8. Облік операцій з цінними паперами


Назва8. Облік операцій з цінними паперами
Сторінка2/4
Дата15.03.2013
Розмір0.61 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи
1   2   3   4

4. Облік цінних паперів у портфелі банку до погашення

До цінних паперів у портфелі до погашення належать боргові цінні папери з фіксованими платежами або з платежами, які можна визначити, та фіксованим строком погашення, придбані банком з наміром утримання їх до строку погашення та з метою отримання процентного доходу.

Банк не повинен первісно визнавати цінні папери в портфелі до погашення, якщо:

 • не має фінансових ресурсів для фінансування цінних паперів до погашення;

 • є юридичне обмеження, яке може перешкодити наміру банку утримувати цінні папери до погашення;

 • протягом поточного фінансового року або протягом двох попередніх фінансових років банк продав до дати погашення значну суму інвестицій порівняно із загальною сумою інвестицій, утримуваних до погашення.

Цінні папери у портфелі до погашення обліковуються за рахунками груп:

142 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

144 Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку до погашення

321 Боргові цінні папери в портфелі банку до погашення

У портфелі до погашення обліковуються боргові цінні папери, які первісно оцінюються у розрізі складових — номінал, дисконт або премія. Витрати, пов'язані з придбанням цінних паперів, зараховуються до вартості придбання : відображаються за рахунками дисконту або премії. Після первісного визнання боргові цінні папери відображаються за амортизованою собівартістю. Амортизація дисконту (премії) нараховується не рідше одного разу на місяць із застосуванням ефективної ставки процента.

На дату балансу цінні папери в портфелі до погашення переглядаються в аспекті можливого зменшення їх корисності на основі аналізу очікуваних грошових потоків. На суму перевищення балансової вартості цінних паперів над поточною вартістю оцінених майбутніх грошових потоків формується резерв.

Процедури обліку цінних паперів у портфелі до погашення аналогічні обліковим процедурам боргових цінних паперів у портфелі на продаж.

Рахунки, що використовуються для обліку операцій з цінними паперами до погашення, представлені в табл. 4.

Аналітичний облік цінних паперів ведеться в розрізі емітентів та випусків.

На дату балансу банк постійно оцінює свій намір та спроможність утримувати цінні папери до настання дати погашення. Переведення цінних паперів з портфеля до погашення у портфель на продаж може пояснюватися такими чинниками:

 • значним погіршенням кредитоспроможності емітента;

 • реорганізацією емітента;

 • змінами законодавчих або регулятивних вимог;

 • значним підвищенням регулятивних вимог до капіталу;

 • непередбаченими подіями, які сталися з незалежних від банку причин.

Таблиця 6.4. Рахунки для обліку цінних паперів у портфелі банку до погашення

Показник

Цінні папери у портфелі до погашення

Боргові цінні папери

Номінал

1420,1421, 1422, 1424, 1440, 3210,3211,3212,3213,3214

Дисконт

1426,1446, 3216

Премія

1427,1448,3218

Нараховані доходи

1428,1448,3218

Прострочені нараховані доходи

1429,3219

Резерв

1491,3290

У тому числі під нараховані доходи

1493,3291

Доходи

6051,6053,6055

Витрати

7704,7720


Переведення цінних паперів з портфеля до погашення в портфель на продаж здійснюється за справедливою вартістю.

Приклад облікових записів при переведенні боргових цінних паперів нефінансових підприємств з портфеля до погашення у портфель на продаж наведено в табл. 5.

Таблиця 5. Облікові записи при переведенні боргових цінних паперів нефінансових підприємств з портфеля до погашення у портфель на продаж

Дебет

Кредит

Примітки

3541

3214

Номінальна вартість ЦП у портфелі до погашення

3216

3541

Неамортизований дисконт ЦП у портфелі до погашення

3541

3217

Неамортизована премія ЦП у портфелі до погашення

3541

3218

3219

Нараховані проценти (прострочені нараховані проценти) за купонними ЦП у портфелі до погашення

3290

3541

Резерв під ЦП у портфелі до погашення (у разі наявності)

3114

3541

Номінальна вартість ЦП, що переводяться в портфель на продаж

3541

3116

Новий неамортизований дисконт за ЦП, що переводяться в портфель на продаж

3117

3541

Нова неамортизована премія за ЦП, що переводяться в портфель на продаж

3118

3119

3541

Нараховані проценти (прострочені нараховані проценти) за купонними ЦП, що переводяться в портфель на продаж

3291

3191

Резерв під заборгованість за нарахованими доходами за купонними ЦП, що переводяться в портфель на продаж

3541

5102

Додатна різниця між справедливою вартістю на дату переведення та амортизованою собівартістю

5102

3541

Від'ємна різниця між справедливою вартістю на дату переведення та амортизованою вартістю


Погашення цінних паперів при настанні строку відображається:

Д-т 1200,2600

К-т 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1440, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214 — на суму номіналу

К-т 1428, 1448, 321 8 — на суму нарахованих процентів

Якщо за погашеними цінними паперами було сформовано резерв, сума резерву списується з балансу, а у випадку залишку сформованого резерву, що не був використаний під час погашення, суму залишку відносять на рахунок 7704.
5. Облік інвестицій в асоційовані та дочірні компанії

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії є фінансовими та капітальними інвестиціями банку. їх слід розглядати залежно від взаємовідносин та ступеня контролю інвестора за оперативною та фінансовою діяльністю компанії, в яку були здійснені інвестиції.

Інвестиції банку в асоційовані та дочірні компанії показано на рис. 6.2.

Фінансові та капітальні інвестиції банку обліковуються на рахунках груп:

410 Інвестиції в асоційовані компанії

420 Інвестиції в дочірні компанії

c:\windows\temp\finereader10\media\image1.png

Рис. 6.2. Інвестиції банку в асоційовані та дочірні компанії
Здійснені інвестиції первісно оцінюються за собівартістю, витрати пов'язані з придбанням інвестиції збільшують суму такої інвестиції. Якщо вартість придбання інвестицій в асоційовані та дочірні компанії перевищує частку банку-інвестора в справедливій вартості чистих активів, то виникає гудвіл; якщо частка банку в справедливій вартості придбаних чистих активів перевищує вартість придбання інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, то виникає негативний гудвіл. Гудвіл обліковується як складова вартості інвестиції. Банк щорічно перевіряє гудвіл на зменшення корисності.

Здійснення інвестицій в асоційовані та дочірні компанії відображається в обліку:

Д-т 4102, 4103, 4105, 4202, 4203, 4205

К-т 1200, 2600 — на суму вартості придбання

Якщо під час здійснення інвестиції виникає негативний гудвіл, різниця між вартістю придбання і часткою інвестора в справедливій вартості активів : зобов'язань обліковується за рахунком 6310 або 6311.

Інвестиції в асоційовані компанії обліковуються за методом участі в капіталі, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується абс зменшується на суму частки інвестора в чистому прибутку (збитку) та в сум; зміни загальної величини власного капіталу об'єкта інвестування за звітний період.

Визнання частки банку в чистому прибутку емітента відображається в обліку:

• у разі збільшення балансової вартості фінансової інвестиції:

Д-т 4102, 4193, 4105

К-т 6310

 • у разі зменшення балансової вартості інвестиції:

Д-т 7310

К-т 4102, 4103, 4105

Визнання змін у власному капіталі емітента відображається такими бухгалтерськими проводками:

 • у разі збільшення вартості фінансових інвестицій у зв'язку зі збільшенням власного капіталу об'єкта інвестування:

Д-т 4102,4103, 4105

К-т 5103

 • у разі зменшення вартості фінансових інвестицій у зв'язку зі зменшенням власного капіталу об'єкта інвестування виконується обернена бухгалтерська проводка. Якщо залишку за рахунком 5103 не вистачає, то така різниця списується з рахунку 5030 або 5031. Балансова вартість інвестицій в асоційовані компанії зменшується на суму визнаних дивідендів від об'єкта інвестування і відображається в обліку:

Д-т 1200,2600

К-т 4102, 4103, 4105 — на суму отриманих дивідендів

Нарахування дивідендів за інвестиціями банку в дочірні компанії відображається в обліку:

Д-т 4208

К-т 6300

Сума отриманих дивідендів відображається:

Д-т 1200,2600

К-т 4208

Зменшення корисності інвестицій в асоційовані та дочірні компанії відображається в обліку:

Д-т 7310, 7311

К-т 4102,4103, 4105,4202, 4203, 4205

Інвестиції в дочірні компанії можуть бути переведені:

 • в інвестиції в асоційовані компанії;

 • портфель на продаж.

Переведення інвестицій в асоційовані та дочірні компанії в портфель на продаж здійснюється за балансовою вартістю. Переведення інвестицій в асоційовану компанію в інвестиції в дочірню компанію відображається в обліку як поетапне придбання інвестицій. Переведення інвестицій у дочірню компанію в інвестиції в асоційовану компанію здійснюється за собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестицій у дочірню компанію.

У разі продажу інвестицій в асоційовані та дочірні компанії вони переводяться в портфель цінних паперів на продаж.
6. Облік боргових цінних паперів власної емісії

Банки з метою формування оптимальної структури ресурсної бази й отримання додаткових ресурсів для здійснення активних операцій можуть випускати власні боргові зобов'язання.

Цінні папери власного боргу враховуються за рахунками груп:

  1. Короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком

  2. Довгострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком

  3. Короткострокові ощадні (депозити) сертифікати, емітовані банком

  4. Довгострокові ощадні (депозити) сертифікати, емітовані банком

  5. Ощадні (депозити) сертифікати на вимогу, емітовані банком

Боргові цінні папери можуть продаватися за номіналом, зі знижкою (дисконтом) або з надбавкою (премією). Кожна складова обліковується за відповідними рахунками.

Операції з продажу цінних паперів власного боргу відображаються:

Д-т 1200, 2600, 1001

К-т 3300, 3305, 3310, 3315, 3320, 3330, 3340 - на суму номіналу,

• якщо з дисконтом (премією):

Д-т/К-т 3306, 3316, 3326, 3336, 3346/3307, 3317, 3327, 3337, 3347

За борговими цінними паперами власної емісії протягом періоду від дати продажу до дати його погашення не рідше одного разу на місяць нараховуються проценти та амортизується дисконт (премія) із зарахуванням нарахованих сум на рахунки групи 705 «Процентні витрати за цінними паперами власного боргу».

Цінні папери власного боргу можуть обліковуються при настанні строку погашення або достроково. Погашення боргових цінних паперів відображається проводкою:

Д-т 3300, 3305, 3310, 3315, 3320, 3330, 3340

Д-т 3308, 3318, 3328, 3338, 3348

К-т 1200,2600, 1001

У разі дострокового погашення цінного папера амортизується відповідна частина дисконту (премії) до дати погашення. Отримані дозволи на випуск цінних паперів обліковуються за позабалансовим рахунком 9811 «Отримані дозволи на випуск цінних паперів» у сумі виданого свідоцтва про реєстрацію.

Бланки цінних паперів обліковуються за номінальною вартістю або в умовній оцінці за позабалансовим рахунком 9820 «Бланки цінних паперів».

Облік погашених цінних паперів здійснюється за позабалансовим рахунком 9812 «Погашені цінності» в сумі їх погашення або в номінальній оцінці, якщо вони погашені у зв'язку з технічним браком або зіпсовані та списуються на підставі акта про їх знищення.
1   2   3   4

Схожі:

Поняття торгівлі цінними паперами
Останній визначає основні засади оподаткування прибутку юридичних осіб від операцій з торгівлі цінними паперами. Цей закон визначає...
Доходи від операцій з цінними паперами, валютними цінностями та борговими зобов'язаннями

Декларація про прибуток підприємства
Доходи від операцій з цінними паперами, валютними цінностями та борговими зобов’язаннями (додаток Б, рядок 12)
«ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ТОРГОВЕЦЬ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ «РЕЄСТР КОНСАЛТИНГ»...
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова Компанія «Торговець Цінними Паперами «Реєстр-Консалтинг»
«ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ТОРГОВЕЦЬ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ «РЕЄСТР – КОНСАЛТИНГ»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова Компанія «Торговець Цінними Паперами «Реєстр-Консалтинг»
31 Підприємство ТОВ «Фондова компанія «Торговець цінними паперами «Реєстр Консалтинг»
Підприємство ТОВ «Фондова компанія «Торговець цінними паперами «Реєстр Консалтинг»
План Лекції Сутність і класифікація валютних операцій комерційних...
Сутність і класифікація валютних операцій комерційних банків Банківська операція визнається як валютна за умови застосування в процесі...
Коди Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ТОВ «Фондова компанія «торговець цінними паперами «Реєстр Консалтинг»
Коди Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ТОВ «Фондова компанія «Торговець цінними паперами «Реєстр Консалтинг»
Цінними Паперами «Реєстр-Консалтинг»
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка