Досвід НТУ „ХПІ” з втілення кредитно-модульної системи організації навчального процесу згідно з ECTS


НазваДосвід НТУ „ХПІ” з втілення кредитно-модульної системи організації навчального процесу згідно з ECTS
Дата29.05.2013
Розмір47.3 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи

Досвід НТУ „ХПІ” з втілення кредитно-модульної системи організації навчального процесу згідно з ECTS

У Національному технічному університеті „Харківський політехнічний інститут”, починаючи з 1.09.2004 року,  на 5 факультетах (10 спеціальностях) університету на протязі 2 років проводився педагогічний експеримент із втілення кредитно-модульної системи організації навчального процесу згідно з вимогами системи ЕСТS.

У 2006/2007 навчальному році вимоги ECTS реалізовано на 1 курсах всіх спеціальностей університету, а саме:

  • підрахунок навчальних досягнень ведеться в балах ECTS;

  • модулі описано відповідно до вимог ECTS;

  • оцінки екзаменів проставляються відповідно до  оцінок ECTS (A-FX).

Інформаційний пакет ECTS складено для 10 спеціальностей 5 факультетів ( факультет компьютерно – інформаційних технологій, машинобудівний, єлектромашинобудівний, інженерно-фізичний та німецько-технічний).

В НТУ „ХПІ встановлено, що протягом року загальне навчальне  наванта­ження студента складає 60 кредитів ЕСТS, що дорівнює 2160 академічним го­динам. Навчальний рік поділяється на два рівноцінних за навантаженням семестри. Протягом одного семестру загальне навчальне навантаження складає 30 кредитів ЕСТS, що дорівнює 1080 академічним годинам, які поділяються на 450 акаде­мічних годин аудиторного навантаження і 630 академічних годин самостійної роботи.
ПОЗНАЧЕННЯ

* О — аудиторні заняття; М — модульний контроль; 3 — заліковий тиждень; С — екзаменаційна сесія;

П — практика; А — державна атестація; К — канікули; Т — військові табори.

Рисунок 1 - Графік навчального процесу


Щодо розподілу загального обсягу навантаження студентів (тобто 36 го­дин, які складають один ЕСТS кредит) між видами занять (аудиторними занят­тями, контрольними заходами та самостійною роботою), то наказом №16 від 2.06.1993 року визначено, що самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять. Навчальний час, що відведено для самостійної роботи студента, регламен­тується робочим навчальним планом і повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу студента, що відведено для ви­вчення конкретної дисципліни. (Тобто від 12 до 24 годин у межах одного кре­диту ЕСТS). Відповідно, залишок часу (тобто від 24 до 12 годин) розподілено між аудиторними заняттями і контрольними заходами. В НТУ „ХПІ графіком навчального процесу встановлено, що аудиторні заняття (лек­ції, практичні заняття, лабораторні роботи, семінари, індивідуальні консульта­ції) проводяться протягом семестру за сталим розкладом занять (тривалість 15 тижнів). На контрольні заходи (модульний контроль, заліки, складання іспитів, консультації для групи студентів) відведено 5 тижнів у семестрі, їх також  про­водять за наперед складеним розкладом для кожної академічної групи студен­тів. Оскільки розклад занять для аудиторного навантаження студентів плану­ється на 2 тижні (так звані перший та другий тижні), то доцільно розкласти ау­диторні заняття з урахуванням того, що певна дисципліна буде протягом одного тижня викладатися одну, дві, три і так далі годин, тобто 15, 30, 45 і так далі го­дин у семестрі. Таким чином, встановлено часову вагу одного кредиту ЕСТS: один кредит ЕСТS міс­тить 36 академічних годин загального обсягу навантаження студента, який по­діляється на 15 академічних годин аудиторного навантаження і 21 годину само­стійної роботи студента.

Структурно вищевикладене наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

Розрахунок навчального навантаження студентів за кредитно-модульною системою по НТУ "ХПІ"

 

Загальний обсяг 

 Аудиторні заняття

Самостійна робота 

 Встановлено у НТУ „ХПІ" кількість годин у тижні

 54

 30

 

 Кількість тижнів у семестрі

 20

 15

 А

 Кількість годин у семестрі

 54x20= 1080

 30x15= 450

 1080-450= 630

 Кількість кредитів у семестрі

 30

 Ціна одного кредиту ЕСТS

 1080/30= 36

 450/30= 15

 630/30= 21

Вищевказаний підхід є фундацією для розробки та втілення єдиних загальнодержавних освітньо-професійних програм для кожного з напрямків підготовки фахівців, що дозволяє здійснювати трансфер кредитів між вищими навчальними закладами Украї­ни без будь- яких ускладнень. Навчальні плани з підготовки бакалаврів за всіма напрямками підготов­ки, які складено з урахуванням сучасних міжнародних вимог до підготовки фахів­ців першого рівня, містять усі відомості про розподіл кредитів ЕСТS між дис­циплінами, у тому числі і пропорційний розподіл у годинах між видами занять. На вивчення певної дисципліни призначається ціле число одиниць кре­дитів ЕСТS, певний вид навчальної діяльності в межах однієї дисципліни має та­кож ціле число одиниць кредитів ЕСТS.

У 2006 році в НТУ „ХПІ” було проведено науково-методичну конференцію „Нове покоління навальних планів в умовах входження України до Болонського процесу” . Мета проведення конференції – обговорення загальних вимог і підготовка заходів щодо створення нового покоління навчальних планів, які розробляються у зв’язку  з закінченням п’ятирічного терміну дії чинних навчальних планів та приєднанням до Болонського процесу, у відповідності  до Указу Президента України від 04.07.05 року та відповідних наказів МОНУ. Матеріали конференції було опубліковано.  У 2007 році спільно з МОНУ було розроблено та видано навчально-методичні матеріали „Методичні рекомендації щодо розробки нового покоління навчальних планів підготовки фахівців в університеті”.
У лютому 2007 року  в університеті було проведено семінар для деканів факультетів та завідувачів кафедр, на якому було представлено стандартний пакет документів  ЕСТS, розроблений Генеральним Директоратом по освіті та культурі Європейської Комісії, який рекомендовано до використання  при організації мобільності  в європейських  університетах, та механізм організації мобільності студентів згідно з системою ЕСТS.

На кожному факультеті університету призначено координатора ЕСТS.

Схожі:

«ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» ПОЛОЖЕННЯ про кредитно-модульну...
Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в ПВНЗ «Інститут підприємництва та сучасних технологій» (далі...
Диплом європейського зразка та додаток до нього
Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Інституті педагогіки, психології та інклюзивної освіти...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Оцінювання знань студента відбувається за кредитно-модульною системою організації навчального процесу, яка відповідає вимогам ECTS,...
МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Ради, та члени Ради – члени Приймальної комісії МІПО НТУ "ХПІ" та фахових атестаційних комісій спецфакультетів. До складу Ради також...
Робоча програма для спеціалістів денної форми навчання напряму підготовки...
Робоча програма для спеціалістів денної форми навчання напряму підготовки 030203 «Міжнародні економічні відносини»
КУРСУ «УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ» ОСНОВА ТЕХНОЛОГІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ...
КУРСУ «УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ» ОСНОВА ТЕХНОЛОГІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ
РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ НАПРЯМУ...
Кучеренко І. М. Теоретичні проблеми права власності: робоча програма залікового кредиту для студентів магістратури напряму підготовки...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо впровадження кредитно-модульної системи...
України передбачає приєднання національної системи вищої освіти до Болонського процесу, головною метою якого є улаштування зони європейської...
1. Предмет, мета, та завдання курсу Основи корекційної педагогік
ПЛАНУВАННЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний транспортний університет...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей (в рамках проведення педагогічного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка