ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ПТНЗ


Скачати 122.62 Kb.
НазваЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ПТНЗ
Дата03.06.2013
Розмір122.62 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Психологія > Документи
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ПТНЗ

Діденко Євгенія Андріївна,

практичний психолог

професійно-технічне училище №6,

м. Дніпропетровськ

З досвіду роботи практичного психолога ПТУ №6


Метою діяльності навчального закладу системи ПТО є забезпечення підготовки до життя та продуктивної діяльності нового – конкурентоспроможного на ринку праці покоління робітничих кадрів.

Професійно-технічне училище №6 – навчальний заклад, який обрав пріоритетним напрямом у своїй діяльності збереження і зміцнення здоров’я своїх учнів і вихованців.


Наприкінці двадцятого століття значно збільшилися масштаб і величина кризових явищ у сфері соціалізації підлітків, через що суспільство ризикує не отримати повноцінної зміни поколінь робітничих кадрів. Сучасний світ вимагає від людини швидкої позитивної реакції на зміни, психологічну гнучкість, адаптивність, а це, звичайно, неможливо, якщо людина не підтримує своє фізичне та психологічне здоров’я на належному рівні.

Робота працівників училища спрямована на формування в учнівської молоді мотивації на здоровий спосіб життя, на впровадження інноваційних здоров’язберігаючих технологій навчання і виховання у практику роботи. Основні задачі в руслі здоров’язберігаючого напрямку роботи нашого училища наступні:

1) Побудова навчально-виховного процесу таким чином, щоб він дозволяв учням максимально проявляти сили та можливості;

2) Мотивування учнів на збереження й відновлення власного здоров'я;

3) Формування та розвиток культури здоров'я серед учасників навчально-виховного та виробничого процесу, організація їх життєдіяльність на позиціях здорового способу життя;

4) Сприяння підвищенню розуміння підлітками переваг здорового способу життя;

5) Спрямовування учнів на дотримування чіткого режиму життєдіяльності; створення ефективної системи захисту організму від впливу шкідливих звичок; попередження ситуацій, що загрожують життю та здоров’ю та навчання правильному способу дій у разі їх виникнення.

Така організація навчального процесу виробляє в учнів навички здобувати знання самостійно шляхом особистих міркувань, розвиває творчий потенціал підлітка, його нахили та здібності, готує його до подальшого самостійного життя.

Педагогічним колективом училища постійно проводиться робота, спрямована на сприяння виробленню в учнів норм позитивної поведінки, формуванню мотивації на здоровий спосіб життя. У нашому навчальному закладі активно впроваджуються превентивні проекти „Рівний-рівному”, „Школа проти СНІДу”, „Школа сприяння здоров’ю”. Сертифікати педагогів-тренерів мають 6 педагогічних працівників. Просвітницька робота педагогів-тренерів училища в цьому руслі розглядається в широкому і вузькому значеннях. У широкому значенні – це просвітницька робота щодо здорового способу життя у всіх сферах життєдіяльності учнівської молоді. Здоровий спосіб життя розглядається як стан духовного, психічного, фізичного і соціального розвитку, що має безперечну соціальну цінність і користь для самої людини. У вузькому значенні – це просвітницька робота серед учнів з певних проблем: наркоманії, ВІЛ/СНІДу, навичок комунікації, розвитку особистості, формування лідерських якостей, знань прав; соціальних гарантій у забезпеченні здоров’я, розвитку фізичної статури, спортивної постави тощо. Педагогами-тренерами проводяться тематичні лекції, колективні та індивідуальні бесіди, дні, тижні здоров'я та профілактики шкідливих звичок.

Аналіз соціальний складу контингенту учнів показує, що вагому частку (32%) від всіх учнів училища складають учні пільгової категорії (Див. табл. 1). Це свідчить про те, що необхідно планувати систематичне проведення спеціальних тренінгових корекційно-відновлювальних та розвивальних занять для них.

Табл. 1

Соціально-психологічне дослідження та аналіз соціального складу контингенту учнів 1 курсу


1.

Загальна кількість сиріт

33

2.

Загальна кількість учнів – сиріт, які мешкають у гуртожитку

19

3.

Загальна кількість учнів з багатодітних сімей

16

4.

Загальна кількість учнів - інвалідів

0

5.

Загальна кількість учнів, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС

3

6.

Загальна кількість учнів з малозабезпечених сімей

1

7.

Напівсироти

29

8.

Загальна кількість учнів з сімей афганців

0

З урахуванням вищезазначеного психологічна служба ПТУ №6 обрала в своїй роботі стратегічним завданням оздоровлення соціального і професійного життя учнів, їх внутрішнього світу. Важливим його аспектом виступає пошук нових моделей управління професійним становленням майбутніх робітничих кадрів, зокрема, процесом їх адаптації до умов ринкової економіки.

Під адаптацією учнів до умов ринкової економіки ми розуміємо невід'ємну частину процесу їхньої соціалізації і професіоналізації як майбутніх робітничих кадрів сучасного підприємства [7, с.115]. Її головна мета полягає в досягненні найбільш повного засвоєння учнями змісту і функцій вибраної професійної діяльності, ефективного оволодіння соціальною роллю робітника в нових – ринкових умовах організації праці шляхом формування таких важливих якостей, як упевненість у собі, комунікативність, творчість, мобільність, фізичне здоров’я, конкурентоспроможність, інноваційність мислення, творчий підхід і підприємництво. Адаптованість до умов ринкової економіки – це таке входження в робітничу професію, коли випускник відчуває себе особистістю професіонала - компетентним і задоволеним, впевненим у своєму майбутньому матеріальному благополуччі і перспективах подальшого розвитку, тобто, фізично і психологічно здоровим[3, с.27]..

Основним завданням психологічної служби є забезпечення психологічного супроводу навчально-виховної діяльності, а саме:

  • діагностика, спрямована на виявлення соціального діагнозу через вивчення особистості, її загальних і спеціальних здібностей, стану фізичного і морального здоров'я, ступеня професійної спрямованості і впливу мікросередовища, характеру групової взаємодії; особистісного розвитку, ціннісних орієнтацій та соціального статусу учнів, виявлення вад розвитку учня;

  • розробка і психологічне забезпечення корекційно-розвивальної та реабілітаційної роботи з учнями; надання допомоги учням у вирішенні проблем особистісного характеру, зняття нервового напруження, стану тривожності, різних комплексів засобами психокорекції;

  • орієнтація на соціально-психологічну профілактику й подолання відхилень в соціальному та психологічному здоров’ї учнів, негативних явищ в учнівському середовищі: девіантної і ризикованої поведінки, наркоманії, алкоголізму, поширення ВІЛ\СНІДу та ін.

Щорічно проводиться діагностична робота з питань, які стосуються різних аспектів психологічного здоров’я та особистісного розвитку учнів (тип нервової діяльності, темпераментальні особливості, тип домінуючої репрезентативної системи, домінуючі психічні стани та ін.). (Див. табл. 2).

Табл. 2
Аналіз психологічних особливостей учнів набору 2011-2012 н.р. та стану їх психологічного здоров’я


№ гр.

Тип темпераменту

Сангвініки

Холерики

Флегматики

Меланхоліки

1

20%

10%

65%

5%

4\8

45%

25%

25%

5%

5

40%

15%

40%

5%

6

70%

20%

10%

0%

9

45%

25%

25%

5%

10

25%

35%

45%

5%

12

40%

20%

30%

10%

№ гр.

Тип домінуючої репрезентативної системи
Візуали

Аудіали

Кінестети

Змішана

1

30%

30%

40%

0%

4\8

30%

30%

30%

10%

5

20%

30%

30%

20%

6

60%

30%

10%

0%

9

35%

40%

20%

5%

10

25%

25%

25%

25%

12

30%

30%

30%

10%
Психічні стани

№ гр.

Тривожність

Ригідність

Агресивність

Фрустрація

1

10%

10%

20%

10%

4\8

20%

20%

20%

20%

5

20%

10%

10%

20%

6

10%

10%

10%

10%

9

30%

20%

30%

20%

10

20%

30%

30%

20%

12

30%

20%

20%

30%


Перелічені показники якісних характеристик здоров’я та розвитку вимірюються апробованими методами (тести, спостереження, опитування). Результати діагностування в узагальненому вигляді виносяться на обговорення традиційного психолого-педагогічного консиліуму. Здійснюється соціально-педагогічний супровід дітей із групи ризику, учнів із девіантною поведінкою, дітей із соціально дезадаптованих сімей, залучення їх до занять у гуртках, участі у профілактичних заходах.

Це дає можливість порівняти реальний стан психологічного та фізичного здоров’я нового контингенту учнів з еталонним і запланувати комплекс заходів, які сприятимуть покращенню цього стану. Рекомендації психологічної служби беруть до уваги керівники навчальних груп і використовують у роботі з учнями. Моніторингу підлягає також психологічний клімат в групах, так як він впливає на стан психологічного здоров’я учнів

Психологічна служба ПТУ №6 працює в напрямку корекції та реабілітації психологічного здоров’я учнівської молоді, яка потребує психолого-педагогічного втручання, проводить психолог-педагогічні консиліуми, індивідуальні та групові бесіди, тренінгові заняття, на яких розглядаються проблеми тютюнопаління, уживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин.

Психологічна служба  училища активно працює над пошуком ефективних методів та шляхів, здатних забезпечити формування стійких особистісних установок на здоровий стиль життя. Важливу роль тут відіграє образ мислення учня, усвідомлення ним того, що бути нездоровим – аморально, що ми несемо відповідальність за своє життя і здоров’я, і їх збереження – наш обов’язок перед людьми, світом і планетою. Сформувати мотивацію бути здоровим легше, якщо особистість учня усвідомлюватиме, що має в цьому житті знайти своє місце, покликання, оволодіти якоюсь професією, виконати своє призначення, реалізувати свої творчі здібності, загалом, якщо усвідомлюватиме життєву перспективу, і те, що життя будується власними руками. При цьому слід пам’ятати, що спосіб життя педагога, психолога професійно-технічного навчального закладу, взагалі, кожного дорослого, на кого підростаюче покоління може рівнятися, повинен слугувати прикладом і зразком. Лише тоді можна сподіватись на ефективність роботи з навчання, виховання і розвитку особистості.

Робота психологічної служби професійно-технічного училища №6 спрямована на реалізацію освітньої програми «Школи сприяння здоров’ю». Наприклад, регулярно в гуртожитку училища, серед його мешканців проводиться психологічний тренінг «Здоров’я – головна цінність», завдяки якому учні мають можливість сформувати ціннісне і відповідальне ставлення до свого здоров’я. Для учнів організовано роботу психологічного гуртка «Я – Володар своєї долі», на практичних заняттях якого учні дізнаються про те, що через пізнання себе, своїх можливостей і прагнень відбувається пізнання навколишнього світу, про те, що самопізнання веде людину до розуміння свого місця у світі, сенсу життя, формує її характер і волю.

Врахування психологічних особливостей при оволодінні учнями навичками здорового способу життя у навчальних закладах вкрай важливо. Це дає можливість сформувати особистість професіонала – компетентного, конкурентоспроможного, фізично і психологічно здорового, і таким чином забезпечити загальне благополуччя нашої країни, всього суспільства.


Список використаних джерел

  1. Айзман Р.И. Здоров'я дитини - епіцентр сучасного утворення [Текст] / Р.И.Айзман. - Барнаул, 1996, - 12 с.

  2. Ананьев В.А. Введение в психологию здоровья [Текст] / В.А.Ананьев. – СПб.: Питер, 1998. – 352 с.

  3. Антоненко Т. Л. Психологічні основи впливу ціннісно-смислової сфери на професійне становлення майбутнього фахівця / Т. Л. Антоненко // Педагогіка і психологія. - 2009. - N 4. - С. 26-36.

  4. Артюхова Т. Ю. Психологическое здоровье участников образовательного процесса / Т. Ю. Артюхова // Инновации в образовании. - 2007. - N 7. - С. 121-125.

  5. Боярська Л., Овдієнко Л. Програма "Школа і здоров'я" // Рідна школа. - 2003. - №11. - С. 55-58.

  6. Заїка Л. Формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров'я: Методичні рекомендації //Директор школи. - Квітень 2002. - №15. - С. 7.

  7. Митина Л.М. Психология развития конкурентоспособной личности. - М.: Московский психолого-социальний институт; Воронеж: Модек, 2002.
Схожі:

Співпрацюють з медичними працівниками
Усі здоров’язбережувальні технології, які використовують у навчально-виховному процесі, можна розділити на три основні групи
Про шкільний конкурс «Педагог за здоров’я дітей»
Неблагополуччя у здоров’ї учнів залежить і від недостатньої підготовки педагогів до роботи у здоров’язберігаючому просторі. Цьому...
Особливості використання засобів нових інформаційних технологій у...
Жук Ю. О. Особливості використання засобів нових інформаційних технологій у навчально-виховному процесі професійно-технічного закладу...
ШЛЯХИ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ІСТОРІЇ ФІЗИКИ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ
Анотація. В статті розглядаються проблеми реалізації принципу історизму в навчально-виховному процесі з фізики. Значну увагу приділено...
Про підсумки рейтингу ПТНЗ
«Про рейтинг ПТНЗ області за результатами діяльності у 2008 році», враховуючи показники діяльності ПТНЗ з адміністративно-господарської,...
Д. І. Музика Методичний кабінет
Методичний коментар до організації роботи вчителя фізичного виховання, проведення заходів з техніки безпеки та ефективності уроків...
Соціальні вимоги до якості підготовки фахівця й реальний стан загальнокультурного...
ПТНЗ мають впливати на вже сформовану особистість учня. Визнання кожної особистості, її прав на власний вибір, думки, вчинки передбачає...
FRANçAIS Використання мультимедійних технічних засобів навчання
Сучасні мультимедійні технології надають величезний діапазон можливостей для вдосконалення навчального процесу та системи освіти...
Основні напрями діяльності м етодичного каб інету ПТНЗ
Аналіз стану навчально-виробничої, навчально-виховної та методичної роботи в ПТНЗ, підготовка пропозицій щодо їх удосконалення
Н. В. Скалій Роль інформаційно-комунікаційних технологій  у навчально-виховному процесі школярів
Х компетентностей учнів, визначених як орієнтири для виявлення результативності освіти України. Серед ключових компетентностей визначаються:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка