АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «МІРАКС-КАПІТАЛ» За рік, що закінчився 31 грудня 2011 року


Скачати 88.05 Kb.
НазваАУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «МІРАКС-КАПІТАЛ» За рік, що закінчився 31 грудня 2011 року
Дата16.04.2013
Розмір88.05 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «МІРАКС-КАПІТАЛ»

За рік, що закінчився 31 грудня 2011 року

Цей аудиторський звіт, який складається з: Основних відомостей про аудиторську фірму, Аудиторського звіту та Висновку щодо вимог рішення ДКЦПФР від 19.12.2006 року №1528,Фінансових звітів за 12 місяців 2011, які додаються, підготовлено у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 701, 720 у зв’язку з наданням Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Міракс-Капітал» (далі – Компанія, Товариство, ТОВ « КУА «Міракс-Капітал») регулярної звітної інформації професійного учасника фондового ринку до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повна назва:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «Аудит Бюро»

Код ЄДРПОУ

32159015

Місцезнаходження:

01011, м. Київ, вул. Гусовського, 4А, оф.2

Реєстраційні дані:

ТОВ «Аудиторська компанія «Аудит Бюро» зареєстроване Печерською районною у м.Києві Державною адміністрацією 20 серпня 2002 року

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги

Свідоцтво №3027 видане рішенням Аудиторської палати України від 26 вересня 2002 року №113, чинне до 27.09.2012 року

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, видане рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Свідоцтво серії АБ № 000223 видане рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 249 від 15.03.2007 року, чинне до 27.09.2012 року

Керівник

Недужко Людмила Вікторівна

Інформація про аудитора

Сертифікат аудитора - Серії А №005220, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 30 травня 2002 року №110, термін дії продовжено до 30 травня 2012 року

Контактний телефон/факс

(044) 280-97-72/ (050) 351-45-65

Висновки щодо фінансових звітів

Вступ

Ми провели аудиторську перевірку повного пакету фінансових звітів Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Міракс-Капітал», що включають Баланс станом на 31 грудня 2011 року, Звіт про фінансові результати за 12 місяців 2011року, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал та Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік, з метою висловлення думки про те, чи відображає зазначена фінансова звітність правдиво та достовірно фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю, а також фінансові результати його діяльності Національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, вимогам нормативно-правових актів регулюючого органу.

Висновок:

На нашу думку, фінансові звіти справедливо та достовірно представляють фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Міракс-Капітал» станом на 31 грудня 2011 року, його фінансові результати за 2011 рік, у відповідності до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та законів України.

27.02.2012 року

Фінансові звіти загального призначення ТОВ «КУА «Міракс-Капітал» підтверджує аудиторська компанія ТОВ «АК «Аудит Бюро» Свідоцтво №3027 видане аудиторською палатою України 26.09.2002 р. чинне до 27.09.2012 р. Адреса: 01011, м.Київ, вул.Гусовського 4А, оф.2.

Директор, к.т.н.

Сертифікат аудитора серії А

№ 005220 виданий 30.05.02 р., чинний до 30.05.12 р. Л.В.Недужко

Звіт щодо вимог рішення ДКЦПФР від 19.12.2006 року №1528

Цей розділ Аудиторського звіту складено нами у відповідності до Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку з урахуванням Методичних рекомендацій, затверджених рішенням ДКЦПФР від 14.07.09 р. №885.

1. Активи

1.1 Статті фінансових інвестицій

Компанія станом на 31.12.2011р. володіла поточними фінансовими інвестиціями загальною вартістю 6632 тис.грн. Поточні фінансові інвестиції оцінені в балансі за придбання справедливою вартістю. Дана стаття зокрема включає: акції українських емітентів – 4 065 тис.грн; цінні папери українських ІСІ – 2 264 тис.грн; облігації українських емітентів – 303 тис.грн.

1.2 Статті дебіторської заборгованості та коштів

Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2011 р. становить 81 тис.грн. Ця сума – винагорода Товариства за здійснення діяльності по управлінню активами інвестиційних фондів. Дебіторська заборгованість за виданими авансами становить суму 96 тис.грн.. Інша поточна дебіторська заборгованість Товариства на дату балансу становила 216 тис.грн.

Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів Товариства в національній валюті України станом на 31.12.2011 р. дорівнює 88 тис.грн.

Аудит підтвердив повноту та достовірність розкритої у балансі на 31.12.2011р. інформації про активи Товариства, їх розмір, вартість та класифікацію.

2. Зобов`язання

Визнання та первісна оцінка зобов’язань здійснюється відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №11 «Зобов’язання», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 року № 20. Ми підтверджуємо реальність розміру зобов’язань у фінансовій звітності Товариства за наступними статтями: - кредиторська заборгованість з оплати праці – 5 тис.грн; інші поточні зобов’язання - 82 тис.грн

Аудит зобов’язань підтвердив повноту та достовірність розкритої у балансі на 31.12.2011р. інформації про їх розмір та класифікацію.

3. Власний капітал

Структура та призначення власного капіталу відповідає загальним положенням та вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал».

3.1. Формування статутного капіталу

3.2. Власний капітал

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Міракс-Капітал» створено із статутним капіталом у розмірі 1 320 000 (один мільйон триста двадцять тисяч) гривень 00 копійок, відповідно до Статуту Товариства, затвердженого Загальними зборами учасників (Протокол № 1 від 01.02.2007 р.) та зареєстрованого Шевченківською районною в м.Києві державною адміністрацією 28.02.2007 р., номер запису 1 074 102 0000 023678. Статутний капітал формується за рахунок грошових коштів, в тому числі в іноземній валюті, товарно-матеріальних цінностей, та розподіляється між учасниками наступним чином: Товариство з обмеженою відповідальністю «Міракс-Інвест» - розмір внеску: 1 306 800 (один мільйон триста шість тисяч вісімсот) гривень 00 копійок, що становить 99 % статутного капіталу; громадянин України Харів Андрій Іванович - розмір внеску: 13 200 (тринадцять тисяч двісті) гривень 00 копійок, що становить 1 % статутного капіталу.

Згідно з новою редакцією Статуту ТОВ «КУА «Міракс-Капітал», затвердженою Загальними зборами учасників (Протокол № 3 від 23.04.2007 р.) та зареєстрованою Шевченківською районною в м. Києві державною адміністрацією 25.04.2007 р., номер запису 1 074 105 0002 023678, статутний капітал Товариства було збільшено до 2 100 000 (два мільйони сто тисяч) гривень 00 копійок та розподілено між учасниками наступним чином: Товариство з обмеженою відповідальністю «Міракс-Інвест» - розмір внеску: 2 079 000 (два мільйони сімдесят дев’ять тисяч) гривень 00 копійок, що становить 99 % статутного капіталу; Харів Андрій Іванович – розмір внеску: 21 000 (двадцять одна тисяча) гривень 00 копійок, що становить 1 % статутного капіталу.

Загальними зборами учасників Товариства 06 червня 2011 р. було вирішено виключити Харіва А.В. зі складу учасників ТОВ «КУА «Міракс-Капітал», прийняти до складу учасників Толстих Д.І. та збільшити розмір статутного капіталу Товариства з 2 100 000,00 грн до 7 000 000,00 грн. Ці зміни знайшли відображення в новій редакції Статуту, зареєстрованій державним реєстратором Шевченківського р-ну м.Києва 14.06.2011 р. за номером 107510500018023678. Згідно цієї редакції, Статутний капітал розподілено наступним чином: Товариство з обмеженою відповідальністю «Міракс-Інвест» - 6 979 000,00 грн, що становить 99,7% статутного капіталу; Толстих Дмитро Ігорович – 21 000,00 грн, що становить 0,3% статутного капіталу Компанії.

Станом на 31.12.2011 р. статутний капітал було зареєстровано, сплачено і достовірно відображено в бухгалтерському обліку. Терміни оплати внесків витримані. Частки держави у Статутному капіталі Товариства немає.

Вартість чистих активів станом на 31.12.2011 р. – 7 026 тис.грн. Розрахунок вартості чистих активів проведено відповідно до Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, затверджених рішенням від 17.11.2004 г. № 485, що відповідає вимогам статті 144 Цивільного кодексу України.

Аудит формування статей власного капіталу підтвердив повноту та достовірність розкритої у балансі на 31.12.2011 р. інформації про його оцінку, розмір та відповідність вимогам чинного законодавства України.

4. Доходи, витрати та фінансові результати

Облік доходів ведеться згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 року № 290. Облік доходів від реалізації ведеться на рахунку 70 «Доходи від реалізації» по субрахункам у відповідності з чинним законодавством. Визначення балансового та оподатковуваного прибутку відбувається згідно з чинним законодавством України. За 12 місяців 2011року загальний дохід від реалізації Товариством послуг та цінних паперів становив 108 тис.грн. (р.010 форми 2). Адміністративні витрати Товариства за 12 місяців 2011 року всього склали 71 тис.грн, інші операційні витрати – 6 тис.грн. Прибуток від операційної діяльності за звітний рік становив 31 тис.грн. Інші витрати Товариства становили 25 тис.грн.

Чистий прибуток Товариства за 12 місяців 2011року склав 6 тис.грн. що підтверджується свідченнями отриманими під час аудиту.

5. Аналіз фінансового стану ТОВ «КУА «МІРАКС-КАПІТАЛ»

Аналіз фінансового стану Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «МІРАКС-КАПІТАЛ» виконано згідно “Методичних рекомендацій щодо підготовки аудиторського висновку при перевірці відкритих акціонерних товариств та підприємств – емітентів облігацій (крім комерційних банків)” затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.01.2001р. № 5. Показник абсолютної ліквідності характеризує негайну готовність підприємства ліквідувати короткострокову заборгованість і в даному випадку на кінець звітного періоду складає 77, що свідчить про здатність підприємства терміново погасити свої зобов’язання у разі необхідності.

Коефіцієнт покриття свідчить про здатність Товариства погасити свою поточну заборгованість за рахунок оборотних активів. В даному випадку оборотні активи покривають зобов’язання 82 рази, що засвідчує значний запас загальної ліквідності компанії.

Аналіз фінансової стійкості (платоспроможності, автономії) підприємства характеризує структуру джерел фінансування ресурсів підприємства, ступінь фінансової стійкості і незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності. Коефіцієнт фінансової стійкості показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі коштів, авансованих у його діяльність. Коефіцієнт фінансової стійкості (або незалежності, або автономії) на 31.12.2011 р. складає 0,99, тобто 99 % майна Товариства профінансовано за рахунок власного капіталу, що свідчить про його фактичну фінансову незалежність.

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом (або коефіцієнт фінансування, або структури капіталу) характеризує залежність підприємства від залучених коштів. Коефіцієнт фінансування станом на 31.12.2011 р. становить 0,012, тобто на кінець 2011 року підприємство є незалежним від залучених коштів.

6. Розгляд іншої фінансової інформації Компанії.

6.1. Інформація щодо розміру чистого прибутку

Інформацію щодо обсягу чистого прибутку розкрито Компанією у Звіті про фінансові результати. Розкриття інформації щодо визначення чистого прибутку відповідає вимогам положень (стандартів) бухгалтерського обліку та чинного законодавства України.

6.2. Інформація про викуп власних акцій (корпоративних прав)

Компанія не має викуплених акції станом на дату балансу та не здійснювала операції з викупу (наступного продажу) власних акцій у звітному періоді 2011 року.

6.3. Забезпечення випуску цінних паперів відповідно до законодавства України (вид, розмір та опис забезпечення за цінними паперами).

Компанія не здійснювала випуск цінних паперів, які вимагають відповідного забезпечення.

6.4. Стан виконання зобов'язань за борговими та іпотечними цінними паперами. Відповідність іпотечного покриття іпотечних облігацій даним реєстру іпотечного покриття відповідно до Закону України «Про іпотечні облігації»

Протягом звітного 2011 року Компанія не здійснювала операції з іпотечними та борговими облігаціями.

27.02.2012 року

Фінансову звітність підтверджує аудиторська компанія ТОВ «АК «Аудит Бюро»

Свідоцтво №3027 видане аудиторською палатою України 26.09.2002 р., чинне до 27.09.2012 р. Адреса: 01011, м.Київ, вул.Гусовського 4А, оф.2
Директор, к.т.н.

Сертифікат аудитора серії А

№ 005220 виданий 30.05.02 р., чинний до 30.05.12 р. Л.В.Недужко

Схожі:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ...
...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Український капітал"
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ефективний капітал"
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ незалежного аудитора) щодо фінансової...
Тва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №1372, виданого рішенням Аудиторської палати України №98 від 26. 01....
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо РІЧНОЇ фінансової...
Основні відомості про Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» наведено в Таблиці...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Звіту про власний капітал за 2011 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» (надалі – Товариство) у складі
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ...
ДКЦПФР №313 від 13. 02. 07 р., на підставі договору №28/07 від 12 березня 2007 року була проведена перевірка повноти та достовірності...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Українське інвестиційне товариство» (надалі Товариство)...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка