ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬСТВОМ НАСЕЛЕННЯ МІСТ І ПРОМИСЛОВИХ РАЙОНІВ УКРАЇНИ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (ЛИПЕНЬ 1914 Р. ЛЮТИЙ 1917 Р.)


НазваЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬСТВОМ НАСЕЛЕННЯ МІСТ І ПРОМИСЛОВИХ РАЙОНІВ УКРАЇНИ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (ЛИПЕНЬ 1914 Р. ЛЮТИЙ 1917 Р.)
Сторінка4/4
Дата19.03.2013
Розмір0.54 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Військова справа > Документи
1   2   3   4

Монографії та статті:


 1. Абросимова С. Была такая должность – гласный // Днепр вечерний. – 1997. – 6 сент.

 2. Абросимова С. Катеринославська вчена архівна комісія і її внесок у дослідження історіїміста // Грані. – 2001. - № 4. – С.41-44.

 3. Абросимова С.В., Журба О.І. З історії суспільного життя Катеринослава на початку ХХ ст. // Дослідження з історії Придніпров’я: Соціальні відносини та суспільна думка: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1991. – С.63-67.

 4. Арест В.А.Образцова // Екатеринославская земская газета. – 1917. – 14 марта.

 5. Бардагова Л.Е. Большевики Екатеринославщины во главе рабочего движения в годы первой мировой войны и февральской революции (1914 – март 1917 гг): Автореф. дис. к.и.н. – К., 1952. – 22 с.

 6. Бардагова Л.Е. Положение робочих Екатеринославской губернии в годы Первой мировой империалистической войны (1914-1916 гг.) // Научные записки. Т.46. Сборник работ исторического отделения историко-филологического факультета. Вып.3. – К.: Изд-во КГУ, 1954. – С.103-116.

 7. Басов В.Н., Нікілєв. Робітничий рух в Катеринославщині в березні-жовтні 1917 року // Наддніпрянський історико-краєзнавчий збірник. –Дніпропетровськ, 1998. – С.170-174.

 8. Болісний І. Становище робітників Катеринославщини напередодні першої Світової війни // Зоря. – 1950. – 21 листоп.

 9. Борщевський В.Я. Боротьба за перемогу і зміцнення радянської влади. – Дніпропетровськ, 1959. – С.3.

 10. Варгатюк П.Л., Шморгун П.М. Забуті події та імена: Із серії більшовицьких організацій України в дожовтневий період. – К.: Політвидав України, 1990. – 141 с.

 11. Васковский Р., Михайлик А. Екатеринослав революционный (февраль – октябрь 1917 года) // Недвижимость в движении. – 2005. – № 1 (49). – 12 янв., № 3(58). – 26 янв.

 12. Васковський Р.Ю. Півроку з життя Катеринослава (осінь 1918 – весна 1919 р.) // Грані. – 2001. - №2. – С.19-25.

 13. Васковський Р.Ю., Голуб А.І. Ісаак Мазепа в політичному житті Катеринославщини доби українських визвольних змагань // Історія та культура Подніпров’я. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1998. – С.139-144.

 14. Винниченко В. Зі “Щоденника” (1914) // Чабан М. У старому Катеринославі (1905-1920 рр.): Хрестоматія: Місто на Дніпрі очима українських письменників, публіцистів і громадських діячів. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2001. – С.110-151.

 15. Висоцький Р.Ю. Історія Катеринославської організації УСДРП у 1915 року // Наддніпрянський історико-краєзнавчий збірник. –Дніпропетровськ, 1998. – С.154-161.

 16. Газети і журнали Катеринославщини (1838-1916): Наук.-доп. бібліограф. покажчик. – Дніпропетровськ: ДОУНБ, 1993.

 17. Гвоздик В.С. Південь України в революції 1917 – початку 1918 років: Автореф. дис. к.і.н. – Запоріжжя: ЗДУ, 2002. – 19 с.

 18. Голос солдата: Орган при Раді робітничих і солдатських депутатів м. Катеринослава Екатеринослав. – 1917. – 10 листоп.; 1918. – 6 берез. - № 41.

 19. Голуб А. Тавруючи деспотизм і великодержавність (Маловідомий документ катеринославської соціал-демократії) // Борисфен. – 2000. - № 3. – С.20.

 20. Голуб А.І. Маловідомі сторінки діяльності українських соціал-демократів Катеринославщини у роки Першої світової війни // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. Вип.8. – К.: Рідний край, 1999. – С.299-302.

 21. Грицак Я. Нарис історії України: Формування модерної української нації ХІХ-ХХ століття. – 2-ге видання. – К.: Генеза, 2000.

 22. Грошев І.І. Становлення революційних груп і більшовицьких організацій інтернаціоналістів у Придніпров’ї і Донбасі (1915-1917 рр.) // Український історичний журнал. – 1982. - № 7. – С.99-107.

 23. Днепропетровск: Промінь, 1979. – 616 с.

 24. Донченко С.П. Ліберальні партії України (1900-1919 рр.). – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2004. – 378 с.

 25. Дослідження з історії Придніпров’я: Соціальні відносини та суспільна думка: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1991. – 151 с.

 26. Дунай Н.В. Культурно-просвітницька діяльність земств на Катеринославщині за матеріалами “Катеринославської земської газети” // Питання історії України. Історико-культурні аспекти: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1993. – С.99-104.

 27. Журба О.І. Архівні джерела з історії Катеринославської “Просвіти” // Дослідження з історії Придніпров’я: Соціальні відносини та суспільна думка: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1991. – С.68-73.

 28. Журба О.І., Білик В.М. З історії катеринославської „Просвіти” 1917-1922 рр. // Питання історії України. Історико-культурні аспекти: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1993. – С.104-112.

 29. История городов и сёл Украинской ССР: Днепропетровская об­ласть. – К., 1977. – С.36.

 30. Іваннікова Л. Яків Павлович Новицький (1847-1925) // З минувшини Подніпров’я: Збірник матеріалів наук. конф.) – Дніпропетровськ: Дніпро 1995. – С.64-66.

 31. Катеринослав-Дніпропетровськ-225: Видатні особистості та обличчя міста. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2001. – 350 с.

 32. Ковалева Н.А. Політична боротьба навколо аграрного питання на Катеринославщині в 1917 р. // Історія та культура Подніпров’я. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1998. – С.161-167.

 33. Ковальська Т.М. Періодична преса Катеринославщини в ХІХ-початку ХХ століття: Іст. довідка //Газети і журнали Катеринославщини (1838-1916): Наук.-допоміжн. бібліограф. покажчик. – Дніпропетровськ: ДОУНБ, 1993.

 34. Коврига В. Пронесли через роки й випробування: До 100-річчя профспілок України. Біля витоків // Позиция. – 2005. – 7 янв.

 35. Когон Э. Из истории аграрного движения 1917 г. на Екатеринославщине //Борьба за Советы на Екатеринославщине: Сборник воспоминаний и статей. – Днепропетровск, 1927. – С.60.

 36. Кульчицький С. Україна у Першій світовій війні // Історія України. – 1999. - № 45. – С.12.

 37. Лаврин В.А. Возникновение революционной ситуации в России в годы первой мировой войны. М.,1984.-С.55.

 38. Лаврів П. Колонізація українських і суміжних степів: Історичний нарис. – К., 1994.

 39. Лазебник В. И. Екатеринославский городской голова // Музей і майбутнє: Доповіді та повідомлення наукової конференції до міжнародного дня музеїв, травень 1997. – Дніпропетровськ: Поліграфіст, 1998. – С.63-69.

 40. Лазебник В.И. Екатеринославский городской голова: [История, список городских голов с указанием года избрания. Библиография] // Грані. - 1998. - листоп. - C. 92-97.

 41. Лазебник В.И. Екатеринославское купечество и его роль в истории города (1780-1918 гг.) // Наддніпрянський історико-краєзнавчий збірник. Вип.1: Матеріали Першої міжрегіон. іст.-краєзнав. конф. (8-9 жовт. 1998р. м.Дніпропетровськ). – Дніпропетровськ, 1998. - C. 139-145.

 42. Лазебник В.І. Як працювала Катеринославська міська Дума // З минувшини Подніпров’я: Зб. наук. конф. – Дніпропетровськ: Дніпро, 1995. – С.100-107.

 43. Лановик Б.Д. та ін. Економічна історія України і світу. – К.: Вікар, 2001. – С.385.

 44. Летопись Екатеринославской ученой архивной комисии (1905-1915): Бібліографічний довідник. – К., 1991.

 45. Лохматова А. Катеринославське земство. – Запоріжжя: РА “Тандем-У”, 1999.

 46. Мала енциклопедія етнодержавознавства. – К., 1996. – 942 с.

 47. Малий словник історії України / Гол. ред. С.Головко. - К.: Либідь, 1997.-С.463.

 48. Малявский А.Д. Крестьянское движение в России в 1917 г. М.,1973. – С.23.

 49. Наддніпрянський історико-краєзнавчий збірник. Вип.1: Матеріали Першої міжрегіон. іст.-краєзнав. конф. (8-9 жовт. 1998р. м.Дніпропетровськ). – Дніпропетровськ, 1998. –315 с.

 50. Новополин Г. Очерки развития профессионального движения среди пищевиков на Днепропетровщине (По материалам ИСТПРОФА ДОСПС). – Днепропетровск: Изд. днепропетров. отд. Союза пищевиков, 1927 . – С.17.

 51. Питання історії України. Історико-культурні аспекти: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1993. – 195 с.

 52. Рент О. Перша світова війна й Україна // Історія України. – 2004. - №10. – С.5-6.

 53. Сидорчук Н.Ф. Екатеринославская большевистская организация в период первой мировой империалистической войны и проведения февральской революции в России) 1914 г. – март 1917 г.): Автореф. дис. к.и.н. – К.: КГУ, 1952. – 26 с.

 54. Советское крестьянство: Краткий очерк истории (1917-1970). – 2-е изд. – М., 1973. – С.23.

 55. Спирин Л.М. Россия 1917 год: Из истории борьбы политических партий.– М.: Мысль, 1987. – 333 с.

 56. Стручкова Н.О. Про участь зарубіжних слов’ян у боротьбі за владу Рад на Катеринославщині // Велика Жовтнева соціалістична революція і культура слов’янських народів: Тези доповідей сьомої української славістичної конференції. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1966. – С.20-21.

 57. Трало И. Газета с белыми пятнами // Днепровская правда. – 1969. – 5 июля.

 58. Феденко П. Ісаак Мазепа – борець за волю України. – Лондон, 1954. – С.19.

 59. Цимлякова Т.М. Центральна Рада і наш край // Скарбниця рідного краю: Зб. матеріалів наук.-практ. конф. з музейної справи і краєзнавства. – Дніпропетровськ: Дніпро, 1993. – С.68-72.

 60. Чабан М. Діячі Січеславської Просвіти (1905-1921): Біобібліограф. словник. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2002. – 534 с.

 61. Чабан Н. Капитаны: [О гор. головах Екатеринослава Иване Эзау (1905-1909) и Иване Способном (1909-1917)] // Днепровская правда. - 2002. - 2 авг. - C. 11.

 62. Чекушина Ю.М., Толстих І.В. Нариси з економічної історії України. – Дніпропетровськ, 2001. – С.117-118.

 63. Шпекторенко І.В. Селянські антиурядові виступи на Катеринославщині у 1915-1916 рр. // Наддніпрянський історико-краєзнавчий збірник. – Дніпропетровськ, 1998. – С.161-163.

 64. Шпекторенко І.В. Централізація і мілітаризація продовольчої справи в українській державі П.Скоропадського (квітень-листопад 1918 р.) // Історія та культура Подніпров’я. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1998. – С.168-174.

 65. Яценко В.Я. Еволюція владних структур Катеринослава у 1917 р. // Наддніпрянський історико-краєзнавчий збірник. –Дніпропетровськ, 1998. – С.164-169.

 66. Яценко В.Я. Національний фактор в суспільно-політичному житті Катеринослава у 1917 р. // Грані. – 2003. – №4. – С.34-37.

 67. Яценко В.Я. Особливості розвитку катеринославської періодичної преси у 1917р. (Загальна характеристика) // Спадщина: До 75-річчя Державного архіву Дніпропетровської області: Зб. статей. - Дніпропетровськ: Арт-Прес. – 1999. - C. 105-118.

 68. Гарбуз П. У власності – сила й майбутнє країни // Зоря. – 2002. – 30 лип.

 69. Заруба В.М. Яворницький Дмитро Іванович (1855-1940): Бібліографія. – Дніпропетровськ, 2005. – 71 с.

 70. Мирончук В., Шевченко О. Яскрава особистість // Бористен. – 2002. - №6. – С.10-11.

 71. Олекса Грищенко: Ісаак Мазепа замолоду // Ісаакові Мазепі на вічну пам'ять - Мюнхен-Лондон, 1973. - С.7-8.

 72. Чабан М. Діячі Січеславської Просвіти (1905-1921): Біобібліограф. словник. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2002. – 534 с.1 Хмиров И. Екатеринославская губернія: Пособие по изучению родиноведения. – Екатеринослав, 1899. – С.5-6.

2 Екатеринославский адрес-календарь на 1916 г. – Екатеринослав: Издание губерн. Земства, 1915. – С.27.

3 Васковский Р., Михайлик А. Екатеринослав революционный (февраль – октябрь 1917 года) // Недвижимость в движении. – 2005. – № 49. – 12 янв.
1   2   3   4

Схожі:

Вільшанська О. Повсякденне життя населення України під час Першої...
Вільшанська О. Повсякденне життя населення України під час Першої світової війни // Український історичний журнал. – 2004. № – С. 56 –...
Тести. Перша світова війна
Залік №1 по темах: Передумови виникнення Першої світової війни. Війна та її наслідки. Повоєнне облаштування світу. Версальсько-Вашингтонська...
1. Наслідки Першої світової війни Італія була середньорозвиненою...
Після поразки біля Капоретто у жовтні 1917 р вона опинилася на межі повної катастрофи, і тільки допомога військсоюзників врятувала...
Тести до теми „Українська революція (лютий 1917 р. – грудень 1917 р)”
Завдання до теми „Україна у боротьбі за збереження державної незалежності” (1918 – 1919рр.)
Тести до теми „Українська революція (лютий 1917 р. – грудень 1917 р)”
Завдання до теми „Україна у боротьбі за збереження державної незалежності” (1918 – 1919рр.)
"Україна в роки Другої світової війни та Великої Вітчизняної війни"
Бажання учнів отримати перемогу, є стимулом до ретельної підготовки, до постійного повторення пройденого матеріалу
Уроку
Панченка П. П., Тимченка С. М., стіна карта «Україна в роки Другої світової війни», збірник завдань для тематичного оцінювання
Теми рефератів з дисципліни
Міжнародні відносини США у роки Другої світової війни: сутність та зміст. Роль США у розгромі фашизму
Тема уроку: Західні демократії
Мета: узагальнити знання про демократичні держави, їх становище після Першої світової війни;закріпити знання про поняття «Новий курс»,...
У лютому 1947 р президентом Польщі став лідер ПРП Б. Берут
Польща була першою жертвою фашистської агресії в роки Другої світової війни і зазнала всіх страждань окупаційного режиму. Загинуло...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка