Всього


НазваВсього
Сторінка3/11
Дата14.03.2013
Розмір1.58 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Державний та недержавний контроль в управлінні: їх співвідношення.25. Прокурорський нагляд у державному управлінні
Поняття, мета, завдання та предмет прокурорського нагляду у державному управлінні. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду в державному управлінні.
26. Звернення громадян як спосіб забезпечення

законності і дисципліни у державному управлінні
Звернення громадян та їх види. Вимоги до звернень громадян. Порядок розгляду звернень громадян згідно Закону України “Про звернення громадян”.
27. Адміністративно-правові режими
Поняття, ознаки та види адміністративно-правових режимів. Правовий режим надзвичайного стану: умови введення, перелік і межі надзвичайних заходів. Гарантії забезпечення законності в умовах надзвичайного стану. Режим зони надзвичайної екологічної ситуації. Правовий режим воєнного стану. Режим державної таємниці. Прикордонний режим.

Розділ VIІ. ПРАВОВІ ЗАСАДИ і ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ,

СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИМ БУДІВНИЦТВОМ

ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПОЛІТИЧНОЮ

ДІЯЛЬНІСТЮ
28. Правові засади управління економікою
Правове регулювання економікою. Завдання, функції та методи державного управління економікою. Організація та зміст державного управління у сфері економіки. Державний контроль у сфері економіки.

Організаційно-правові засади управління промисловістю, агропромисловим комплексом, використанням і охороною природних ресурсів, комунікаціями, будівництвом і житлово-комунальним господарством, фінансами, зовнішньоекономічною діяльністю та митною справою.
29. Організаційно-правові засади управління фінансами
Правові засади управління фінансами. Система органів, які здійснюють управління фінансами. Кабінет Міністрів України та його повноваження у сфері управління фінансами. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади як суб’єкти державного управління фінансами. Фінансовий контроль: форми та методи його здійснення. Нацбанк України та його повноваження у сфері фінансового контролю. Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі фінансів.
30. Управління освітою і наукою
Організаційно-правові засади освітньої діяльності в Україні. Система органів управління освітою. Види органів управління освітою. Повноваження Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Компетенція місцевих органів виконавчої влади в галузі освіти. Компетенція органів місцевого самоврядування в галузі освіти. Органи управління навчальними закладами. Повноваження керівника навчального закладу.

Правові засади державного управління наукою. Основні принципи державного управління науковою діяльністю. Система органів управління наукою. Завдання Національної академії наук України. Галузеві академії наук. Статус і завдання Національної академії правових наук України.
31. Управління охороною здоров’я
Охорона здоров’я як напрямок державної діяльності. Система органів, що здійснюють управління охороною здоров’я, їх компетенція. Роль органів місцевого самоврядування в забезпеченні охорони здоров’я населення. Правовий статус установ охорони здоров’я.

Державний контроль у сфері охорони здоров’я. Державна санітарно-епідеміологічна служба України. Компетенція органів санітарно-епідеміологічної служби. Санітарно-епідеміологічний нагляд.
32. Організаційно-правові засади управління у сфері

соціальної політики
Правові засади організації та діяльності органів управління у сфері соціальної політики. Система і структура органів управління у сфері соціальної політики. Завдання та функції органів управління у сфері соціальної політики. Міністерство соціальної політики України в системі управління у сфері соціального захисту населення, його завдання, функції, форми і методи діяльності. Адміністративно-правові засоби державного впливу у сфері соціальної політики.
33. Управління обороною і національною безпекою
Організаційно-правові засади управління обороною. Органи управління обороною. Збройні Сили України, їх види. Комплектування Збройних Сил України. Повноваження державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій у сфері оборони. Військова служба. Альтернативна (невійськова) служба.

Організаційно-правові засади управління національною безпекою. Об’єкти та суб’єкти управління в сфері національної безпеки. Державний кордон та його охорона.
34. Організаційно-правові засади управління

внутрішніми справами
Правові засади організації та діяльності органів внутрішніх справ. Система і структура органів внутрішніх справ. Завдання та функції органів внутрішніх справ. Міністерство внутрішніх справ України в системі управління органами внутрішніх справ, його завдання, функції, форми і методи діяльності. Міліція України як складова частина органів внутрішніх справ. Завдання, функції, права та обов’язки міліції. Основні підрозділи міліції. Внутрішні війська.
35. Організаційно-правові засади управління закордонними

справами

Поняття, ознаки та правове забезпечення управління закордонними справами. Система органів управління закордонними справами, їх завдання та функції. Міністерство закордонних справ України та його органи за кордоном. Адміністративно-правове регулювання в’їзду в Україну і виїзду з України.

36. Організаційно-правові засади управління юстицією
Органи управління юстицією. Міністерство юстиції та інші центральні органи виконавчої влади в системі органів управління юстицією. Територіальні органи управління юстицією. Основні напрямки діяльності органів управління юстицією.

4. СПИСОК ОСНОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Адміністративне право України: підручник / Ю.П. Битяк (кер. авт. кол.), В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін.; за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. – Х.: Право, 2012. – 656 с.

Адміністративне право. Альбом схем: навч. посіб. / Ю. П. Битяк [та ін.] ; Національний університет "Юридична академія України ім. Я. Мудрого". - Х.: Право, 2012. - 160 с.

Адміністративне право України. Акад. курс: підруч. у
2 т. / відп. ред. В. Б. Авер’янов. – К.: Юрид. думка, 2007. – Т.1. Загальна частина. – 591 с.

Адміністративне право України. Акад. курс: підруч. у
2 т. / відп. ред. В. Б. Авер’янов. – К.: Юрид. думка, 2009. – Т.2. Особлива частина. – 600 с.

Адміністративне право: Загальна частина: навч. посібник /за заг. редакцією д.ю.н., проф. Битяка Ю.П., к.ю.н., доц. Зуй В.В. – Харків, ТОВ «Одіссей», жовтень 2011. – 240 с.

Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право): навч. посіб. / В.К. Колпаков. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 256 с.

Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс: [підруч.] / за заг. ред. академіка НАПрН України О.М. Бандурки. – Х.: Золота миля, 2011. – 584 с.

Адміністративний процес: підруч. / О.В. Кузьменко, М.М. Тищенко. – К.: Літера ЛТД, 2002. – 288 с.

Битяк Ю. П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади: моногр. – Х.: Право, 2005. – 304 с.

Гаращук В. М. Контроль та нагляд у державному управлінні: моногр. – Х.: Фоліо, 2002. – 176 с.

Константий О. В. Джерела адміністративного права України: моногр. – К.: Рада, 2005. – 120 с.

Малиновський В. Я. Державне управління: навч. посіб. – 3-тє вид., допов. та переробл. – К.: Атіка, 2009. – 608 с.

Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту / за заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Наук. думка, 2007. – 587 с.

Харитонова О.І. Адміністративно-правові відносини (проблеми теорії): моногр. – О.; Юрид. л-ра, 2004. – 328 с.

5. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ І СЕМІНАРСЬКИХ

ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тема1. Державне управління і виконавча влада
Самостійна робота
План
1. Управління як соціальне явище.

2. Поняття та ознаки державного управління.

3. Сутність виконавчої влади.

4. Співвідношення виконавчої влади, державного управління та адміністративного права.
Список літератури
Демократичні засади державного управління та адміністративне право: моногр. / [Ю. С. Шемшученко, В. Б. Авер’янов, О. Ф. Андрійко та ін.]; за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К.: Юридична думка, 2010. – С. 11-31 (Гл. 1. Демократія та державне управління: питання взаємозв’язку).

Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право: монографія / [В. Б. Авер’янов, В. А. Дерець, А. М. Школик та ін.]; за ред. В. Б. Аверянова. – К.: Юстиніан, 2007. – С. 9-32 (Гл. 1. Сучасні європейські концепції державного управління).

Ославський М. І. Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади: навч. посіб. – К.: Знання, 2009. – С. 12-23 (Розділ 1. Виконавча влада як гілка влади в Україні).

Тема2. Предмет, метод і система

адміністративного права
Семінарське заняття
План
1. Адміністративне право як галузь права, його предмет і метод. Зв’язки адміністративного права з іншими галузями права.

2. Система адміністративного права.

3. Роль адміністративного права у становленні й розвитку незалежної правової демократичної держави Україна.
Список літератури
Авер’янов В. Нова доктрина українського адміністративного права: концептуальні позиції // Право України. – 2006. – № 5. – С. 11-17.

Авер’янов В. Значення адміністративних процедур у реформуванні адміністративного права // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2009. – № 3. – С. 8-14.

Мельник Р. Система вітчизняного адміністративного права та євроінтеграція України: до питання пошуку взаємозв’язку // Право України. – 2010. – № 8. – С. 116-122.

Фіночко Ф. Д. Предмет адміністративного права: дискусійна проблематика // Вісн. АПрН України. – 2005. – № 3. – С. 113-119.

Шевелін Д. А. Диспозитівність в адміністративному праві – нові ознаки методу правового регулювання // Форум права. – 2008. – № 1. – С. 453-458 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/ 2008-1/08sdampr.pdf.

Тема3. Адміністративно-правові норми
Семінарське заняття
План
1. Поняття адміністративно-правових норм, їх структура та особливості.

2. Види адміністративно-правових норм.

3. Поняття і система джерел адміністративного права.

4. Систематизація адміністративного права.
Список літератури
Вовк Ю. Проблеми кодифікації адміністративного законодавства України: історичний досвід // Право України. – 2003. – № 12. – С. 120-122.

Коломоєць Т. О. Кодифікація адміністративно-деліктного законодавства України: реальна вимога часу (аналіз деяких пріоритетів) // Митна справа. – 2006. – № 5 (47). – С. 58-63.

Константий О. В. Поняття «правового акта державного управління» та його співвідношення з поняттям «джерела адміністративного права» // Держ. буд-во та місцеве самоврядування. – Х.: Право, 2002. – № 4. – С. 94-103.

Курило В. І. Про систему джерел адміністративного права України // Юрид. вісн. – 2009. – № 2. – С. 30-33 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Npnau/Yur/2009_2/index.html.


Тема 4. Адміністративно-правові відносини
Семінарське заняття
П л а н
1. Поняття адміністративно-правових відносин.

2. Особливості адміністративно-правових відносин.

3. Види адміністративно-правових відносин.
Список літератури
Богуцький В. В., Богуцька А. В. Адміністративне право України як галузь права: навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х.: ФІНН, 2011. – С. 43-51.

Афанасьєв К. Сучасний формат адміністративних правовідносин // Право України. – 2008. – № 11. – С. 20-26.

П р а к т и ч н е з а н я т т я
П л а н
1. Суб’єкти та об’єкти адміністративно-правових відносин.

2. Підстави виникнення, зміни та припинення адміністративно-правових відносин.
З а в д а н н я
1. Громадянин В. вирішив придбати у гр. А. автомобіль. Останній зняв з обліку автомобіль у ДАІ, після чого було укладено договір купівлі-продажу. В. звернувся до ДАІ з проханням поставити автомобіль на облік і додав до заяви всі необхідні документи. Прохання В. було задоволено.

Які правові відносини виникли в даному випадку? Чи належать вони до відносин, що становлять предмет адміністративного права? Обґрунтуйте свою відповідь, визначивши ознаки цих відносин.
2. Громадянин А., отримавши вищу медичну освіту, вирішив відкрити приватний кабінет та зайнятися медичною практикою. Він звернувся до державного реєстратора виконавчого комітету міської ради з проханням зареєструвати його як суб’єкта підприємницької діяльності. Після отримання свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця А. подав до Міністерства охорони здоров’я України документи для отримання ліцензії на здійснення медичної практики.

Назвіть учасників відносин, які виникли у даній ситуації? Чи існує між ними суспільний зв’язок, якому притаманні ознаки адміністративно-правових відносин? Які це ознаки?
3. Громадянин С., рухаючись на своєму автомобілі, не помітив знаку пішохідного переходу та не пропустив пішохода. Інспектор ДАІ помітив це, зупинив транспортний засіб та склав протокол про адміністративне правопорушення. Протокол було надіслано начальнику органу внутрішніх справ для вирішення питання про адміністративну відповідальність С. Постановою начальника органу внутрішніх справ С. визнано винним у вчиненні правопорушення та накладено стягнення у вигляді штрафу.

Визначте правові відносини у вищезазначеній ситуації. Чи є рівними їх учасники? Відповідь обґрунтуйте. До якого виду адміністративно-правових відносин належать відносини, обумовлені припиненням протиправних діянь і притягненням винних до адміністративної відповідальності?
4. ТОВ “Будівельник”, будучи підрядником гр. А., звернулося до районної інспекції державного архітектурно-будівельного контролю із заявою про одержання дозволу на виконання будівельних робіт на земельній ділянці, яка належить А. Розглянувши заяву та документи, інспекція у наданні такого дозволу відмовила, мотивуючи це відсутністю документів від замовника будівництва.

Які правові відносини виникли у даній ситуації? Чи притаманні їм ознаки адміністративно-правових відносин? Чи відповідає відмова у видач і дозволу на будівництво вимогам законодавства?
С п и с о к н о р м а т и в н о - п р а в о в и х а к т і в
Про дорожній рух: Закон України від 30.06.1993 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1993. – № 31. – Ст. 338 (з наст. змін. та допов.).

Про планування і забудову територій: Закон України від 20.04.2000 р. // Там же. – 2000. – № 31. – С. 250 (з наст. змін. та допов.).

Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000 р. // Там же. – 2000. – № 36. – Ст. 299 (з наст. змін. та допов.).

Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України від 15.05.2003 р. // Там же. – 2003. – № 31-32. – Ст. 263 (з наст. змін. та доп.).

Тема 5. Громадяни – суб’єкти адміністративного права
П р а к т и ч н е з а н я т т я
П л а н
1. Поняття та складові адміністративно-правового статусу громадянина.

2. Адміністративна правосуб’єктність громадянина.

3. Особливості адміністративно-правового статусу іноземців та осіб без громадянства.
З а в д а н н я
1. Громадянин Російської Федерації А. 22 січня 2012 р. прибув в Україну строком на 3 місяці до свого сина, який мешкає в м. Харкові. 10 травня 2012 р. гр. А. був притягнутий до адміністративної відповідальності за ст. 203 КУпАП. Через місяць Головне управління Державної міграційної служби України у Харківській області винесло рішення про примусове повернення гр. А. до батьківщини у строк 30 днів. Громадянин А. не виконав дане рішення, мотивуючи це відсутністю коштів для придбання квитка.

Які примусові заходи можуть бути застосовані до гр. А.? Посилаючись на нормативні приписи, визначте порядок їх застосування?
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Преамбула
НЕХАЙ ЗДІЙСНИТЬСЯ ЗАДЛЯ ВІКОВІЧНОЇ СЛАВИ І ПАМ'ЯТІ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО І ВСЬОГО РУСЬКОГО НАРОДУ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Визначте авторів наведених слів (Кожна правильна відповідь – один бал. Всього 8 балів)
Діагностичний словниковий диктант
Вчитель перевіряє диктант і визначає орфограми, на які більше всього зроблено помилок
Видатки всього в тому числі: видатки розвитку
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України
Всього
Плани практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)” / Укладачі: старший викладач...
Аксіоми мають найвищий ступінь загальності і подають основи всього
Людського тіла не накреслити за допомогою лінійки та циркуля, його треба намалювати від точки до точки
ПРОБНИЙ ВСТУПНИЙ ТЕСТ
Протягом двох годин Вам належить виконати запропоновані тестові завдання, які складаються з двох модулів (математика, українська...
Хмарні освітні технології – інструмент створення інформаційного середовища...
Білл Гейтс бачить в цьому майбутнє, а ви, швидше за все, цим користуєтеся. Приготуйтеся до миттєвого доступу до всього звідусіль
Тема: Функції держави
Держава – особлива політико-територіальна організація, що має суверенітет, спеціальний апарат управління і примусу і здатна надавати...
Здорова спина це запорука здоров'я всього організму!
Тіло людини як карта на ньому розташовані біологічно активні точки, грамотний вплив на які здатний позбавити людину від больових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка