ПСИХОЛОГІЯ вищої школи НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК


НазваПСИХОЛОГІЯ вищої школи НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
Сторінка14/41
Дата18.03.2013
Розмір6.55 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Психологія > Документи
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   41

1.3.3. Фахова компетентність як показник психологічної готовності студента до професійної діяльності

Ніхто не народжується майстром. Майстерність опановують поступово.

Латинські прислів'я

Наслідком професійного зростання особистості майбутнього фахівця та розвитку його професійних здібностей є фахова компетентність, яку набуває студент. Вона характеризується:

 1. ґрунтовними знаннями із загальноосвітніх і фахових дисциплін;

 2. володіння уміннями і професійною технологією (технікою);

 3. здатність мобілізувати в професійній діяльності знання і вміння, використовувати узагальнені засоби виконання дій при вирішенні професійних завдань.

р Г. Подоляк, В.І. Юрчвнко «ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ»

Компетентність забезпечує універсальність оволодіння професійною діяльністю та характеризує готовність до праці. Високий рівень оволодіння професійною діяльністю характеризує також поняття професійна культура. Професійна культура - це високий рівень професійних знань, професійне мислення, праксиологічне озброєння, а також відповідальність і рефлексивність. Рефлексивність стимулює самоаналіз, оцінку свого «Я», тобто об'єктом самопізнання стає власне

«Я».

Для розвитку рефлексії потрібні такі умови:

а) вербальний і невербальний зворотній зв'язок (оцінка
оточуючих);

б) порівняння себе з іншими;

в) самоспостереження за своїми думками, почуттями, вчинками
(того, що відбулося) для подальшого управління самим собою;

г) зіставлення свого «Я - сьогоднішнє» з «Я - вчорашнім».

1.3.4. Роль самовиховання в професійному зростанні студента

Найкраща людина та, яка більше за інших прагне вдосконалюватися, і найщасливіша та, яка глибше за інших відчуває, що вона дійсно вдосконалюється.

Сократ

Лише критична самооцінка сприяє самовихованню шляхом постановки конкретної мети, завдань, розв'язання яких підносить суб'єкта на новий рівень активності, самореалізації. Зовнішні стимули повинні перетворитися у внутрішні спонукання. Самовиховання відбувається в тому разі, якщо навчально-професійна діяльність набуває особистісну значущість, життєвий сенс. Лише при таких умовах намагання успішно оволодіти професією викличе активність у зростанні себе як особистості.

Таким чином, успішність професіоналізації студента залежить від власної активності студента, від наявності відповідних мотивів (бажання, потреба реалізувати свій внутрішній потенціал в оволодінні професією; потреба реалізувати свої життєві цінності відповідно до цілей професійної Діяльності). Ці мотиви визначають різні рівні активності студента в **ав чально-професійній діяльності:

92

Л.Г. Подоляк, В.І. Юрчвнко

«психологія вищо[ школи»

Л.Г. Подоляк, В.І. Юрчвнко

«ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ»


 1. Вищий рівень - коли навчально-професійна діяльність приносить радість творчості. Вона з обов'язкової перетворюється в потребу, задоволення якої приносить позитивне почуття. Саме при таких умовах формується культура розумової і професійної діяльності.

 2. Виконавчий рівень - коли студент лише є «споживачем культури», який копіює зразки виконання навчальної діяльності з інших авторитетних осіб.

Як допомогти студентові перейти на вищий рівень? Цю допомогу треба надавати ще на етапі адаптації.

Так, на першому етапі адаптації важливо формувати прагнення до саморозвитку, високу працездатність, принциповість, сумлінність, відповідальність. На цьому етапі потрібно допомагати в адаптації до нових умов і вимог навчання, а саме:

 1. вивчати мотивацію, ціннісні орієнтації, соціально-психологічні настанови, тобто діагностувати готовність до навчально-професійної діяльності;

 2. допомагати в розвитку навчальних умінь і в регуляції своєї життєдіяльності (самостійна організація власного життя);

3) психологічно підтримувати в переборенні труднощів
самостійного життя, у становленні комфортних взаємин із однокурсниками
та викладачами.

На другому етапі (III - IV курс) - інтенсифікації професійного навчання - відбувається розвиток загальних і спеціальних здібностей. Це етап професійної ідентифікації, тому важливо формування професійної ідентичності.

На V курсі та в магістратурі з'являються нові актуальніші цінності, що пов'язані з сімейним і матеріальним станом, працевлаштуванням. Показником успішності цього етапу є ототожнення себе з майбутньою професією, розвиток здібностей до професійної самопрезентацїї. Розвивається професійно-особистісне творче ставлення до праці. Професіонал народжується лише в праці, всередині її, при вільному її виборі.

Основною умовою розвитку професійної майстерності є повне залучення до того, що треба робити тут і зараз, мобілізувати себе на повну віддачу, поглиблений інтерес, захоплення справою (К. С. Станіславський). Має значення місце і роль професійних цінностей у структурі ціннісно-смислової сфери особистості, глибоке розуміння сенсу своєї праці. Важливим є також відповідальність за результати своєї діяльності.

Засоби саморегуляції своєї діяльності і поведінки:

• самонавіювання;
І» самопереконання; • самонаказ; • самозаохочення (який я молодець!); • самомобілізація; • самозаспокоєння; • самокритика тощо. Треба вміти знімати невпевненість у самому собі (засобами програмування дій і вчинків), контролювати свій емоційний стан (прийомами логіки, регулюванням дихання, відвертанням, фізичними вправами, сном тощо).

і Отже, можна виділити такі загальні тенденції становлення

юсобистості студента як майбутнього фахівця в умовах його навчання у Івищому навчальному закладі:

І 1. Соціалізація особистості майбутнього фахівця є

Ібагатоаспектним явищем і детермінована низкою соціокультурних Вчинників: ментально-духовна атмосфера сімейно-родинного середовища; особливості довузівського освітньо-виховного простору; організація навчального процесу у вищому навчальному закладі.

2. Упродовж навчання відбуваються суттєві зміни в структурі
самосвідомості студента: завершується процес професійного
самовизначення, що відображається в змісті та структурі його «Я-
концепції». На основі усвідомленої професійної моделі формується «Я-
ідеальне» майбутнього фахівця.

3. Вдосконалюються, набувають «професійного характеру»
психічні процеси і стани, збагачується життєвий і професійний досвід,
розвиваються необхідні професійні здібності.

4. Підвищуються почуття обов'язку й відповідальності,
самостійність і самоконтроль, чіткіше дає знати про себе індивідуальний
стиль і життєва позиція студента.

5. Зростає рівень домагань студента в сфері майбутньої професії,
формуються мотиви професійного самоствердження і самореалізації;
підвищується роль самоосвіти й самовиховання в професійному
становленні.

6. Показником ефективності навчального процесу у вищому
навчальному закладі педагогічного спрямування є соціальна, духовна й
професійна зрілість особистості студента, цілісність і стійкість його «Я»,
психологічна готовність випускника до реалізації професійно-педагогічних
функцій.

Студент педагогічного навчального закладу характеризується, насамперед, професійно-педагогічною спрямованістю, цілеспрямованою підготовкою до виконання професійних функцій у педагогічній сфері. Він

Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко

«ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ»

Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко

«ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ»


сьогодні навчається, щоб завтра самому навчати й виховувати дітей. Нині студент є учасником педагогічного процесу, щоб завтра самому організовувати його в школі чи іншому закладі освіти. Після отримання диплому він також набуде соціального статусу педагога. Все це зближує його з викладачами і вчителями. У цьому суттєва відмінність студентів, хто навчається за педагогічними напрямами, від студентів інших спеціальностей. Це обов'язково потрібно враховувати при організації навчального процесу в педагогічному навчальному закладі. Водночас студенту-майбутньому педагогу притаманні також усі ті особливості, які характеризують сучасне студентство загалом.

Завдання до практично-семінарського заняття № З «Професійне зростання студента як фахівця»

Питання для опрацювання:

 1. В яких напрямах відбувається розвиток особистості студента як майбутнього фахівця?

 2. Які труднощі зростання особистості фахівця з вищою освітою визначаються сучасними психологами?

 3. Яка роль позитивної «Я-концепції» студента в його професійному становленні?

 4. Охарактеризувати показники професійної зрілості студента.

 5. Які передумови і шляхи формування професійної спрямованості особистості студента?

 6. Чому пошук відповіді на питання про сенс життя допомагає юнакові перебороти кризу ідентичності?

 7. Довести, що формування професійних здібностей має потрійну детермінацію: вроджені особливості нервової системи, вимоги діяльності, особистісні цінності.

 8. Чи потрібен профвідбір абітурієнтів до навчання у ВНЗ певного профілю?

Самостійна робота студента:

І. Опрацювати першоджерела (конспект, тезиси):

 1. Барабанова В. В., Зеленова М. Е. Представление студентов о будущем как аспект их личностного и профессионального самоопределения // Психологическая наука и образование. - 2002. - №2. -С. 28-41.

 2. Берак О., Шибаев А. Установка на развитие личности студента // Вестник высшей школы. - 1990. - №10. - С. 23-28.
 1. Дубовицкая Т. Д. Диагностика уровня профессиональной направлености студентов // Психологическая наука и образование. - 2004. -№2. - С. 82-85.

 2. Исаев Е. И. Становление и развитие профессионального сознания будущих педагогов // Вопросы психологии.- 2000.- №4.-С.57-66.

 3. Каминская М. В. Концепция профессионального развития учителя в системе образования Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова // Психологическая наука и образование. - 2004. - №3. - С. 34-43.

 4. Лукина В. С. Исследование мотивации профессионального развития // Вопросы психологии. - 2004. - №5. - С. 25-32.

 5. Носков В. И. Студент гуманитарного вуза: проблема личностной самоактуализации // Практична психологія та соціальна робота. - 2000. -№2. - С. 42-44.

 6. Ткачук С. Психологічний аналіз самотворення позитивної «Я-концепції» // Психологія і суспільство. - 2003. - №3. - С. 107-113.

 7. Токар Н. Ф. Динаміка мотивації в процесі професійної підготовки // Педагогіка і психологія. - 1997. - № 4. - С 151-154.

Ю.Фокин В. А. Об особенностях профессионализации студентов-психологов // Вестник МГУ, серия 14: Психология. - 2005. - № 2. - С. 33-44.

П.Фонарев А. Р. Развитие личности в процессе профессионализации // Вопросы психологии. - 2004. - №6. - С. 72-83.

12.Юрченко В. І. «Я-концепція» як показник особистісного зростання майбутнього вчителя // Психологія: 36. наук, праць. - К.: НПУ, 1999.-Вип.4.-С 31-35.

Додаткова література:

1. Белинская Е. П. Временные аспекты «Я-концепции» и
идентичность // Мир психологии. - 1999. - №3. - С. 140-147.

2. Гашимова В. X. Деякі аспекти розвитку творчої особистості
майбутнього вчителя // Педагогіка і психологія. - 1996. - №3. - С 164-168.

3. Данилова В. Д. Как стать собою: Психотехника
индивидуальности. -Харьков: ИМП «Рубин», 1994. - 125 с.

4. Казанцева Т. А., Олейник Ю. Н. Взаимосвязь личностного
развития и профессионального становления студентов-психологов //
Психологический журнал. -2002. - №6. - С. 51-59.

 1. Маркова А К. Психология профессионализма. - М.: Изд-во МГУ, 1996. -308 с.

 2. Томан І. Як удосконалювати самого себе.- К.:Атіка, 1988.- 319 с.

 3. Франкл В. Человек в поисках смысла: Сб.: Пер. с англ. и нем. -М.: Прогресс, 1990. - 368 с.

Л.Г. Подоляк, В.І. Юрчеико

гПСИХОЛОПЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ*

Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко

«ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ»


II. Визначити основні поняття теми та виписати їх із поясненням у
тематичний словник.

III. Сформулюйте, які зміни відбулися в навчально-професійній
діяльності студентів, що сприяють їх професійному зростанню та заповніть
таблицю:

Таблиця 1.4 Зміна підходів до навчально-професійної діяльності студентів

У МИНУЛОМУ (XX ст.)

СЬОГОДЕННЯ (XXI ст.)

Мета: набуття предметних знань і вмінь
Орієнтація в навчанні на обсяг матеріалу
Використання в навчанні методів відтворення
Негнучкість програм, їх відрив від життєвих проблем
Орієнтація на контроль із боку викладачів
IV. Розробити й подати письмово Вашу програму професійного самовдосконалення.

Тема 1.4. ПСИХОЛОГІЯ СТУДЕНТСЬКОЇ ГРУПИ Конспект лекції

План

 1. Психологічні особливості студентської групи та її структура.

 2. Розвиток студентської групи, характеристика студентського колективу.

 3. Міжособистісні стосунки в студентській групі.

 4. Проблема лідера та лідерства.

 5. Психологічні особливості студентського самоврядування.

Основні поняття теми: студентська академічна група, офіційна -неофіційна структура, референтна група, студентський колектив, міжособистісні взаємини, конформізм, навіюваність, ідентифікація, наслідування, колективні переживання і настрої, колективна думка, соціальна фасилітація, соціальна інгібіція, атракція, соціальне порівняння, соціальна репрезентація, лідер, лідерство, керівництво, самоврядування.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   41

Схожі:

Педагогіка і психологія вищої школи Навчально-методичний посібник
Друкується за ухвалою методичної ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
І. А. Пахаленко Психологія конфлікту
Психологія конфлікту: навчальний посібник/уклад І. А. Пахаленко, Рокитне, 2012
Міністерство освіти і науки України Міністерство охорони здоров'я...
Втілення Болонської системи вищої освіти в Україні, зокрема медичної, в сучасний період розвитку потребує розробки навчальної літератури...
КОНФЛ І КТОЛОГ І Я Навчальний посібник
Конфліктологія: Навчальний посібник. Авт. Зінчина О. Б. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 164 с
Дитяча психологія, психологія підлітка, психологія юнацького віку,...
Психологія – наука, яка вивчає загальні закономірності розвитку людини, її психічні процеси, стани та властивості. ( вчення про душу...
№1: Психологія вищої школи, її предмет, завдання та методи
Лекцію підготувала Тищенко Олена Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри юридичної психології, судової медицини...
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
Сергієнко В. В. Філософські проблеми наукового пізнання : навчальний посібник. / В. В. Сергієнко − Кременчук : Кременчуцький національний...
Яцківський Л. Ю., Зеркалов Д. В. З57 Транспортне забезпечення виробництва. Навчальний посібник
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів напряму “Транспортні технології” вищих навчальних...
Лозниця В. С. Психологія і педагогіка: основні положення: Навч посібник...
Тема Цілі та завдання психолого-педагогічної підготовки фахівця. Психологія та педагогіка як науки
ЗАГАЛЬНИЙ КУРС Рекомендовано Міністерством освіти і науки України...
Маляренко В. А. Енергетичні установки. Загальний курс: Навчальний посібник. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 287с з іл
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка