ПСИХОЛОГІЯ вищої школи НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК


НазваПСИХОЛОГІЯ вищої школи НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
Сторінка1/41
Дата18.03.2013
Розмір6.55 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Психологія > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

1

...(«■Л. Г. Подоляк, В. I. ЮрченкоПСИХОЛОГІЯ

вищої школи
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК


КИЇВ - 2006

ю 9*

17 ѴЩ

Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко
ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів^ О Р О А Л

і о \Х. О У UКиїв - 2006


В.І. Юрченко

«психологія вищої школи»

УДК 378.013.77 (075.8) Індекс ББК 74.58 я 73 П44

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист 14/18.2-669 від 17.03.2006 року)

Схвалено Вченою радою НПУ імені М. П. Драгоманова (Протокол №7від 23 лютого 2006 року)

Рецензенти:

Н. В. Чепелєва, член-кореспондент АПН України,

доктор психологічних наук, професор;
І. С. Булах, доктор психологічних наук, професор;

П. М. Гусак, доктор педагогічних наук, професор;

Ю. О. Приходько, доктор психологічних наук, професор.

Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Навчальн посібник для магістрантів і аспірантів. - К.:ТОВ «Філ-студія», 2006. - 320;

У посібнику з гуманістичних позицій розглядаються актуалі психологічні проблеми підготовки фахівців із вищою освітою. Містити типова навчальна програма з дисципліни «Психологія вищої школі конспекти лекцій до кожної теми, завдання до практично-семінарсьі занять, окреслено зміст самостійної роботи-та методичні рекомендц до неї.

Розраховано на магістрантів, аспірантів і молодих викладачів.

>Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко, 20| >ТОВ «Філ-студія» 2006.
Індекс ISBN 966-8527-33-X

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА 7

Типова навчальна програма з дисципліни «Психологія

вищої школи» 10

Модуль 1. ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ: СТУДЕНТСЬКИЙ

ПЕРІОД ЖИТТЯ ЛЮДИНИ 20

Тема 1.1. Психологія вищої школи, її предмет, завдання та методи

 1. Виникнення психології вищої школи як нової галузі психологічних знань 21

 2. Криза освіти. Основні напрями реформування вищої освіти та науки у XXI столітті 22

 3. Предмет і основні категорії психології вищої школи... 26

 4. Завдання психології вищої школи на сучасному етапі реформування вищої освіти в Україні 27

 5. Зв'язок психології вищої школи з іншими галузями психологічних знань ЗО

 6. Методологія і принципи психологічного дослідження... 32

 7. Класифікація методів збору та інтерпретації емпіричних психологічних фактів. Поняття про методику психологічного дослідження 38

1.1.8. Дослідницькі вміння. Етика дослідника 41

Завдання до практично-семінарського заняття №1

«Предмет, завдання та методи психології вищої школи» 44

Тема 1.2. Загальна психологічна характеристика студентського віку

 1. Психологічна характеристика студентства як періоду пізньої юності або ранньої дорослості 47

 2. Суперечливості та кризи студентського віку 54

 3. Вищий навчальний заклад - один із провідних факторів соціалізації особистості студента як фахівця 60

12.4. Адаптація студента до навчання у вищій школі, її

види та умови ефективності 63

1.2.5. Типологічні особливості сучасних студентів 69

Завдання до практично-семінарського заняття №2
< 'сихологія студентського віку» 74


П.Г. Подоляк, В.І. Юрченко
«психологія вищої школя»

Тема 1.3. Професійне становлення особистості студента як майбутнього фахівця з вищою освітою

 1. Навчально-професійна діяльність як провідна, її ознаки 79

 2. Професіоналізація особистості студента як новоутворення віку 80

 3. Фахова компетентність як показник психологічної готовності студента до професійної діяльності 92

 4. Роль самовиховання в професійному зростанні студента 93

Завдання до практично-семінарського заняття №3
«Професійне зростання студента як фахівця» 96

Тема 1.4. Психологія студентської групи

 1. Психологічні особливості студентської групи та її структура 99

 2. Розвиток студентської групи, характеристика студентського колективу 102

 3. Міжособистісні стосунки в студентській групі 104

 4. Проблема лідера та лідерства 110

 5. Психологічні особливості студентського самоврядування 112

Завдання до практично-семінарського заняття №4
«Психологія студентської групи» 114

Модуль 2. ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ

ВУЗІВСЬКИМ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ І НАВЧАЛЬНО - ПРОФЕСІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ

Тема 2.1. Психологічні засади управління навчальним процесом у вищій школі

 1. Освіта як система, характерні для неї особливості... 116

 2. Необхідність і об'єктивні можливості управління системою освіти. Види педагогічного управління 118

 3. Психологічний аналіз функцій педагогічного управління 119

Завдання до практично-семінарського заняття №5
«Психологічні засади управління навчально-професійною
діяльністю студентів» 129

nogonJKjJJOp4eHKO____ «ПСИХОЛОГИ ВИЩОЇ ЩКОПИ»^

Тема 2.2. Психологічний аналіз учіння студентів

2 2.1. Студент як суб'єкт власної навчально-професійної

діяльності •■ -■■■::■■;:■; .-. J37

 1. Роль мотивації в навчально-професіиніи діяльності.. 141

 2. Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів 144

 3. Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців 149

 4. Психологічні передумови і показники успішності студентів у навчально-професійній діяльності 153

2.2.6. Причини неуспішності студентів і шляхи їх усунення. 157
Завдання до практично-семінарського заняття №6

«Психологічний аналіз учіння студентів» 159

Модуль 3. ПСИХОЛОГІЯ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА ЯК МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ

Тема 3.1. Психологія виховання студентської молоді

 1. Сучасні вимоги до особистості фахівця з вищою освітою та завдання виховання студентів 162

 1. Мета і зміст виховання студентської молоді 167

 1. Психологічні механізми формування якостей особистості та аналіз відповідних функцій виховання 176

 2. Етапи становлення моральної свідомості та критерії моральної вихованості 178

 3. Основні напрями реалізації виховних функцій у вищому навчальному закладі та їх характеристика 181

Завдання до практично-семінарського заняття №7
«Психологія виховання студентської молоді» 187

Тема 3.2. Психологія педагогічної комунікативної взаємодії викладача зі студентами

 1. Значення педагогічного спілкування як форми контактної педагогічної взаємодії 195

 2. Психологічна характеристика педагогічної взаємодії.. 197

 3. Труднощі та бар'єри в професійно-педагогічному спілкуванні викладачів і студентів 206

 4. Діалогічне спілкування, його психологічна характеристика 209

Завдання до практично-семінарського заняття №8
«Психологія педагогічної взаємодії викладача зі студентами» 211

Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко «ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ,

«ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ»


Тема 3.3. Психологічний аналіз протиріч і конфліктів у педагогічній взаємодії, шляхи їх запобігання та вирішення

 1. Протиріччя і конфліктні ситуації в педагогічній взаємодії та засоби їх регулювання 215

 2. Особливості педагогічного конфлікту 223

 3. Умови запобігання та шляхи вирішення педагогічного конфлікту у взаєминах викладачів і студентів 225

 4. Навчання майбутніх педагогів вирішенню педагогічних конфліктів 233

Завдання до практично-семінарського заняття №9
«Психологічний аналіз протиріч і конфліктів у педагогічній
взаємодії, шляхи їх запобігання та вирішення» 235

Тема 3.4. Психологія особистості та діяльності викладача вищої школи

 1. Педагогічний професіоналізм діяльності викладача... 238

 2. Педагогічна творчість та її особливості 241

 3. Професіоналізм особистості викладача 244

 4. Авторитет викладача 249

 5. Типологія викладачів 250

Завдання до практично-семінарського заняття №10

«Психологія особистості та діяльності викладача вищої школи»... 252

Питання для самоконтролю з курсу «Психологія вищої
школи» 255

Предметний покажчик 258

Іменний покажчик 265

Короткий термінологічний словник 275

Список використаної літератури 301


®


ПЕРЕДМОВА

В умовах реформування вищої освіти в Україні пріоритетна увага повинна надаватися підготовці нової генерації педагогічних і науково-педагогічних кадрів - національної еліти, яка здатна оволодіти новою освітньо-світоглядною парадигмою національно-державного творення, гуманного вознесіння самоцінної особистості вихованця. Однією з передумов вирішення цього надзвичайно важливого і складного завдання є підвищення рівня психологічної культури, зокрема, шляхом покращання психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів вищої школи.

Курс психології вищої школи є теоретичною основою психологічної підготовки студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, а також аспірантів до майбутньої педагогічної та науково-педагогічної діяльності.

Мета курсу «Психологія вищої школи»: забезпечити загальну теоретичну підготовку магістрантів і аспірантів у галузі психології вищої школи, яка слугуватиме основою для їхньої практичної роботи, що пов'язана з викладацькою діяльністю.

Завдання вивчення дисципліни:

 • опанування знаннями про психологічні особливості студентського періоду життя людини;

 • усвідомлення закономірностей професійного становлення та особистісного зростання майбутніх фахівців;

 • вивчення психологічних аспектів навчання і виховання студентської молоді;

 • усвідомлення психологічних особливостей науково-педагогічної діяльності та шляхів її опанування;

 • сприяння професійному самовизначенню і набуття студентами професійно-педагогічної ідентичності;

 • розвиток таких якостей особистості, що мають для майбутнього викладача професійне значення.

Місце курсу в професійній підготовці майбутнього викладача

Зміст курсу «Психологія вищої школи» складений із врахуванням того, що студенти протягом навчання в педагогічному університеті прослухали теоретичний курс вікової та педагогічної психології. Він є його логічним продовженням і вміщує теоретичні проблеми розвитку, навчання та виховання студентів, питання особистості та діяльності викладача ВНЗ, а так°ж передбачає практичне оволодіння вміннями та навичками навчально-виховної роботи.

Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко «ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОщ^

Студент, який вивчає курс психології вищої школи, повинен:

 • засвоїти понятійний апарат даної галузі психологічної науки;

 • опанувати систему психологічних знань і набути практичних умінь аналізу й оцінки психологічних явищ, які породжуються умовами навчально-виховного процесу у вищій школі;

 • удосконалювати навички самостійної навчальної роботи, вміння опрацьовувати наукові літературні джерела;

 • на основі самопізнання формувати власний стиль науково-педагогічної діяльності та професійного спілкування.

Згідно з навчальним планом конкретного інституту (факультету) і спеціальності вивчення курсу завершується складанням екзамену або отриманням заліку.

Загальний обсяг курсу «Психологія вищої школи» становить 108 годин, з них 24 години - лекційних, 22 - практично-семінарських і 62 години відведено на самостійну роботу студентів.

Залежно від навчального плану конкретної спеціальності розподіл годин може бути змінено, зокрема шляхом збільшення часу на самостійну роботу.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

Схожі:

Педагогіка і психологія вищої школи Навчально-методичний посібник
Друкується за ухвалою методичної ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
І. А. Пахаленко Психологія конфлікту
Психологія конфлікту: навчальний посібник/уклад І. А. Пахаленко, Рокитне, 2012
Міністерство освіти і науки України Міністерство охорони здоров'я...
Втілення Болонської системи вищої освіти в Україні, зокрема медичної, в сучасний період розвитку потребує розробки навчальної літератури...
КОНФЛ І КТОЛОГ І Я Навчальний посібник
Конфліктологія: Навчальний посібник. Авт. Зінчина О. Б. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 164 с
Дитяча психологія, психологія підлітка, психологія юнацького віку,...
Психологія – наука, яка вивчає загальні закономірності розвитку людини, її психічні процеси, стани та властивості. ( вчення про душу...
№1: Психологія вищої школи, її предмет, завдання та методи
Лекцію підготувала Тищенко Олена Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри юридичної психології, судової медицини...
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
Сергієнко В. В. Філософські проблеми наукового пізнання : навчальний посібник. / В. В. Сергієнко − Кременчук : Кременчуцький національний...
Яцківський Л. Ю., Зеркалов Д. В. З57 Транспортне забезпечення виробництва. Навчальний посібник
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів напряму “Транспортні технології” вищих навчальних...
Лозниця В. С. Психологія і педагогіка: основні положення: Навч посібник...
Тема Цілі та завдання психолого-педагогічної підготовки фахівця. Психологія та педагогіка як науки
ЗАГАЛЬНИЙ КУРС Рекомендовано Міністерством освіти і науки України...
Маляренко В. А. Енергетичні установки. Загальний курс: Навчальний посібник. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 287с з іл
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка