1 Психологія як наука. Виникнення, розвиток, огляд основних напрямків


Скачати 380.47 Kb.
Назва1 Психологія як наука. Виникнення, розвиток, огляд основних напрямків
Сторінка4/5
Дата13.03.2013
Розмір380.47 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Психологія > Документи
1   2   3   4   5

7 Завдання і місце психології в системі наук


Завдання психології в основному зводяться до наступних:

- - навчитися розуміти суть психічних явищ і їх закономірності;

- - навчитися управляти ними;

- - використовувати отримані знання з метою підвищення ефективності тих галузей практики, на перетині з якими лежать її науки, що вже оформилися, і галузі;

- - бути теоретичною основою практики психологічної служби.

Вивчаючи закономірності психічних явищ, психологи розкривають суть процесу віддзеркалення об'єктивного світу в мозку людини, з'ясовують, як регулюються дії людини, як розвивається психічна діяльність і формуються психічні властивості особи. Оскільки психіка, свідомість людини є віддзеркалення об'єктивної дійсності, вивчення психологічних закономірностей означає, передусім, встановлення залежності психічних явищ від об'єктивних умов життя і діяльності людини. Будь-яка діяльність людей (трудова, учбова, громадська і т. д.) завжди закономірно обумовлена не лише об'єктивними умовами життя і діяльності людини, але і моментами суб'єктивними (стосунки, установки людини, його особистий досвід, що виражається в знаннях, навичках і уміннях, необхідних для цієї діяльності). Тому перед психологією стоїть завдання виявлення особливостей здійснення діяльності і її результативності залежно від співвідношення об'єктивних умов і суб'єктивних моментів.

Сучасна психологія знаходиться на стику ряду наук, займаючи проміжне положення між філософськими науками, з одного боку, природними - з іншою, соціальними - з третьою. Пояснюється це тим, що в центрі її уваги завжди залишається людина, вивченням якої займаються і названі вище науки, але в інших аспектах.

Психологія знаходиться в споріднених стосунках з філософією, оскільки зародилася як особлива наукова дисципліна в її надрах. В усякому разі, психологічний "вимір" особи важко було б виділити і вивчити, не орієнтуючись на філософське вчення про людину, специфіку його буття (індивідуального і громадського), про природу людської свідомості і діяльності. Відомо, що філософія і її складова частина - теорія пізнання (гносеологія) вирішують питання про відношення психіки до навколишнього світу і трактують психіку як віддзеркалення світу, підкреслюючи, що матерія первинна, а свідомість вторинна. Психологія ж з'ясовує ту роль, яку грає психіка в діяльності людини і його розвитку.

Психіку і поведінку людини неможливо зрозуміти без знання його природній і соціальній суті. Тому вивчення психології припускає знайомство з біологією людини, знання будови і функціонування його центральної нервової системи. Конкретно зв'язок між психічними явищами і діяльністю ЦНС розглядається фізіологією вищої нервової діяльності. Психологія тісно пов'язана з історією суспільства і його культури, оскільки у формуванні вищих психічних функцій людини вирішальну роль зіграли головні історичні досягнення цивілізації - знаряддя праці і знакові системи.

Людина - біосоціальна істота, тільки живучи в суспільстві, формується людська психіка, тому специфіка конкретного суспільства, в якому живе людина, взаимоопределяет особливості його психіки, поведінки, світосприйняття, соціальних взаємодій з іншими людьми. У зв'язку з цим поглибленому розумінню психіки людини сприяє знання основ соціології. Про це красномовно свідчить бурхливий розвиток соціальної психології, що допомагає зрозуміти, яким чином людина придбаває психічні властивості соціально-орієнтовної поведінки.

Свідомість, мислення і багато інших психічних явищ не дані людському індивідові від народження, а формуються в онтогенезі (індивідуальному розвитку), в процесі його виховання і освіти. Звідси зрозумілий зв'язок психології людини з педагогікою. Так, видатний російський педагог К.Д. Ушинский підкреслював, що за своїм значенням для педагогіки психологія займає перше місце серед усіх наук. Він відмічав: щоб усебічно виховувати людину, його потрібно всебічно вивчити. Взаємозв'язок психології з педагогікою не був незмінним, їх взаємини змінювалися разом з розвитком кожної з цих наук, особливо їх методологічних основ.

Взаємозв'язок психології з юриспруденцією також закономірний. Багато юристів другої половини XIX ст. і початку XX ст. писали про те, що психологія повинна скласти наукову основу Карного права. Вони вважали, що на началах психології треба будувати в карному праві вчення про суб'єкта злочину, про осудність злочинця, про зміст покарання. Юристів хвилювали також питання, пов'язані з психологічними особливостями процедури суду, вироблення на нім колективного рішення.

Соціально-психологічні мотиви злочинів, громадські умови, що породжують їх, злочинність як громадське явище і психологія злочинця стали, як відомо, темою багатьох письменників - Ф.М. Достоєвського, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, М. Горького, В. Г. Короленко і інших, які, відтворюючи картину російської дійсності, примушували читачів замислюватися над тяжкими проблемами злочину і покарання.

Взаємозв'язки психології з правознавством, так само як і з педагогікою, формувалися, відбиваючи особливості розвитку кожної з них і широкого соціального контексту в країні. Зараз, коли гостро коштує питання про поліпшення процесу виховання молоді, потреба в зміцненні взаємозв'язків психології, педагогіки і правознавства стає усе більш гострою.

Узагальнюючи можна сказати, що основне завдання психології - вивчення механізмів закономірностей, якісних особливостей розвитку і прояву психічних процесів, станів і властивостей як відбиваючої діяльності мозку, вивчення природи і специфіки формування психічних особливостей особи, яку Тейяр де Шарден назвав "думаючою матерією, що усвідомлює свою еволюцію".

Таким чином, психологія - це:

- наука о фактах, закономерностях и механизмах психики как складывающегося в мозгу образа действительности, на основе и при помощи которого осуществляется управление поведением и деятельностью, которые носят у человека личностный характер;

- наука о закономерностях развития и функционирования психики, образования связей между психическими явлениями как особой формы жизнедеятельности организма;

- об'єктивне вивчення реальної людської поведінки і психологічних функцій, що проявляються в поведінці людини. Ці функції аж ніяк не даються людині, а поступово утворюються і змінюються усією діяльністю людини; вони відбиваються в творіннях - продукті діяльності, а творіння, у свою чергу, формують середовище для їх формування і організації (Ж.П. Поверне);

- наука, що описує душевні явища;

- наука, що пояснює поведінку;

- наука, що показує відмінність людей один від одного, що мають одне і те ж фізичне тіло або стани.

8 . Основні функції психіки Основними функціями психіки є відбиття й регулювання. Ці функції взаємозалежні й взаємообумовлені: відбиття регулюється, а регулювання засноване на інформації, отриманої в процесі відбиття. "Єдність психіки як системи виражається в загальній її функції: будучи суб'єктивним відбиттям об'єктивної дійсності, вона виконує функцію регуляції поводження". Тісний взаємозв'язок зазначених функцій забезпечує цілісність психіки в нормі, єдність всіх психічних проявів, інтеграцію всього внутрішнього психічного життя. Цієї ж функції забезпечують і безперервна взаємодія, взаємозв'язок, інтеграцію людини з навколишнім середовищем. Людина - активна система, і в навколишньому його світі також багато активних об'єктів. Тому варто розрізняти активне й реактивне відбиття, активне й реактивне регулювання. Тоді функціональна структура психіки людини в загальнонаукових категоріях виглядає так: Форма подання функціональної структури психіки в радіально-круговій системі координат має явні переваги. Вона має велику цілісність, краще погоджена з можливостями системи, що відбиває, людини, тут значно наочніше проявляються співвідношення між компонентами психіки. До психічних функцій ставляться: Сприйняття - це здатність аналізувати сприймані органами почуттів зміни навколишнього середовища. Пам'ять - це здатність зберігати інформацію, отриману в результаті сприйняття. Мислення - це здатність систематизувати (зрозуміти причинно-наслідкові механізми) інформацію, що зберігається в пам'яті. Афект - це емоційна (суб'єктивна для даного індивідуума) оцінка систематизованої в результаті мислення інформації. Поняттям, що поєднує пам'ять і мислення, є інтелект. Порушення психічних функцій вивчає психіатрія.

1   2   3   4   5

Схожі:

Дитяча психологія, психологія підлітка, психологія юнацького віку,...
Психологія – наука, яка вивчає загальні закономірності розвитку людини, її психічні процеси, стани та властивості. ( вчення про душу...
Психологія мовлення як наука
Особливо тісні зв'язки мовознавства з психологією, вже в 19 столітті що викликали вторгнення психологічних методів і ідей в мовознавство....
1. Психологія як наука. Її предмет і завдання Зміст понять «психологія»,...
Предмет, функції психологічної науки і практики в суспільному розвитку. Історія розвитку психологічної науки. Галузі психології....
"МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЕТИЧНИХ ДІАЛОГІВ."
Етика – філософська наука, яка досліджує природу, сутність, виникнення, розвиток, структуру, функції моралі, її прояви в різноманітних...
Вступ Розвиток і ефективність технічного сервісу в АПК України
Одним із основних напрямків реформування системи сервісної підтримки машин та обладнання має бути зміна технічної політики в АПК,...
1. Психологія як наука. Її предмет і завдання
Передмова
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з професійно-психологічної підготовки...
ТЕМА №2: Психологія особистості працівників МНС України. Поняття особистості в психології. Психологічна структура особистості. Психологія...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з професійно-психологічної підготовки...
ТЕМА №2: Психологія особистості працівників МНС України. Поняття особистості в психології. Психологічна структура особистості. Психологія...
Методичні рекомендаціїї щодо основних напрямків роботи психологічної...

Методичні рекомендації щодо основних напрямків діяльності працівників...
Методичні рекомендації щодо основних напрямків діяльності працівників психологічної служби у 2015/2016 навчальному році
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка