ПРИМІТКИ ДО ПРОМІЖНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВ «Інтеркеш Україна» за рік 2014


Скачати 57.78 Kb.
НазваПРИМІТКИ ДО ПРОМІЖНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВ «Інтеркеш Україна» за рік 2014
Дата24.02.2016
Розмір57.78 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
ПРИМІТКИ ДО ПРОМІЖНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ТОВ «Інтеркеш Україна»

за рік 2014
І. Загальні відомості про Підприємство


Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

39000364

Повна назва

Товариство з обмеженою відповідальністю “Інтеркеш Україна

Вид економічної діяльності за КВЕД

64.92 Інші види кредитування

Місцезнаходження

Закарпатська обл. м. Ужгород, вул.Минайська, 16 корп. “д”, прим.1

Дата та номер державної реєстрації

29.11.2013р., 1 324 102 0000 008499

Ліцензії на здійснення діяльності

Серія, номер

Дата видачі

Термін дії

Керівник

Рімек Олександр ЄвгеновичГоловний бухгалтер


ІІ. Стислий виклад принципів облікової політики

Примітка 1. Основа підготовки

Концептуальною основою фінансової звітності за рік, що закінчився, є бухгалтерські політики, що базуються на вимогах МСФЗ.

Основні принципи облікової політики, застосовані при підготовці цієї фінансової звітності, наведені нижче. Ці принципи облікової політики послідовно застосовувалися протягом усіх представлених звітних періодів.

Склад проміжної фінансової звітності:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан)

- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

- Звіт про власний капітал

- Примітки до проміжної фінансової звітності

Фінансова звітність підготовлена у грошовій одиниці України - гривні, з округленням до тисячних значень (в тис. грн.).

Припинення (ліквідації) окремих видів діяльності не відбувалось.

Обмеження щодо володіння активами не відбувалось.

Участі у спільних підприємствах не відбувалось.
Примітка 2. Суттєві положення облікової політики

Облікова політика Підприємства базується на чинному законодавстві України, нормативно-правових актах Національного банку України, міжнародних стандартах фінансової звітності та тлумаченнях, які були випущені Комітетом з тлумачень міжнародних стандартів фінансовій звітності, національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку.

Звітність, складена Підприємством, ґрунтується на основних вимогах щодо розкриття інформації у фінансовій звітності відповідно до МСФЗ та інших нормативно-правових актів.

В своїй обліковій політиці Підприємство керується принципами достовірності, повноти висвітлення, превалювання сутності над формою, автономності, обачності, безперервності, нарахування та відповідності доходів і витрат, послідовності та історичної (фактичної) собівартості.

Основою оцінок активів та зобов’язань, що застосовувалися під час складання фінансових звітів є історична (первісна) собівартість.

Активи та зобов’язання визнаються у фінансовій звітності, якщо є ймовірність надходження або вибуття майбутньої економічної вигоди, пов’язаної з такими активами та зобов’язаннями, та вони мають вартість, яку можна достовірно визначити.

Примітка 3. Застосування МСФЗ

Фінансова звітність за 2014 рік складена за МСФ.
Примітка 4. Розкриття інформації, представленої в фінансовій звітності Підприємства за 2014 р.
Інша поточна дебіторська заборгованість

Інша поточна дебіторська заборгованість представлена в наданні поворотної фінансової допомоги та відображена Підприємством у звіті Баланс станом на 31.12.2014 р. в розмірі 951,5 тис. грн.

У Підприємства станом на 31.12.2014 р. довгострокова, безнадійна дебіторська заборгованість та сумнівні борги відсутні.
Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті

Грошові кошти та їх еквіваленти класифіковано на кошти в національній та іноземній валюті, готівку в касі підприємства.

У 2014 році Підприємство проводило операції з готівкою з приводу господарської діяльності, операції з іноземною валютою не здійснювались. Відбувалися лише, пов’язані із здійсненням господарської діяльності Підприємства.

Залишок коштів в національній валюті станом на 31.12.2014 р. становив 19,5 тис. грн.
Зареєстрований (пайовий) капітал

Для забезпечення діяльності та згідно положень нової редакції Статуту Підприємства, який затверджено Протоколом №2 від 28.03.2014 р. Загальних зборів учасників Підприємства та який зареєстровано 3.04.2014 р. за номером 1324105000300849, за рахунок внесків засновників створений статутний капітал в розмірі 1 млн. 10 тис. грн.

Статутний капітал сформовано у попередні періоди шляхом перерахування засновниками коштів на поточний рахунок Підприємства в обсязі та в установлені строки згідно чинного законодавства:

- № 184829763 від 16.12.2013р. на суму 300 тис.грн,

- № 184830448 від 16.12.2013р. на суму 300 тис.грн,

- № 184829659 від 16.12.2013р. на суму 400 тис.грн,

- № 204328685 від 07.04.2014р. на суму 10 тис.грн.
Зареєстрований (пайовий) капітал у звіті Баланс станом на 31.012.014 р. відсутній.

Додатковий капітал у звіті Баланс станом на 31.12.2014р становить 17 тис.грн.

Неоплачений капітал у звіті Баланс станом на 31.12.2014 р. відсутній.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на суму 56 тис.грн. у складі власного капіталу відображає інформацію про наявність і рух сум накопиченого Підприємством нерозподіленого прибутку (збитку).

За результатами діяльності Підприємства у 2014 році було отримано збиток в розмірі 51 тис. грн., у зв’язку з тим, що протягом року Підприємство отримало невеликі доходи в розмірі 1 тис. грн. від фінансово-господарської діяльності, проте несло витрати, а саме адміністративні.

У зв’язку з тим, що Підприємство за результатами діяльності в 2014 році отримало збиток, дивіденди засновнику не нараховувались та не виплачувались.
Доходи та витрати

Протягом 2014року Підприємство отримало доходи в розмірі 1 тис. грн.. від основного виду діяльності.

Протягом 2014 року Підприємством було визнано адміністративні витрати на загальну суму 51 тис. грн., які представлені у вигляді оплати за оренду офісу, програмне забезпечення, послуги бюро кредитних історій, підвищення кваліфікації, касове обслуговування тощо.
Примітка 5. Операції із пов’язаними сторонами

Пов’язана особа — керівник фінансової установи, член наглядової ради фінансової установи, виконавчого органу, керівник підрозділу внутрішнього аудиту; керівник юридичної особи, яка має істотну участь у фінансовій установі; споріднена особа фінансової установи; афілійована особа фінансової установи; керівник, контролер спорідненої особи фінансової установи; керівник, контролер афілійованої особи фінансової установи; члени сім’ї фізичної особи, яка є керівником фінансової установи, членом наглядової ради фінансової установи, виконавчого органу, керівником підрозділу внутрішнього аудиту, керівником, контролером спорідненої особи, керівником, контролером афілійованої особи (членами сім’ї фізичної особи вважаються її чоловік (дружина), діти або батьки як фізичної особи, так і її чоловіка (дружини), а також чоловік (дружина) будь-кого з дітей або батьків фізичної особи); юридична особа, в якій члени сім’ї фізичної особи, яка є керівником фінансової установи, членом наглядової ради фінансової установи, виконавчого органу, керівником підрозділу внутрішнього аудиту, керівником, контролером спорідненої особи, керівником, контролером афілійованої особи, є керівниками або контролерами;

При аналізі кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини між пов'язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі.

Керівник Рімек О.Є.

Головний бухгалтер Сібулатова Ю.В.

Схожі:

Річна фінансова звітність за рік, що закінчився 31. 12. 2014 р
Примітки до річної фінансової звітності ТОВ “БРОК НЕОН за рік, що закінчився 31. 12. 2014р
«ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ЕМІСІЯ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за рік,...
Фінансова звітність ТОВ «ФК «Емісія» підготовлена за звітний рік, який включає період з
ЗВІТ незалежної аудиторської фірми ТОВ «АФ «ВІТА ПОШТОВА» щодо фінансової...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Підприємства є Національні...
ПАТ «ЗНВКІ Фонд «Бета»» Примітки до попередньої фінансової звітності...
...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» за 2012 рік, а також пояснювальні примітки до фінансової...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» за 2012 рік, а також пояснювальні примітки до фінансової...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» за 2011 рік, а також пояснювальні примітки до фінансової...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» за 2011 рік, а також пояснювальні примітки до фінансової...
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПТ «ЛОМБАРД «КАРАТ» ЛУК ’ ЯНЧЕНКО...
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПТ «ЛОМБАРД «КАРАТ» ЛУК’ЯНЧЕНКО Д. В. і КОМПАНІЯ»
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013 р
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Т ОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКОНЧІВСЯ 31ГРУДНЯ 2013р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка