2. ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ ЗВІТНОСТІ Заява про відповідність


Скачати 220.16 Kb.
Назва2. ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ ЗВІТНОСТІ Заява про відповідність
Дата24.02.2016
Розмір220.16 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи

----------------------------------

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

За 2014 рік

1. Загальні відомості

2. Принципи підготовки звітності

3. Основні принципи облікової політики

4. Оренда

5. Необоротні активи, фінансові активи та грошові кошти

6. Дебіторська заборгованість

7. Капітал

8. Інформація про операції з пов’язаними особами

9. Кредиторська заборгованість та зобов’язання

10. Адміністративні витрати та витрати на збут

11. Інший сукупний дохід

12. Інші операційні та фінансові витрати

13. Прибутки та збитки

14. Умовні зобов’язання

15 Політика управління ризиками

16. Пояснення про наслідки переходу з П(С)БО на МСФЗ

17. Події після звітної дати


2

2

3

5

5

6

7

7

8

8

9

9

9

9

10

10

11

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Фінансова звітність Публічного акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОПТІМАЛ» (далі – Компанія) за рік що закінчився 31 грудня 2014 року підготовлена керівництвом Компанії.

Компанія є Публічним акціонерним товариством, створеним 24 січня 2012 року.

Види діяльності компанії : трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти.

Офіс Компанії знаходиться в Україні у м. Києві , вул. Фрунзе, будинок 118/2

Акціонери 

Станом на 31 грудня 2014 року зареєстрованими акціонером Компанії є юридична компанія , які володіє акціями:

Акціонери

Резиденство

Відсоток участі голосуючих акцій,%

Компанія «АЙ-СІ РІАЛ ІММОБІЛІЄН ФАНД

ЛІМІТЕД »

Не резидент


0,0401
2. ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ ЗВІТНОСТІ

Заява про відповідність

Фінансова звітність Компанії підготовлена ​​відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ»).

Дата переходу Компанії на МСФЗ - 01 січня 2012 року. Початок самого раннього звітного періоду, за який Компанія представить повну порівняльну інформацію – 01 січня 2013 року.

Основи складання звітності 

Дана фінансова звітність була підготовлена ​​на основі принципу оцінки за первісною вартістю, за винятком оцінки фінансових інструментів у відповідності до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» («МСБО 39»).

Компанія в 2014 році вела бухгалтерський облік відповідно МСФЗ.

Функціональна валюта та валюта подання звітності

Дана фінансова звітність представлена ​​в національній валюті України (гривні), яка є грошовою одиницею України, функціональною валютою Компанії і валютою представлення звітності. Функціональна валюта визначалася як валюта основного економічного середовища, в якій Компанія здійснює свою діяльність.

Застосування нових стандартів і інтерпретацій

Компанія застосувала наступні нові і змінені міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та інтерпретації Ради з Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) і Комітету з інтерпретаціям міжнародних стандартів фінансової звітності СМСФО (КІМСФЗ) для цілей підготовки цієї річної фінансової звітності :

  • Поправка до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» - деякі винятки при розкритті порівняльної інформації відповідно до МСФЗ 7 для організацій, які вперше застосовують МСФЗ; Значна гіперінфляція та відміна фіксованих дат для компаній які вперше застосовують МСФЗ;

  • Поправка до МСФЗ (IFRS) 7 «Розкриття інформації – Передача фінансових активів»;

  • Поправка до МСФЗ (IAS) 24 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін» (переглянутий);

  • Поправка до МСФЗ (IFRS) 32 «Фінансові інструменти: Подання інформації» - Класифікація прав на емісію;

  • Поправка до МСФЗ (IAS) 12 «Відкладені податки – Відшкодування активу, який лежить в основі відкладеного податку;

Прийняття даних стандартів і інтерпретацій не зробило впливу на фінансову звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року.

3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Принципи складання звітності - фінансова звітність Компанії не включає фінансову звітність контрольованих нею організацій (дочірніх підприємств). Контрольованим вважається підприємство, якщо керівництво Компанії має можливість визначати його фінансову та господарську політику для отримання вигод від його діяльності.

Застосування припущення безперервності діяльності – Дана фінансова звітність була підготовлена ​​виходячи з припущення про безперервність діяльності.

Оренда

Оренда – це контракт за яким власник активів (орендодавець передає іншій стороні (орендатору) ексклюзивне право користування активом за плату на визначений строк в часі. Початок терміну оренди – це найбільш рання з дат: або дата укладання договору, або прийняття сторонами зобов’язань у відношенні основних умов оренди.

Строк оренди – це період в продовж якого договір оренди не може бути розірваний, та на який орендар домовився орендувати актив.

Визначення того, чи є угода орендою, або чи містить вона ознаки оренди, засноване на аналізі змісту угоди на дату початку дії договору. У рамках такого аналізу потрібно встановити, чи залежить виконання договору від використання конкретного активу або активів переходить у право користування активом або активами в результаті даної угоди від однієї сторони до інший, навіть якщо це не вказується в договорі явно.

Період амортизації по капітальних вкладеннях в орендовані основні засоби являє собою період, протягом якого Компанія має можливість продовжувати термін оренди з урахуванням юридичних положень, що регулюють відповідні умови продовження. Дане положення відноситься до договорів оренди офісного приміщення, за якими в неї є успішна історія продовження термінів оренди. Капітальні вкладення у орендовані основні засоби (офісне приміщення) амортизуються протягом строку корисного використання або терміну відповідної оренди, якщо цей термін коротший. 

 Залишкова вартість та строки корисного використання активів аналізуються і, при необхідності, коригуються на кожну звітну дату. У випадку виявлення ознак того, що балансова вартість одиниці, яка генерує грошові потоки, перевищує його оцінену суму очікуваного відшкодування, балансова вартість активу списується до його очікуваного відшкодування. 

Податок на прибуток - Податок на прибуток за звітний період включає суму поточного податку розрахованого за правилами податкового законодавства з урахуванням особливостей оподаткування інвестиційних фондів.

Поточний податок на прибуток - Сума поточного податку на прибуток визначається виходячи з розміру оподатковуваного прибутку за рік. Оподатковуваний прибуток має відмінності від чистого прибутку, який розраховується та відображається у звіті про фінансові результати, оскільки не включає статті доходів та витрат, що підлягають оподаткуванню за правилами податкового обліку . Нарахування зобов'язань Компанії з поточного податку на прибуток здійснюється з використанням ставок податку, затверджених Податковим Кодексом України фактично встановлених на звітну дату.

Справедлива вартість - Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату.

По вкладеннях в цінні папери, для яких активний ринок відсутній, справедлива вартість розраховується з використанням інших методів оцінки фінансових інструментів. Такі методи оцінки включають використання інформації про нещодавно здійснених на ринкових умовах угодах між обізнаними, зацікавленими здійснити таку операцію незалежними один від одного сторонами, або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення ціни.

Фінансові активи

Інвестиції, які визнаються в обліку і вибувають з обліку в момент вчинення правочину, у разі якщо придбання або продаж фінансового вкладення здійснюється у відповідності з договором, умови якого вимагають поставки протягом строку, встановленого на відповідному ринку, і первісно оцінюються за справедливою вартістю мінус транзакційні витрати, безпосередньо відносяться до угоди, за винятком фінансових активів, що відносяться до категорії активів, які оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки, які спочатку відображаються за справедливою вартістю. 

Фінансові активи, Компанія класифікує згідно з МСФЗ 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» які визначаються за чотирма категоріями фінансових інструментів:

1.Фінансови активи або фінансові зобов'язання, враховані за справедливою вартістю через прибуток або збиток: є фінансові активи, або фінансові зобов'язання, які придбані або викуплені з метою продажу або викупу найближчим часом; або які є частиною портфеля ідентифікованих фінансових інструментів, керування якими здійснюється спільно, і недавні операції з якими свідчать про тенденцію до отримання короткострокового прибутку; або які є похідними за винятком похідних інструментів, що представляють собою договори фінансової гарантії або класифіковані та ефективні інструменти хеджування, або ті, які після первісного визнання визначені підприємством за справедливою вартістю через прибуток або збиток.

2.Інвестіціі, утримувані до погашення - непохідні фінансові активи з фіксованими або визначними платежами та фіксованим строком погашення, які підприємство планує і може утримувати до погашення.

3. Позики і дебіторська заборгованість - непохідні фінансові активи з фіксованими або визначними платежами, які не котируються на активному ринку, за винятком активів, які підприємство має намір продати негайно або в найближчому майбутньому, які повинні бути класифіковані як призначені для торгівлі, а також активи, які підприємство при первісному визнанні класифікує як обліковані за справедливою вартістю через прибуток і збиток,або активів, класифікованих підприємством при первісному визнанні як наявні для продажу, або активів, за якими власник може не відшкодувати значну частину своїх початкових інвестицій, за винятком випадків, коли це відбувається через погіршення кредитоспроможності.

4. Фінансові активи, утримувані для продажу - непохідні фінансові активи, які класифікуються, як наявні для продажу, та не класифікуються як: позики та дебіторська заборгованість, інвестиції, утримувані до погашення, або фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток.

Віднесення фінансових активів до тієї чи іншої категорії залежить від їх особливостей і мети придбання і відбувається в момент їх прийняття до обліку.

Метод ефективної процентної ставки - Метод ефективної процентної ставки використовується для розрахунку амортизованої вартості фінансового активу та розподілу процентних доходів протягом відповідного періоду. Ефективна процентна ставка являє собою ставку, що забезпечує дисконтування очікуваних майбутніх грошових надходжень протягом очікуваного терміну дії фінансового активу або більш короткого терміну, якщо це застосовно. 

Доходи, що відносяться до боргових інструментів, відображаються за методом ефективної процентної ставки.

Первісне визнання та припинення визнання

Фінансові активи, що знаходяться в обліку Компанії та у сфері дії МСФЗ (IAS) 39, класифікуються за відповідними групами при їх первісному визнанні. Всі угоди з купівлі або продажу фінансових активів, що вимагають придбання активів в термін, встановлюваний законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку (торгівля на «стандартних умовах»), визнаються на дату укладення угоди, тобто на дату, коли Компанія бере на себе зобов'язання купити або продати актив.
Первісне визнання фінансового активу здійснюється за їх справедливою вартістю з врахуванням витрат по угоді безпосередньо віднесених на купівлю фінансового активу, за виключенням тих, які на момент первісного визнання вирішено обліковувати за справедливою вартістю з віднесення її зміни на прибуток/збиток за період.

Витрати по нездійсненим угодам відносяться на витрати періоду.

Облік фінансових активів припиняється при закінченні прав на отримання грошового потоку від відповідного фінансового актив, або при передачі Компанією всіх ризиків та вигод. Облік фінансових активів припиняється при їх погашенні і при закінченні строку зобов’язань.

Подальша оцінка

Після первісного визнання всі фінансові активи що доступні для продажу оцінюються за справедливою вартістю, за винятком тих, справедливу вартість яких неможливо достовірно визначити. Ці інструменти обліковуються за собівартістю за вирахуванням витрат на укладання угоди та збитків від знецінення.

Всі утримувані до погашення активи оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. Всі ці фінансові інструменти переоцінюються з урахуванням зменшення їх вартості.

Прибуток або збитки, що виникають в результаті змін справедливої вартості фінансових інструментів, відображених через прибуток або збиток, відображаються у звіті про сукупний дохід. Різниці, що виникають у зв'язку із змінами у справедливій вартості доступних для продажу фінансових інструментів, визнаються через інший сукупний дохід, за винятком знецінення, яке визнається в звіті про фінансові результати.

Знецінення фінансових активів, дебіторської та іншої дебіторської заборгованості

На кожну звітну дату Компанія проводить аналіз дебіторської заборгованості та фінансових активів на предмет наявності ознак їх знецінення. Збиток від знецінення визнається за наявності об'єктивних даних, що свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним активом у результаті однієї або кількох подій, що відбулися після прийняття фінансового активу до обліку. Збиток від знецінення напряму зменшує балансову вартість фінансових активів та дебіторської заборгованості.

Для фінансових активів, які обліковуються за амортизованою вартістю, величина знецінення розраховується як різниця між балансовою вартістю активу та поточною вартістю прогнозованих майбутніх грошових потоків, дисконтованих з використанням ефективної ставки відсотка. При цьому балансова вартість фінансових вкладень на дату відновлення знецінення не може перевищувати амортизовану вартість, яка була б відображена у випадку, якщо б знецінення не визнавалося.
4. ОРЕНДА

Компанія є орендарем офісного приміщення за контрактом укладеним з юридичною особою. Оренда є операційною, з правом подальшого перегляду строку оренди. Орендоване приміщення знаходиться за адресою: м. Києві , вул. Фрунзе, будинок 118/2

Компанія несе витрати по утриманню орендованого приміщення. Орендні платежі та витрати на утримання в 2014 році склали 5.3 тис. грн. і були відображені в складі «Адміністративних витрат».

5. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ, ФІНАНСОВІ АКТИВИ ТА ГРОШОВІ КОШТИ
Станом на 31.12.2014 року на балансі Товариства обліковуються нематеріальні активи первісною вартістю 24 471 тис. грн. Знос нематеріальних активів станом на 31.12.2014 року складав 8952 тис. грн., що відповідає даним первинних документів та облікових регістрів.

Амортизація нематеріальних активів нараховується із застосуванням прямолінійного методу, виходячи із строку їх корисного використання. Нарахування амортизації починається з місяця, у якому нематеріальний актив став придатним для використання.

В складі нематеріальних активів обліковується знак для товарів і послуг.

Компанія класифікує фінансові інструменти, які є у власності на звітну дату за наступними категоріями.

Поточні фінансові інвестиції які належать до категорії утримувані для продажу , відображені в статті «Поточні фінансові інвестиції» балансу (рядок 1160) –станом на 31.12.2014р. Їх облік ведеться по справедливій вартості.

В балансі Компанії поточні фінансові інвестиції відображені наступним чином:

На 31 грудня 2013 року

На 31 грудня 2014 року
Зміни

(+,-)

Поточні фінансові інвестиції, в т.ч. 

-цінні папери

49897

736
-49161

Довгострокові фінансові інвестиції належать до категорії які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств , відображені в статті «Довгострокові фінансові інвестиції» балансу (рядок 1030) – станом на 31.12.2014р. їх облік ведеться по справедливій вартості.

В балансі Компанії Довгострокові фінансові інвестиції відображені наступним чином:

На 31 грудня 2013 року

На 31 грудня 2014 року
Зміни

(+,-)

Довгострокові фінансові інвестиції, в т.ч. 

- частка в статутному фонді

9470

9442
-28


Справедлива вартість фінансових активів та зобов'язань, що визначена та включена у фінансову звітність Компанії, являє собою суму, на яку може бути обміняний фінансовий інструмент в результаті поточної операції між бажаючими здійснити таку операцію сторонами, відмінної від вимушеного продажу або ліквідації.

Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в банках на поточних рахунках.

В балансі Компанії грошові кошти на поточних рахунках та короткострокові депозити відображені наступним чином:


На 31 грудня 2013 року

На 31 грудня 2014 року
Зміни

(+,-)

Грошові кошти та Їх еквіваленти

в національній валюті

1961

4088
+2127
Грошові кошти та Їх еквіваленти

в іноземній валюті

-

-
-
Разом

1961

4088
+2127
6. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Дебіторська заборгованість з фіксованими або обумовленими платежами, що не котируються на активному ринку, класифікуються як «дебіторська заборгованість за виданими авансами» та «інша поточна дебіторська заборгованість» і обліковуються за справедливою вартістю за вирахуванням збитків від знецінення та сумнівної заборгованості. 

Дебіторська заборгованість за станом на 31 грудня 2013 та 2014 років представлені таким чином:

На 31 грудня 2013 року

На 31 грудня 2014 року
Зміни

(+,-)

Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами

5218

-
-

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

8647

13857+5210

Інша дебіторська заборгованість,

(за мінусом резерву під сумнівну)

31602

10001-21601

Всього

45467

23858
-16391

Станом на 31 грудня 2014 року Компанія не мала простроченої, але не знеціненої дебіторської заборгованості (31 грудня 2014 року: строк виникнення такої заборгованості не перевищував 365 днів).

Балансова вартість дебіторської заборгованості приблизно дорівнює її справедливої ​​вартості.

При визначенні погашення дебіторської заборгованості Компанія враховує будь-які зміни кредитоспроможності дебітора за період з дати виникнення заборгованості та до звітної дати.

Розмір резерву станом на 31 грудня 2014 року визначений в сумі 0 тис. грн. Компанія на протязі звітного року проводить інвентаризацію резерву з метою визначення обґрунтованості його розміру. Збільшення (зменшення) резерву відображається у витратах за статтею «Адміністративні витрати» у звіті про фінансові результати.

7. КАПІТАЛ

Акціонерний капітал

Станом на 31 грудня 2014 Компанія має випущені прості іменні акції в кількості 500000 тис. штук загальною сумою 500000000 грн. Номінальна вартість кожної акції становить 1 грн. Форма існування акцій – без документарна. Не сплачений капітал складає 498020000 штук.

Дата реєстрації випуску акцій – 14 березня 2012 року, номер реєстрації 00052.

Акцій викуплених самою Компанією -6663570 штук.

Станом на 31.12.2014 року зареєстрований статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ОПТІМАЛ» становить 500 000 тис. грн., що відповідає вимогам чинного законодавства та встановленим нормативам.

Неоплачений капітал Товариства станом на 31 грудня 2014 року становить 493136 тис. грн..

Вилучений капітал Товариства станом на 31.12.2014 року становить 375616 тис. грн.

Додатково вкладений капітал Товариства становить 216677 тис. грн.
Дивіденди

На протязі 2014 року акціонерами Компанії не приймалося рішень щодо виплати дивідендів, тому дивіденди акціонерам не виплачувалися.

8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОПЕРАЦІЇ З ПОВЯЗАНИМИ ОСОБАМИ

Пов'язаними сторонами вважаються сторони, якщо одна сторона має можливість контролювати іншу сторону або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень іншою стороною.

Операції між пов’язаними сторонами - передбачають передачу ресурсів або зобов’язань, незалежно від стягування плати.

Спільний контроль – зафіксоване угодою розподілення прав контролю.

Пов’язані сторони Компанії включають акціонерів, ключовий управлінський персонал, підприємства, які мають спільних власників та перебувають під спільним контролем, підприємства, що перебувають під контролем ключового управлінського персоналу, а також компанії, стосовно яких у Компанії є істотний вплив.

У таблиці представлені пов’язані сторони Компанії:

Компанія «ВЕРПТОН КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД»

Гончаренко Сергій Олександрович

В 2014 році Компанія не здійснювала операцій з продажу та закупівлі товарів, робіт і послуг між пов’язаними сторонами. Будь-яка заборгованість з пов'язаними сторонами в балансі Компанії відсутня. Угоди з пов'язаними сторонами Компанією не укладались.

За рік, що закінчився 31 грудня 2014 року, не має заборгованості за сумами, що підлягають виплаті пов'язаним сторонам.

Оцінка можливої ​​наявності проведення операцій з пов’язаними сторонами проводиться Компанією в кожному фінансовому році за допомогою аналізу балансу відповідної пов'язаної сторони та стану ринку, на якому така сторона веде діяльність.

Винагороди у формі акцій – не нараховувались та не отримувались.

9. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ТА ЗОБОВЯЗАННЯ

Станом на 31 грудня 2014 року кредиторська заборгованість з одержаних авансів представлена ​​наступним чином:

На 31 грудня 2013 року

На 31 грудня 2014 року
Зміни

(+,-)

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

9133

44555
+35422

Всього

9133

44555
+35422


Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Станом на 31 грудня 2014 року поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

На 31 грудня 2013 року

На 31 грудня 2014 року
Зміни

(+,-)

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

212

449
+237

Всього

212

449
+237


Інші поточні зобов’язання

Інші поточні зобов’язання за станом на 31 грудня 2013 та 2014 років представлені таким чином:

На 31 грудня 2013 року

На 31 грудня 2014 року
Зміни

(+,-)

Інша кредиторська заборгованість

98200

13200
-85000

Всього

98200

13200
-8500

Станом на 31 грудня 2014 року Компанія не мала простроченої та сумнівної іншої кредиторської заборгованості (31 грудня 2014 року: строк виникнення такої заборгованості не перевищував 365 днів). Балансова вартість іншої кредиторської заборгованості дорівнює її справедливої ​​вартості.

При визначенні погашення іншої кредиторської заборгованості Компанія на кожну звітну дату проводить аналіз сум кредиторської заборгованості з вираховуванням термінів її обліку на балансі, та термінів позовної давності за період з дати виникнення заборгованості та до звітної дати.

10. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ ТА ВИТРАТИ НА ЗБУТ

Основні витрати Компанії, що пов’язані із здійсненням її господарської діяльності є адміністративні витрати. Загальний розмір цих витрат за 2013 рік, що закінчився 31 грудня, складає 3567 тис. грн., які розподіляються за наступними елементами:
за 2014 рік

Винагорода керуючій компанії

116

Депозитарні послуги

7

Податки та обов’язкові платежі (Держмито за реєстрацію випуску акцій)

1

Нотаріальні послуги

-

Оренда приміщення (офісу)

5

Банківські послуги

25

Інформаційні послуги

2

Інші

15

Амортизація НМА

3500

Разом

3671


11. ДОХІД
Чистий прибуток, отриманий Компанією за рік що закінчився 31 грудня 2014 року, складає 98432 тис. грн.
12. ВИТРАТИ

Витрати за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року склали 171 тис. грн. та включають наступні статті:

за 2014 рік
Вартість реалізованих активів

49161
Адміністративні витрати

3671
Інші операційні витрати

-
Разом

52832

13. ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ

За результатом всіх видів діяльності в 2014 році Компанією отриманий прибуток в розмірі 98432 тис. грн.
14. УМОВНІ ЗОБОВЯЗАННЯ

Операційна середа

Податкове законодавство та умови регулювання в Україні

Уряд України продовжує реформу економічної і комерційної інфраструктури в процесі переходу до ринкової економіки. У результаті законодавство, що впливає на діяльність підприємств, продовжує швидко змінюватися. Ці зміни характеризуються неясними формулюваннями, наявністю різних тлумачень і сформованою практикою винесення довільних рішень з боку влади. Інтерпретація керівництвом такого законодавства стосовно діяльності Компанії може бути оскаржена відповідними контролюючими органами. Зокрема, податкові органи займають фіскальну позицію при інтерпретації законодавства і визначенні розміру податків, і в результаті, можливо, що операції та діяльність, які раніше не оскаржувалися, будуть оскаржені. Отже, можуть бути донараховані податки, штрафи і пені. Три роки, що передують звітному, є відкритими для перевірки податковими органами.

Керівництво вважає, що Компанія нарахувала всі податки, що стосуються діяльності Компанії. У ситуаціях невизначеності Компанія здійснила нарахування податкових зобов'язань, виходячи з оцінки керівництвом імовірною величини відтоку ресурсів, які будуть потрібні для погашення таких зобов'язань. Керівництво Компанії, ґрунтуючись на трактуванні податкового законодавства, вважає, що зобов'язання з податків відображені в повному обсязі. Тим не менш, податкові та інші державні органи можуть по-іншому трактувати положення чинного податкового законодавства, і відмінності в трактуванні можуть мати істотні наслідки.

Протягом 2014 року Компанія не визнала витрати по резерву з податку на прибуток та іншим податкам внаслідок того, що страхова діяльність в Україні має спеціальні правила оподаткування регламентовані податковим законодавством України, однак вони мають відмінності в ставках оподаткування інших компаній, які застосовують загальноприйняті правила.
15. ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
Фінансові активи та фінансові зобов'язання Компанії піддаються наступним фінансовим ризикам:

ринковий ризик, який включає ціну, відсоткову ставку та валютні ризики, кредитний ризик і ризик ліквідності.

Для того щоб обмежити вище зазначені ризики, при виборі фінансових інструментів політика Компанії базується на високому рівні контролю з боку працівників Компанії з урахуванням вимог чинного законодавства України. Компанія мінімізує ризики диверсифікацій свого інвестиційного портфелю, аналізує фінансові активи перед їх покупкою і відстежує подальшу інформацію про ці активи, вкладаючи більшість своїх інвестицій з високими рейтингами надійності.

16. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ

Після звітної дати (31 грудня 2014 року) не відбулося жодних подій, які справили б істотний вплив на показники фінансової звітності Компанії та вимагають розкриття інформації в примітках до цієї фінансової звітності.


Схожі:

2. ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ ЗВІТНОСТІ Заява про відповідність
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінком-Інвест» (далі –Компанія), створене 25 січня 2011 року,підготувало фінансову звітність...
2. ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ ЗВІТНОСТІ Заява про відповідність
Фінансова звітність Публічного акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОПТІМАЛ»...
ТЕМА: Облік бухгалтерської звітності
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Основні принципи побудови бухгалтерської звітності і строки подання бухгалтерської звітності
С. А. Ткаченко, І. О. Моторна Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв
МСФЗ як основу для гармонізації фінансової діяльності всередині Європейського Союзу, на сам перед консолідованої звітності корпорацій....
РІЧНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ за 2013 р ік ПОВНОГО ТОВАРИСТВА
Заява про відповідальність керівництва за підготовку та затвердження фінансової звітності за 2013 рік
ЗВІТ незалежної аудиторської фірми ТОВ «АФ «ВІТА ПОШТОВА» щодо фінансової...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Підприємства є Національні...
НАКА З «04» травня 2011 року м. Миколаїв №108 Про затвердження звітності підрозділів
З метою вдосконалення документальної звітності підрозділів УМНС України в Миколаївській області та підвищення відповідальності за...
С. А. Ткаченко, Т. В. Лакота Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв
Україні, який на законодавчому рівні закріпив принципи ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні;...
Інформація про хід виконання рішення районної ради від 14. 06. 2012...
Х/12 «Про Програму оптимізації процесів оподаткування та приведення у відповідність до затверджених норм Центру з обслуговування...
ПРИМ І Т К И ДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012р
Приватне акціонерне товариство «Кримський страховий альянс», та основа підготовки попередньої фінансової звітності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка