Урок №17 Тема. Середня лінія трикутника


Скачати 63.07 Kb.
НазваУрок №17 Тема. Середня лінія трикутника
Дата30.10.2013
Розмір63.07 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Урок

Тема І. Чотирикутники

Урок №17

Тема. Середня лінія трикутника

Мета: сформувати в учнів поняття середньої лінії трикутника. Роз­глянути властивості середньої лінії трикутника та зміст задачі Вариньйона; формувати в учнів уміння: відтворювати вивчені твердження (означення та властивості); виконувати зображення середніх ліній три­кутника та здійснювати доведення або спростування того, що даний відрізок є середньою лінією трикутника; відтворювати доведення влас­тивості середньої лінії трикутника та опорної задачі; використовувати властивість середньої лінії трикутника під час розв'язування задач.

Тип уроку: засвоєння знань, умінь та навичок.

Наочність та обладнання: конспект «Середня лінія трикутника».

Хід уроку

I. Організаційний етап
II. Перевірка домашнього завдання

Якщо на попередньому уроці учні добре засвоїли навчальний ма­теріал, то з метою економії часу на уроці перевірці підлягають тільки завдання достатнього та високого рівнів складності (№ 2, 4). Для цього заздалегідь на дошці виконуються рисунки до цих задач, а на уроці озвучується план розв'язання.
III. Формулювання мети і завдань уроку

Учитель повідомляє учням про те, що розв'язанням задачі на поділ даного відрізка на п рівних частин не обмежується практичне застосу­вання теореми Фалеса. На уроці учні мають засвоїти одне з понять, властивості якого доводяться саме через застосування теореми Фалеса. Засвоєння означення, властивостей та способів застосування цього поняття для розв'язування задачі — головна мета уроку.
IV. Актуалізація опорних знань

З метою підготовки учнів до сприйняття нового поняття та подаль­шого оволодіння учнями способами дій на застосування нових знань слід активізувати знання і вміння учнів щодо поняття середини відрізка, означення трикутника та його елементів, поняття периметра многокутника, теореми Фалеса, ознак паралелограма.

Виконання усних вправ


1Знайдіть на відрізки, які є одночас­но сторонами не менш як трьох різ­них трикутників. Назвіть ці трикут­ники. Чи існують відрізки, які є од­ночасно сторонами не більш як двох трикутників, зображених на рисунку?

2За рисунком складіть задачу і роз­в'яжіть її

3Дано: M + В = 180°, M + A = 180°.

Довести: АМВН - паралелограм

4Дано: ABCD — паралелограм, М — середина ВС, Н — середина AD.

Довести: АМСН — паралелограм

5Дано: ABCD паралелограм, AM = СН.

Довести: DHBM — пара­лелограм


V. Засвоєння нових знань

План вивчення нового матеріалу

 1. Означення середньої лінії трикутника.

 2. Властивості середньої лінії трикутника.

 3. Задача Вариньйона.

 Вивчення означення середньої лінії трикутника та її власти­востей здійснюється традиційно, але слід урахувати такі кон­трольні моменти:

  • після введення означення середньої лінії трикутника слід попрацю­вати над розумінням учнями змісту сформульованого означення (для цього учням пропонується відповісти на запитання: Скільки се­редніх ліній можна провести в трикутнику? Чи правильне тверджен­ня: «Лінія, що з'єднує середини сторін трикутника, є його середньою лінією»? Або виконати усне завдання за готовим рисунком).

Чи є зображена на рис. 1 лінія середньою лінією трикутника ABC?  • зміст про властивість середньої лінії трикутника слід опрацювати на розуміння (учні мають усвідомити, що в теоремі мова йде про зв'язок між середньою лінією та стороною, до якої вона є паралельною, тоб­то середня лінія трикутника не дорівнює половині будь-якої його сторони; а також опанувати спосіб визначення середньої лінії за да­ною паралельною стороною, та навпаки, знаходження сторони, до якої середня лінія трикутника з даною довжиною паралельна);

  • доведення як властивості середньої лінії, так і опорної задачі учні можуть опрацьовувати самостійно (скласти план доведення, за якими вдома бу­дуть його вивчати); після вивчення змісту доведення властивості серед­ньої лінії трикутника слід звернути увагу на те, що безпосередньо з дове­дення (точніше з використання в ньому теореми Фалеса) випливає справедливість твердження про те, що середня лінія трикутника ділить навпіл будь-який відрізок, один кінець якого лежить на паралельній сто­роні, а другий кінець виходить з протилежної вершини;

  • додатково можна розглянути твердження, що безпосередньо випли­вають із властивостей середньої лінії трапеції (див. конспект, власти­вості 3, 4).
Конспект 7

Середня лінія трикутникаОзначення. Середньою лінією трикутни­ка називається відрізок, який сполучає середини двох його сторін.

frame1 frame2

Властивості

1. У будь-якому трикутнику можна провести 3 середніх лінії.

2. Якщо MN середня лінія ΔАВС (М — середина АВ, N — середина ВС), то MN || AC, MN = AC.

3. Периметр трикутника, утвореного всіма середніми лініями трикутника, дорівнює половині периметра даного трикутника ΔMNP =РΔAВС).

4. Три середні лінії трикутника ділять його на чотири рівних трикутники


VI. Формування первинних умінь

Виконання усних вправ

 1. Відрізок DE — середня лінія трикутника ABC (рис. 2).

а) Визначте вид чотирикутника ADEC.

б) Назвіть медіану трикутника, що виходить з вершини А.

 1. Чи може середня лінія трикутника бути перпендикулярною до його сторони; до двох його сторін?

 2. Чи можуть середні лінії трикутника дорів­нювати 3 см, 4 см і 10 см? Чому?

 3. У трикутнику ABC проведено середню лінію паралельно стороні АС. У якому відношенні вона ділить медіану ВМ; висоту ВH?

 4. Дві середні лінії трикутника рівні між собою і взаємно перпендику­лярні. Який це трикутник? Відповідь поясніть.

Виконання графічних вправ

Накресліть трикутник ABC. Позначте на стороні АВ точки А1, А2 і А3 так, щоб вони ділили відрізок АВ на чотири рівні частини. Проведіть через ці точки прямі, паралельні стороні АС, і позначте точки їх пере­тину зі стороною ВС С12 і С3 відповідно.

а) Виміряйте і порівняйте довжини відрізків, на які точки С12 і С3 ділять сторону ВС.

б) Виділіть червоним кольором середню лінію трикутника ABC.

Виконання письмових вправ

 1. Сторони трикутника дорівнюють 12 см, 16 см і 20 см. Знайдіть сто­рони трикутника, вершинами якого є середини сторін даного три­кутника.

 2. Середня лінія трикутника відтинає від нього трапецію з бічними сторонами 3 м і 4 с і меншою основою 5 м. Знайдіть периметр три­кутника.

 3. Доведіть, що середини сторін ромба є вершинами прямокутника.

Під час розв'язування задачі № 3 слід повторити ознаку прямокутника та використати задачу Вариньйона.

Задача Вариньйона. Середини сторін чотирикутника є вершинами паралелограма.
VII. Підсумки уроку

Які помилки допущено в зображенні середньої" лінії трикутника (див. рис. 3)?


VIII. Домашнє завдання

Вивчити зміст нового теоретичного матеріалу. Розв'язати задачі.

 1. Накресліть трикутник ABC. Позначте точки D, Е і F середини
  сторін АВ, ВС і АС відповідно. Сполучіть позначені точки.

а) Визначте вид чотирикутника ADEF.

б) Визначте вид чотирикутника ADEC.

в) Назвіть усі трикутники, що дорівнюють трикутнику DEF. За­пишіть відповідні рівності.

 1. Середня лінія рівностороннього трикутника дорівнює 3,5 см. Знайдіть периметр трикутника.

 2. Діагоналі чотирикутника дорівнюють 18 см і 22 см. Знайдіть пери­метр паралелограма, вершинами якого є середини сторін даного чотирикутника.

 3. Доведіть, що середини сторін прямокутника є вершинами ромба.С.П.Бабенко Усі уроки геометрії 8 клас Урок № 17

Схожі:

Тема. Вписані й описані чотирикутники. Центральні та вписані кути....
...
Урок №37 Тема. Порівняння сторін і кутів трикутника
...
Урок №47 Тема. Площа трикутника
...
Урок №37 Тема. Застосування подібності: властивість бісектриси трикутника
Мета: домогтися засвоєння учнями змісту теореми, що виражає властивість бісектриси трикутника та її доведення. Формувати вміння
УРОК №20 Тема уроку
Мета уроку: закріпити знання теореми про середню лінію трикутника; формувати вміння учнів застосовувати властивості середньої лінії...
Урок №24 Тема. Медіана, бісектриса і висота трикутника
Наочність і обладнання: набір демонстраційного креслярського при­ладдя; таблиця «Медіана, висота, бісектриса трикутника»
Урок №54 Тема. Синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника
Сформува­ти вміння відтворювати зміст означень та їх властивостей, а також зна­ходити значення тригонометричних функцій гострого...
УРОК №27 Тема. Трикутники, рівність трикутників
«Трикутники» (озна­чення трикутника і його елементів, види трикутників, сума кутів трикутника, ознаки рівності трикутників); повторити,...
УРОК №19 Тема уроку
Мета уроку: дати означення середньої лінії трикутника; довести теорему про властивість середньої лінії трикутника; розв'язувати задачі,...
УРОК №12 Тема уроку. Знаходження площі трикутника за двома сторонами і ку­том між ними
Мета уроку: виведення формули для знаходження площі трикутника за двома сторонами і кутом між ними. Формування вмінь застосовувати...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка