Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Росава-Брок» станом на дату складання звітності 31 грудня 2012 року Місце проведення аудиту


Скачати 176.66 Kb.
НазваЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Росава-Брок» станом на дату складання звітності 31 грудня 2012 року Місце проведення аудиту
Дата05.05.2013
Розмір176.66 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(звіт незалежного аудитора)

щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Росава-Брок» станом на дату складання звітності

- 31 грудня 2012 року
Місце проведення аудиту : м. Біла Церква Київської області
Розділ 1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ

Перевірка проведена згідно договору на проведення аудиту від 18 березня 2013 року № -18/03-13.

Термін проведення аудиту : 18.03- 03.04 2013 року

Мета перевірки: Висловлення думки аудитора щодо відповідності чинному законодавству інформації стосовно показників фінансової звітності .
Розділ 2. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗАМОВНИКА

Повна назва

Товариство з обмеженою відповідальністю «Росава-Брок»

Код ЄДРПОУ

36969807

Місце знаходження

09100, Київська область, м. Біла Церква, вул. Леваневського, будинок 91. Тел. 337838

Дата реєстрації

19.03.2010 № 1 353 1020000003843 виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради Київської області

Основні види діяльності

67.12.0 Біржові операції з фондовими цінностями

Ліцензія

Серія АВ № 534124 видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 17.06.2010р. Строк дії ліцензії з 17.06.2010р по 17.06.2015р.

Статутний капітал

7 000 000 грн.

Учасники Товариства

Юридичні особа – ПрАТ « РОСАВА», ТОВ «ВАЛСА»

Чисельність штатних працівників

7 чол.

Керівник (ПІБ)

Корольов Олег Миколайович

Головн. бухгалтер (сумісник)

Пашковська Марина Володимирівна


Розділ 3. ОПИС ОБСЯГУ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ

Склад перевіреної звітності: Фінансовий звіт підприємства ТОВ «Росава-Брок» за 2012 рік.

При формуванні фінансової звітності використана концептуальна основа України, у тому числі: Положення (стандарти) бухгалтерського обліку №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».

Згідно з Міжнародними стандартами аудиту перевірка проведена з метою обґрунтування впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих виправлень. Перевірка здійснена на підставі первинних і фінансових документів, регістрів бухгалтерського обліку. В ході перевірки досліджено систему організації бухгалтерського обліку, облікову політику підприємства, принципи підготовки фінансової звітності і дотримання вимог чинного законодавства. Аудит включає ( шляхом тестування і вибіркової перевірки) доказів, що характеризують систему обліку та внутрішнього контролю та підтверджують показники бухгалтерського обліку та звітності Товариства.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.
Управлінський персонал несе відповідальність за подання цієї фінансової звітності у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі МСА): 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», 720 «Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти». Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Суттєвість виявлених в ході аудиту відхилень визначалось згідно професійного судження аудиторів у відповідності з Міжнародними стандартами аудиту № 320

«Суттєвість в аудиті». Через вибірковий характер тестів і інших обмежень існує визначений ризик пропуску окремих помилок та неточностей.


Розділ 4. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ

5.1. Розкриття інформації про активи.

Загальні активи Товариства станом на 31.12.2012 року в порівнянні з даними на початок року збільшились на 1 тис. грн. і складають 7 026тис..грн. проти попереднього періоду 7 025 тис.грн.


Необоротні активи станом на 31 грудня 2012 року представлені в балансі основними засобами: на початок року в сумі 11 тис. грн.., на кінець року 11 тис.грн. Не введених в експлуатацію капітальних інвестицій обліковується на балансі Товариства в сумі 2,8 тис.грн. Капітальниі інвестицій в 2012 році не здійснювалось.

В структурі активів необоротні активи займають 0.11%, оборотні активи 99,89 %.

При нарахуванні зносу основних засобів застосовувалися норми i методи нарахування амортизації прямолiнiйним методом, як і передбачено обліковою політикою. Класифiкацiя, визнання та оцінка основних засобів вiдповiдають визначеним методологічним засадам формування в бухгалтерському обліку iнформацiї про основні засоби у фiнансовiй звiтностi згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку П(С)БО № 7 "Основні засоби".
Оборотні активи відображені в балансі станом на 31 грудня 2012 року в сумі 7018 тис.грн.( на початок року 7015 тис.грн.).

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

П. Оборотні активи


Виробничі запаси

100

0

4

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість

160

9

8

Поточні фінансові інвестиції

220

7000

7000

Грошові кошти в національній валюті

230

6

6

Усього

260

7015

7018

В структурі оборотних активів найбільшу частку займають поточні фінансові інвестиції, утримувані для продажу в сумі 7000 тис.грн. Інші оборотні активи займають незначну частку ( виробничі запаси – ТМЦ 1672,56 грн., МШП 2749 грн., та дебіторська заборгованість 8 000,00 грн.) залишок грошових коштів в національній валюті на банківських рахунках в сумі 5876,29 грн.
Класифiкацiя, визнання та первiсна оцiнка запасiв вiдповiдають визначеним методологiчним засадам формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про запаси, а також розкриття iнформацiї про них у фiнансовiй звiтностi згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 9 "Запаси" .

Визнання та первісна оцінка запасів відповідає положенням прийнятої на підприємстві облікової політики і ведеться за купівельними цінами. Вибуття запасів відображено в обліку по методу, визначеному в обліковій політиці.

Аналiтичний облiк запасiв вiдповiдає даним синтетичного облiку.

Виробничi запаси в балансi вiдображенi по первiснiй вартостi (собiвартостi) .
Поточними фінансовими інвестиціями в Товаристі є інвестиції в цінні папери інших підприємств, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент ( на початок року 7000 тис.грн., на кінець року 7000 тис.грн.). а саме: акції ВАТ «Луганськобленерго» 178100 шт. номінальною вартістю 0.25 грн. на суму 44 525 грн.( ціна придбання 1 000 000грн.) та акції ПАТ «Ужгодський Турбогаз» 24 000 000шт. на суму 6000000 грн.

У балансі поточні фінансові інвестиції відображені в складі оборотних активів підприємства за статтею «Поточні фінансові інвестиції» по собівартості придбання відповідно до ПСБО 12 «Фінансові інвестиції». Реалізації поточних фінансових інвестицій в 2012 році не здійснювалось. Переоцінка їх не проводилась.

Грошові кошти. Станом на 31.12.2012 р. залишки в національній валюті склали 6 тис. грн., з них на банківському рахунку 6 тис.грн. Бухгалтерський облiк та документальне оформлення касових операцiй у Товариствi вiдповiдає вимогам "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi", затвердженому постановою Правлiння Нацiонального Банку України вiд 15.12.2004р. №637. Ведення та документальне оформлення Товариством операцiй по розрахунковому та iнших банкiвських рахунках вiдповiдає вимогам вiдповiдних нормативних актiв, зокрема, "Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi", затвердженої постановою НБУ вiд 21.01.2004р.№22. Залишки грошових коштів, які відображені в балансі в ряд 230,240 відповідають сумі залишку в касових книгах підприємства та у виписках з банківських рахунків. Ліміту залишку готівки в касі підприємство дотримується.

Дебіторської заборгованості в балансі 8 тис.грн. Формування у бухгалтерському облiку Товариства iнформацiї про дебіторську заборгованість та її розкриття у фiнансовiй звiтностi вiдповiдає вимогам П(С)БО №10 "Дебiторська заборгованiсть". Аналiтичнi данi дебiторської заборгованостi вiдповiдають даним синтетичного облiку.
4.2. Розкриття інформації про зобов’язання.

Станом на 31.12.2012 року загальні зобов’язання Товариства в порівнянні з даними на початок року не змінились і становлять 20 тис.грн.

В складі зобов’язань найбільшу частку займає заборгованість по заробітній платі.

Структура зобов’язань наведена в таблиці:

Актив

Код рядка

На кінець звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

П. Поточні зобов’язання


Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

-

-

Поточні зобов’язання з бюджетом

550

2

2

Поточні зобов’язання зі страхування

570

6

6

Поточні зобов’язання з оплати праці

580

12

12

Усього

620

20

20


Класифiкацiя, визнання, облiк та оцiнка зобов'язань здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 11 "Зобов'язання". Загальна сума зобов'язань у Товариствi станом на 31.12.2012 р. складає 20 тис.грн. (0,3% до власного капіталу). Зобов'язання Товариства, що склалися на дату балансу, оцiненi за первiсною вартiстю ( сумою погашення).

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2012 року відсутня.

Показники балансу на 31.12.2012 р., що характеризують стан розрахункiв по заробiтнiй платi, соцiальному страхуванню, з пiдзвiтними особами, бюджетом вiдповiдають даним регiстрiв аналiтичного та синтетичного бухгалтерського облiку, що дає пiдстави для пiдтвердження про їх достовiрнiсть. Повнота звіряння зобов’язань станом на 31 грудня 2012 року не забезпечена.
4.3. Розкриття інформації про власний капітал
Станом на 31.12.2012 року власний капітал Товариства складає 7006 тис.грн., з яких статутний капітал 7000 тис.грн., нерозподілений прибуток 6 тис.грн. В порівнянні з даними попереднього року збільшення власного капіталу на 1 тис.грн. відбулося за рахунок отримання прибутку в звітному періоді .

Визначення власного капiталу, його структури та призначення вiдповiдають визначеним методологiчним засадам формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про власний капiтал та розкриття iнформацiї про власний капiтал у фiнансовiй звiтностi згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 5 "Звiт про власний капiтал".
Розкриття інформації щодо фінансових результатів
Доходи відображені в бухгалтерському обліку Товариства відповідно до П(С)БО 15 «Доходи».

За 2012 рік Товариством отримано доходів у сумі 360 тис.грн. Основними видами діяльності в 2012 році є надання послуг зберігача цінних паперів та інформаційно-консультаційних послуг.

Витрати Товариства за звітний рік склали 353 тис.грн. Сплачено податку на прибуток 6 тис.грн. Витрати відображені в бухгалтерському обліку відповідно до П(С)БО 16 «Витрати».

Чистий прибуток за звітний період становить 1 тис.грн.

4.4. Ідентифiкацiя та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства

За результатами виконаних процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi, вiдповiдно до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi", отримано розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викравлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища". Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi товариства за 2012 рiк в наслiдок шахрайства.
4.5. Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін

Протягом 2012 року підприємство здійснювало операції з пов'язаними сторонами. Розрахунок застосування звичайних цін при наданні послуг з пов’язаними особами аудитору не надано.

4.6. Організація бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності

Система бухгалтерського обліку активів, яка прийнята в Товаристві, відповідає законодавчим та нормативним вимогам, хоча мали місце несуттєві відхилення у застосуванні Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, зокрема відсутність повноти звірки дебіторської та кредиторської заборгованості.
На думку аудиторів, розкриття інформації про активи, зобов’язання та власний капітал подано в фінансовій звітності достовірно та повно у всіх суттєвих аспектах( за винятком впливу чинників, які викладені вище).

Валюта балансу :

АКТИВ: необоротні активи 8 тис.грн., оборотні активи 7018 тис.грн. ПАСИВ: власний капітал 7006 тис.грн., поточні зобов’язання 20 тис.грн. БАЛАНС: 7026 тис.грн.

Розділ 5. ІНША ІНФОРМАЦІЯ

5.1. Висловлення думки щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв

Згiдно вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням ДКЦПФР № 1360 вiд 29.09.2012 року, аудитор висловлює думку щодо:

Вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства.

- Розрахункова вартiсть чистих активiв, на кiнець звiтного перiоду 7006 тис.грн. та вiдповiдає вимогам Цивiльного кодексу України.

Наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цінних папарів та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звітністю:

- Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть") не виявлено.

5.2. Виконання значних правочинiв На протязi 2012 року значних правочинiв відповідно ( відповідно до вимог Статуту - 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними рiчної звiтностi ), Товариство не здiйснювало.

5.3. Iнформацiя за п. 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» Аудиторами в ходi перевiрки отримано iнформацiю щодо дiй, якi могли вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства, визначених частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок». Змін не виявлено.

5.4. Стан корпоративного управлiння. Діяльність органів управління регламентується Статутом Товариства та відповідними положеннями про органи корпоративного управління. Відокремленого підрозділу внутрішнього аудиту не існує. За підсумками року та необхідністю підтвердження річної фінансової звітності проводиться зовнішній аудит.

5.5. Події після дати балансу

Відповідно до засад, визначених ПСБО 6 щодо подій після дати балансу, події що потребують коригування активів та зобов'язань підприємства відсутні.
Розділ 5. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ

Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «Росава-Брок» проведено на підставі фінансової звітності підприємства за 2011-2012 роки.


№ п/п

Назва показника

Порядок розрахунку показника

Значення показника

31.12.2011


31.12.2012.


Оптимальне значення

1

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Ф.1(р.230+р.240)

ф.1 р.620

0,3

0,3

0,2-0,3

2

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)

ф.1 р.260

ф.1 р.620

350,75

350,9

не менше 1

3

Коефіцієнт автономії(фін. стабільності)

ф.1 р.380

ф.1 р.640

0,997

0,997

більше

0,5

4

Коефіцієнт структури капіталу (фінансового ризику)

ф.1(р.430+р.480+р.620+р.630)

ф.1 р.380

0,003

0,003

менше 0,5

5

Коефіцієнт рентабельності реалізації

ф.2р.220(225)

ф.2р.035

0,003

0,003

позитивне значення

6

Власні оборотні кошти, тис.грн.

ф.1 р.380 – ф.1 р.080

6995

6998

норматив (позитивне значення)

7

Чистий робочий капітал, тис.грн.

ф.1 р.260 – ф.1 р.620

6995

6998

норматив (позитивне значення)

8

Коефіцієнт рентабельності активів

ф.2 р.220(225)

ф.1 р.280

0,0001

0,0001

норматив (позитивне значення)

В 2012 році підприємство мало стабільний рівень показників, які характеризують його фінансовий стан. В, основному, фактичні показники фінансового стану підприємства перевищують їх нормативне значення. Це свідчить про достатність власних коштів та незалежність підприємства від позикового капіталу.

Станом на 31 грудня 2012 року підприємство має власних оборотних коштів та чистого робочого капіталу в розмірі 6998 тис.грн.

Оцінюючи результати діяльності ТОВ «Росава-Брок» в цілому з позицій фінансової стабільності і платоспроможності, фінансовий стан можна визначити як незалежний від зовнішніх джерел фінансування.

Господарська діяльність підприємства за звітний рік була прибутковою, хоча рентабельність діяльності незначна .

Тобто, здатність підприємства продовжити свою діяльність на безперервній основі існує при вирішенні питань приведення чистих активів у відповідність до ЦКУ.
Розділ 6. АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ЩОДО ФІНАНСОВОГО ЗВІТУ
В ході перевірки аудитори отримали достатньо доказів, щоб висловити умовно-позитивну думку про те, що фінансова звітність, яка складена згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, національних стандартів бухгалтерського обліку, не містить суттєвих помилок та в усіх суттєвих аспектах достовірно і повно відображає інформацію стосовно активів, зобов’язань, власного капіталу та результатів діяльності ТОВ «Росава-Брок» за період з 1 січня по 31 грудня 2012року .
Розділ 7. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ


Повна назва

Незалежна аудиторська фірма «Довіра», яка знаходиться за адресою: бульвар 50-річчя Перемоги, 99 кв.94, 09100, м. Біла Церква Київської області, Україна. Свідоцтво про внесення в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності від 26.01.2001 року № 0466. Аудитор: Скорина Р.М., сертифікат аудитора, виданий Аудиторською палатою України від 23.04.2002року, серія А № 005205

Код ЄДРПОУ

20607804

Телефон (факс)

04563 (4-47-03)Додаток: Фінансова звітність ТОВ «Росава-Брок.» за 2012 рік.

Директор ТОВ АФ «Довіра» Скорина Р.М.

м. Біла Церква

3 квітня 2013 року
ТОВ Аудиторська фірма «Довіра»

адреса: бульвар 50-річчя Перемоги, 99, офіс 94, м. Біла Церква Київської області, Україна, 09100


м. Біла Церква

3 квітня 2013 року

Керівнику Шевченко Миколі Михайловичу

ЛИСТ управлінському персоналу ТОВ «РОСАВА-БРОК» щодо перевірки достовірності фінансової станом на 31 грудня 2012 року

Незалежна Аудиторська фірма «Довіра» провела аудиторську перевірку з питань достовірності фінансової звітності ТОВ «Росава-Брок» за 2012 рік.

Конкретне місце перебування аудитора було місце перебування офісу незалежної аудиторської фірми «Довіра» та замовника послуг - ТОВ « Росава-Брок».

Перевірка проведена згідно договору від 18 березня 2013 року 18/03-13.

Аудитори в своїй роботі використовували прийоми і методи, які надали можливість сформувати незалежну думку з питань дотримання принципів бухгалтерського обліку й фінансової звітності .

Фінансові звіти товариства за 2012 рік складені згідно з національною концептуальною основою фінансової звітності .

Органiзацiя бухгалтерського облiку на пiдприємствi в 2012 роцi здiйснювалась вiдповiдно до наказу про облiкову полiтику, вимогам, передбаченим Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. №996-X1V i Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку №1 «Загальнi вимоги до фiнансової звітності», затвердженого наказом Мiнфiну України 31.03.99 р. №89 й iншим нормативним документам. .

Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «Росава-Брок» свідчить про задовільний фінансовий стан Товариства. Рівень коефіцієнтів ліквідності та фінансової стійкості, які перевищують нормативне значення свідчить про готовність Товариства до погашення зобов’язань..

Підприємство можна розглядати як платоспроможне, бо поточні активи перевищують по величині поточні зобов’язання, тобто Товариство має чистий робочий капітал в сумі 6998 тис.грн.

Показник рентабельності у динаміці відображає покращення діяльності Товариства.

Про те ТОВ «Росава-Брок» має невідповідність вимогам законодавства розрахункової вартості чистих активiв на кiнець звiтного перiоду розмiру статутного капiталу, що є негативним показником для подальшого розвитку та його безперервного функціонування як суб’єкта господарювання.

У результаті проведеного аудиту виявлені наступні порушення щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності :

Система бухгалтерського обліку активів, яка прийнята в Товаристві, відповідає законодавчим та нормативним вимогам, хоча мали місце несуттєві відхилення у застосуванні Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, зокрема відсутність повноти звірки зобов’язань.

З метою максимальної економічності і ефективності , відкритості і прозорості, унеможливлення корупційних дій рекомендовано здійснення та удосконалення обліку господарських операцій відповідно до концептуальної основи фінансової звітності та вимог МСФЗ, за якими з 2013 року введена нова форма фінансової звітності.
.Директор ТОВ Аудиторська фірма «Довіра» Скорина Р.М
Отримано:

Схожі:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ...
Аудитори провели аудиторську перевірку фінансової та бухгалтерської звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «НАВІУМ» станом...
Звіт незалежного аудитора
ТОВ «КИЇВАУДИТ» щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛЬНА ПЛАТІЖНА МЕРЕЖА» станом на 31 грудня...
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора ) аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ»
ТОВ «КИЇВАУДИТ» щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТОЛИЦЯ» станом на 31 грудня...
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора ) аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ»
ТОВ «КИЇВАУДИТ» щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ» станом на...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія...
Щодо повноти та достовірності фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
Мета проведення аудиту – підтвердження правильності складання фінансової звітності Товариства та підтвердження дотримання ним нормативних...
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
МСА, зокрема до МСА №700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного...
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
МСА, зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного...
Щодо попередньої фінансовОЇ звітНОСТІ
П 000132 від 02. 07. 2013р., строк дії Свідоцтва до 04. 11. 2015р., підготовлений Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора)...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ незалежного аудитора) щодо фінансової...
Тва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №1372, виданого рішенням Аудиторської палати України №98 від 26. 01....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка