Всього


НазваВсього
Сторінка7/11
Дата14.03.2013
Розмір1.58 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

контролюОцінювання знань студентів з навчальної дисципліни “Адміністративне право” здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (ПМК).

Завданням ПМК є перевірка розуміння та засвоєння матеріалу відповідного змістового модуля, здатності осмислити зміст теми чи розділу навчальної програми, умінь застосовувати отримані знання при вирішенні професійних завдань.

Об’єктом поточного контролю знань студентів є:

– рівень знань за результатами практичних та семінарських занять;

– виконання модульних контрольних завдань у формі тестування (у тому числі, з використанням комп’ютерних технологій).

Оцінювання результатів ПМК здійснюється викладачем після вивчення тем кожного змістового модуля.

Змістовні модулі І, III, IV, VI оцінюються від 0 до
6 балів, а змістові модулі ІІ та V – від 0 до 8 балів.

Оцінка складається з двох компонентів:

– від 0 до 3 балів по І, III, IV, VI змістових модулях та від 0 до 4 балів по ІІ та V змістових модулях виставляється студенту за результатами роботи на практичних та семінарських заняттях;

– від 0 до 3 балів виставляється за виконання модульних контрольних завдань по змістових модулях І, III, IV, VI та від 0 до 4 балів по змістових модулях ІІ та V.

Перелік тестів, питань та завдань, порядок і час їх складання, критерії оцінювання визначаються кафедрою і доводяться до відома студентів на початку навчального року.

Підсумковий бал за результатами ПМК визначається на останньому практичному чи семінарському занятті відповідного семестру. Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за результатами ПМК складає 40 балів. Результати ПМК вносяться до відомості обліку поточної успішності та є основою для визначення загальної успішності студента з навчальної дисципліни.

У разі невиконання завдань ПМК з об’єктивних причин студент може за дозволом декана може скласти їх до наступного ПМК. Час та порядок складання визначається деканатом разом з кафедрою.
8. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
Відповідно до Положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців індивідуальна робота студента може включати:

– анотацію прочитаної додаткової літератури з навчальної дисципліни, бібліографічний опис літератури;

– конспектування монографічної літератури з тематики навчальної дисципліни;

– підготовку есе (рефератів) та їх презентацію на практичних (семінарських) заняттях;

– зібрання постатейного матеріалу та письмовий аналіз статті (статей) Кодексу України про адміністративні правопорушення, Митного кодексу України або Кодексу адміністративного судочинства України;

– підготовку та формування матеріалів справи про адміністративне правопорушення;

– роботу в студентському науковому гуртку, написання наукових доповідей та їх презентацію на засіданнях гуртка, опублікування наукових статей та тез наукових доповідей, участь у конференціях.

Тематику та форму індивідуальної роботи студент визначає на початку навчального року за погодженням з кафедрою. Організацію, контроль та оцінювання якості виконання індивідуальної роботи студента здійснює керівник, який закріплюється кафедрою за студентською учбовою групою. Індивідуальна робота надається на кафедру для перевірки за 20 днів до початку екзаменаційної сесії.

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за результатами індивідуальної роботи, становить 10 балів.

9. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ

СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО”
Підсумкове оцінювання рівня знань студентів з навчальної дисципліни “Адміністративне право” здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (ПМК), індивідуальної роботи та підсумкового контролю знань студентів (ПКЗ) за 100-бальною шкалою.

Результати ПМК та індивідуальної роботи студентів оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів. Завдання, що виносяться на ПКЗ, – від 0 до 50 балів.

ПКЗ проводиться у формі іспиту з вузлових питань, відповідь на які має бути творчою й ілюструвати уміння використовувати отримані знання. Питання, які включаються до екзаменаційних білетів, доводяться до відома студентів на початку вивчення навчальної дисципліни.

До відомості обліку підсумкової успішності заносяться сумарні результати в балах, які виставлені за результатами ПМК, індивідуальної роботи та ПКЗ.

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни виставляється в залікову книжку згідно такої шкали:Оцінка за шкалою ЕСТS


Визначення

Оцінка

за національною шкалою

Оцінка за

100-бальною шкалою, що

використовується в НЮАУ

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

5

90-100

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

4


80-89

С

ДОБРЕ – у цілому правильна робота з певною кількістю незначних помилок

75-79

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

3

70-74

Е

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-69

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно попрацювати перед тим, як перескласти

2

35-59

F

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс
1-34
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Преамбула
НЕХАЙ ЗДІЙСНИТЬСЯ ЗАДЛЯ ВІКОВІЧНОЇ СЛАВИ І ПАМ'ЯТІ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО І ВСЬОГО РУСЬКОГО НАРОДУ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Визначте авторів наведених слів (Кожна правильна відповідь – один бал. Всього 8 балів)
Діагностичний словниковий диктант
Вчитель перевіряє диктант і визначає орфограми, на які більше всього зроблено помилок
Видатки всього в тому числі: видатки розвитку
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України
Всього
Плани практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)” / Укладачі: старший викладач...
Аксіоми мають найвищий ступінь загальності і подають основи всього
Людського тіла не накреслити за допомогою лінійки та циркуля, його треба намалювати від точки до точки
ПРОБНИЙ ВСТУПНИЙ ТЕСТ
Протягом двох годин Вам належить виконати запропоновані тестові завдання, які складаються з двох модулів (математика, українська...
Хмарні освітні технології – інструмент створення інформаційного середовища...
Білл Гейтс бачить в цьому майбутнє, а ви, швидше за все, цим користуєтеся. Приготуйтеся до миттєвого доступу до всього звідусіль
Тема: Функції держави
Держава – особлива політико-територіальна організація, що має суверенітет, спеціальний апарат управління і примусу і здатна надавати...
Здорова спина це запорука здоров'я всього організму!
Тіло людини як карта на ньому розташовані біологічно активні точки, грамотний вплив на які здатний позбавити людину від больових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка