РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Скачати 239.4 Kb.
НазваРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Дата23.10.2013
Розмір239.4 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України

від 05 червня 2013 року № 683)
Форма № Н - 3.04

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
Кафедра (циклова комісія) суспільних дисциплін
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

Скринник З.Е.

“______”_______________20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ

напрям підготовки 8.03050802 «Банківська справа», 8.03050801 «Фінанси і кредит», 8.03050901 «Облік і аудит», 8.03050201 «Економічна кібернетика», 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці»

спеціальність ______________________________________________________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація_______________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інститут, факультет, відділення фінансово-економічний, банківської справи та інформаційних технологій, перепідготовки та підвищення кваліфікації

2013 – 2014 навчальний рік


Робоча програма з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів за напрямом підготовки 8.03050802 «Банківська справа», 8.03050801 «Фінанси і кредит», 8.03050901 «Облік і аудит», 8.03050201 «Економічна кібернетика», 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці».

"28" серпня 2013 року - 13 с.

Розробники: Філіповський О.В., кандидат технічних наук, доцент кафедри суспільних дисциплін ЛІБС УБС НБУ


Робочу програму схвалено на засіданні кафедри суспільних дисциплін
Протокол від “____”________________20__ року № ___
Завідувач кафедри (голова циклової комісії) Скринник З.Е.
_______________________ (Скринник З.Е.)

(підпис)

  Філіповський О.В., 2013 рік

ЛІБС УБС НБУ, 2013 рік


1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів 2

0305 – “Економіка і підприємництво”


НормативнаНапрям підготовки
6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

Модулів - 1

Спеціальність (професійне спрямування)Рік підготовки:

Змістових модулів - 1

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання
«»                 


Семестр

Загальна кількість годин - 36

- 9-й.


- 10-й.


Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних 2

самостійної роботи
студента – 6

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

год. 8

2

Практичні, семінарські

год. 6

-

Лабораторні

год. -

год. -

Самостійна робота

год. 22

год. 34

Індивідуальні завдання:
год. -

Вид контролю: екзамен
Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

     для денної форми навчання – 14 : 22

     для заочної форми навчання – 1 : 17


2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: формування у майбутніх фахівців (спеціалістів та магістрів) умінь та компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у конкретній галузі.

Завдання: забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах конкретних галузей господарювання через ефективне управління охороною праці та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: сучасні методи дослідження і аналізу ризиків, загроз і небезпек на робочих місцях та виробничих об’єктах; безпечні технології в галузі діяльності; організаційні і технічні заходи поліпшення безпеки праці; заходи усунення причин нещасних випадків та ліквідації наслідків аварій на виробництві.

вміти: вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог охорони праці та володіти основними професійними компетенціями з охорони праці

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.

Тема 1. МІЖНАРОДНІ НОРМИ І ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ

1. Стан безпеки праці в світі. Соціальний діалог в Європейському Союзі й Україна.

2. Міжнародні стандарти SA 8000 «Соціальна відповідальність» та ISO 26000 «Настанова по соціальній відповідальності».

3. Законодавство Євросоюзу з охорони праці. Міжнародна Організація Праці (МОП) Основні Конвенції МОП в галузі охорони праці.

4. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці. Європейський Союз (ЄС) . Міжнародна агенція з атомної енергії (МАГАТЕ) . Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) . Співдружність Незалежних Держав (СНД).

5. Безпека праці в Україні. Основні законодавчі та нормативно-правові акти про охорону праці.
Тема 2. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В ОРГАНІЗАЦІЇ (2год)

1. Основні вимоги до побудови і функціонування системи управління охороною праці (СУОП)

2. Системи менеджменту гігієни і безпеки праці. OHSAS 18001: 2007

3. Політика в галузі охорони праці. Ефективність функціональної структури СУОП

4. Плани локалізації і ліквідації аварійних ситуацій й аварій. Функціональні обов’язкі з охорони праці керівників, посадових осіб і фахівців підприємства.

5. Опрацювання програми поліпшення стану умов і безпеки праці

6. Служби охорони праці місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування
Тема 3. ТРАВМАТИЗМ ТА ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ В ГАЛУЗІ. РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ (2год)

3.1. Класифікація нещасних випадків і взяття їх на облік

3.2. Розслідування та облік нещасних випадків

3.3. Профілактика нещасних випадків

3.4. Засоби захисту, що застосовуються для попередження нещасних випадків на виробництві

3.5. Шляхи попередження травматизму
Тема 4. СПЕЦІАЛЬНІ РОЗДІЛИ ОХОРОНИ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Аналіз умов праці у галузі за показниками шкідливості та небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу.

2. Безпека праці під час експлуатації електронно-обчислювальних

машин (Витяг з НПАОП 0.00-1.31-99)

3. Нормування шкідливих речовин в повітрі робочої зони

4. Організація безпечної роботи електроустановок

5.. Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці

6. Шкідливі хімічні речовини, біологічні чинники, виробничий пил

7. Вібрація, шум, інфразвук, ультразвук. Виробничі випромінювання. Мікроклімат робочої зони. Загальні заходи та засоби нормалізації мікроклімату та теплозахисту

8. Важкість праці: Динамічні, статичні навантаження. Напруженість праці. Увага, напруженість аналізаторних функцій, емоційна та інтелектуальна напруженість, монотонність праці.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Тема 1. Міжнародні норми і законодавство України в галузі охорони праці

4

 2

 2

 -

 -

 -

5

 -

 -

 -

 -

 5

Тема 2. Система управління охороною праці в організації


 4

 2

 2

 -

 -

 -

 2

2

 -

-

 -

 

Тема 3. Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування нещасних випадків

 4

 2

 2

 -

 -

 -

 5

-

 -

 - 5

Тема 4. Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної діяльності

 2

 2

 -

 -

 -

 -

 5

-

 -

 -

 -

5

Тема 5. Актуальні проблеми охорони праці в наукових дослідженнях

7

-

-

-

-

7

5

-

-

-

-

5

Тема 6. Основні заходи пожежної профілактики на об’єктах

7

-

-

-

-

7

7

-

-

-

-

7

Тема 7. Державний нагляд і громадський контроль за станом охорони праці. Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві

8

-

-

-

-

8

7

-

-

-

-

7
Усього годин

 36

 8

6

 -

-

 22

 36

 2

 -

 -

 

 34

5. Теми семінарських занять


з/п

Назва теми

Кількість годинТема 1. МІЖНАРОДНІ НОРМИ І ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ

1. Стан безпеки праці в світі

2. Соціальний діалог в Європейському Союзі й Україна

3.Міжнародний стандарт SA 8000 «Соціальна відповідальність»

4. Міжнародний стандарт ISO 26000 «Настанова по соціальній відповідальності»

5. Основні принципи та впровадження соціальної відповідальності

6. Законодавство Євросоюзу з охорони праці

7. Міжнародна Організація Праці (МОП)

8. Європейський Союз (ЄС)

9. Міжнародна агенція з атомної енергії (МАГАТЕ)

10. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)

11. Співдружність Незалежних Держав (СНД)

12. Основні Конвенції МОП в галузі охорони праці

13. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці

14. Соціальний діалог в Україні

15. Безпека праці в Україні

16. Основні законодавчі та нормативно-правові акти про охорону праці

 2Тема 2. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В ОРГАНІЗАЦІЇ

1. Основні вимоги до побудови і функціонування системи управління охороною праці (СУОП)

2. Настанова з систем управління охороною праці. МОП-СУОП 2001. ILO-OSH 2001

3. Система менеджменту охорони праці та промислової безпеки

4. Розробка системи управління охороною праці (СУОП)

5. Запровадження галузевої Системи управління охороною праці на підприємствах

6. Системи менеджменту гігієни і безпеки праці. OHSAS 18001: 2007

7. Політика в галузі охорони праці

8. Ефективність функціональної структури СУОП

9. Плани локалізації і ліквідації аварійних ситуацій й аварій.

10. Функціональні обов’язкі з охорони праці керівників, посадових осіб і фахівців підприємства.

11. Оцінка стану безпеки праці в організації

12. Стимулювання за досягнуті результати

13. Порядок заохочення працюючих за дотримання вимог охорони праці

14. Проведення внутрішнього аудиту

15. Опрацювання програми поліпшення стану умов і безпеки праці

16. Служби охорони праці місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування

17. Підготовка документів для визначення та обліку шкідливих і небезпечних виробничих факторів

18. Підготовка документів для оцінки ступеня професійного ризику виробництва

 2Тема 3. ТРАВМАТИЗМ ТА ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ В ГАЛУЗІ. РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

1. Класифікація нещасних випадків і взяття їх на облік

2. Розслідування та облік нещасних випадків

3. Огляд місця, де стався нещасний випадок

4. Опитування потерпілого, свідків та посадових осіб

5. Визначення причин нещасного випадку

6. Методи дослідження виробничого травматизму

7. Профілактика нещасних випадків

8. Засоби захисту, що застосовуються для попередження нещасних випадків на виробництві

9. Шляхи попередження травматизму

2Тема 4. СПЕЦІАЛЬНІ РОЗДІЛИ ОХОРОНИ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Аналіз умов праці у галузі за показниками шкідливості та небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу.

2. Безпека праці під час експлуатації електронно-обчислювальних

машин (Витяг з НПАОП 0.00-1.31-99)

3. Нормування шкідливих речовин в повітрі робочої зони

4. Організація безпечної роботи електроустановок

5. Особливості заходів електробезпеки на підприємствах

6. Вимоги безпеки до виробничих і допоміжних приміщень

7. Утримання території підприємств

8. Особливості безпеки праці під час вантажно-розвантажувальних робіт

9. Вимоги безпеки праці під час експлуатації систем опалення, вентиляції і кондиціювання повітря

10. Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці

11. Шкідливі хімічні речовини, біологічні чинники, виробничий пил

12. Вібрація, шум, інфразвук, ультразвук.

13. Виробничі випромінювання. Мікроклімат робочої зони.

14. Загальні заходи та засоби нормалізації мікроклімату та теплозахисту

15. Важкість праці: Динамічні, статичні навантаження. Напруженість праці. Увага, напруженість аналізаторних функцій, емоційна та інтелектуальна напруженість, монотонність праці.

2


8

6. Теми практичних занять – нема ( не передбачено)

7. Теми лабораторних занять – нема ( не передбачено)

8. Самостійна робота

N
з/п

Назва теми

Кількість годин

 1. 1

Тема 5. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

1. Вимоги безпеки до лабораторних приміщень та обладнання для наукових досліджень.

2. Організація наукових досліджень та основні наукові проблеми в галузі охорони праці

3. Наукова база охорони праці. Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці, галузеві науково-дослідні інститути з питань охорони праці, відділи та лабораторії з питань охорони праці галузевих науково-дослідних інститутів. Кафедри охорони праці та інші підрозділи вищих навчальних закладів.

4. Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

5. Загальнодержавна (національна), галузеві, регіональні програми.

6. Аналіз професійного та виробничого ризиків. Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та професійної захворюваності. Мета і методи аналізу. Використання статистичної звітності і актів розслідування

нещасних випадків і професійних захворювань в аналітичній роботі. Показники частоти та тяжкості травматизму.

7. Автоматизовані системи управлінні охороною праці, обліку, аналізу та дослідження травматизму.

7

 1. 2

Тема 6. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ НА ОБ’ЄКТАХ

1. Категорії приміщень і будівель за вибухопожежною і пожежною небезпекою

2. Класифікація вибухо- і пожежонебезпечних зон

3. Класифікація будівель і споруд за ступенем вогнестійкості

4. Протипожежні перешкоди

5. Основні причини винекнення горючого середовища і загорання в електричному устаткуванні

6. Утримання евакуаційних шляхів і виходів

7. Експертиза проектної документації на пожежну безпеку

8. Державний пожежний нагляд

9. Первинні засоби гасіння пожеж

10. Пожежна техніка

11. Оснащення об’єктів первинними засобами пожежогасіння

12. Протипожежне водопостачання

13. Системи протидимного захисту

14. Система пожежної сигналізації

15. Системи оповіщення про пожежу, засоби зв’язку

16. Забезпечення безпечної евакуації персоналу

17. Попередження пожеж та вибухів

18. Загальні вимоги пожежної безпеки

 7

 1. 3

Тема 7. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД І ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ ОХОРОНИ ПРАЦІ. СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ ТА ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ НА ВИРОБНИЦТВІ

1. Органи державного нагляду за охороною праці. Основні принципи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

2. Контроль стану умов праці

3. Методика контролю стану умов праці

4. Підготовка підприємства до комплексної перевірки стану охорони праці

5. Перелік питань для перевірки стану охорони праці на робочих місцях

6. Завдання страхування від нещасного випадку. Принципи та види страхування.

7. Суб’єкти та об’єкти страхування. Види страхування.

Страховий ризик і страховий випадок.

8. Фонд соціального страхування від нещасних випадків. Правління Фонду. Виконавча дирекція Фонду

9. Страхові експерти з охорони праці, їх функції і повноваження

10. Фінансування страхових виплат, соціальних послуг та профілактичних заходів. Джерела фінансування Фонду

11. Страхові тарифи. Страхові виплати. Обов’язки та права суб’єктів страхування від нещасних випадків

12. Обов’язки Фонду. Права та обов’язки застрахованої особи. Права та обов’язки роботодавця як страхувальника

13. Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про охорону праці

 8

 

Разом

 22

9. Індивідуальні завдання – нема ( не передбачено)

10. Методи навчання

 1. Пояснювально-ілюстративний метод.

 2. Репродуктивний метод.

 3. Частково-пошуковий метод.

 4. Проблемно-пошуковий метод

 5. Дослідницький метод.

 6. Лекція:

 • Інформаційна

 • Проблемна

 1. Бесіда:

— вступна бесіда;

— бесіда-повторення;

— контрольна бесіда.

 1. Робота з підручником та опорним конспектом:

— читання тексту з метою закріплення знань;

— відповіді на подані після тексту теми запитання.

10. Навчальні та розвиваючі тести.

11. Обговорення дискусійних питань методом роботи в малих групах.

11. Методи контролю:

 1. Усне опитування на семінарських заняттях

 2. Контролюючі тести

 3. Захист індивідуальних пошуково-дослідницьких робіт

 4. Оцінки за обговорення дискусійних питань

 5. Підсумкова модульна контрольна робота

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест

Сума

Змістовий модуль 1

 

100
Т 1

Т 2

Т 3

Модульна контрольна робота6

6

6

20

50

100

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

90 - 100

A

відмінно

82 - 89

B

добре

74 - 81

C

64 - 73

D

задовільно

60 - 63

E

35 - 59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

0 - 34

F

незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

13. Методичне забезпечення

1. Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни “ Охорона праці в галузі ”, для студентів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит”, 6.030509 “Облік і аудит”, 6.030502 “Економічна кібернетика”, 6.030505 “Управління персоналом та економіка праці”/ укладач: О. В. Філіповський; ЛІБС УБС НБУ. - Львів, 2012. - 51 с.
2. Методика організації самостійної роботи студентів. Львів: Львівський банківський інститут Національного банку України, 2002. – 44 с.

14. Рекомендована література

Основні законодавчі та нормативно-правові акти

 1. Закон України «Про охорону праці».

 2. Кодекс законів про працю України.

 3. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я».

 4. Закон України «Про пожежну безпеку».

 5. Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».

 6. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

 7. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

 8. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

 9. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р.№ 1112 «Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві».

 11. НПАОП 0.00-4.03-04 «Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 08.06.2004 р. № 151.

 12. НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства». Наказ Держгірпромнагляду від 21.03.2007 р. № 55.

 13. НПАОП 0.00-4.11-07 «Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці». Наказ Держгірпром­нагляду від 21.03.2007 р. № 56.

 14. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Наказ Держнагляд­охорон­праці від 26.01.2005 р. № 15.

 15. НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 р. № 9.

 16. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 р. № 255.

 17. НПАОП 0.00-4.33-99 «Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій. Наказ Держнаглядохоронпраці від 17.06.1999 р. № 112.

 18. НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві». Наказ Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 р. № 132.

 19. НПАОП 0.00-6.13-05 «Порядок організації державного нагляду за охороною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці України». Наказ Держнаглядохоронпраці від 30.03.2004 р. № 92.

20. Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці. Затверджено Головою Держгірпромнагляду 16.01.2008 р.

21. Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці. Затверджено Головою Держгірпромнагляду 07.02.2008 р.

Базова

 1. Ткачук К. Н., Халімовський М. О., Зацарний В. В. та ін. Основи охорони праці: Підручник. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К.: Основа, 2006. – 444 с.

 2. Протоєрейський О. С, Запорожець О. І. Охорона праці в галузі: Навч. посіб. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 268 с.

 3. Основи охорони праці: Підручник / За ред. проф. В.В.Березуцького – Х.: Факт, 2005. – 480 с.

 4. Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навч. посіб. – 4-те вид., допов. і перероб. – К.: Університет «Україна», 2009. – 295 с.

 5. Третьяков О.В., Зацарний В.В., Безсонний В.Л. Охорона праці: Навчальний посібник з тестовим комплексом на CD/ за ред. К.Н. Ткачука. – К.: Знання, 2010. – 167 с. + компакт-диск.

 6. Гогіташвілі Г. Г., Карчевські Є.-Т., Лапін В. М. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 367 с.

 7. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І. П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: Навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 2009. – 540 с.

 8. Охорона праці в будівництві: Навч. посіб. посібник / за редакцією Коржика Б.М. і Іванова В.М. – Харків: Форт, 2010. – 388 с.

 9. Березюк О. В., Лемешев М. С. Охорона праці в галузі радіотехніки: Навч. посіб. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 159 с.

 10. Ярошевська В.М., Чабан В.Й. Охорона праці в будівельній галузі: Навч. посіб. – Рівне: НУВГП, 2005. – 313с.

Допоміжна

 1. ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення».

 2. ДСанПіН 3.3.6.096-2002 Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів

 3. ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.

 4. ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.

 5. ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

 6. НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин. Наказ Держгірпромнагляду від 26.03.2010р. № 65

 7. НПАОП 0.00-2.23-04 «Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат». Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 994.

 8. НПАОП 0.00-8.24-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою». Наказ Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15.

 9. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі. Наказ МОЗ України та Держнаглядохоронпраці України від 23.09.1994 р. № 263/121.

 10. ДСТУ 2293-99 «Охорона праці. Терміни та визначення основних понять».

 11. Гігієнічні нормативи ГН 3.3.5-8-6.6.1-2002 «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу». Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.2001 № 528.

 12. Міждержавний стандарт ГОСТ 12.0.003-74 (1999) ССБТ «Опасные и вредные производственные факторы. Классификация».

 13. Міждержавний стандарт ГОСТ 12.0.230-2007 ССБТ. Системи управління охороною праці. Загальні вимоги.

 14. ДБН 2.09.04-87 Адміністративні та побутові будівлі.

 15. Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці. Затверджені Головою Держгірпромнагляду 16.01.2008 р.

 16. Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці. Затверджені Головою Держгірпромнагляду 7.02.2008 р.

 17. Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. № 559.

 18. Директива Ради Європейських Співтовариств 89/391/ЕЕС «Про впровадження заходів, що сприяють поліпшенню безпеки й гігієни праці працівників».

 19. Конвенція МОП 187 «Про основи, що сприяють безпеці й гігієні праці».

 20. Міжнародний стандарт SA8000: 2001 «Соціальна відповідальність». SAI SA8000: 2001 Social Accountability International.

 21. Міжнародний стандарт ISO 26000:2010 – «Настанова по соціальній відповідальності». ISO 26000: 2010 (Draft) Guidance on Social Responsibility.

 22. Міжнародний стандарт OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety management systems – Requirements. Системи менеджменту охорони праці – Вимоги.

 23. Міжнародний стандарт OHSAS 18002, Guidelines for the implementation of OHSAS 18001. Настанова по впровадженню OHSAS 18001.

Схожі:

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за галуззю знань 0304 Право напрямом підготовки 030401Правознавство...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за напрямом підготовки 030401 Правознавство
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Банківське право» для студентів за напрямом підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Етика та естетика» для студентів за напрямом підготовки 030502 «Економічна кібернетика», 030505 «Управління...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти банківської діяльності» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти фінансової діяльності підприємств» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ для студентів за напрямом підготовки 030402, спеціальністю...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма Структура та організація сучасних виробничо – технічних комплексів
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри правознавства Кіровоградського державного педагогічного унвіерситету імені Володимира...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка