Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку


Скачати 209.71 Kb.
НазваНаціональна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата20.04.2013
Розмір209.71 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи


Приватне підприємство “Аудиторська фірма “АУДИТ-ТЕСТ”

(свідоцтво про внесення в Реєстр суб`єктів аудиторської діяльності № 0673,

рішення Аудиторської палати України від 30.03.2001 р. № 100)

м. Київ, вул. Пухівська, 2, тел. (044) 547-91-00

код 22895859, п/р № 2600030454 в АБ “Укргазбанк” МФО 320478
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку


А У Д И Т О Р С Ь К И Й В И С Н О В О К

(звіт незалежного аудитора)

про фінансову звітність товариства з обмеженою відповідальністю «МКТ-КАПІТАЛ» станом на 31 грудня 2011 року

м. Київ 06 березня 2012 р.
На підставі угоди № 16/01 від 16 січня 2012 р., та у відповідності до Законів України: “Про аудиторську діяльність” у редакції від 14.09.2006 р. № 140-V, ”Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.2006 р. № 3480-IV, “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12.07.2001 р. № 2664-III (із внесеними змінами та доповненнями), “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-XIV (із внесеними змінами та доповненнями), а також відповідно до вимог «Положення про складання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» (Рішення ДКЦПФР № 279 від 09.09.2004 р. із змінами), “Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку”(Рішення ДКЦПФР від 19.12.2006 р. № 1528) незалежною аудиторською фірмою ПП “Аудит-Тест” проведено аудит фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю «МКТ-КАПІТАЛ»( далі – ТОВ «МКТ-КАПІТАЛ») за 2011 рік.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність.

Управлінський персонал ТОВ «МКТ-КАПІТАЛ» несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Національних стандартів бухгалтерського обліку і звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Місто проведення аудиту , 01014, м. Київ, вул. професора Підвисоцького, будинок 16,офіс 2

Дата початку проведення аудиту – 16 січня 2012 р.

Дата закінчення проведення аудиту – 06 березня 2012 р.

Основні відомості про аудиторську фірму.

Таблиця № 1

Найменування

Приватне підприємство Аудиторська фірма «Аудит-Тест »

Код ЄДРПОУ

22895859

Реєстраційні дані

Зареєстроване Деснянською районною державною адміністрацією у м. Києві 04 жовтня 1994 р., № 22895859

№, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності

№ 0673, Рішення АПУ № 100 від 30.03.2001 р.,

термін дії – до 30.03.2006 р. термін дії продовжено до 02.03.2011 р. Рішенням АПУ №160/3 від 02.03.2006 р., термін дії продовжено до 24.02.2016 року Рішенням АПУ №228/4 від 24.02.2011 р

№, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів

Серія АБ № 001416, видане ДКЦПФР 28.04.11 р., Рішення № 469, термін дії – до 24.02.2016 р.

Телефон, поштова та електронна адреса

т. 547-91-00, 02222, м. Київ, вул. Пухівська, 2, audit-test@mail.ru

Керівник

Кириленко Олена Анатоліївна

Інформація про аудитора, який брав участь в аудиторській перевірці

Кириленко Олена Анатоліївна

№, серія, дата видачі та термін дії сертифіката аудитора щодо присвоєння кваліфікації аудитора

Серія А, № 001156, Рішення АПУ № 14 від 28.04.1994р.,

термін дії продовжено до 28.04.2013 р. Рішенням АПУ № 187/2 від 24.02.2008 р.


Відповідальність аудитора.

Нашою відповідальністю є висловлювання думки щодо фінансової звітності ТОВ «МКТ-КАПІТАЛ» на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі МСА), зокрема МСА 700 ”Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності”, МСА 720 “Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудите фінансової звітності», МСА 570 «Безперервність», МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора». Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансової звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлювання думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Аудиторська перевірка проводилась з відома директора Гавриленко Людмили Вікторівни.

Для перевірки надані :

 1. Установчі документи.

 2. Реєстраційні документи, ліцензії

 3. Форми фінансової звітності за 2011 рік: “Баланс” (форма №1), “Звіт про фінансові результати” (форма №2), “Звіт про рух грошових коштів” (форма № 3), “Звіт про власний капітал” (форма № 4), “Примітки до річної фінансової звітності” (форма № 5).

 4. Журнал господарських операцій за 2011 рік.

 5. Відомості та картки аналітичного і синтетичного обліку по рахункам бухгалтерського обліку за 2011 рік.

 6. Первинні документи, що відображають фінансово-господарську діяльність підприємства в 2011 році.

Вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлювання нашої думки.

У ході перевірки встановлено:


 1. Основні відомості про товариство

Основні відомості про товариство наведені в таблиці № 2.

Таблиця №2.

Найменування товариства

Товариство з обмеженою відповідальністю «МКТ-КАПІТАЛ»


Код ЄДРПОУ

37100720

Організаційно-правова форма товариства

Товариство з обмеженою відповідальністю

№ свідоцтва про державну реєстрацію

А01 № 648266

Дата первинної реєстрації

27.04.2010 р.

Орган, що видав свідоцтво

Печерська районна у місті Києві держадміністрація

Дата внесення змін до засновницьких документів

17.05.2010 р.

22.12.2010 р.

21.04.2011 р.

26.07.2011 р.

Місцезнаходження

01014, м. Київ, вул. професора Підвисоцького, будинок 16,офіс 2

Розрахунковий рахунок

26005010049484

МФО

322313

Назва банку

АТ «Укрексімбанк» в м. Києві

Засновники і їх частки в статутному капіталі

Мягкоход Леся Валентинівна – 100%.

Учасники і їх частки у статутному капіталі

Мягкоход Леся Валентинівна -90%;

Шимко Лідія Іванівна – 10%.

Основні види діяльності за КВЕД, ,ліцензії

67.12.0 – біржові операції з фондовими цінностями

65.23.0 – інше фінансове посередництво

67.13.0 – інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва

Ліцензія Серія АВ № 534153 «Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність), Рішення ДКЦПФР № 675 від 22.06.2010 р.). Строк дії – 22.06.2010 року – 22.06.2015 року.

Ліцензія АВ № 534163 «Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність» ( Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів), Рішення ДКЦПФР № 691 від 23.06.2010 р.). Строк дії – 23.06.2010 року – 23.06.2015 року.
 1. Стан бухгалтерського обліку та звітності.

Бухгалтерський облік в ТОВ «МКТ-КАПІТАЛ» ведеться з використанням пакету прикладних програм “1С.Бухгалтерія” відповідно до вимог:

- Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-XIV від 16.07.99 р.;

- національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що затверджені наказами МФУ;

 • “Плану рахунків обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств, організацій”, затвердженого Наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291.

Облікова політика ТОВ «МКТ-КАПІТАЛ» визначена згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 р. Облікова політика була змінена на виконання вимог Податкового Кодексу України , який набрав чинності з 01.04.2011р.

Система бухгалтерського обліку товариства відповідає його розміру, структурі і виду діяльності, забезпечує регулярний збір і належну обробку інформації, необхідної для складання фінансової звітності.

3. Розкриття інформації про власний капітал та відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства.

3.1.Власний капітал.

Станом на 31.12.2011 р. власний капітал товариства складає 7004 тис. грн., у т.ч.:


 • статутний капітал – 7000 тис.грн.,

 • нерозподілений прибуток - 4 тис. грн.;

Згідно нової редакції статуту, що зареєстровано 26.07.2011 р. Печерською районною у місті Києві Державною адміністрацією розмір статутного капіталу Товариства складає 7000000.00 грн.(сім мільйонів грн., 00 коп.).

Статутний фонд Товариства сплачено повністю грошовими коштами на суму 7000000.00 грн.,00 коп.

Дані балансу відповідають установчим документам.

Структура, облік, оцінка власного капіталу відповідає чинним нормативам бухгалтерського обліку.

Величина статутного капіталу ТОВ «МКТ-КАПІТАЛ» станом на 31.12.2011 р. відповідає вимогам щодо розміру статутного капіталу торговця цінними паперами (брокерська та дилерська діяльність) пп. 4, 5 Гл.1 Розд.ІІІ, Рішення ДКЦПФР № 345 від 26.05.2006 р. “Про затвердження порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії”). Величина статутного капіталу ТОВ «МКТ-КАПІТАЛ» станом на 31.12.2011 року відповідає вимогам щодо розміру статутного капіталу торговця цінними паперами (андеррайтинг, депозитарна діяльність) п. 6 Гл.1, п. 3 Гл.2 Розд. ІІІ Рішення № 345.

Величина власного капіталу ТОВ «МКТ-КАПІТАЛ», станом на 31.12.2011 р., відповідає вимогам щодо розміру власного капіталу для провадження діяльності з торгівлі цінними паперами (п. 13., Гл. 2. Рішення ДКЦПФР № 346 від 26.05.2006 р. “Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами” із змінами) .
3.2. Вартість чистих активів.

На 31.12.2011 р. вартість чистих активів товариства, що розрахована за «Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств» (Рішення ДКЦПФР від 17.11.2004 № 485) складає 7004 тис. грн., і перевищує статутний капітал на 4 тис. грн., що відповідає вимогам статті 144 Цивільного кодексу України щодо вартості чистих активів товариств з обмеженою відповідальністю.


 1. Розкриття інформації за видами активів та про зобов’язання.

4.1. Облік основних засобів, нематеріальних активів та їх зносу (амортизації).

Бухгалтерський облік основних засобів і нематеріальних активів відповідає вимогам П(С)БО № 7 «Основні засоби» і П(С)БО № 8 «Нематеріальні активи».

Згідно Наказу про облікову політику в товаристві, до основних відносяться необоротні матеріальні активи вартістю більше 1000,00 грн.

При здійсненні обліку необоротних матеріальних активів застосуються наступні методи нарахування амортизації:

 • для основних засобів – податковий метод;

 • для інших необоротних матеріальних активів і для бібліотечних фондів – метод 100% нарахування зносу при передачі їх в експлуатацію.

Знос нематеріальних активів нараховувався прямолінійним методом у відповідності із строком корисного використання нематеріальних активів. Строк корисного використання нематеріальних активів встановлено 3 роки.

Облік операцій з реалізації та іншого вибуття основних засобів за період, що перевірявся, відповідає чинному законодавству.

Станом на 31.12.2011 р. залишкова вартість основних засобів товариства складає 11 тис. грн., в т.ч.:

 • машини та обладнання – 11 тис. грн.

Станом на 31.12.2011 р. залишкова вартість нематеріальних активів товариства складає 4 тис. грн., в т.ч.:

- інші нематеріальні активи – 3 тис. грн.
4.2. Облік фінансових вкладень.

В товаристві, згідно даних бухгалтерського обліку, довгострокові та поточні фінансові інвестиції, станом на 31.12.2011 р., відсутні.

4.3. Облік запасів.

При вибірковій перевірці, бухгалтерській облік операцій з запасами в 2011 р. відповідає чинному законодавству.

Дооцінка та уцінка залишків МШП протягом 2011 р. не проводилася.

Для визначення оцінки залишку запасів ТМЦ і вартості реалізованих запасів використовувався метод «ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів».

Облік запасів відповідає вимогам ПСБО № 9 «Запаси».

Станом на 31.12.2011 р. залишки виробничих запасів складають 4 тис. грн.
4.4. Облік коштів і розрахунків.

Рух грошових коштів по поточним рахункам підтверджується виписками банку та додатками до них і відповідає даним бухгалтерського обліку.

Облік касових операцій та дотримання встановлених лімітів залишку грошових коштів в касі відповідають чинному законодавству звітного періоду.

Станом на 31.12.2011 р. дебіторська і кредиторська заборгованість, за якою минув термін позовної давності, відсутня.

Протягом 2011 року товариство не користувалось короткостроковими кредитами банків.

Дебіторська заборгованість відображена згідно П(С)БО №10 «Дебіторська заборгованість».

Кредиторська заборгованість відображена згідно П(С)БО №11 «Зобов’язання».

Резерв сумнівних боргів в 2011 р. не створювався.

Станом на 31.12.2011 р. чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги складає 62 тис. грн., інша поточна дебіторська заборгованість – 6931 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, станом на 31.12.2011 р., 8 тис. грн.

Інші поточні зобов’язання . станом н 31.12.2011 р., відсутні.

Вибіркова перевірка розрахунків по заробітній платі і соціальному страхуванню відхилень, що до вимог та відповідності чинному законодавству звітного періоду, не виявила.
4.5. Облік довгострокових зобов’язань.

Протягом 2011 року товариство не мало довгострокових фінансових та інших зобов’язань, довгостроковими кредитами банків не користувалось.

5. Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку.

5.1. Облік доходів і витрат.

Протягом 2011 року ТОВ «МКТ-КАПІТАЛ» мало доход від наступних видів діяльності , що передбачені статутом :

- надання послуг з депозитарної діяльності зберігача цінних паперів – 284 тис. грн.

Крім того, протягом 2011 року товариство мало доход від :

 • реалізації фінансових інвестицій – 300 тис. грн.

Облік доходів відповідає вимогам П(С)БО № 15 «Доход».

Облік витрат проводився відповідно П(С)БО № 16 «Витрати» с застосуванням 8 і 9 класів рахунків згідно з “Планом рахунків обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств, організацій” , затвердженого Наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291 із змінами.

Витрати операційної діяльності:

 • адміністративні витрати – 289 тис. грн.,

 • інші операційні витрати – 2 тис. грн.

Елементи операційних витрат:

 • матеріальні витрати – 7 тис. грн.,

 • витрати на оплату праці - 102 тис. грн.,

 • відрахування на соціальні заходи – 37 тис. грн.,

 • амортизація – 6 тис. грн.,

 • інші операційні витрати – 139 тис. грн.


5.2. Чистий прибуток (збиток).

За підсумками 2011 року чистий збиток товариства дорівнює 8 тис. грн.
6. Аналіз фінансового стану.

Фінансова стійкість та платоспроможність ТОВ «МКТ-КАПІТАЛ» станом на 31.12.2010 р. та на 31.12.2011 р. характеризується показниками , що зведено в таблиці № 3.

Таблиця № 3.

Показники

На

31.12.2010 р.

На

31.12.2011 р.

Примітки

(теоретичні значення)

1. Коефіцієнти ліквідності:Не менше

1.1.Загальний (коефіцієнт покриття)1.0 – 2.0

К 1.1= р.260 + р.270(форма № 1)

4.08

777.67
р.620 + р.630 (форма № 1)Не менше

1.2.Термінової ліквідності (проміжний К покриття)

777.22

1.0

К 1.2 = р.260 – (р..100…140) + р.270 (ф.№1)

4.00
р.620 + р.630 (форма № 1)
Не менше

1.3. Абсолютної ліквідності0.2 – 0.25

К 1.3=р.230 + р.240 (ф. № 1)

0.01

0.22
р.620 + р.630 (форма № 1)Не менше

2. Коефіцієнт автономії:Не менше

К2 = І розділ пасиву балансу (р.380)

0.75

0.99

0.5

Підсумок активу балансу (р.280)


3. Коефіцієнт фінансової незалежностіНе менше

К3= I розділ пасиву балансу

3.05

718.22

0.5

Р.430 + р.480 + р.620 + р.630 (ф № 1)


4. Коефіцієнт фінансування 0.5

К4 = р.430+р.480+р.620+ряд.630(ф.№1)

0.33

----

Не 1

Р.380 (ф№1)Зменшення

5. Частка необоротних активів в загальній сумі активів


К5= р.080 – р..040…045 (форма №1)

0.002

----
Підсумок активу балансу (р.280)


6. Чистий оборотний капітал (тис. грн.)


2605


6990

р.260 – р. 620

07. Коефіцієнт маневреності власного капіталу


К7= р.260-р.620(ф№1)

0.99

0.99Р.380(ф№1)


8. Коефіцієнт оборотності власного капіталу


К8= р.035(ф№2)

0.01

0.06(р.380(гр.3) + р.380(гр.4)) : 2


9. Рентабельність активів


К9= чистий прибуток (р.220 форма №2)

0.01

---(рр.080+260+270 на поч +рр. 080+260+270на кінець) : 2


10. Рентабельність капіталу

К10 = чистий прибуток (р.220 форма №2)


0.01

---(р.380 на початок + р.380 на кінець):2 (ф.№1)


11. Коефіцієнт загальної рентабельності


К11= р.170(175) + 200(205) (форма №2)

0.23

-0.01Р.040+р.070+р.080+р.090+р.140+р.150+р.160 (ф.№2)Аналіз показників фінансового стану дає підстави вважати ТОВ «МКТ-КАПІТАЛ» станом на 31.12.2011 р. фінансово стійким та платоспроможним. Показники рентабельності мають від’ємні значення, за результатами 2011 р. одержані збитки в сумі 8 тис. грн.
Висловлення думки

На думку аудитора, надана інформація дає повне і дійсне уявлення про реальний стан активів та пасивів ТОВ «МКТ-КАПІТАЛ». Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає чинному законодавству та нормативним вимогам національних стандартів бухгалтерського обліку та звітності .

Окремі форми фінансової звітності за 2011 рік, а саме: Баланс (форма №1), звіт про фінансові результати (форма №2), звіт про рух грошових коштів (форма №3), звіт про власний капітал (форма №4), Примітки до річної фінансової звітності (форма №5) відповідають одна одній.

Фінансова звітність складена на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку, відповідає встановленим вимогам чинного законодавства України прийнятій обліковій політиці та достовірно відображає, в усіх суттєвих аспектах, фактичний фінансово-господарський стан ТОВ «МКТ-КАПІТАЛ»на 31.12.2011 року.

Пояснювальний параграф

Не змінюючи нашої думки, звертаємо увагу на те, що на дату затвердження звітності ТОВ «МКТ-КАПІТАЛ» функціонує у нестабільному економічному середовищі, що пов’язано з світовою економічною кризою. Як результат, діяльність ТОВ «МКТ-КАПІТАЛ», що проводиться в Україні, супроводжується ризиками. Вплив поточної економічної ситуації в країні на майбутню діяльність підприємства не може бути визначений на даний момент. Тому фінансова звітність, що додається не містить коригувань, які могли б стати результатом такої непевності. Вони будуть відображені в звітності, як тільки стануть відомі та зможуть бути оціненими. Висловлюючи нашу безумовно-позитивну думку, ми не брали до уваги ці питання.Директор ПП АФ “Аудит-Тест”
Кириленко О.А.
Схожі:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «НІКО ФІНАНС»
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ДРПОУ 37854684, 04053, м. Київ, вул. Юрія Коцюбинського, 7, офіс 11 тел. 8(097)560-28-01
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ДРПОУ 37854684, 04053, м. Київ, вул. Юрія Коцюбинського, 7, офіс 11 тел. 8(097)560-28-01
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ДРПОУ 37854684, 04053, м. Київ, вул. Юрія Коцюбинського, 7, офіс 11 тел. 8(097)560-28-01
Аудиторська перевірка проведена для надання регулярної звітності...
Аудиторська перевірка проведена для надання регулярної звітності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно...
«ЛФЦ Брок» станом на 31. 12. 2012 року Адресат: Учасникам та керівництву ТОВ «ЛФЦ-БРОК»
Аудиторський висновок подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації професійними...
ВИСНОВОК ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку,...
ПРЕС-РЕЛІЗ 20
«Крок назустріч. Закон України “Про акціонерні товариства”», організований державною установою «Агентство з розвитку інфраструктури...
2 Повне найменування: Відкрите акціонерне товариство «Брикет» (надалі — Товариство)
Звіт незалежного аудитора призначається для власників цінних паперів та керівництва суб'єкту господарювання, фінансовий звіт якого...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариства з обмеженою відповідальністю КУА «ГЕРЦ», фінансова звітність якого перевіряється і може бути використаний для подання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка