ТОВ «БИЗНЕС БРОК Ф» Дата (рік, місяць, число)     01


Скачати 174.96 Kb.
НазваТОВ «БИЗНЕС БРОК Ф» Дата (рік, місяць, число)     01
Дата17.04.2013
Розмір174.96 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»
КОДИ
Підприємство

ТОВ «БИЗНЕС БРОК Ф»

Дата (рік, місяць, число)

 

 

01за ЄДРПОУ

 36935521
Територія

 Україна

за КОАТУУ

 1410136600
Організаційно-правова форма господарювання

 приватна

за КОПФГ

 
Орган державного управління

 немає

за СПОДУ

 
Вид економічної діяльності

 Операції з фондовими цінностями

за КВЕД

 65,23,0
Середня кількість працівників1

4


Одиниця виміру: тис. грн

 
 
Адреса

83003 м Донецьк пр Ілліча б 105

 


Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):


за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

vза міжнародними стандартами фінансової звітності


Баланс

на

31 грудня

20

11

р.

Форма № 1 

Код за ДКУД  

1801001
Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 Нематеріальні активи:

 залишкова вартість

010

3

2

первісна вартість

011

3

3

накопичена амортизація

012

( )

( 1 )

Незавершені капітальні інвестиції

020Основні засоби:

 залишкова вартість

030первісна вартість

031знос

032

( )

( )

Довгострокові біологічні активи:

 справедлива (залишкова) вартість

035первісна вартість

036накопичена амортизація

037

( )

( )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040інші фінансові інвестиції

045Довгострокова дебіторська заборгованість

050Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055первісна вартість інвестиційної нерухомості

056знос інвестиційної нерухомості

057Відстрочені податкові активи

060Гудвіл

065Інші необоротні активи

070Усього за розділом I

080

3

2

II. Оборотні активи

 Виробничі запаси

100Поточні біологічні активи

110Незавершене виробництво

120Готова продукція

130Товари

140Векселі одержані

150Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 чиста реалізаційна вартість

160первісна вартість

161резерв сумнівних боргів

162

( )

( )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 з бюджетом

170за виданими авансами

180з нарахованих доходів

190із внутрішніх розрахунків

200Інша поточна дебіторська заборгованість

210

6

71

Поточні фінансові інвестиції

220

300

300

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 в національній валюті

230
4381

у тому числі в касі

231в іноземній валюті

240Інші оборотні активи

250Усього за розділом II

260

306

4752

III. Витрати майбутніх періодів

270

3
IV.Необоротні активи та групи вибуття

275Баланс

280

312

4754
Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 Статутний капітал

300

300

300

Пайовий капітал

310Додатковий вкладений капітал

320Інший додатковий капітал

330Резервний капітал

340Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

12

70

Неоплачений капітал

360

( )

( )

Вилучений капітал

370

( )

( )

Усього за розділом I

380

312

370

II. Забезпечення таких витрат і платежів

 Забезпечення виплат персоналу

400Інші забезпечення

410Сума страхових резервів

415Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

( )

( )

Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї

417Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї

418Цільове фінансування2

420Усього за розділом II

430III. Довгострокові зобов'язання

 Довгострокові кредити банків

440Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450Відстрочені податкові зобов'язання

460Інші довгострокові зобов'язання

470Усього за розділом III

480IV. Поточні зобов'язання

 Короткострокові кредити банків

500Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510Векселі видані

520Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530Поточні зобов'язання за розрахунками:

 з одержаних авансів

540з бюджетом

550з позабюджетних платежів

560зі страхування

570
1

з оплати праці

580
2

з учасниками

590із внутрішніх розрахунків

600Зобов’язання, пов’язані з необорними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605Інші поточні зобов'язання

610
4381

Усього за розділом IV

620
4381

V. Доходи майбутніх періодів

630Баланс

640

312

4754

____________

1 Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.
2 З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) _____________.Керівник С.О. Начевний
Головний бухгалтер


Схожі:

ТОВ «Компанія з управління активами «Еско Капітал» Дата (рік, місяць, число)   2012   01

ТОВ «Компанія з управління активами «Еско Капітал» Дата (рік, місяць, число)   2012   01

Коди Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ТОВ «Фондова компанія «Торговець цінними паперами «Реєстр Консалтинг»
Коди Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ТОВ «Фондова компанія «торговець цінними паперами «Реєстр Консалтинг»
Дата (рік, місяць, число)

Дата (рік, місяць, число)

Дата (рік, місяць, число)

Дата (рік, місяць, число)

Дата (рік, місяць, число)

Дата (рік, місяць, число)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка