Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності та про фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю


Скачати 298.9 Kb.
НазваАудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності та про фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю
Сторінка3/3
Дата19.05.2013
Розмір298.9 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
1   2   3

Щодо вартості чистих активів
Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2012 року становить 11 495 тис. грн., що відповідає підсумку розділу І пасиву Балансу Товариства на вказану дату.

Розрахунок вартості чистих активів проведено на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. № 485.

Вартість чистих активів менша розміру статутного капіталу Товариства станом на 31.12.2012 року, що не відповідає вимогам чинного законодавства.
Доходи
Відображення доходів в бухгалтерському обліку Товариства здійснюється на підставі наступних первинних документів: актів виконаних робіт (послуг), виписок банку, розрахункових відомостей та інших первинних документів, передбачених статтею 9 Закону № 996.

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані відображені в журналах – ордерах та оборотно–сальдових відомостях, наданих аудиторам стосовно доходів Товариства за 2012 рік відповідають первинним документам.
Доходи від реалізації товарів (робіт, послуг)
Бухгалтерський облік доходів від реалізації товарів (робіт, послуг) здійснюється Товариством на відповідних субрахунках рахунку 70 «Доходи від реалізації» в цілому у відповідності з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 «Доходи», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 року № 290 (зі змінами і доповненнями) (далі – П(С)БО 15).

Згідно даних бухгалтерського обліку та звітності величина доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Товариства за 2012 рік склала 286 тис. грн.

На думку аудиторів бухгалтерський облік доходів Товариства від реалізації товарів (робіт, послуг) в усіх суттєвих аспектах ведеться у відповідності до норм П(С)БО 15.
Інші доходи
Бухгалтерський облік інших доходів здійснюється Товариством у відповідності до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Доходи», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 року № 290 (зі змінами і доповненнями) (далі – П(С)БО 15).

Величина інших доходів (доходів від реалізації фінансових інвестицій) Товариства, нарахованих за 2012 рік, склала 11 261 тис. грн.

На думку аудиторів, бухгалтерський облік інших доходів Товариства в усіх суттєвих аспектах ведеться у відповідності до норм П(С)БО 15.
Витрати
На думку аудиторів, облік витрат Товариства ведеться відповідно до норм Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318 (зі змінами і доповненнями) (далі – П(С)БО 16).
Відображення витрат Товариства за 2012 рік здійснювалось на відповідних рахунках обліку витрат згідно Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції № 291 з використанням 9-го класу рахунків.

Бухгалтерський облік витрат Товариства здійснюється на підставі наступних первинних документів: актів виконаних робіт (послуг), накладних, інших первинних та розрахункових документів.

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані, які відображено в журналах-ордерах та оборотно-сальдових відомостях, наданих аудиторам, в основному відповідають первинним документам та даним фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

Структуру витрат Товариства за даними Звіту про фінансові результати за 2012 рік та даними облікових регістрів та первинних документів наведено в Таблиці 5.
Структуру витрат Товариства за 2012 рік

Таблиця 5 (тис. грн.)

Витрати діяльності Товариства

Сума

Адміністративні витрати

183

Витрати на збут

96

Фінансові витрати

2

Інші витрати

11 261Податок на прибуток від звичайної діяльності за 2012 рік становить 2 тис. грн.

Таким чином, з урахуванням доходів отриманих та витрат, понесених Товариством за 2012 рік, фінансовим результатом діяльності Товариства став чистий прибуток у розмірі 3 тис. грн.

Аудитори вважають, що звіт про фінансові результати за 2012 рік в усіх суттєвих аспектах повно і достовірно відображає величину і структуру доходів та витрат Товариства.

Витрати майбутніх періодів станом на 31.12.2012 року складають 3 тис. грн..

Довідка про фінансовий стан Товариства додається.

Довідка про фінансовий стан

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Компанія з управління активами «Українське інвестиційне товариство»

станом на 31 грудня 2012 року

м. Київ 22 лютого 2013 року

Аналіз фінансового стану Товариства проведено на підставі даних форми № 1 «Баланс» станом на 31.12.2011 року та станом на 31.12.2012 року, та форми № 2 «Звіт про фінансові результати» за 2011 рік та за 2012 рік.

На підставі даних фінансової звітності Товариства аудиторами були розраховані окремі фінансові показники, які наведені в Таблиці 6.

Аналіз фінансового стану

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Компанія з управління активами «Українське інвестиційне товариство»
Таблиця 6


Показник

Формула розрахунку

Значення показника

31.12.2011

31.12.2012

1

2

3

4

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Ф1(р.220+р.230+р.240) / Ф1 р.620

433,27

0,034

Коефіцієнт покриття

Ф1 р. 260 / Ф1 р. 620

434,92

390,27

Коефіцієнт загальної ліквідності 


Ф1 р. 260 / ( Ф1 р. 480 + р. 620) 

269,24

251,51

Коефіцієнт фінансової

стійкості (платоспроможності, автономії)

Ф1 р.380 / Ф1 р.280

0,996

0,996

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

Ф1(р.430+р.480+р.620+

р.630) / Ф1 р.380

0,004

0,004

Чистий оборотний капітал (тис. грн.)

Ф1 р.260 –р.620

11 282

11 289

Коефіцієнт рентабельності активів

Ф2 р.220 або р.225/

/Ф1(р. 280 (гр..3) + р. 280 (гр.. 4))/2

0,0028

0,0002

Коефіцієнт фінансової стабільності

Ф 1 р. 380 / (Ф 1 р. 480 +

Ф 1 р. 620) 


273,62

255,44

Виходячи з вищевикладеного та узагальнюючи результати проведеного аналізу фінансового стану можемо зробити висновок, що станом на 31.12.2012 року фінансовий стан Товариства задовільний.

Дані показники, що характеризують фінансовий стан та платоспроможність Товариства станом на 31.12.2012 року, свідчить про подальшу можливість безперервного функціонування Товариства як суб’єкта господарювання.

Аудитором не виявлено існування подій або умов та відповідних ділових ризиків, які можуть поставити під сумнів здатність суб’єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі ( МСА 570 «Безперервність»).


Основні відомості про аудиторську фірму наведені в Таблиці 7.

Таблиця 7

п/п

Показник

Значення

1

Повне найменування, код за ЄДРПОУ

Товариство з обмеженою відповідальністю

Аудиторська фірма «Імона-Аудит», 23500277

2

Номер та дата Свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, виданого АПУ

№ 0791, видано рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 року № 98, подовжено рішенням Аудиторської палати України від 30.11.2010 року, № 222/3 до 30.11.2015 року та свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний номер Свідоцтва: 33 від 19.02.2013 року (Серія та номер Свідоцтва П 000033); свідоцтво дійсне до 30.11.2015 року

3

Місцезнаходження

м. Київ, проспект Бажана, 26 офіс 95

4

Телефон/ факс

565-77-22, 565-99-99


Аудиторська фірма «Імона –Аудит»

(Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 0791, видано рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 року за № 98, продовжено рішенням Аудиторської палати України від 30.11.2010 року № 222/3 свідоцтво дійсне до 30.11.2015 року та свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний номер Свідоцтва: 33 від 19.02.2013 року (Серія та номер Свідоцтва П 000033); свідоцтво дійсне до 30.11.2015 року)
Генеральний директор Величко О.В.

(сертифікат аудитора серія А № 005182, виданий рішенням Аудиторської палати України № 109 від 23.04.2002 року, продовжений рішенням Аудиторської палати України № 249/3 від 26.04.2012 року до 23.04.2017 року)
Дата аудиторського висновку: 22 лютого 2012 року
Адреса аудитора: м. Київ, пр. Бажана, 26, оф. 95

тел./факс: (044) 565-77-22, (044) 574-51-75

1   2   3

Схожі:

Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» (надалі – Товариство) у складі
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Згідно з Договором № ?? від ??? 2012 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Імона – Аудит» (надалі – Аудитор)...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Звіту про власний капітал за 2011 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Звіту про рух грошових коштів за 2012 рік, Звіту про власний капітал за 2012 рік та Приміток до річної фінансової звітності за 2012...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо РІЧНОЇ фінансової...
Основні відомості про Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» наведено в Таблиці...
Приватна аудит о рська фірма
Аудиторський висновок ( Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Свідоцтва: 33 від 19. 02. 2013 року (Серія та номер Свідоцтва П 000033); свідоцтво дійсне до 30. 11. 2015 року, проведено незалежну...
Щодо попередньої фінансовОЇ звітНОСТІ
П 000132 від 02. 07. 2013р., строк дії Свідоцтва до 04. 11. 2015р., підготовлений Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора)...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка