8. Законодавче забезпечення прав дитини в Україні щодо епідемії ВІЛ/СНІДу. Права. Обов'язки. Відповідальність


Назва8. Законодавче забезпечення прав дитини в Україні щодо епідемії ВІЛ/СНІДу. Права. Обов'язки. Відповідальність
Сторінка4/6
Дата03.11.2013
Розмір0.62 Mb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Біологія > Закон
1   2   3   4   5   6

Національна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004-2008 роки

Метою цієї Програми є розв'язання зав­дань, які передбачають запобігання поширенню ВІЛ-інфекції, розши­рення можливості доступу до лікування ВІЛ-інфіковаиих і хворих на СНІД, активізація інформаційно-просвітницької роботи щодо профілак­тики ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Програма передбачає одночасну діяльність на кількох рівнях від формування у населення навичок безпечної щодо інфікування ВІЛ поведінки до забезпечення лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих.

Основними завданнями Програми є:

 • посилення діяльності державних органів, установ, організацій громадян у справі боротьби з ВІЛ-інфекцією;

 • сприяння зниженню рівня ризикованої щодо інфікування ВІЛ поведінки серед різних груп населення, особливо молоді у віці 15-24 років;

 • виключення ризику передачі ВІЛ-інфекції через донорську кров та її компоненти;

 • забезпечення можливості доступу до діагностики, лікування, і підтримки людей, що живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом;

 • забезпечення проведення наукових досліджень з питань вивчення особливостей розвитку і можливих наслідків ВІЛ-інфекції/СНІДу, роз­роблення вітчизняних засобів профілактики, діагностики і лікування;

Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу знизити темпи збільшення кількості інфікованих у країні, забезпечити лікування, догляд та підтримку ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, спрямувати зусилля всього суспільства на боротьбу проти поширення СНІДу.

Концепція

стратегії дій Уряду, спрямованих на запобігання поширенню

ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2011 року

Метою цієї Концепції є взяття під контроль та обмеження поши­рення ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні шляхом:

 • удосконалення системи соціального та правового захисту ураз­ливих груп населення, ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;

 • забезпечення гарантованого рівня надання безоплатної допомоги ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД у визначеному законодавством обсязі;

 • виконання у повному обсязі вимог Декларації про відданість справі боротьби з ВІЛ/СНІДом Концепція лягає в основу розроблення програм діяльності цент­ральних і місцевих органів виконавчої влади за участю органів місце­вого самоврядування, розвитку наукових досліджень у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Виконання основних завдань, спрямованих на досягнення мети Концепції, можливе шляхом розроблення, затвердження і виконання програм забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.

Визначаються два стратегічних напрями у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу:

 • запобігання ВІЛ-інфекції/СНІДу;

 • забезпечення лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.

Зазначені стратегічні напрями повинні реалізовуватися шляхом виконання таких завдань:

 • посилення діяльності центральних і місцевих органів виконав­чої влади разом з органами місцевого самоврядування, щодо запобігання ВІЛ-інфекції/ СНІДу;

 • здійснення заходів, спрямованих на зміну ризикованої щодо ВІЛ-іінфікування поведінки різних груп населення, особливо молоді у віці 15-24 років;

 • зниження рівня поширення ВІЛ-інфекції серед уразливих груп населення;

 • виключення можливості передачі ВІЛ-інфекції через донорську кров та її компоненти, а також під час надання медичної допомоги у лікувально-профілактичних закладах;

 • зниження рівня передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини; за-беззпечення доступу до діагностики, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;

 • проведення наукових досліджень з питань вивчення особливос­тей розвитку і можливих наслідків ВІЛ-інфекції/СНІДу;

 • забезпечення контролю за ефективністю здійснених заходів щодо боротьби з ВІЛ-інфекцією/ СНІДом.

Права. Обов'язки. Відповідальність

Закон України

"Про запобігання захворюванню на синдром набутого

імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення"

РОЗДІЛ І

Загальні положення

Стаття 1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

 • ВІЛ-інфекція - захворювання, викликане вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ);

 • ВІЛ-інфіковані - особи, в організмі яких виявлено вірус імуноде­фіциту людини. До категорії ВІЛ-інфікованих належать як особи без клінічних проявів хвороби (носії ВІЛ), так і хворі на СНІД;

 • СНІД (синдром набутого імунодефіциту людини) - кінцева ста­дія ВІЛ-інфекції;

хворі на СНІД - особи з різноманітними патологічними проявами, зумовленими глибоким ураженням імунної системи вірусом імуноде­фіциту людини.

Стаття 2. Державна політика у сфері боротьби із захворюванням на СНІД реалізується шляхом організації виконання цього Закону, інших нормативно-правових актів України.

Стаття 4. Держава ґарантує: забезпечення постійного епідеміологіч­ного контролю за поширенням ВІЛ-інфекції на території України; доступність, медичного огляду з метою вияв­лення ВІЛ-інфекції; регулярне та повне інформування населення про причини зараження, шляхи передачі ВІЛ-інфекції, заходи та засоби профілактики, необхідні для запобігання зара­женню цією хворобою та її поширенню.

Стаття 6. У здійсненні заходів щодо боротьби із захворюванням на СНІД можуть брати участь об'єднання громадян, а також, приватні особи , що займа­ються благодійною діяльністю.

РОЗДІЛ II

Умови і порядок медичного огляду з метою виявлення ВІЛ-інфекції.

Стаття 7. Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що постійно проживають або на законних підставах тимчасово перебувають на території України, мають право на: медичний ог­ляд з метою виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини; одержання офіційного висновку про результати такого медичного огляду та кваліфікованих рекомендацій щодо запобігання розпов­сюдженню ВІЛ-інфекції.

РОЗДІЛ III

Наслідки виявлення ВІЛ-інфекції та обов'язки ВІЛ-інфікованих осіб

Стаття 14. У разі одержання від закладу охорони здоров'я інфор­мації про зараження ВІЛ і попередження про необхідність дотримання профілактичних заходів з метою запо­бігання розповсюдженню ВІЛ-інфекції та про кримінальну відпові­дальність за завідоме поставлення в небезпеку зараження або зара­ження іншої особи (осіб), ВІЛ-інфіковані зобов'язані письмово засвідчити факт одержання зазначеної інформації та попередження.

Стаття 15. ВІЛ-інфіковані та хворі на СНІД особи зобов'язані:

 • вживати заходів щодо запобігання поширенню ВІЛ-інфекції;

 • повідомити осіб, які були з ними у контактах про можливість їх зараження;

 • відмовитися від донорства крові.

РОЗДІЛ IV

Соціальний захист осіб, інфікованих ВІЛ, хворих на СНІД та членів їхніх сімей

Стаття 21. Батьки дітей, інфікованих ВІЛ або хворих на СНІД мають право на: спільне перебування в стаціонарах з дітьми віком до 14 років із звільненням на цей час від роботи з виплатою допомоги за тимча­совою непрацездатністю у зв'язку з доглядом за хворою дитиною; збереження за одним із батьків у разі звільнення його з роботи у зв'язку з доглядом за дитиною віком до 16 років безперервного трудового стажу.

Стаття 23. Дітям віком до 16 років, інфікованим ВІЛ або хворим на СНІД, призначається щомісячна держав­на допомога у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Захист прав ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД

Відповідальність за порушення прав і свобод ВІЛ-інфікованих та хворих. на СНІД визначають такі статті Кримінального кодексу Ук­раїни:

Стаття 131. Неналежне виконання професійних обов'язків, що спри­чинило зараження особи ВІЛ чи іншої невиліковної інфекційної хвороби.

 1. Карається обмезкенням волі на строк до трьох років.

 2. Те саме діяння, якщо воно спричинило зараження двох чи більше осіб, карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Стаття 132. Розголошення відомостей про проведення медичного ог­ляду на виявлення ВІЛ чи іншої невиліковної інфекційної хвороби.

1. Карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Стаття 135. Залишення в небезпеці. Карається обмеженням волі на строк до двох років.

Стаття 145. Незаконне розголошення лікарської таємниці.

Караєть­ся штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин.

Стаття 183. Порушення права на отримання освіти.

 1. Карається штрафом до однієї тисячі неопо­датковуваних мінімумів доходів громадян із позбавленням права обіймати посади на строк до трьох років.

Стаття 184. Порушення права на безоплатну медичну допомогу.

1.Карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.

Обов'язки та відповідальність людей із ВІЛ/СНІД

ВІЛ-інфіковані та хворі на СНІД зобов'язані:

1.Вживати заходів щодо запобігання поширенню ВІЛ-інфекції, запропонованих закладами охорони здоров'я.

2.Повідомити осіб, які були з ними у статевих контактах до виявлення факту інфікованості, про можливість їх зараження.

3.Відмовитися від донорства крові, її компонентів, інших біологіч-них рідин, клітин, органів і тканин для використання їх у медичній практиці.

Стаття 130. Зараження ВІЛ чи іншої невиліковної інфекційної хвороби.

1.Свідоме поставлення іншої особи в небезпеку зараження ВІЛ чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною для життя людини, карається арештом на строк до трьох місяців або обмежен­ням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

 1. Зараження іншої особи ВІЛ особою, яка знала про те, що вона є носієм цього вірусу, карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

 2. Дії, вчинені щодо двох чи більше осіб або неповнолітнього, караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

4.Умисне зараження іншої особи ВІЛ чи іншою невиліковною хворобою, що є небезпечною для життя людини, карається позбавлен­ням волі на строк від п'яти до десяти років.

Права та пільги ВІЛ-інфікованих відповідно до Закону України "Про запобігання захворюванню на СНІД та соціальний захист населення"

ВІЛ-інфіковані та хворі на СНІД громадяни України користуються всіма правами та свободами, передбаченими Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами України. Крім загальних прав і свобод, вони мають право на:

Відшкодування збитків, пов'язаних з обмеженням їх прав, яке мало місце внаслідок розголошення інформації про факт зараження цих осіб ВІЛ.

 1. Безкоштовне забезпечення ліками, необхідними для лікування.

 2. Безкоштовний проїзд до місця лікування та у зворотному на­прямку за рахунок лікувальної установи, яка видала направлення на лікування.

4.Користування ізольованою житловою кімнатою (ст. 17).
5.Використання крові та інших біологічних матеріалів ВІЛ-інфікованих або хворих на СНІД осіб для наукових досліджень проводиться тільки за їх згодою і передбачає компенсацію в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (ч. З ст. 17).

6. Забороняється відмова у прийнятті до лікувальних закладів, у на­данні медичної допомоги на підставі того, що вони є ВІЛ-інфікованими або хворими на СНІД, а також ущемлення прав їх рідних і близьких на цій підставі (ст. 18).

Неправомірні дії посадових осіб, які порушують права ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, їх рідних і близьких можуть бути оскаржені до суду (ст. 19).

Особи, зараження яких ВІЛ-інфекцією сталося внаслідок виконан­ня медичних маніпуляцій, мають право на відшкодування в судовому порядку завданої їх здоров'ю шкоди за рахунок винної особи (ст. 20).

Дослідники

Існують тисячі хвороб, але здоров'я буває одне.

(А. Берні)

В Україні сьогодні гостро постала проблема поширення ВІЛ/СНІДу. Кожна сота доросла людина, що живе зараз на Землі, інфікована ВІЛ. Поширення ВІЛ-інфекції може призвести до найбільш катастрофіч­ної епідемії в історії людства, що загрожує його сталому розвитку. Ситуація у різних країнах свідчить про зниження у зв'язку з цим серєдньої тривалості життя, збільшення попиту на медичні послуги, загострення проблем бідності та соціальної нерівності, поширення си­рітства, а витрати на боротьбу з цією хворобою та подолання її неґативних наслідків постійно зростають.

На розвиток ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні впливають фактори, обумовлені складною соціально-економічною ситуацією, зокрема еко­номічною нестабільністю, рівнем бідності та безробіття, розшаруван­ням суспільства за рівнем доходів. За прогнозами фахівців, у 2011 році майже 43 тис. осіб загинуть від СНІДу, а понад 46 тис. дітей стануть сиротами через смерть їхніх батьків від СНІДу. Значно зменшиться потенціал вагомої вікової гру­пи населення від 15 до 24 років. Зросте навантаження на системи охорони здоров'я та соціального захисту населення.

Аналіз ситуації, що склалася, та заходів щодо протидії поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, які до цього часу проводилися в країні, свідчать, що поширення ВІЛ-інфекції серед споживачів ін'єкційних наркотиків в Україні не вдалося припинити. Інформа­ційно-просвітницькі та профілактичні програми не забезпечили достат­нього впливу на перебіг ВІЛ-інфекції/СНІДу. Більшої узгодженості потребує також використання міжнародної технічної та фінансової допомоги, обсяги якої значно зрос­ли протягом останніх 5 років. Отримання Україною кредиту Світо­вого банку, посилення підтримки з боку міжнародної спільноти і ак­тивне залучення до співпраці неурядових організацій зумовили необхідність розроблення Програми, затверд­женої постановою міжнародних стандартів та набутого досвіду роботи з профілактики ВІЛ-інфекції, надання допомо­ги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.

Світовий досвід свідчить, що поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу спричиняє скорочення тривалості життя, зростання обсягу медичних послуг.Оцінний показник поширеності ВІЛ серед дорослого населення в Україні є одним з найвищих в європейському регіоні - становить 1%.

За даними національних і міжнародних експертів, чисельність ВІЛ-інфікованих в Україні на сьогодні може становити 491 тис. осіб.

Це пов'язано з ризикованою щодо ВІЛ-інфікування поведінкою молоді. Спостерігається тенденція до збільшення випадків інфікування ва­гітних жінок і потенційних донорів крові. Особливо небезпечним є те, що переважна більшість ВІЛ-інфікованих - це особи працездатного та репродуктивного віку.

Проблема ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні не обмежується, як і в багатьох інших країнах, виключно медичними питаннями. Наслідки поширення цього захворювання погіршують соціально-економічний стан країни. Витрати на лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД за найоптимістичнішими оцінками становитимуть у 2011 році 533 млн. гривень.Зараз 90% хворих на СНІД у віці 20-45 років.

Пов'язана з поширенням СНІДу смертність населення призведе до зменшення середньої тривалості життя в Україні від 2 до 4 років для чоловіків та від 2 до 5 років для жінок. Середній вік становитиме 60-62 роки для чоловіків та 69-72 роки для жінок.

Епідеміологічна ситуація щодо СНІДу в Україні продовжує ускладнюватися. Щодня СНІДом заражається до 5 тисяч чоловік. СНІД - важке смертельне захворю­вання.Перед цією хворобою виявилися беззахисними дорослі і діти, багаті і бідні. Загалом у світі 58 млн ВІЛ-інфікованих людей, 22 млн померло, 36 млн хворіє, у тому числі - 10 млн дітей.

Люди, невже вам не страшно?! Поспішіть, відверніть зло. 15-18% хворих на СНІД - це наркомани, що вживають наркотики внутрішньовенно. Дослідження показали, що 2/3 наркоманів -підлітки та молодь до 30 років, з них 12% - дівчата. Втрата вольових якостей, життєвих почуттів веде до того, що підлітки ведуть паразитичний спосіб життя, скоюють в рік до 40 тис. злочинів.

Україна займає одне з перших місць в Європі за кількістю інфікованої молоді. СНІД, як масна пляма на воді, розтікається по планеті. ВОЗ повідомля:, якщо не будуть вжиті широкомасштабні екстренні заходи боротьби зі СНІДом, то в 2010 році стане реальна загроза вимирання 40% молодого покоління.

Збудник СНІДу має здатність змінюватися: існують ВІЛ-1, ВІЛ-2, ВІЛ-3.

Радикальних засобів лікування СНІДу на сьогодні немає, це відда­лена перспектива. 60% експертів ВОЗ вважають, що засоби ліку­вання СНІДу будуть винайдені ще не відомо коли.
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Година спілкування (5 клас). Права та обов ’ язки дитини. Поняття гідності. Мета
Мета: поглибити знання учнів про основні права дитини, ознайомити з деякими нормативно-правовими актами щодо прав людини (Конституцією...
РЕЗОЛЮЦІЯ Національної науково-практичної конференції з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу...
Національна науково-практична конференції з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу з міжнародною участю «За кожне життя разом» відбулася 17–19...
Обґрунтування доцільності затвердження районної цільової соціальної...
Продовження розвитку епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні, які негативно впливають на економічний розвиток області, демографічну...
Урок з основ здоров’я в 2 класі Тема. Права та обов’язки дитини Мета
Вчити відрізняти права від обов’язків, закріпити їх в пам’яті учнів. Навчати дітей вмінню захищати себе при порушенні прав дитини....
Профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу
ВІЛ впливає на роботу організму, розглянути гіпотези походження вірусу, психологічний та юридичний супровід проблеми СНІДу, розглянути...
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття Сфера дії Податкового кодексу України
Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження...
„Соціально-економічні проблеми ВІЛ/СНІДу, наркоманії та алкоголізму...
Опис досвіду „Організація роботи з питань профілактики ВІЛ /СНІДу в навчальному закладі”
Паспорт Районної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки
ВІЛ-інфекції/СНІДу серед осіб віком 12-24 років з метою підвищення рівня їх обізнаності щодо безпечної статевої поведінки, що дасть...
Змістовий модуль 10
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН, ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНІТАРНОГО ТА ЕПІДЕМІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ
Районна цільова соціальна програма протидії ВІЛ -інфекції /СНІДу...
ВІЛ-інфекції/СНІДу серед осіб віком 12-24 років з метою підвищення рівня їх обізнаності щодо безпечної статевої поведінки, що дасть...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка