План Лекції Сутність і класифікація валютних операцій комерційних банків. Облік готівкових обмінних операцій в іноземній валюті. Організація проведення та облік безготівкових обмінних операцій в іноземній валюті


Скачати 150.04 Kb.
НазваПлан Лекції Сутність і класифікація валютних операцій комерційних банків. Облік готівкових обмінних операцій в іноземній валюті. Організація проведення та облік безготівкових обмінних операцій в іноземній валюті
Дата19.04.2013
Розмір150.04 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи
Тема 9. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

План Лекції

 1. Сутність і класифікація валютних операцій комерційних банків.

 2. Облік готівкових обмінних операцій в іноземній валюті.

 3. Організація проведення та облік безготівкових обмінних операцій в іноземній валюті.

 4. Облік інших операцій комерційних банків в іноземній валюті.

1. Сутність і класифікація валютних операцій комерційних банків Банківська операція визнається як валютна за умови застосування в процесі розрахунків за цією операцією валюти, відмінної від національної.

Валютні операції комерційних банків можна класифікувати за низкою критеріїв. Зокрема, за економічним змістом операції в іноземній валюті поділяються на обмінні, кредитні, депозитні, розрахункові, інвестиційні та ін. Залежно від суб'єкта, що ініціював операцію, валютні операції банків можуть здійснюватися:

 • за рахунок клієнтів;

 • з ініціативи банку.

До першої групи належать операції, пов'язані зі здійсненням розрахунків, кредитні й депозитні операції в іноземній валюті.

Операції другої групи пов'язані з придбанням цінних паперів, матеріальних цінностей за іноземну валюту, а також із придбанням іноземної валюти за кошти банку.

За термінами здійснення розрахунків розрізняють операції в іноземній валюті, розрахунки за якими здійснюються негайно, у дуже короткий термін (до двох робочих днів) і в термін, що перевищує два робочі дні. Негайно розрахунки здійснюються при відкритті депозитних рахунків в іноземній валюті, здійсненні готівкових обмінних операцій, надання валютних кредитів, кошти за якими перераховуються на користь позичальника.

Операції в іноземній валюті, розрахунки за якими проводяться в короткий термін, що не перевищує двох робочих днів, називають операціями спот.

Операції в іноземній валюті, розрахунки за якими здійснюються після двох робочих днів від дати укладення відповідного контракту до дати, зазначеної в контракті, називають форвардними операціями.

Суб'єкти валютних операцій комерційних банків класифікуються за ознакою резидентності.

Резиденти - це:

 • фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання на території України, зокрема й ті, котрі тимчасово перебувають за кордоном;

 • юридичні особи з місцем перебування на території України, які здійснюють свою діяльність на підставі законодавства України.

Нерезиденти - це:

 • фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання за межа­ми України, зокрема й ті, котрі тимчасово перебувають на території України;

 • юридичні особи з місцем перебування за межами України, які створені і діють відповідно до законодавства іноземної держави.

Порядок здійснення валютних операцій з резидентами і нерезидентами, а отже, і методика їх обліку, є дещо відмінними.

2. Облік готівкових обмінних операцій в іноземній валюті.

Обмінні операції - це операції, які передбачають обмін однієї валюти на іншу.

Кінцевим результатом відображення таких операцій у бухгалтерському обліку є проведення їх за дебетом рахунка в одній валюті та за кредитом - в іншій. Як готівкові, так і безготівкові обмінні операції обліковуються за монетарними статтями балансу банку.

Монетарні статті - статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи й зобов'язання, які будуть отримані або сплачені у визначеній сумі грошових коштів або їхніх еквівалентів.

Немонетарні статті - статті інші, ніж монетарні статті балансу.

Готівкові обмінні операції мають ту особливість, що з відображенням їх у бухгалтерському обліку виникає тільки одна часова категорія - дата операції, яка одночасно є датою валютування і датою розрахунку. Тож бухгалтерські записи здійснюються тільки за балансовими рахунками. Вказані операції відображаються в обліку за такими курсами:

 • за офіційним валютним курсом відображається іноземна валюта в подвійній оцінці - за номіналом і в гривневому еквіваленті;

 • за ринковим курсом гривні відображаються у разі купівлі-продажу іноземної валюти за гривні. Якщо здійснюється купівля однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту, вартість придбаної валюти визначається на рівні вартості проданої валюти за офіційним курсом.

Оскільки готівкові обмінні операції в іноземній валюті впливають на валютну позицію банку за такою валютою, то вони відображаються в обліку з використанням технічних рахунків 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти і банківських металів» та 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти і банківських металів». При цьому різниця між ринковим та офіційним валютним курсом відображається за рахунком 6204 «Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами».

Розгляньмо облік вказаних операцій на прикладі.

Комерційний банк купив 100 доларів США за 530 гривень та продав 100 канадських доларів за 330 гривень та готівку. Офіційні курси валют на дату здійснення операції склали: 1 долар США -5,32 гривні; 1 канадський долар - 3,4 гривні.

Бухгалтерські проведення за цими операціями матимуть такий вигляд.Купівля валюти (доларів США)


Продаж валюти

Д-т Каса в доларах США
К-т 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»

100 доларів США;

532 грн.

100 доларів США;

532 грн.

Д-т 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»
К-т Каса канадських доларах

100 канадських доларів;

340 грн.
100 канадських доларів;

340 грн.

Д-т 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»
К-т каса в гривнях

530 грн.

530 грн.

Д-т Каса в гривнях
К-т 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»

330 грн.


330 грн.

Д-т 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»


2 грн.

Д-т 6204 «Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами»

10 грн.

Д-т 6204 «Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами»

2 грн.

К-т 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»

10 грн.

Наведені бухгалтерські проведення можуть відображатися за рахунками 1001 «Банкноти та монети в касі банку», 1002 «Банкноти та монети в касі безбалансових установ банку» або 1003 «Банкноти та монети в обмінних пунктах» залежно від того, як указані операції здійснюються: через операційну касу банку (безбалансо-вого відділення) чи через пункт обміну валюти.

3. Організація проведення та облік безготівкових обмінних операцій в іноземній валюті.

Безготівкові обмінні операції в іноземній валюті - це операції, що здійснюються на міжбанківському валютному ринку з приводу купівлі-продажу іноземної валюти.

Безготівкові обмінні операції класифікуються за термінами їх виконання. Зазвичай міжбанківські угоди з приводу купівлі-прода­жу іноземної валюти укладаються на умовах спот або форвард. Обмінна операція в іноземній валюті, здійснена на умовах спот - це операція з купівлі-продажу однієї валюти за іншу за ринковим курсом, що склався на дату розрахунку, розрахунок за якою здійснюється у період не більший, ніж два робочі дні після дати укладення угоди.

Обмінна операція в іноземній валюті, здійснена на умовах форвард - це операція з купівлі-продажу однієї валюти за іншу, курс за якою визначено в контракті, з терміном виконання понад два банківські дні.

Форвардна операція є різновидом строкової валютної операції, яка на сьогоднішній день не здійснюється комерційними банками України згідно зі змінами до Правил здійснення операцій на міжбан-ківському валютному ринку України, затверджених постановою Правління НБУ від 18.03.1999 р. № 127 (із змінами та доповненнями). У підсумку безготівкові обмінні операції (так само, як і готівкові) відображаються в обліку за дебетом рахунку в одній валюті та за кредитом в іншій. їх облік здійснюється за датою операції незалежно від дати валютування. У разі виникнення часового розриву між датою операції та датою валютування безготівкові обмінні операції в іноземній валюті обліковуються за такими позабалансовими рахунками:

• рахунки групи 920 « Валюта та банківські метали, які куплені,

але не отримані»;

• рахунки групи 921 «Валюта та банківські метали, які продані,


але не відіслані»;

 • 9350 А «Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами»;

 • 9360 П «Активи до відсилання та депозити до залучення за спотовими контрактами».

У випадках здійснення бухгалтерських проведень за позабалансовими рахунками:

 • іноземна валюта обліковується в подвійній оцінці - за номіналом і в гривневому еквіваленті за офіційним валютним курсом на дату здійснення проведення;

 • гривні обліковуються за курсом, зазначеним у договорі, в разі купівлі-продажу іноземної валюти за національну валюту з одночасним відображенням майбутніх доходів чи витрат.

При цьому операції, здійснені на умовах спот і форвард, впливають на позабалансову позицію банку за іноземною валютою і відповідно відображаються за рахунком 9920 АП «Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами».

Бухгалтерські записи за балансовими рахунками здійснюються за тими ж курсами, за якими обліковуються готівкові обмінні операції.

Розгляньмо облік обмінних операцій, здійснених на умовах спот, на прикладі.

Банком куплено на умовах спот 1000 євро за 1030 доларів США.

Офіційний курс НБУ складав

• на дату укладання угоди:

1 долар США - 5,33 грн. 1 євро - 5,49 грн.

• на дату валютування:

1 долар США - 5,33 грн. 1 євро - 5,50 грн.


Бухгалтерські проведення, що виконуються за датою операції

Д-т 9200 «Валюта та банківські метали, які куплені за умовами спот»

К-т 9920 «Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами»

1000 євро; 5490 грн.

1000 євро; 5490 грн.

Д-т 9920 «Позабалансова позиція банку одночасно за іноземною валютою та банківськими металами» К-т 9210 «Валюта та банківські метали, які продані за умовами спот»

1030 доларів США;

5489,90 грн.

1030 доларів США;

5489,90 грн.


За датою валютування позабалансова валютна позиція банку переоцінюється з огляду на зміну офіційного курсу євро.


Бухгалтерські проведення, що виконуються за датою валютування

Переоцінювання позабалансової валютної позиції

Д-т 9200 «Валюта та банківські метали, які куплені за умовами спот»

К-т 9920 «Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами»

10 грн.
10 грн.

Закриття позабалансової валютної позиції

Д-т 9920 «Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами»

К-т 9200 «Валюта та банківські метали, які куплені за умовами спот»

1000 євро; 5500 грн. 1000 євро; 5500 грн.

одночасно
Д-т 9210 «Валюта та банківські метали, які продані за умовами спот»

К-т 9920 «Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами»

1030 доларів США; 5489,90 грн.

1030 доларів США; 5489,90 грн.

Здійснення оплати контракту в доларах США та отримання євро

Д-т 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»

К-т 1500 «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках»

1030 доларів США; 5489,90 грн.

1030 доларів США; 5489,90 грн.

одночасно
Д-т 1500 «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках»

К-т 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»

1000 євро;

5500 грн. 1000 євро;

5500 грн.

Визначення результату від операції обміну

Д-т 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»

К-т 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»

5489,90 грн.

5489,90 грн.

одночасно
Д-т 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»

К-т 6204 «Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами»

10,10 грн. 10,10 грн.

Під час здійснення форвардних операцій курс форвард зазвичай не збігається з офіційним обмінним курсом. Різниця між курсом форвард і офіційним курсом складає премію, або дисконт, за форвардним контрактом.

Указана премія, або дисконт, відображається в обліку позабалансово як майбутні доходи чи витрати банку за рахунками:

9205 А Дисконт/Премія до отримання за форвардними валютними контрактами;

9215 П Дисконт/Премія до виплати за форвардними контрактами.

За датою операції форвардні контракти відображаються в обліку так.

Д-т 9201

«Валюта та банківські метали, які куплені за форвардними контрактами з метою хеджування»

на суму номіналу валюти, яка купляється за форвардним контрактом, та гривневого еквівалента номіналу валю­ти за офіційним курсом НБУ

Д-т (КП 9205

«Дисконт/Премія до отримання за форвардними валютними контрактами»

на величину різниці між гривневим еквівалентом купленої та проданої валюти

К-т 9211

«Валюта та банківські метали, які продані за форвардними контрактами з метою хеджування»

на суму номіналу валюти, яка продається за форвардним контрактом, і гривневого еквівалента номіналу валюти за форвардним курсом

4. Облік інших операцій комерційних банків в іноземній валюті

Комерційні банки України, крім обмінних, здійснюють низку інших операцій в іноземній валюті. Методика обліку вказаних операцій залежить від їхнього впливу на валютну позицію банку.

Облік операцій, які впливають на валютну позицію банку (крім обмінних операцій та операцій пов'язаних із нарахуванням, отриманням і сплатою іноземної валюти у вигляді доходів і витрат).

До них належать:

- операції за внесками в іноземній валюті до статутного капіталу;

- операції з придбання та реалізації за іноземну валюту немонетарних активів (основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей), отримання (виконання) робіт і послуг:

- довгострокові вкладення банку в іноземній валюті в асоційовані, дочірні підприємства, у портфель банку на інвестиції та на продаж.

У разі внеску в іноземній валюті до статутного капіталу банку на дату укладення установчого договору гривневий еквівалент іноземної валюти відображається за офіційним валютним курсом за рахунком 3630 «Внески за незареєстрованим статутним капіталом». Виконуються бухгалтерські проведення:

Д-т 1500 «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках»

К-т 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;

одночасно:

•Д-т 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»

•К-т 3630 «Внески за незареєстрованим статутним капіталом».

Перше проведення виконується в подвійній оцінці: у валюті за номіналом і в гривнях за офіційним курсом НБУ Друге проведення виконується у гривневому еквіваленті іноземної валюти за офіційним курсом НБУ.

Різниця, що виникає під час оцінювання внеску за офіційним валютним курсом на дату внесення коштів в іноземній валюті й на дату укладення установчого договору під час формування статутного капіталу за участю іноземних інвесторів, відображається за рахунком 6204 «Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами». На дату зарахування внесених коштів в іноземній валюті до статутного капіталу банку виконується бухгалтерське проведення:

Д-т 3630 «Внески за незареєстрованим статутним капіталом»

на суму грошового еквівалента іноземної валюти за офіційним курсом НБУ на дату укладення установчого договору

Д-т (К-т) 6204 «Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами»

на величину різниці між гривневим еквівалентом

іноземної валюти за офіційним курсом НБУ на дату

внесення коштів й на дату укладення установчого

договору

К-т 5000 «Зареєстрований статутний капітал банку»

на суму гривневого еквівалента іноземної валюти за офіційним курсом НБУ на дату внесення коштів

Операції з придбання за іноземну валюту немонетарних активів (запасів, основних засобів, нематеріальних активів тощо) та отримання робіт і послуг на дату сплати авансу відображаються в обліку за офіційним валютним курсом НБУ.

Д-т 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»

К-т 1500 «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках»

Проведення виконується в подвійній оцінці: у валюті за номіналом і в гривнях за офіційним курсом НБУ

одночасно
Д-т 3511 «Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів»

Проведення виконується у гривнях за офіційним курсом НБУК-т 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»

Рахунок дебіторської заборгованості за отриманими активами закривається з їх оприбуткуванням:

• Д-т 4400 «Основні засоби» або

4300 «Нематеріальні активи» або

4500 «Інші необоротні матеріальні активи»

• К-т 3511 «Дебіторська заборгованість із придбання нематеріальних активів та основних засобів».

Вказане проведення виконується у гривнях за офіційним курсом НБУ. У разі реалізації нематеріальних активів, виконання робіт чи надання послуг указані операції відображаються в обліку за офіційним курсом НБУ на дату одержання авансу в іноземній валюті. Схема відображення таких операцій в обліку аналогічна викладеній вище.

Загалом дебіторська заборгованість за авансами з придбання основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей тощо і кредиторська заборгованість із продажу основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей відображаються у фінансовій звітності за офіційним валютним курсом на дату розрахунку.

Немонетарні статті, зарахування яких до балансу банку пов'язане з операціями в іноземній валюті, у фінансовій звітності відображаються в гривневому еквіваленті за валютним курсом на дату здійснення операції та не підлягають переоцінюванню.

Кредиторська заборгованість із придбання за іноземну валюту основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей та дебіторська заборгованість із продажу за іноземну валюту основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей є монетарними статтями балансу. Вони підлягають сплаті та одержанню у визначеній в іноземній валюті сумі, а тому переоцінюються під час кожної зміни офіційного валютного курсу.

Довгострокові вкладення банку в іноземній валюті в асоційовані та дочірні іноземні компанії відображаються за вартістю їх придбання на рахунках груп 410 «Вкладення в асоційовані компанії» та 420 «Вкладення в дочірні компанії». Облік ведеться за офіційним валютним курсом на дату здійснення операції так само, як і за іншими немонетарними статтями балансу.

Інвестиції в іноземні підприємства, в яких банк не бере істотної участі, обліковуються на рахунках групи 320 «Акції та інші вкладення з нефіксованим прибутком у портфелі банку на інвестиції». Облік здійснюється за офіційним валютним курсом на дату визначення справедливої (ринкової) вартості інвестицій.

Облік цінних паперів в іноземній валюті, що придбані з метою продажу, ведеться на рахунках групи 310 «Акції та інші вкладення з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж» у подвійній оцінці: у валюті, в якій виражено їхню вартість, і в гривнях за офіційним курсом НБУ на поточну дату. їх переоцінювання здійснюється в порядку, визначеному для монетарних статей в іноземній валюті.


.Схожі:

Платіжне доручення в іноземній валюті №
Надаємо право утримати комісійну винагороду за здійснення переказу коштів в іноземній валюті з рахунку №2600
КОНТРАКТ безвідсоткової цільової позики в іноземній валюті
КРЕДИТОР зобов’язується надати ПОЗИЧАЛЬНИКУ безвідсоткову цільову позику в іноземній валюті, а останній зобов’язується використати...
План-конспект уроку Тема: Облік касових операцій. Облік розрахунків з підзвітними особами
Мета: навчити вести облік касових операцій в програмі «1С: Бухгалтерия». Навчити вести облік розрахунків з підзвітними особами в...
Облік касових операцій
Між предметні зв’язки: казначейська справа, основи правознавства, фінансовий облік, фінанси, гроші та кредит
Лекція 11. Облік касових операцій та операцій з іншими грошовими коштами
Грошові кошти є найбільш ліквідними активами. Вони присутні на початковому та кінцевому етапах облікового циклу, який включає придбання...
Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті

ТЕМА 7: Оперативний облік надходження платежів
У 2000 році запроваджено більш досконалий програмний комплекс АІС "Облік податків і платежів", який забезпечує автоматизоване виконання...
ТЕМА: Облік розрахункових операцій
Матеріально-технічне забезпечення: роздатковий матеріал, калькулятори, план рахунків
ТЕМА: Облік розрахункових операцій
Матеріально-технічне забезпечення: роздатковий матеріал, калькулятори, план рахунків
ТЕМА: Облік розрахункових операцій
Матеріально-технічне забезпечення: роздатковий матеріал, калькулятори, план рахунків
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка