ее деятельность под флагом BDO началась в 1997 году. С августа 2009 года АФ "BDO Баланс-Аудит"...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних ТА самостіЙних заВДАНь...
Рецензенти: к е н., завідувач кафедри облікових дисциплін Уманської філії Європейського університету Демченко Т. А
Тематика рефератів з дисципліни «Аудит» та методичні вказівки до їх виконання
Реферат з дисципліни "Аудит" важливий елемент учбового процесу, спрямований на більш глибоке засвоєння студентами спеціальних питань...
«ЗАТВЕРДЖУЮ» Голова Хмельницької обласної державної адміністрації Ядуха В. С
Проведено за наказом МОЗ України від 14. 11. 11 №726 та №324-Адм, відповідним УОЗ ОДА від 28. 11. 11 №417 внутрішній аудит 28. 11....
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Рішення ДКЦПФР від 19. 12. 2006 р. №1528) незалежною аудиторською фірмою ПП “Аудит-Тест” проведено аудит фінансової звітності товариства...
«АУДИТ СЕРВІС» 58029, м. Чернівці, проспект Незалежності, 106,офіс. 419 тел. 57-90-01, 50-10-11
ПАФ «Аудит Сервіс» Янчука Р. О. проведена аудиторська перевірка достовірності відображення в усіх суттєвих аспектах інформації в...
Аспірант кафедри фінансового аналізу та контролю Київського національного...
Досліджено поняття аудит ефективності, розглянуто мету, завдання аудита ефективності формування фінансових резервів та результати...
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»...
«Фінансовий облік – 1,2», «Аудит», «Аналіз господарської діяльності» для студентів спеціальності 03050901 «Облік і аудит» всіх форм...
Керівництву ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Рішення ДКЦПФР №1360 від 29. 09. 2011 р.), незалежною аудиторською фірмою ПП “Аудит-Тест” проведено аудит фінансової звітності товариства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка