Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності та про фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю


Скачати 298.9 Kb.
НазваАудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності та про фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю
Сторінка2/3
Дата19.05.2013
Розмір298.9 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
1   2   3

Нематеріальні активи
У результаті проведеної перевірки аудиторами встановлено, що станом на 31.12.2012 року на балансі Товариства обліковуються нематеріальні активи первісною вартістю 6 тис. грн. Знос нематеріальних активів станом на 31.12.2012 року становить 3 тис. грн.., що відповідає даним первинних документів та облікових регістрів.

Амортизація нематеріальних активів проводиться із застосуванням прямолінійного методу.

На думку аудиторів, облік нематеріальних активів у всіх суттєвих аспектах відповідає вимогам Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242 (зі змінами і доповненнями) (далі – П(С)БО 8).

Інформація щодо нематеріальних активів розкрита Товариством в Примітках до річної фінансової звітності.

Основні засоби
За даними фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2012 року на балансі обліковуються основні засоби первісною вартістю 12 тис. грн., що відповідає даним первинних документів та облікових регістрів.

Сума нарахованого зносу основних засобів та інших необоротних матеріальних активів станом на 31.12.2012 року становить 12 тис. грн.

На думку аудиторів, дані фінансової звітності Товариства стосовно основних засобів в цілому відповідають даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку Товариства та первинним документам, наданим на розгляд аудиторам; склад основних засобів, достовірність і повнота їх оцінки в цілому відповідають вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 (із змінами і доповненнями).

Інформація щодо основних засобів та незавершених капітальних інвестиціях розкрита Товариством в Примітках до річної фінансової звітності.
Фінансові інвестиції
За наслідками проведеного аудиту на підставі даних первинних документів, регістрів аналітичного та синтетичного обліку встановлено, що станом на 31.12.2012 року на балансі Товариства обліковуються довгострокові фінансові інвестиції (інші фінансові інвестиції) в сумі 216 тис. грн.

За наслідками проведеного аудиту на підставі даних первинних документів, регістрів аналітичного та синтетичного обліку встановлено, що станом на 31.12.2012 року на балансі Товариства не обліковуються поточні фінансові інвестиції.

На думку аудиторів облік фінансових інвестицій ведеться Товариством в цілому у відповідності з вимогами Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 р. № 91 (зі змінами і доповненнями).

Інформація щодо фінансових інвестицій розкрита Товариством в Примітках до річної фінансової звітності.
Дебіторська заборгованість
Станом на 31.12.2012 року на балансі Товариства не обліковується довгострокова дебіторська заборгованість, що відповідає даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Дебіторська заборгованість Товариства за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2012 року становить 40 тис. грн., що відповідає даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Сума дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2012 року відсутня.

Інша поточна дебіторська заборгованість Товариства станом на 31.12.2012 року становить 11 277 тис. грн., що відповідає даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

На думку аудиторів бухгалтерський облік поточної дебіторської заборгованості здійснюється Товариством в усіх суттєвих аспектах відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 р. № 237 (зі змінами і доповненнями).

Інформація щодо дебіторської заборгованості розкрита Товариством в Примітках до річної фінансової звітності.
Грошові кошти
Залишок грошових коштів Товариства станом на 31.12.2012 року склав 1 тис. грн., відповідає банківським випискам та даним, відображеним в фінансовій звітності Товариства.

Забезпечення витрат і платежів
При проведенні перевірки було встановлено, що резерв коштів на оплату відпусток Товариства станом на 31.12.2012 року не створювався .

Визнання, облік та оцінка зобов’язань Товариства
Аудиторами досліджено, що визнання, облік та оцінка зобов‘язань Товариства в цілому відповідають вимогам Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20 (із змінами і доповненнями).

Інші довгострокові фінансові зобов’язання на балансі Товариства станом на 31.12.2012 року обліковуються в сумі 16 тис. грн..

Станом на 31.12.2012 року на бухгалтерських рахунках Товариства обліковуються поточні зобов’язання, а саме:

  • кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 2 тис. грн.;

  • поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом в сумі 1 тис. грн.;

  • поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування в сумі 2 тис. грн.

  • поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці в сумі 3 тис. грн., що відповідає даним первинних документів та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Інші поточні зобов’язання на Балансі Товариства станом на 31.12.2012 року обліковуються в сумі 21 тис. грн.
Власний капітал
За даними Балансу власний капітал Товариства станом на 31 грудня 2012 року складає суму 11 495 тис. грн.

Він складається із статутного капіталу в розмірі 12 350 тис. грн. та суми непокритого збитку в розмірі 855 тис. грн. Додатково вкладеного капіталу, іншого додаткового капіталу, неоплаченого капіталу та резервного капіталу станом на 31 грудня 2012 року Товариство не має.

На думку аудитора, розмір та структура власного капіталу відображені у фінансовій звітності Товариства станом на 31.12.2012 року достовірно.

Розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу Товариства протягом 2012 року наведено Товариством в Звіті про власний капітал відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями).
Статутний капітал
Для обліку статутного капіталу Товариство використовує рахунок бухгалтерського обліку 40 «Статутний капітал».

У Товариства Статутний капітал складає станом на 31.12.2012 року 12 350 000 гривень 00 копійок.

Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2012 року сплачений Засновниками (Учасниками) в повному обсязі виключно грошовими коштами, що відповідає вимогам чинного законодавства.
1. Відповідно до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «УКРІНТО», затвердженого Загальними зборами Засновників Товариства (Протокол № 1 від 10.09.2003 року) Статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «УКРІНТО» складав 1 800 000,00 (один мільйон вісімсот тисяч) гривень та був розподілений між Засновниками наступним чином (інформація наведена в Таблиці 2):

Таблиця 2

п/п

Засновники Товариства

Загальна сума внеску (грн.)

Частка в статутному капіталі (%)

1

ТОВ «Променергоресурс»

1 350 000,00

75,00

2

ТОВ ВКФ «Велика транспортна компанія»

450 000,00

25,00

Всього:

1 800 000,00

100,00


Статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «УКРІНТО» сформовано грошовими коштами наступним чином:

ТОВ «Променергоресурс» сплатило згідно з виписками банку:

22.09.2003 р. 405 000,00 грн.;

14.10.2003 р. 145 000,00 грн.;

15.10.2003 р. 60 000,00 грн.;

15.10.2003 р. 460 000,00 грн.;

16.10.2003 р. 280 000,00 грн.
ТОВ ВКФ «Велика транспортна компанія» сплатило згідно з виписками банку:

22.09.2003 р. 135 000,00 грн.;

14.10.2003 р. 315 000,00 грн.;
2. Згідно Протоколу № 8 від 19.11.2004 р. відбулися зміни у складі учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «УКРІНТО».

Одноособовим учасником ТОВ «КУА «УКРІНТО» стало Товариство з обмеженою відповідальністю «ПОЛІТРЕЙД» (місцезнаходження – Україна, 04208, м. Київ вул. Порика 17 код за ЕДРПОУ 30930774)

Між ТОВ «ПОЛІТРЕЙД» та ТОВ «Променергоресурс» укладено договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному фонді від 25.11.2004 р. згідно з яким ТОВ «Променергоресурс» відступає ТОВ «ПОЛІТРЕЙД» частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «УКРІНТО» у розмірі 1 350 000,00 грн.

Між ТОВ «ПОЛІТРЕЙД» та ТОВ ВКФ «Велика транспортна компанія» укладено договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному фонді від 25.11.2004 р., згідно з яким ТОВ ВКФ «Велика транспортна компанія» відступає ТОВ «ПОЛІТРЕЙД» частку у статутному фонді ТОВ «КУА «УКРІНТО» у розмірі 450 000,00 грн.

27.12.2004 року зміни належним чином зареєстрований Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією про що зроблено запис № 10711050001001311 від 27.12.2004 року. Зміни до ЄДРПОУ зроблено 13.01.2005 р..
3. Згідно Протоколу № 02/06 від 15.12.2006 р. відбулося збільшення статутного капіталу Товариства до 2 050 000,00 гривень. Зміни зареєстровані Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією, про що зроблено запис № 10711050003001311 від 21.12.2006 року. ТОВ «ПОЛІТРЕЙД» внесло грошові кошти на рахунок Товариства п/д № 504 від 21.12.2006 року в розмірі 250 000,00 гривень.

Таким чином статутний капітал ТОВ «КУА «УКРІНТО» сформовано на 100% грошовими коштами та складає на 31.12.2007 року 2 050 000,00 гривень.

Отже статутний капітал Товариства станом на 31 грудня 2007 року складав 2 050 000,00 гривень та повністю сформований виключно грошовими коштами, що відповідає вимогам чинного законодавства.

Неоплачений капітал Товариства станом на 31.12.2007 року був відсутній.
4. Зборами учасників ТОВ «КУА «УКРІНТО» (Протокол № 1/08 від 24.03.2008 року) було затверджено рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства до 2 350 000,00 грн. та затверджена нова редакція Статуту Товариства.

Державна реєстрація змін до установчих документів проведена 01.04.2008 року.

ТОВ «ПОЛІТРЕЙД» були внесені грошові кошти на рахунок ТОВ «КУА «УКРІНТО в АБ «Національні інвестиції», м. Києва 27.03.2008 року в сумі 300 000,00 грн., що підтверджено банківською випискою.

Одноособовим учасником ТОВ «КУА «УКРІНТО» є Товариство з обмеженою відповідальністю «ПОЛІТРЕЙД».
5. Загальними Зборами учасників ТОВ «КУА «УКРІНТО» (Протокол № 03/09 від 23.11.2009 року) було затверджено рішення про вихід Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОЛІТРЕЙД» зі складу Учасників Товариства у зв’язку з продажем його частки в Статутному капіталі Товариства в розмірі 100% Статутного капіталу Товариства, що становить 2 350 000,00 грн., на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІБ».

Було затверджено рішення про прийняття до складу Учасників ТОВ «КУА «УКРІНТО» Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІБ».

Також було затверджено наступний розподіл часток в Статутному капіталі Товариства (інформація наведена в Таблиці 3).
Таблиця 3

п/п

Учасник Товариства

Загальна сума внеску (грн.)

Частка в статутному капіталі (%)

1

Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІБ»

(юридична особа, код за ЄДРПОУ 36790840)

2 350 000,00

100,00

Всього:

2 350 000,00

100,00


Державна реєстрація змін до установчих документів проведена 07.12.2009 року.
6. Загальними Зборами учасників ТОВ «КУА «УКРІНТО» (Протокол № 04/09 від 09.12.2009 року) було затверджено рішення про збільшення розміру Статутного капіталу Товариства на 10 000 000,00 грн. до розміру 12 350 000,00 грн.

Було затверджено рішення про внесення змін до Статуту Товариства у зв’язку зі зміною Статутного капіталу Товариства.

Відповідно до нової редакції Статуту Товариства розподіл часток між Учасниками Товариства наступний (інформація наведена в Таблиці 4).
Таблиця 4

п/п

Учасник Товариства

Загальна сума внеску (грн.)

Частка в статутному капіталі (%)

1

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІБ»

(юридична особа, код за ЄДРПОУ 36790840)

12 350 000,00

100,00

Всього:

12 350 000,00

100,00


Державна реєстрація змін до установчих документів проведена 16.12.2009 року.
Учасник Товариства сплатив грошовими коштами в розмірі 10 000 000,00 грн. свій внесок до Статутного капіталу Товариства, що підтверджено відповідною банківською випискою по рахунку 265093013652 Банку Національні інвестиції (код банка 300498) від 16.12.2009 року.
7. Загальними Зборами учасників ТОВ «КУА «УКРІНТО» (Протокол № 01/10 від 11.01.2010 року) було затверджено рішення про звільнення з посади директора Товариства Бєлік Наталії Михайлівни за власним бажанням з 11 січня 2010 року та про призначення Давидову Тамару Олександрівну на посаду директора Товариства з 12 січня 2010 року.

Також було прийнято рішення про зміну місцезнаходження Товариства на наступне: 04086, м. Київ, вул.. Петропавлівська, будинок 56.

У зв’язку зі зміною місцезнаходження Товариства було прийнято рішення про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Ці зміни не стосуються розміру Статутного капіталу Товариства та складу його учасників.

Державна реєстрація змін до установчих документів проведена 14.01.2010 року.
8. Загальними Зборами учасників ТОВ «КУА «УКРІНТО» (Протокол 34/11 від 21 листопада 2011 року) було затверджено рішення про внесення змін до Статуту Товариства та було прийнято рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Відповідно до наданого на розгляд аудиторам Статуту Товариства в новій редакції, аудитори зазначають, що внесені зміни не стосуються розміру статутного капіталу Товариства та розподілу часток у статутному капіталі Товариства між Учасниками. Зміни до Статуту були внесені у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Державна реєстрація змін до установчих документів проведена 23.11.2011 року Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією.
9. Загальними Зборами учасників ТОВ «КУА «УКРІНТО» (Протокол 40/12 від 27 грудня 2012 року) було затверджено рішення про внесення змін до Статуту Товариства та було прийнято рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Відповідно до наданого на розгляд аудиторам Статуту Товариства в новій редакції, аудитори зазначають, що внесені зміни не стосуються розміру статутного капіталу Товариства та розподілу часток у статутному капіталі Товариства між Учасниками. Зміни до Статуту були внесені у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Державна реєстрація змін до установчих документів проведена 08.01.2013 року Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією.
Таким чином, Статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Українське інвестиційне товариство» станом на 31.12.2012 року складає 12 350 000 гривень 00 копійок та повністю сформований виключно грошовими коштами, що відповідає вимогам чинного законодавства та встановленим нормативам.

Розмір статутного капіталу Товариства відповідає вимогам чинного законодавства.

Неоплачений капітал Товариства станом на 31.12.2012 року відсутній.

Аудитори зазначають про відповідність розміру статутного капіталу Товариства установчим документам.

На думку аудиторів розмір статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Українське інвестиційне товариство» станом на дату складання аудиторського висновку та станом на дату державної реєстрації змін до установчих документів відповідає вимогам чинного законодавства та встановленим нормативам.

Частка держави у статутному капіталі Товариства відсутня.

1   2   3

Схожі:

Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» (надалі – Товариство) у складі
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Згідно з Договором № ?? від ??? 2012 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Імона – Аудит» (надалі – Аудитор)...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Звіту про власний капітал за 2011 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Звіту про рух грошових коштів за 2012 рік, Звіту про власний капітал за 2012 рік та Приміток до річної фінансової звітності за 2012...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо РІЧНОЇ фінансової...
Основні відомості про Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» наведено в Таблиці...
Приватна аудит о рська фірма
Аудиторський висновок ( Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Свідоцтва: 33 від 19. 02. 2013 року (Серія та номер Свідоцтва П 000033); свідоцтво дійсне до 30. 11. 2015 року, проведено незалежну...
Щодо попередньої фінансовОЇ звітНОСТІ
П 000132 від 02. 07. 2013р., строк дії Свідоцтва до 04. 11. 2015р., підготовлений Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора)...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка